آمار کل " واردات از" کشور "ليختن اشتاين" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 28,935 1,038,919,035,079 Rls. 39,358,453 $
2 1393 ليختن اشتاين 90219010 دريچه قلب 1,111 83,396,785,044 Rls. 3,176,766 $
3 1393 ليختن اشتاين 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 44,059 80,171,882,596 Rls. 3,025,854 $
4 1393 ليختن اشتاين 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 29,386 73,763,659,554 Rls. 2,828,375 $
5 1393 ليختن اشتاين 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 710 41,655,638,283 Rls. 1,596,427 $
6 1393 ليختن اشتاين 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 9,930 34,865,400,820 Rls. 1,304,347 $
7 1393 ليختن اشتاين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 42,757 21,841,047,816 Rls. 825,581 $
8 1393 ليختن اشتاين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 795 18,039,566,292 Rls. 657,246 $
9 1393 ليختن اشتاين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 100,282 17,678,776,607 Rls. 661,563 $
10 1393 ليختن اشتاين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 176,648 17,374,220,968 Rls. 646,029 $
11 1393 ليختن اشتاين 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 966 10,636,485,893 Rls. 399,688 $
12 1393 ليختن اشتاين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 5,163 8,061,292,946 Rls. 300,918 $
13 1393 ليختن اشتاين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 4,421 7,597,368,693 Rls. 290,215 $
14 1393 ليختن اشتاين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 11,883 6,448,057,593 Rls. 235,159 $
15 1393 ليختن اشتاين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 665 3,911,058,435 Rls. 146,410 $
16 1393 ليختن اشتاين 90212100 دندا نهاي مصنوعي 285 3,888,631,879 Rls. 143,835 $
17 1393 ليختن اشتاين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,257 3,565,590,869 Rls. 132,307 $
18 1393 ليختن اشتاين 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 2,370 2,781,576,228 Rls. 104,689 $
19 1393 ليختن اشتاين 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,373 2,744,123,804 Rls. 101,308 $
20 1393 ليختن اشتاين 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,160 2,538,979,885 Rls. 92,709 $
21 1393 ليختن اشتاين 85141010 کوره دندا نسازي 590 2,363,422,799 Rls. 89,149 $
22 1393 ليختن اشتاين 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 26,785 2,241,817,528 Rls. 84,193 $
23 1393 ليختن اشتاين 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,045 1,910,132,355 Rls. 71,193 $
24 1393 ليختن اشتاين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 893 1,800,713,201 Rls. 67,876 $
25 1393 ليختن اشتاين 30064050 كامپوزيت 90 1,690,032,841 Rls. 63,748 $
26 1393 ليختن اشتاين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,210 1,670,350,306 Rls. 62,663 $
27 1393 ليختن اشتاين 90321000 ترموستات 645 1,504,000,000 Rls. 56,537 $
28 1393 ليختن اشتاين 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 120 1,385,807,132 Rls. 52,273 $
29 1393 ليختن اشتاين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,181 1,337,067,851 Rls. 51,949 $
30 1393 ليختن اشتاين 90151000 مسافت ياب ها 96 966,263,953 Rls. 36,903 $
31 1393 ليختن اشتاين 90153000 ترا زها 170 581,683,480 Rls. 22,244 $
32 1393 ليختن اشتاين 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 400 551,882,523 Rls. 21,358 $
33 1393 ليختن اشتاين 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 3,015 546,890,659 Rls. 21,033 $
34 1393 ليختن اشتاين 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 173 453,148,171 Rls. 17,028 $
35 1393 ليختن اشتاين 84141000 - تلمبه هاي خلاء 90 383,683,063 Rls. 14,473 $
36 1393 ليختن اشتاين 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 174 380,959,757 Rls. 14,545 $
37 1393 ليختن اشتاين 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 228 358,720,800 Rls. 13,827 $
38 1393 ليختن اشتاين 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 881 345,163,000 Rls. 12,975 $
39 1393 ليختن اشتاين 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 1,178 312,945,111 Rls. 12,264 $
40 1393 ليختن اشتاين 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 212 274,901,160 Rls. 10,363 $
41 1393 ليختن اشتاين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,060 249,294,241 Rls. 9,588 $
42 1393 ليختن اشتاين 90184911 ---- دستگاه پليمريزاسيون كامپوزيت دنداني با توليد نور لايت كيور (curing light unit) 18 238,458,233 Rls. 8,995 $
43 1393 ليختن اشتاين 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 5,458 236,460,422 Rls. 8,833 $
44 1393 ليختن اشتاين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 200 216,492,108 Rls. 8,458 $
45 1393 ليختن اشتاين 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 590 130,178,293 Rls. 4,797 $
46 1393 ليختن اشتاين 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 105 116,826,415 Rls. 4,296 $
47 1393 ليختن اشتاين 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 64 110,360,059 Rls. 4,124 $
48 1393 ليختن اشتاين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 82 67,006,221 Rls. 2,626 $
49 1393 ليختن اشتاين 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 1,256 59,114,990 Rls. 2,317 $
50 1393 ليختن اشتاين 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 16 55,437,768 Rls. 2,141 $
51 1393 ليختن اشتاين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 36 46,515,974 Rls. 1,718 $
52 1393 ليختن اشتاين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 17 38,867,174 Rls. 1,473 $
53 1393 ليختن اشتاين 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 100 34,261,042 Rls. 1,286 $
54 1393 ليختن اشتاين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 15 27,958,844 Rls. 1,028 $
55 1393 ليختن اشتاين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 17 5,018,286 Rls. 197 $
مجموع کل
1,502,571,015,046 ريال
مجموع کل
56,886,347 دلار
[1]