آمار کل " واردات از" کشور "لوگزامبورگ" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 لوگزامبورگ 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 6,460 169,514,471,276 Rls. 6,462,340 $
2 1393 لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 148,155 108,560,981,241 Rls. 4,064,310 $
3 1393 لوگزامبورگ 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 203,430 90,276,042,414 Rls. 3,400,535 $
4 1393 لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 105,945 80,021,716,745 Rls. 3,011,798 $
5 1393 لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 115,250 73,192,687,850 Rls. 2,775,691 $
6 1393 لوگزامبورگ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 32,819 63,618,523,466 Rls. 2,412,423 $
7 1393 لوگزامبورگ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 25,125 56,994,157,332 Rls. 2,140,255 $
8 1393 لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 298,480 51,112,971,483 Rls. 1,934,543 $
9 1393 لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 132,793 46,920,061,655 Rls. 1,789,603 $
10 1393 لوگزامبورگ 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 667 39,234,875,420 Rls. 1,474,008 $
11 1393 لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,797 38,132,860,640 Rls. 1,404,524 $
12 1393 لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 15,814 32,472,387,322 Rls. 1,225,630 $
13 1393 لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 14,520 32,085,723,730 Rls. 1,180,631 $
14 1393 لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 22,860 30,488,742,486 Rls. 1,161,775 $
15 1393 لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 23,707 29,851,326,299 Rls. 1,127,855 $
16 1393 لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 90,000 27,730,123,443 Rls. 1,036,650 $
17 1393 لوگزامبورگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,130 25,639,323,608 Rls. 960,567 $
18 1393 لوگزامبورگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 165 25,143,599,079 Rls. 925,921 $
19 1393 لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 7,736 22,830,201,549 Rls. 882,394 $
20 1393 لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 23,850 22,797,294,984 Rls. 881,015 $
21 1393 لوگزامبورگ 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 794 22,731,465,402 Rls. 872,595 $
22 1393 لوگزامبورگ 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,550 22,086,441,117 Rls. 831,101 $
23 1393 لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 20,245 19,963,900,064 Rls. 770,325 $
24 1393 لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 23,558 19,154,431,473 Rls. 723,408 $
25 1393 لوگزامبورگ 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 120,000 18,497,996,204 Rls. 707,546 $
26 1393 لوگزامبورگ 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 54,000 18,275,297,523 Rls. 715,696 $
27 1393 لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 57,900 17,059,447,833 Rls. 652,382 $
28 1393 لوگزامبورگ 29054300 مانيتول 113,250 15,706,705,616 Rls. 591,546 $
29 1393 لوگزامبورگ 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 27,683 15,539,138,983 Rls. 580,548 $
30 1393 لوگزامبورگ 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 45,119 14,977,262,781 Rls. 569,231 $
31 1393 لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 265 14,446,323,400 Rls. 560,349 $
32 1393 لوگزامبورگ 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 93,300 14,263,060,170 Rls. 549,240 $
33 1393 لوگزامبورگ 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 10,020 13,663,880,634 Rls. 514,275 $
34 1393 لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 5,690 12,785,808,230 Rls. 486,982 $
35 1393 لوگزامبورگ 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 13,678 11,942,235,723 Rls. 443,483 $
36 1393 لوگزامبورگ 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 57,749 11,804,176,918 Rls. 442,386 $
37 1393 لوگزامبورگ 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 10,983,816,620 Rls. 409,079 $
38 1393 لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 27,000 10,354,699,066 Rls. 404,807 $
39 1393 لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 29,315 9,811,645,492 Rls. 372,218 $
40 1393 لوگزامبورگ 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 255,075 9,298,580,986 Rls. 353,012 $
41 1393 لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 100 9,078,999,384 Rls. 347,410 $
42 1393 لوگزامبورگ 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 170 8,946,463,768 Rls. 331,157 $
43 1393 لوگزامبورگ 29334900 سايرترکيبات دا را ي ساختارحلقه هاي کيتولئين ياا يزوکيتولئين (هيدروژنه نشده باشد )که بيشترمترا کم نشده باشدغيرمذكور 30 8,930,181,407 Rls. 337,170 $
44 1393 لوگزامبورگ 29349920 ديلتيازم هيدروكلرايد 3,000 8,881,967,145 Rls. 341,601 $
45 1393 لوگزامبورگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 6,750 8,410,767,141 Rls. 319,744 $
46 1393 لوگزامبورگ 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 125,000 8,213,821,514 Rls. 312,884 $
47 1393 لوگزامبورگ 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 95,000 7,942,324,142 Rls. 319,341 $
48 1393 لوگزامبورگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1,126 7,269,228,642 Rls. 275,840 $
49 1393 لوگزامبورگ 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,000 7,205,080,200 Rls. 281,933 $
50 1393 لوگزامبورگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 210 7,104,475,036 Rls. 259,840 $
51 1393 لوگزامبورگ 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 14,280 6,454,781,195 Rls. 247,585 $
52 1393 لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 31,330 5,804,234,677 Rls. 220,791 $
53 1393 لوگزامبورگ 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 15,000 5,774,852,878 Rls. 232,099 $
54 1393 لوگزامبورگ 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 15,000 5,648,356,497 Rls. 214,162 $
55 1393 لوگزامبورگ 29242950 متوكاربامول 8,000 5,625,444,500 Rls. 220,091 $
56 1393 لوگزامبورگ 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 18,810 5,133,150,945 Rls. 196,975 $
57 1393 لوگزامبورگ 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 12 4,875,246,811 Rls. 182,012 $
58 1393 لوگزامبورگ 29339930 كاپتوپريل 3,900 4,705,660,120 Rls. 177,879 $
59 1393 لوگزامبورگ 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,285 4,339,789,168 Rls. 162,534 $
60 1393 لوگزامبورگ 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 48,400 3,927,824,389 Rls. 150,217 $
61 1393 لوگزامبورگ 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 30 3,817,303,146 Rls. 142,900 $
62 1393 لوگزامبورگ 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 623 3,691,727,061 Rls. 138,631 $
63 1393 لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 152,320 3,578,827,703 Rls. 130,699 $
64 1393 لوگزامبورگ 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 700 3,558,578,120 Rls. 131,805 $
65 1393 لوگزامبورگ 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 2,000 3,446,228,201 Rls. 133,368 $
66 1393 لوگزامبورگ 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 500 3,405,954,314 Rls. 128,473 $
67 1393 لوگزامبورگ 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 10,000 3,332,624,343 Rls. 130,625 $
68 1393 لوگزامبورگ 39079992 رزين پلي ا سترا شباع شده گريد غذا يي /بهدا شتي 10 3,228,883,320 Rls. 121,805 $
69 1393 لوگزامبورگ 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 48 2,885,275,122 Rls. 113,068 $
70 1393 لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 5,340 2,797,994,419 Rls. 104,716 $
71 1393 لوگزامبورگ 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 8 2,715,262,147 Rls. 103,103 $
72 1393 لوگزامبورگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 470 2,627,938,662 Rls. 99,450 $
73 1393 لوگزامبورگ 28365000 کربنات کلسيم 110,000 2,489,421,880 Rls. 92,861 $
74 1393 لوگزامبورگ 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 26,000 2,435,133,197 Rls. 93,790 $
75 1393 لوگزامبورگ 29372220 بتامتازون دي سديم فسفات 30 2,374,439,336 Rls. 87,249 $
76 1393 لوگزامبورگ 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,870 2,370,526,998 Rls. 88,641 $
77 1393 لوگزامبورگ 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 12 2,340,155,974 Rls. 89,432 $
78 1393 لوگزامبورگ 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 265 2,204,983,214 Rls. 85,800 $
79 1393 لوگزامبورگ 29157011 استئارات منيزيم گريد داروئي 10,000 2,108,977,916 Rls. 81,491 $
80 1393 لوگزامبورگ 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 2,914 2,083,015,753 Rls. 78,206 $
81 1393 لوگزامبورگ 29181400 اسيد سيتريك 36,000 1,801,565,276 Rls. 67,639 $
82 1393 لوگزامبورگ 29251100 ساكارين و املاح آن 5,000 1,577,176,333 Rls. 58,872 $
83 1393 لوگزامبورگ 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 285 1,558,427,970 Rls. 62,686 $
84 1393 لوگزامبورگ 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,114 1,474,389,961 Rls. 57,581 $
85 1393 لوگزامبورگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 50 1,448,674,427 Rls. 56,588 $
86 1393 لوگزامبورگ 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 3,000 1,423,251,098 Rls. 55,607 $
87 1393 لوگزامبورگ 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 2,000 1,417,041,691 Rls. 53,451 $
88 1393 لوگزامبورگ 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 2 1,301,880,198 Rls. 48,805 $
89 1393 لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 174 1,256,221,157 Rls. 46,807 $
90 1393 لوگزامبورگ 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 7,390 1,247,485,646 Rls. 48,671 $
91 1393 لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 10,000 1,227,418,831 Rls. 46,672 $
92 1393 لوگزامبورگ 29161300 اسيد متاكريليك و املاح آن 720 1,226,373,728 Rls. 47,847 $
93 1393 لوگزامبورگ 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 2,880 1,201,809,089 Rls. 46,115 $
94 1393 لوگزامبورگ 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,400 1,159,554,967 Rls. 43,359 $
95 1393 لوگزامبورگ 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 300 993,109,600 Rls. 37,219 $
96 1393 لوگزامبورگ 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 92 912,309,322 Rls. 34,252 $
97 1393 لوگزامبورگ 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,000 801,990,062 Rls. 31,428 $
98 1393 لوگزامبورگ 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 15 667,646,701 Rls. 24,227 $
99 1393 لوگزامبورگ 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 18 638,291,376 Rls. 23,278 $
100 1393 لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 700 598,709,252 Rls. 22,924 $
101 1393 لوگزامبورگ 29339992 آنالاپريل مالئات 225 585,283,228 Rls. 21,345 $
102 1393 لوگزامبورگ 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 140 543,553,054 Rls. 21,102 $
103 1393 لوگزامبورگ 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 5,000 466,201,912 Rls. 18,247 $
104 1393 لوگزامبورگ 29054420 پودرسوربيتول 10,000 459,690,000 Rls. 16,681 $
105 1393 لوگزامبورگ 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 500 434,446,003 Rls. 17,075 $
106 1393 لوگزامبورگ 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 3,200 383,677,388 Rls. 14,409 $
107 1393 لوگزامبورگ 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,694 329,645,582 Rls. 12,305 $
108 1393 لوگزامبورگ 38249080 ---زئوليت 433 260,579,546 Rls. 9,755 $
109 1393 لوگزامبورگ 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 500 254,568,889 Rls. 9,764 $
110 1393 لوگزامبورگ 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 200 247,103,258 Rls. 9,409 $
111 1393 لوگزامبورگ 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 15 209,003,956 Rls. 8,190 $
112 1393 لوگزامبورگ 32049090 ---ساير مواد رنگ كننده الي سنتيك غير مذكور 800 194,575,514 Rls. 7,436 $
113 1393 لوگزامبورگ 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 614 170,448,603 Rls. 6,493 $
114 1393 لوگزامبورگ 28352400 فسفات هاي پتاسيم 200 168,639,000 Rls. 6,313 $
115 1393 لوگزامبورگ 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 440 163,587,152 Rls. 6,391 $
116 1393 لوگزامبورگ 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 80 142,955,477 Rls. 5,367 $
117 1393 لوگزامبورگ 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 1 129,821,000 Rls. 4,762 $
118 1393 لوگزامبورگ 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 50 126,600,815 Rls. 4,569 $
119 1393 لوگزامبورگ 28469000 ترکيبات , غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 4 110,433,731 Rls. 4,151 $
120 1393 لوگزامبورگ 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 1,500 106,875,900 Rls. 3,908 $
121 1393 لوگزامبورگ 85030010 ا نوا ع کلکتور 20 103,222,585 Rls. 4,030 $
122 1393 لوگزامبورگ 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 50 70,563,293 Rls. 2,649 $
123 1393 لوگزامبورگ 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 50 30,131,785 Rls. 1,131 $
124 1393 لوگزامبورگ 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 5 23,123,954 Rls. 906 $
مجموع کل
1,591,378,344,948 ريال
مجموع کل
60,240,468 دلار
[1]