آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 136,985 619,572,691,299 Rls. 23,524,019 $
2 1393 لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 509,400 47,998,101,143 Rls. 1,817,347 $
3 1393 لبنان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,513 18,720,937,820 Rls. 701,170 $
4 1393 لبنان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,017 17,448,790,751 Rls. 651,951 $
5 1393 لبنان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 18,850 16,989,743,497 Rls. 626,050 $
6 1393 لبنان 85437010 دستگاه فلزياب 137 14,406,880,000 Rls. 539,468 $
7 1393 لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 51,499 11,382,581,109 Rls. 440,697 $
8 1393 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 328,787 9,258,213,900 Rls. 358,920 $
9 1393 لبنان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 14,601 9,201,312,480 Rls. 357,888 $
10 1393 لبنان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 125,926 8,707,769,850 Rls. 322,349 $
11 1393 لبنان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 215,297 7,391,427,027 Rls. 281,234 $
12 1393 لبنان 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 234,000 6,889,749,792 Rls. 270,176 $
13 1393 لبنان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 82,787 6,755,326,970 Rls. 263,271 $
14 1393 لبنان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 149,130 6,236,144,605 Rls. 233,450 $
15 1393 لبنان 26203000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "مس 330,506 6,076,699,471 Rls. 228,857 $
16 1393 لبنان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 37,575 5,191,685,436 Rls. 197,905 $
17 1393 لبنان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 47,400 4,896,480,000 Rls. 191,895 $
18 1393 لبنان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 21,160 4,780,141,800 Rls. 179,038 $
19 1393 لبنان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 35,660 4,669,614,532 Rls. 175,371 $
20 1393 لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,300 3,855,492,605 Rls. 139,142 $
21 1393 لبنان 19030000 تاپيوكا و بدلکهاي آن تهيه شده از فكول،کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند. 136,500 3,831,428,856 Rls. 149,025 $
22 1393 لبنان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 70 3,714,581,360 Rls. 145,073 $
23 1393 لبنان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 19,584 3,633,912,238 Rls. 132,528 $
24 1393 لبنان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 21,544 3,385,265,616 Rls. 125,692 $
25 1393 لبنان 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 2,374 3,376,364,847 Rls. 130,377 $
26 1393 لبنان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 30,391 3,374,677,943 Rls. 125,481 $
27 1393 لبنان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 24,300 3,162,400,812 Rls. 118,767 $
28 1393 لبنان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 40,535 3,134,574,006 Rls. 117,464 $
29 1393 لبنان 85261000 دستگاههاي را دا ر 78 2,827,014,750 Rls. 105,525 $
30 1393 لبنان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 25,077 2,803,034,962 Rls. 104,764 $
31 1393 لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 17,500 2,752,879,451 Rls. 99,350 $
32 1393 لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 108,000 2,669,933,557 Rls. 104,271 $
33 1393 لبنان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 320 2,667,341,740 Rls. 100,080 $
34 1393 لبنان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 15 2,605,540,000 Rls. 97,762 $
35 1393 لبنان 10059000 - بذر ذرت 5,479 2,591,338,747 Rls. 101,845 $
36 1393 لبنان 90192010 ---نبولايزر 344 2,586,350,117 Rls. 101,231 $
37 1393 لبنان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,367 2,568,599,926 Rls. 96,559 $
38 1393 لبنان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 343,000 2,505,973,337 Rls. 94,526 $
39 1393 لبنان 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 19,501 2,206,529,012 Rls. 82,708 $
40 1393 لبنان 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 19,870 2,174,824,000 Rls. 79,524 $
41 1393 لبنان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 33,800 2,012,893,200 Rls. 73,809 $
42 1393 لبنان 27030010 پيت ماس 171,750 1,871,206,320 Rls. 69,419 $
43 1393 لبنان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 27,390 1,854,903,245 Rls. 67,479 $
44 1393 لبنان 90219020 شنت مغزي 144 1,845,482,706 Rls. 68,521 $
45 1393 لبنان 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 51 1,844,953,448 Rls. 67,101 $
46 1393 لبنان 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 950 1,756,382,517 Rls. 63,880 $
47 1393 لبنان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 20,437 1,575,976,840 Rls. 57,475 $
48 1393 لبنان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 3,288 1,540,689,395 Rls. 58,309 $
49 1393 لبنان 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 96,000 1,413,245,839 Rls. 55,315 $
50 1393 لبنان 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 136 1,330,543,761 Rls. 48,158 $
51 1393 لبنان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 735 1,313,845,185 Rls. 49,639 $
52 1393 لبنان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 17,941 1,255,605,842 Rls. 48,449 $
53 1393 لبنان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,005 1,247,723,972 Rls. 46,075 $
54 1393 لبنان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 15,381 1,109,473,204 Rls. 40,981 $
55 1393 لبنان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 43,814 1,097,292,673 Rls. 41,137 $
56 1393 لبنان 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 63 976,229,305 Rls. 36,652 $
57 1393 لبنان 33051000 شامپوها 9,526 855,312,191 Rls. 32,314 $
58 1393 لبنان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 9,045 799,910,711 Rls. 29,026 $
59 1393 لبنان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 2,050 634,979,000 Rls. 24,042 $
60 1393 لبنان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 8,713 593,934,301 Rls. 22,170 $
61 1393 لبنان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 4,186 571,299,666 Rls. 22,312 $
62 1393 لبنان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 7,060 565,815,000 Rls. 21,270 $
63 1393 لبنان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 370 547,161,311 Rls. 21,369 $
64 1393 لبنان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,580 490,426,545 Rls. 18,385 $
65 1393 لبنان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 2,685 478,399,441 Rls. 18,263 $
66 1393 لبنان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,625 439,713,305 Rls. 17,243 $
67 1393 لبنان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 200 438,000,000 Rls. 16,263 $
68 1393 لبنان 85044050 کنترل دور موتورInverter 123 413,584,360 Rls. 15,465 $
69 1393 لبنان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 240 378,179,022 Rls. 14,041 $
70 1393 لبنان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 6,584 359,066,371 Rls. 13,403 $
71 1393 لبنان 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 2,100 357,251,635 Rls. 14,412 $
72 1393 لبنان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 1,942 352,437,349 Rls. 12,927 $
73 1393 لبنان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 6 332,423,815 Rls. 12,988 $
74 1393 لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,381 248,941,305 Rls. 9,214 $
75 1393 لبنان 43039000 ا شياء ا زپوستهاي نرم طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 380 247,362,660 Rls. 9,045 $
76 1393 لبنان 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 980 223,847,119 Rls. 8,746 $
77 1393 لبنان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 978 221,869,225 Rls. 8,342 $
78 1393 لبنان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 840 216,993,434 Rls. 8,001 $
79 1393 لبنان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 85 215,760,240 Rls. 7,889 $
80 1393 لبنان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 3,516 193,148,447 Rls. 7,252 $
81 1393 لبنان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 20 174,554,020 Rls. 6,300 $
82 1393 لبنان 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 28 171,668,585 Rls. 6,449 $
83 1393 لبنان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 4 160,133,200 Rls. 5,824 $
84 1393 لبنان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 297 139,151,218 Rls. 5,454 $
85 1393 لبنان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 455 133,919,506 Rls. 5,201 $
86 1393 لبنان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 118 131,300,000 Rls. 5,281 $
87 1393 لبنان 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 350 117,001,345 Rls. 4,363 $
88 1393 لبنان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 600 116,591,189 Rls. 4,360 $
89 1393 لبنان 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 12 112,330,940 Rls. 4,040 $
90 1393 لبنان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 88 101,176,770 Rls. 3,816 $
91 1393 لبنان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 20 90,814,800 Rls. 3,266 $
92 1393 لبنان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 800 85,324,690 Rls. 3,204 $
93 1393 لبنان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 756 84,933,948 Rls. 3,176 $
94 1393 لبنان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 348 82,678,669 Rls. 3,070 $
95 1393 لبنان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 190 75,442,550 Rls. 2,892 $
96 1393 لبنان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 94 72,084,050 Rls. 2,787 $
97 1393 لبنان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 250 69,170,220 Rls. 2,592 $
98 1393 لبنان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 230 67,943,117 Rls. 2,664 $
99 1393 لبنان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 92 65,925,245 Rls. 2,496 $
100 1393 لبنان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 76 59,952,983 Rls. 2,324 $
101 1393 لبنان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 210 56,203,217 Rls. 2,044 $
102 1393 لبنان 90303300 --مولتي مترها فاقد وسيله ثبت 68 41,824,651 Rls. 1,560 $
103 1393 لبنان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 155 40,211,055 Rls. 1,508 $
104 1393 لبنان 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 226 38,831,730 Rls. 1,462 $
105 1393 لبنان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 200 37,494,360 Rls. 1,341 $
106 1393 لبنان 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 205 37,444,441 Rls. 1,396 $
107 1393 لبنان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 150 35,370,874 Rls. 1,307 $
108 1393 لبنان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 150 30,890,000 Rls. 1,206 $
109 1393 لبنان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 90 30,189,238 Rls. 1,104 $
110 1393 لبنان 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 40 29,131,149 Rls. 1,103 $
111 1393 لبنان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 7 27,620,285 Rls. 1,079 $
112 1393 لبنان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 26 21,490,405 Rls. 843 $
113 1393 لبنان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7 21,376,410 Rls. 769 $
114 1393 لبنان 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 13 20,578,092 Rls. 830 $
115 1393 لبنان 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 95 19,388,168 Rls. 727 $
116 1393 لبنان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 93 18,200,000 Rls. 681 $
117 1393 لبنان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 7 17,147,201 Rls. 670 $
118 1393 لبنان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 23 16,896,067 Rls. 640 $
119 1393 لبنان 19019090 ساير 100 15,370,285 Rls. 601 $
120 1393 لبنان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 20 15,148,197 Rls. 573 $
121 1393 لبنان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 121 14,278,152 Rls. 532 $
122 1393 لبنان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 4 11,758,000 Rls. 459 $
123 1393 لبنان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 13 10,494,016 Rls. 412 $
124 1393 لبنان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 127 9,634,118 Rls. 350 $
125 1393 لبنان 90283011 کنتور برق تک فاز ا لکترومکانيکي 30 9,168,724 Rls. 347 $
126 1393 لبنان 85113090 کويل هاي روشن کردن 12 8,739,345 Rls. 331 $
127 1393 لبنان 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 11 8,732,309 Rls. 335 $
128 1393 لبنان 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب ،گيج بنزين وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 9 8,372,885 Rls. 328 $
129 1393 لبنان 87089590 ---سايراجزاء وقطعات كيسه ايمني هوا 9 6,251,752 Rls. 245 $
130 1393 لبنان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 14 5,763,639 Rls. 210 $
131 1393 لبنان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8 5,593,181 Rls. 212 $
132 1393 لبنان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 7 5,243,607 Rls. 199 $
133 1393 لبنان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 7 4,660,984 Rls. 176 $
134 1393 لبنان 95069910 چوب هاکي 10 4,517,000 Rls. 177 $
135 1393 لبنان 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 8 3,454,059 Rls. 126 $
136 1393 لبنان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 8 2,967,204 Rls. 111 $
137 1393 لبنان 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 4 2,913,115 Rls. 110 $
138 1393 لبنان 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 4 2,560,726 Rls. 99 $
139 1393 لبنان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3 2,511,866 Rls. 99 $
140 1393 لبنان 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 3 2,232,769 Rls. 88 $
141 1393 لبنان 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 3 1,747,869 Rls. 66 $
142 1393 لبنان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 2 1,671,098 Rls. 65 $
143 1393 لبنان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 4 1,544,240 Rls. 58 $
144 1393 لبنان 85113010 دلکو جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2 1,116,385 Rls. 44 $
145 1393 لبنان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1 873,934 Rls. 33 $
146 1393 لبنان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1 582,623 Rls. 22 $
147 1393 لبنان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1 558,192 Rls. 22 $
مجموع کل
926,045,457,926 ريال
مجموع کل
35,095,788 دلار
[1]