آمار کل " واردات از" کشور "قطر" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 قطر 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 23,338 215,624,968,281 Rls. 8,346,468 $
2 1393 قطر 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,132 169,142,506,087 Rls. 6,630,598 $
3 1393 قطر 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 122,185 69,603,548,796 Rls. 2,598,394 $
4 1393 قطر 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 0 3,370,115,745 Rls. 123,615 $
5 1393 قطر 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 4,095 3,288,704,694 Rls. 128,721 $
6 1393 قطر 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 7,500 2,702,394,683 Rls. 105,349 $
7 1393 قطر 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 4,000 2,212,544,785 Rls. 83,764 $
8 1393 قطر 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 54 2,183,027,411 Rls. 84,436 $
9 1393 قطر 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 67 1,703,039,811 Rls. 64,475 $
10 1393 قطر 90151000 مسافت ياب ها 9 1,517,486,500 Rls. 56,743 $
11 1393 قطر 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 1,500 1,093,920,002 Rls. 40,000 $
12 1393 قطر 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 328 1,079,828,280 Rls. 38,620 $
13 1393 قطر 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 858 1,018,403,779 Rls. 37,040 $
14 1393 قطر 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 460 727,820,767 Rls. 26,343 $
15 1393 قطر 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,765 678,833,380 Rls. 25,031 $
16 1393 قطر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,049 641,547,157 Rls. 23,640 $
17 1393 قطر 76161010 ميخ پرچ از آلومينيوم 64 613,104,580 Rls. 22,127 $
18 1393 قطر 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 250 603,700,000 Rls. 23,071 $
19 1393 قطر 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 3 557,066,777 Rls. 20,316 $
20 1393 قطر 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 900 513,140,635 Rls. 19,577 $
21 1393 قطر 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 30 495,000,000 Rls. 17,962 $
22 1393 قطر 01012910 اسب براي مسابقه 1,900 485,640,002 Rls. 17,813 $
23 1393 قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,410 464,661,412 Rls. 17,989 $
24 1393 قطر 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 261 459,700,000 Rls. 17,568 $
25 1393 قطر 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 4 319,243,030 Rls. 12,455 $
26 1393 قطر 87115090 موتورسيکلت باحجم سيلندربيش ا ز800CC،بجزنوع دوزمانه 200 312,876,662 Rls. 12,269 $
27 1393 قطر 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 470 312,428,309 Rls. 11,767 $
28 1393 قطر 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 900 291,299,655 Rls. 10,854 $
29 1393 قطر 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 60 287,110,544 Rls. 11,041 $
30 1393 قطر 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 392 257,938,084 Rls. 10,110 $
31 1393 قطر 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 283 220,783,646 Rls. 8,269 $
32 1393 قطر 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 50 208,619,451 Rls. 7,898 $
33 1393 قطر 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,050 203,572,299 Rls. 7,404 $
34 1393 قطر 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 194,361,957 Rls. 7,179 $
35 1393 قطر 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 12 176,926,473 Rls. 6,913 $
36 1393 قطر 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2 175,331,995 Rls. 6,785 $
37 1393 قطر 84821000 بلبرينگ. 29 169,126,501 Rls. 6,400 $
38 1393 قطر 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 300 144,182,686 Rls. 5,402 $
39 1393 قطر 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 18 134,631,440 Rls. 5,210 $
40 1393 قطر 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 470 123,248,376 Rls. 4,824 $
41 1393 قطر 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 8,700 108,879,944 Rls. 4,268 $
42 1393 قطر 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 1 107,900,000 Rls. 4,055 $
43 1393 قطر 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 128 81,578,716 Rls. 3,198 $
44 1393 قطر 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 100 76,484,350 Rls. 2,998 $
45 1393 قطر 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 104 75,343,148 Rls. 2,953 $
46 1393 قطر 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1 69,909,185 Rls. 2,647 $
47 1393 قطر 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 45 67,625,746 Rls. 2,584 $
48 1393 قطر 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 593 61,065,185 Rls. 2,384 $
49 1393 قطر 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,742 56,600,000 Rls. 2,163 $
50 1393 قطر 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 27 44,847,622 Rls. 1,759 $
51 1393 قطر 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 95 41,537,302 Rls. 1,567 $
52 1393 قطر 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 8 36,625,499 Rls. 1,436 $
53 1393 قطر 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 64 35,951,413 Rls. 1,409 $
54 1393 قطر 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 137 34,225,210 Rls. 1,239 $
55 1393 قطر 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 45 32,602,417 Rls. 1,278 $
56 1393 قطر 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 89 28,433,811 Rls. 1,115 $
57 1393 قطر 85369030 ترمينال ريلي 90 28,215,525 Rls. 1,064 $
58 1393 قطر 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 58 23,678,746 Rls. 928 $
59 1393 قطر 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 149 18,584,688 Rls. 708 $
60 1393 قطر 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 16 17,793,214 Rls. 697 $
61 1393 قطر 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 15 17,415,303 Rls. 657 $
62 1393 قطر 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 95 15,873,527 Rls. 596 $
63 1393 قطر 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 89 14,575,595 Rls. 573 $
64 1393 قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 132 12,894,411 Rls. 505 $
65 1393 قطر 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 2 682,877 Rls. 26 $
مجموع کل
485,421,708,104 ريال
مجموع کل
18,747,248 دلار
[1]