آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 قزاقستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 303,750,803 2,489,167,226,414 Rls. 95,910,322 $
2 1393 قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 130,082,049 983,152,793,379 Rls. 37,197,370 $
3 1393 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 40,283,013 547,709,922,727 Rls. 20,755,407 $
4 1393 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 13,661,380 206,425,477,716 Rls. 7,702,942 $
5 1393 قزاقستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 3,551,395 70,939,660,730 Rls. 2,697,738 $
6 1393 قزاقستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 5,000,000 70,056,590,217 Rls. 2,607,573 $
7 1393 قزاقستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 4,750,000 45,269,630,988 Rls. 1,656,491 $
8 1393 قزاقستان 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 2,582,760 42,575,628,610 Rls. 1,450,124 $
9 1393 قزاقستان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 1,000,000 26,554,535,391 Rls. 1,036,760 $
10 1393 قزاقستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,488,310 23,899,672,000 Rls. 857,775 $
11 1393 قزاقستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,675,250 21,181,255,117 Rls. 807,816 $
12 1393 قزاقستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,303,630 20,071,143,504 Rls. 771,473 $
13 1393 قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 3,374,979 18,352,673,862 Rls. 713,731 $
14 1393 قزاقستان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 1,359,900 13,241,047,058 Rls. 518,894 $
15 1393 قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 663,368 10,060,507,053 Rls. 377,532 $
16 1393 قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 940,820 9,349,589,418 Rls. 364,183 $
17 1393 قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 441,350 9,285,695,895 Rls. 349,815 $
18 1393 قزاقستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 348,000 9,139,647,900 Rls. 355,490 $
19 1393 قزاقستان 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 1,080,000 8,613,429,082 Rls. 336,474 $
20 1393 قزاقستان 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 480,980 7,400,509,562 Rls. 264,682 $
21 1393 قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 590,575 6,869,035,935 Rls. 263,622 $
22 1393 قزاقستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 234,800 6,308,336,898 Rls. 242,979 $
23 1393 قزاقستان 10082900 ساير باستثناي دانه ارزن 433,200 5,861,279,250 Rls. 214,934 $
24 1393 قزاقستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 366,800 5,635,450,205 Rls. 201,554 $
25 1393 قزاقستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,500 4,314,440,601 Rls. 168,329 $
26 1393 قزاقستان 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 318,200 4,294,805,923 Rls. 161,247 $
27 1393 قزاقستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 186,970 3,758,528,435 Rls. 147,221 $
28 1393 قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 246,720 3,131,760,468 Rls. 110,566 $
29 1393 قزاقستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 300,480 2,848,729,941 Rls. 105,224 $
30 1393 قزاقستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 28,110 2,796,970,961 Rls. 101,233 $
31 1393 قزاقستان 10049000 جو دو سر باستثناي بذر 420,000 2,694,580,875 Rls. 105,525 $
32 1393 قزاقستان 10011910 گندم دامي 400,000 2,671,751,496 Rls. 100,340 $
33 1393 قزاقستان 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 155,720 2,294,157,379 Rls. 85,882 $
34 1393 قزاقستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 286,980 1,976,602,237 Rls. 72,939 $
35 1393 قزاقستان 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 8,150 1,115,404,339 Rls. 41,414 $
36 1393 قزاقستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 18,000 1,103,135,119 Rls. 41,444 $
37 1393 قزاقستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 6,750 1,086,856,100 Rls. 40,638 $
38 1393 قزاقستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14 442,126,095 Rls. 16,572 $
39 1393 قزاقستان 23069010 كنجاله گلرنگ 58,050 406,246,497 Rls. 15,872 $
40 1393 قزاقستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 2,100 401,517,238 Rls. 15,122 $
41 1393 قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,800 268,073,701 Rls. 10,050 $
42 1393 قزاقستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 17,500 246,824,733 Rls. 9,296 $
43 1393 قزاقستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,798 183,503,100 Rls. 6,856 $
44 1393 قزاقستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 5,000 147,318,930 Rls. 5,528 $
45 1393 قزاقستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 1,575 81,950,067 Rls. 2,966 $
46 1393 قزاقستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 8,968 81,760,839 Rls. 2,974 $
47 1393 قزاقستان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 720 37,394,311 Rls. 1,408 $
48 1393 قزاقستان 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 280 14,486,472 Rls. 546 $
49 1393 قزاقستان 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 270 7,243,236 Rls. 273 $
مجموع کل
4,693,526,908,004 ريال
مجموع کل
179,025,144 دلار
[1]