آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 قرقيزستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,760,000 38,622,069,485 Rls. 1,467,355 $
2 1393 قرقيزستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 875,210 30,402,894,987 Rls. 1,169,771 $
3 1393 قرقيزستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,268,000 23,731,286,070 Rls. 878,435 $
4 1393 قرقيزستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 18,900 2,158,502,310 Rls. 81,296 $
5 1393 قرقيزستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 18,900 2,030,287,724 Rls. 79,324 $
6 1393 قرقيزستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 43,790 1,665,545,641 Rls. 62,583 $
7 1393 قرقيزستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 175,224 1,094,924,380 Rls. 42,152 $
8 1393 قرقيزستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 17,800 498,273,050 Rls. 19,468 $
9 1393 قرقيزستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 8,000 402,379,488 Rls. 14,472 $
10 1393 قرقيزستان 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 21,000 302,389,525 Rls. 11,357 $
11 1393 قرقيزستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 5,000 254,679,922 Rls. 9,548 $
12 1393 قرقيزستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 450 137,879,818 Rls. 5,167 $
13 1393 قرقيزستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,250 101,013,691 Rls. 3,947 $
14 1393 قرقيزستان 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 25 16,652,800 Rls. 624 $
15 1393 قرقيزستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 25 2,493,898 Rls. 93 $
16 1393 قرقيزستان 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 8 884,916 Rls. 33 $
17 1393 قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13 804,483 Rls. 30 $
مجموع کل
101,422,962,188 ريال
مجموع کل
3,845,654 دلار
[1]