آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 قبرس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 132,748,452 2,006,623,353,263 Rls. 75,582,026 $
2 1393 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,921,746 472,414,842,240 Rls. 17,974,900 $
3 1393 قبرس 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 19,583,730 458,827,041,788 Rls. 18,487,672 $
4 1393 قبرس 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 12,798,150 307,977,703,434 Rls. 12,409,449 $
5 1393 قبرس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 11,864,863 186,698,913,296 Rls. 7,130,201 $
6 1393 قبرس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 5,982,055 144,137,258,504 Rls. 5,522,055 $
7 1393 قبرس 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 10,676,974 90,770,220,418 Rls. 3,541,423 $
8 1393 قبرس 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,943,034 51,409,746,062 Rls. 1,968,788 $
9 1393 قبرس 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,653,156 41,586,876,257 Rls. 1,619,606 $
10 1393 قبرس 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 156,000 20,195,617,697 Rls. 776,658 $
11 1393 قبرس 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 930,939 14,764,050,222 Rls. 560,830 $
12 1393 قبرس 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 30,517 11,022,968,183 Rls. 416,773 $
13 1393 قبرس 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 18,720 8,259,822,885 Rls. 306,766 $
14 1393 قبرس 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 31,532 7,222,779,999 Rls. 273,445 $
15 1393 قبرس 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 185,320 6,194,675,981 Rls. 228,928 $
16 1393 قبرس 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 5,616,242,793 Rls. 219,943 $
17 1393 قبرس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,043 4,079,221,195 Rls. 156,887 $
18 1393 قبرس 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 160,000 3,144,735,072 Rls. 122,693 $
19 1393 قبرس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 13,250 2,983,442,604 Rls. 110,129 $
20 1393 قبرس 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 2,927,087,625 Rls. 109,826 $
21 1393 قبرس 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 88 2,825,550,598 Rls. 102,531 $
22 1393 قبرس 35011000 كازئين 5,250 2,215,377,150 Rls. 79,234 $
23 1393 قبرس 21069010 ا ستابيلايزر 4,550 1,912,272,158 Rls. 74,111 $
24 1393 قبرس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,063 1,911,228,427 Rls. 76,778 $
25 1393 قبرس 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 276 1,742,757,619 Rls. 67,871 $
26 1393 قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2,173 1,291,317,908 Rls. 50,543 $
27 1393 قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 275 1,265,079,402 Rls. 47,538 $
28 1393 قبرس 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 620 1,081,638,388 Rls. 40,610 $
29 1393 قبرس 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,475 1,059,740,591 Rls. 39,889 $
30 1393 قبرس 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,000 1,010,221,761 Rls. 36,564 $
31 1393 قبرس 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,676 1,002,113,478 Rls. 37,553 $
32 1393 قبرس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 150 984,910,209 Rls. 35,816 $
33 1393 قبرس 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 24,990 911,490,327 Rls. 35,056 $
34 1393 قبرس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,657 910,068,248 Rls. 33,381 $
35 1393 قبرس 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 1,026 892,138,206 Rls. 33,228 $
36 1393 قبرس 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 37,239 886,389,206 Rls. 33,788 $
37 1393 قبرس 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 8 800,581,532 Rls. 30,095 $
38 1393 قبرس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 245 690,054,172 Rls. 27,674 $
39 1393 قبرس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 37,677 652,248,674 Rls. 25,984 $
40 1393 قبرس 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 200,000 592,126,943 Rls. 23,896 $
41 1393 قبرس 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,275 531,642,742 Rls. 20,771 $
42 1393 قبرس 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 145 523,235,522 Rls. 20,505 $
43 1393 قبرس 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 417 506,904,576 Rls. 19,519 $
44 1393 قبرس 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 2,879 452,812,476 Rls. 17,691 $
45 1393 قبرس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 14 432,584,014 Rls. 16,952 $
46 1393 قبرس 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 2,010 407,930,000 Rls. 15,602 $
47 1393 قبرس 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 292 402,252,974 Rls. 14,965 $
48 1393 قبرس 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 295 398,183,110 Rls. 14,813 $
49 1393 قبرس 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,140 371,785,479 Rls. 14,580 $
50 1393 قبرس 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 168 299,551,117 Rls. 11,144 $
51 1393 قبرس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 8 277,350,651 Rls. 10,426 $
52 1393 قبرس 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 1,284 273,484,941 Rls. 10,685 $
53 1393 قبرس 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,326 239,518,142 Rls. 9,393 $
54 1393 قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 63 234,242,758 Rls. 8,868 $
55 1393 قبرس 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 7,913 220,146,671 Rls. 8,029 $
56 1393 قبرس 84821000 بلبرينگ. 299 198,447,059 Rls. 7,580 $
57 1393 قبرس 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,684 180,060,443 Rls. 6,725 $
58 1393 قبرس 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 10 152,456,037 Rls. 5,948 $
59 1393 قبرس 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 900 137,467,417 Rls. 5,153 $
60 1393 قبرس 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 1,000 133,866,892 Rls. 4,831 $
61 1393 قبرس 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 140 129,523,548 Rls. 4,867 $
62 1393 قبرس 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 845 129,445,758 Rls. 4,733 $
63 1393 قبرس 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 30 127,923,480 Rls. 5,127 $
64 1393 قبرس 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 2,100 126,195,744 Rls. 4,727 $
65 1393 قبرس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 225 117,586,607 Rls. 4,730 $
66 1393 قبرس 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 428 114,122,574 Rls. 4,150 $
67 1393 قبرس 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 504 109,440,123 Rls. 4,114 $
68 1393 قبرس 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 333 101,157,588 Rls. 3,754 $
69 1393 قبرس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 10 96,951,658 Rls. 3,771 $
70 1393 قبرس 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 310 90,119,104 Rls. 3,534 $
71 1393 قبرس 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 122 86,439,597 Rls. 3,163 $
72 1393 قبرس 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 300 86,244,527 Rls. 3,265 $
73 1393 قبرس 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 241 77,465,804 Rls. 2,885 $
74 1393 قبرس 01061990 ساير پستاندا را ن زنده به جزبراي تحقيقات پزشكي . 20 68,047,922 Rls. 2,711 $
75 1393 قبرس 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 10 66,495,918 Rls. 2,495 $
76 1393 قبرس 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 265 57,546,443 Rls. 2,248 $
77 1393 قبرس 85111000 شمع هاي جرقه زن 1 55,125,770 Rls. 2,071 $
78 1393 قبرس 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 10 49,090,568 Rls. 1,843 $
79 1393 قبرس 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 150 45,643,706 Rls. 1,785 $
80 1393 قبرس 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 71 42,803,303 Rls. 1,531 $
81 1393 قبرس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3 29,389,616 Rls. 1,069 $
82 1393 قبرس 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 12 27,695,615 Rls. 1,080 $
83 1393 قبرس 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 95 26,384,802 Rls. 982 $
84 1393 قبرس 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 57 20,963,000 Rls. 819 $
85 1393 قبرس 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 2 15,134,758 Rls. 593 $
86 1393 قبرس 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 11 14,163,264 Rls. 555 $
87 1393 قبرس 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 34 13,100,000 Rls. 512 $
88 1393 قبرس 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 40 11,835,226 Rls. 445 $
89 1393 قبرس 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 75 11,248,035 Rls. 423 $
90 1393 قبرس 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 9 10,258,466 Rls. 367 $
91 1393 قبرس 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2 7,706,290 Rls. 310 $
92 1393 قبرس 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 37 6,080,483 Rls. 229 $
93 1393 قبرس 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 5 5,700,452 Rls. 214 $
94 1393 قبرس 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 106 2,300,000 Rls. 86 $
95 1393 قبرس 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 4 2,089,839 Rls. 77 $
96 1393 قبرس 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 15 720,142 Rls. 26 $
مجموع کل
3,879,849,967,264 ريال
مجموع کل
148,770,607 دلار
[1]