آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 93,527,828 2,034,481,461,083 Rls. 76,827,651 $
2 1393 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 4,660,950 125,174,512,854 Rls. 4,668,558 $
3 1393 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 782,040 20,021,756,562 Rls. 755,099 $
4 1393 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 562,400 19,745,243,989 Rls. 770,481 $
5 1393 فيليپين 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 53,025 8,517,827,454 Rls. 324,825 $
6 1393 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 56,779 8,473,577,734 Rls. 318,731 $
7 1393 فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 302,400 7,967,808,153 Rls. 300,889 $
8 1393 فيليپين 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 136,800 7,644,436,884 Rls. 281,511 $
9 1393 فيليپين 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 20,685 3,287,998,303 Rls. 123,447 $
10 1393 فيليپين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,562 2,334,489,504 Rls. 89,161 $
11 1393 فيليپين 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 13,200 990,198,524 Rls. 35,931 $
12 1393 فيليپين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 8,756 737,212,131 Rls. 28,830 $
13 1393 فيليپين 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 17,200 697,557,904 Rls. 26,113 $
14 1393 فيليپين 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 1,130 187,403,090 Rls. 6,816 $
15 1393 فيليپين 21069010 ا ستابيلايزر 1,000 163,864,725 Rls. 6,242 $
16 1393 فيليپين 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,968 162,297,389 Rls. 5,935 $
17 1393 فيليپين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 500 125,400,000 Rls. 5,038 $
18 1393 فيليپين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 776 64,299,865 Rls. 2,339 $
19 1393 فيليپين 85340000 مدا رهاي چاپي 70 48,900,003 Rls. 1,892 $
20 1393 فيليپين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 491 47,333,935 Rls. 1,722 $
21 1393 فيليپين 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 430 47,273,752 Rls. 1,729 $
22 1393 فيليپين 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 219 45,713,098 Rls. 1,722 $
23 1393 فيليپين 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 150 29,549,272 Rls. 1,156 $
24 1393 فيليپين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 378 28,970,227 Rls. 1,135 $
25 1393 فيليپين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 26 12,438,358 Rls. 478 $
26 1393 فيليپين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 150 11,528,250 Rls. 451 $
27 1393 فيليپين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 156 9,196,449 Rls. 336 $
مجموع کل
2,241,058,249,492 ريال
مجموع کل
84,588,216 دلار
[1]