آمار کل " واردات از" کشور "فنلاند" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 فنلاند 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 203,696 724,004,595,592 Rls. 26,498,467 $
2 1393 فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 738 75,322,875,997 Rls. 2,808,242 $
3 1393 فنلاند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 18,650 52,989,975,606 Rls. 2,078,038 $
4 1393 فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 43,765 46,314,818,365 Rls. 1,740,219 $
5 1393 فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 898,403 33,040,883,499 Rls. 1,235,131 $
6 1393 فنلاند 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 29,833 32,448,780,660 Rls. 1,219,787 $
7 1393 فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 794,564 28,484,570,889 Rls. 1,064,894 $
8 1393 فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 329,256 15,357,108,699 Rls. 583,502 $
9 1393 فنلاند 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 25,849 14,731,634,428 Rls. 553,259 $
10 1393 فنلاند 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 186,862 10,337,748,873 Rls. 391,158 $
11 1393 فنلاند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 150 10,137,437,962 Rls. 384,502 $
12 1393 فنلاند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 995 9,977,491,832 Rls. 371,657 $
13 1393 فنلاند 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 18,840 8,708,364,657 Rls. 340,556 $
14 1393 فنلاند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 555 8,689,093,236 Rls. 328,787 $
15 1393 فنلاند 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 204,084 7,723,552,646 Rls. 296,820 $
16 1393 فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,440 7,042,889,979 Rls. 274,766 $
17 1393 فنلاند 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 9,600 6,849,776,570 Rls. 264,206 $
18 1393 فنلاند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,861 6,766,681,039 Rls. 264,375 $
19 1393 فنلاند 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 5,200 6,669,398,490 Rls. 254,878 $
20 1393 فنلاند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4,560 6,367,665,894 Rls. 248,436 $
21 1393 فنلاند 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 150,000 5,800,829,850 Rls. 217,463 $
22 1393 فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 212,768 5,342,647,595 Rls. 209,368 $
23 1393 فنلاند 39219060 tee-shirt transferازپلي اميد 31,427 4,862,047,150 Rls. 184,071 $
24 1393 فنلاند 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 50 4,850,048,032 Rls. 189,833 $
25 1393 فنلاند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 955 4,050,482,402 Rls. 152,555 $
26 1393 فنلاند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 2,278 3,803,645,393 Rls. 146,821 $
27 1393 فنلاند 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 149,807 3,641,663,175 Rls. 134,191 $
28 1393 فنلاند 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 22,976 3,572,991,257 Rls. 133,917 $
29 1393 فنلاند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 5,146 3,483,796,030 Rls. 127,053 $
30 1393 فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 50,809 2,802,144,590 Rls. 103,480 $
31 1393 فنلاند 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 54,588 2,414,849,541 Rls. 93,550 $
32 1393 فنلاند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 10,259 2,199,234,395 Rls. 82,186 $
33 1393 فنلاند 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,632 2,147,964,390 Rls. 84,419 $
34 1393 فنلاند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 14,000 1,900,124,616 Rls. 69,479 $
35 1393 فنلاند 19019090 ساير 43,200 1,747,216,097 Rls. 65,655 $
36 1393 فنلاند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 495 1,671,698,060 Rls. 63,435 $
37 1393 فنلاند 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 4,510 1,652,058,553 Rls. 62,931 $
38 1393 فنلاند 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 1,913 1,644,086,538 Rls. 61,727 $
39 1393 فنلاند 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 20,000 1,578,096,622 Rls. 58,290 $
40 1393 فنلاند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 4,700 1,404,734,987 Rls. 52,806 $
41 1393 فنلاند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 43,560 1,340,078,898 Rls. 48,872 $
42 1393 فنلاند 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 20,000 1,180,372,500 Rls. 44,330 $
43 1393 فنلاند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 21,000 918,758,190 Rls. 33,415 $
44 1393 فنلاند 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 20,542 848,282,588 Rls. 30,852 $
45 1393 فنلاند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 7,888 833,631,224 Rls. 31,212 $
46 1393 فنلاند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 6,118 825,379,086 Rls. 31,096 $
47 1393 فنلاند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 171 807,829,142 Rls. 29,780 $
48 1393 فنلاند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 250 806,817,493 Rls. 29,018 $
49 1393 فنلاند 38231300 ا سيدهاي چرب تال ا ويل 16,380 773,000,000 Rls. 29,445 $
50 1393 فنلاند 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 36 771,711,540 Rls. 28,003 $
51 1393 فنلاند 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 108 755,975,000 Rls. 28,300 $
52 1393 فنلاند 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 11,033 741,498,850 Rls. 28,696 $
53 1393 فنلاند 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 225 693,934,830 Rls. 26,434 $
54 1393 فنلاند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 74 691,668,888 Rls. 26,090 $
55 1393 فنلاند 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 4 686,218,777 Rls. 27,337 $
56 1393 فنلاند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 705 637,301,136 Rls. 23,484 $
57 1393 فنلاند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 900 611,860,557 Rls. 22,879 $
58 1393 فنلاند 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 73 563,529,029 Rls. 20,493 $
59 1393 فنلاند 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,611 551,273,373 Rls. 21,618 $
60 1393 فنلاند 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 70 545,641,793 Rls. 20,014 $
61 1393 فنلاند 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 821 528,563,810 Rls. 20,329 $
62 1393 فنلاند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 200 503,076,854 Rls. 18,812 $
63 1393 فنلاند 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 2,869 495,130,000 Rls. 18,245 $
64 1393 فنلاند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 150 487,833,440 Rls. 18,270 $
65 1393 فنلاند 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 465 443,337,046 Rls. 17,321 $
66 1393 فنلاند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 733 440,769,054 Rls. 16,559 $
67 1393 فنلاند 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 71 416,464,258 Rls. 15,112 $
68 1393 فنلاند 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 518 408,934,902 Rls. 15,577 $
69 1393 فنلاند 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 92 406,718,437 Rls. 15,879 $
70 1393 فنلاند 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 23,100 376,511,243 Rls. 14,096 $
71 1393 فنلاند 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 176 366,037,570 Rls. 13,520 $
72 1393 فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 4 222,737,570 Rls. 8,276 $
73 1393 فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4 212,018,449 Rls. 7,883 $
74 1393 فنلاند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 29 199,734,721 Rls. 7,488 $
75 1393 فنلاند 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 3 168,520,001 Rls. 6,332 $
76 1393 فنلاند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 154 133,188,165 Rls. 4,908 $
77 1393 فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 404 129,966,264 Rls. 4,893 $
78 1393 فنلاند 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,760 129,437,440 Rls. 5,054 $
79 1393 فنلاند 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 190 121,050,393 Rls. 4,635 $
80 1393 فنلاند 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 800 108,069,298 Rls. 3,900 $
81 1393 فنلاند 90261010 فلومتر 90 95,539,758 Rls. 3,607 $
82 1393 فنلاند 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 40 92,230,000 Rls. 3,463 $
83 1393 فنلاند 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 43 88,282,111 Rls. 3,195 $
84 1393 فنلاند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 132 85,134,047 Rls. 3,167 $
85 1393 فنلاند 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 300 66,370,375 Rls. 2,513 $
86 1393 فنلاند 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 90 63,666,000 Rls. 2,401 $
87 1393 فنلاند 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 18 62,849,877 Rls. 2,381 $
88 1393 فنلاند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 150 61,431,675 Rls. 2,309 $
89 1393 فنلاند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 35 54,179,087 Rls. 2,124 $
90 1393 فنلاند 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 60 50,814,100 Rls. 1,905 $
91 1393 فنلاند 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 315 45,113,000 Rls. 1,628 $
92 1393 فنلاند 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 101 37,013,378 Rls. 1,432 $
93 1393 فنلاند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 7 36,782,084 Rls. 1,440 $
94 1393 فنلاند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 29 32,499,164 Rls. 1,264 $
95 1393 فنلاند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 45 21,772,046 Rls. 814 $
96 1393 فنلاند 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 11 19,497,889 Rls. 706 $
97 1393 فنلاند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 603 16,992,449 Rls. 638 $
98 1393 فنلاند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 40 11,801,662 Rls. 462 $
99 1393 فنلاند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 2,888,832 Rls. 108 $
مجموع کل
1,195,363,423,530 ريال
مجموع کل
44,348,927 دلار
[1]