آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 فرانسه 98870316 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 56 درصد وبيشتربه استثناي لاستيك 7,928,762 3,176,164,180,000 Rls. 122,118,385 $
2 1393 فرانسه 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 234,687 1,411,203,277,775 Rls. 52,498,369 $
3 1393 فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 6,532 448,308,113,784 Rls. 16,679,550 $
4 1393 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 627,407 407,064,161,205 Rls. 15,445,044 $
5 1393 فرانسه 10039000 جو باستثناي بذر 46,250,000 393,600,524,000 Rls. 15,434,709 $
6 1393 فرانسه 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 52,925 357,710,842,270 Rls. 13,624,766 $
7 1393 فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 58,902 330,734,593,827 Rls. 12,707,636 $
8 1393 فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 48,507 306,466,394,990 Rls. 11,554,278 $
9 1393 فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,076,776 303,549,926,317 Rls. 11,263,681 $
10 1393 فرانسه 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 147,194 301,052,320,089 Rls. 11,302,466 $
11 1393 فرانسه 29333100 پيريدن و املاح آن 13,091 258,359,987,168 Rls. 9,553,607 $
12 1393 فرانسه 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 2,070,858 217,797,118,807 Rls. 8,331,516 $
13 1393 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 413,347 205,274,252,519 Rls. 7,720,026 $
14 1393 فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,672 195,414,175,448 Rls. 7,363,721 $
15 1393 فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 20,487 175,820,530,685 Rls. 6,552,899 $
16 1393 فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 713,700 166,480,568,058 Rls. 6,272,734 $
17 1393 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 712,252 146,317,443,720 Rls. 5,520,016 $
18 1393 فرانسه 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 23,643 144,377,016,879 Rls. 5,636,594 $
19 1393 فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,288,476 129,925,459,994 Rls. 4,983,118 $
20 1393 فرانسه 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,907 124,017,062,024 Rls. 4,569,135 $
21 1393 فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 44,828 107,045,496,083 Rls. 4,032,344 $
22 1393 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 210,841 99,825,980,299 Rls. 3,751,133 $
23 1393 فرانسه 33051000 شامپوها 700,688 97,943,688,468 Rls. 3,734,139 $
24 1393 فرانسه 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 215,813 96,337,416,016 Rls. 3,592,659 $
25 1393 فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 73,490 81,340,939,309 Rls. 3,126,323 $
26 1393 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 8,096,590 81,288,785,960 Rls. 6,630,407 $
27 1393 فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 65,129 77,416,529,029 Rls. 3,026,880 $
28 1393 فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 218,960 76,087,170,043 Rls. 2,884,554 $
29 1393 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 35,017 72,559,317,580 Rls. 2,635,903 $
30 1393 فرانسه 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 2,286,950 70,497,063,848 Rls. 2,697,693 $
31 1393 فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 70,609 69,181,165,141 Rls. 2,620,651 $
32 1393 فرانسه 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 19,887 66,069,588,210 Rls. 2,548,096 $
33 1393 فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 16,420 65,134,724,008 Rls. 2,588,013 $
34 1393 فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 355,899 63,617,766,549 Rls. 2,398,427 $
35 1393 فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3,305 61,437,891,929 Rls. 2,320,222 $
36 1393 فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 22,870 56,358,565,919 Rls. 2,157,378 $
37 1393 فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 10,146 56,138,435,658 Rls. 2,131,129 $
38 1393 فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 34,755 55,369,195,767 Rls. 2,100,811 $
39 1393 فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 14,379 55,153,783,516 Rls. 2,103,076 $
40 1393 فرانسه 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 46,246 54,621,994,305 Rls. 2,176,897 $
41 1393 فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 175,109 54,245,576,368 Rls. 2,048,881 $
42 1393 فرانسه 84112200 توربوپرا پلرهاباقدرت بيشترا ز1100کيلووا ت(kw) 942 53,383,369,020 Rls. 1,998,696 $
43 1393 فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 6,231 50,369,865,911 Rls. 1,887,662 $
44 1393 فرانسه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1,658 47,796,704,141 Rls. 1,839,442 $
45 1393 فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 32,341 47,599,504,761 Rls. 1,839,923 $
46 1393 فرانسه 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 100,291 47,397,553,590 Rls. 1,791,346 $
47 1393 فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 49,835 46,926,836,954 Rls. 1,776,284 $
48 1393 فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 689,570 45,602,643,620 Rls. 1,744,973 $
49 1393 فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9,892 45,228,159,044 Rls. 1,742,852 $
50 1393 فرانسه 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 167,490 44,330,994,727 Rls. 1,666,951 $
51 1393 فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 4,041 43,786,462,672 Rls. 1,648,061 $
52 1393 فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 13,754 42,133,034,846 Rls. 1,599,960 $
53 1393 فرانسه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 3,771 42,046,576,162 Rls. 1,577,838 $
54 1393 فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 638 40,652,068,373 Rls. 1,528,982 $
55 1393 فرانسه 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 37,246 40,118,305,441 Rls. 1,562,014 $
56 1393 فرانسه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 284,010 39,068,566,118 Rls. 1,505,157 $
57 1393 فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 227,556 39,010,795,255 Rls. 1,471,553 $
58 1393 فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,750 38,885,607,402 Rls. 1,448,769 $
59 1393 فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 41,088 38,321,136,049 Rls. 1,477,615 $
60 1393 فرانسه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 15,320 37,882,553,033 Rls. 1,473,447 $
61 1393 فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 108,788 37,878,465,025 Rls. 1,441,309 $
62 1393 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 95,713 35,648,093,822 Rls. 1,346,684 $
63 1393 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 12,795 35,332,012,839 Rls. 1,288,333 $
64 1393 فرانسه 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 42,267 34,653,584,142 Rls. 1,311,483 $
65 1393 فرانسه 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 38,000 33,048,984,100 Rls. 1,298,891 $
66 1393 فرانسه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 135,133 32,721,359,709 Rls. 1,199,716 $
67 1393 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 62,221 32,425,280,580 Rls. 1,238,521 $
68 1393 فرانسه 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 124,202 32,196,338,849 Rls. 1,199,942 $
69 1393 فرانسه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 13,590 31,324,880,000 Rls. 1,139,294 $
70 1393 فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 16,642 30,405,246,539 Rls. 1,170,685 $
71 1393 فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 414,520 29,893,841,669 Rls. 1,128,927 $
72 1393 فرانسه 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 17,077 29,765,420,052 Rls. 1,110,650 $
73 1393 فرانسه 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 8,784 28,728,268,403 Rls. 1,116,450 $
74 1393 فرانسه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 5,593 28,182,082,704 Rls. 1,089,070 $
75 1393 فرانسه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 168,259 28,129,752,606 Rls. 1,055,274 $
76 1393 فرانسه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 213,921 27,039,637,731 Rls. 1,029,946 $
77 1393 فرانسه 29304000 متيونين 244,000 26,652,083,092 Rls. 1,046,692 $
78 1393 فرانسه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,945 26,536,445,883 Rls. 1,005,900 $
79 1393 فرانسه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 144,669 26,009,385,391 Rls. 980,739 $
80 1393 فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 1,240 25,758,167,406 Rls. 1,004,896 $
81 1393 فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 3,781 25,728,921,611 Rls. 968,452 $
82 1393 فرانسه 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 227,128 25,468,463,765 Rls. 960,517 $
83 1393 فرانسه 84824000 رولربيرينگ سوزني. 27,413 25,461,037,615 Rls. 970,197 $
84 1393 فرانسه 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 65,725 24,378,047,125 Rls. 909,641 $
85 1393 فرانسه 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 41,019 23,626,277,589 Rls. 904,640 $
86 1393 فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 60,144 23,504,091,174 Rls. 892,245 $
87 1393 فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 234,000 23,185,640,411 Rls. 873,953 $
88 1393 فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 206,857 23,064,494,655 Rls. 874,435 $
89 1393 فرانسه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 19,489 22,450,919,714 Rls. 882,448 $
90 1393 فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 20,002 22,362,472,897 Rls. 845,030 $
91 1393 فرانسه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 554,439 22,306,304,758 Rls. 852,460 $
92 1393 فرانسه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 103,847 22,232,238,318 Rls. 871,852 $
93 1393 فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 1,714,000 22,221,988,882 Rls. 847,167 $
94 1393 فرانسه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 76,064 22,077,560,976 Rls. 829,032 $
95 1393 فرانسه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,021,400 21,977,404,084 Rls. 826,568 $
96 1393 فرانسه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 121,690 21,823,391,976 Rls. 806,243 $
97 1393 فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 26,263 21,816,451,508 Rls. 817,066 $
98 1393 فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 62,442 21,354,987,737 Rls. 804,311 $
99 1393 فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 209,540 21,114,883,232 Rls. 778,948 $
100 1393 فرانسه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 21,248 20,838,024,846 Rls. 787,078 $
101 1393 فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 8,149 20,674,477,657 Rls. 788,500 $
102 1393 فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 49,941 20,554,444,230 Rls. 784,131 $
103 1393 فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 34,897 20,253,740,311 Rls. 787,880 $
104 1393 فرانسه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 100,800 20,128,799,900 Rls. 788,808 $
105 1393 فرانسه 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 8,100 20,124,049,233 Rls. 768,031 $
106 1393 فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 7,869 19,892,455,796 Rls. 747,089 $
107 1393 فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 36,940 19,223,310,465 Rls. 730,676 $
108 1393 فرانسه 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 12,341 19,103,623,929 Rls. 719,452 $
109 1393 فرانسه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 71,954 18,886,679,418 Rls. 713,781 $
110 1393 فرانسه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,475 18,830,741,725 Rls. 737,448 $
111 1393 فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,683 18,636,765,792 Rls. 712,963 $
112 1393 فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 705 18,599,759,042 Rls. 698,763 $
113 1393 فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 19,006 18,327,243,628 Rls. 704,107 $
114 1393 فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 30,094 18,149,992,186 Rls. 697,886 $
115 1393 فرانسه 01051130 جوجه مادر گوشتي 3,495 17,605,409,921 Rls. 685,869 $
116 1393 فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 83,357 17,200,367,033 Rls. 646,559 $
117 1393 فرانسه 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 9,024 17,013,232,984 Rls. 664,109 $
118 1393 فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 86,636 16,835,986,466 Rls. 616,603 $
119 1393 فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 19,106 16,555,213,058 Rls. 626,868 $
120 1393 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 104,025 16,414,040,843 Rls. 618,375 $
121 1393 فرانسه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,690 16,222,748,422 Rls. 626,393 $
122 1393 فرانسه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 18,789 16,076,748,399 Rls. 606,323 $
123 1393 فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 36,227 16,075,081,436 Rls. 640,290 $
124 1393 فرانسه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 63,925 15,735,161,311 Rls. 608,765 $
125 1393 فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,607 15,696,294,611 Rls. 590,729 $
126 1393 فرانسه 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 418,020 15,633,669,733 Rls. 595,673 $
127 1393 فرانسه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,854 15,624,839,856 Rls. 599,495 $
128 1393 فرانسه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,522 15,589,616,019 Rls. 603,259 $
129 1393 فرانسه 29054420 پودرسوربيتول 508,000 15,518,632,727 Rls. 595,799 $
130 1393 فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 29,951 15,390,846,938 Rls. 607,834 $
131 1393 فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 4,807 15,039,177,151 Rls. 569,855 $
132 1393 فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 43,335 14,915,101,129 Rls. 577,006 $
133 1393 فرانسه 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 319,280 14,634,000,000 Rls. 547,171 $
134 1393 فرانسه 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 16,190 14,522,783,856 Rls. 564,869 $
135 1393 فرانسه 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 41,795 14,135,718,370 Rls. 552,645 $
136 1393 فرانسه 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 27,752 14,077,276,728 Rls. 528,944 $
137 1393 فرانسه 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 19,365 13,968,883,913 Rls. 526,115 $
138 1393 فرانسه 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 14,340 13,901,109,893 Rls. 524,518 $
139 1393 فرانسه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 4,417 13,650,253,385 Rls. 519,892 $
140 1393 فرانسه 85408900 سايرلامپ ها و لوله ها و وا لوها,که در جاي ديگر مذکور نباشد 340 13,342,572,865 Rls. 536,255 $
141 1393 فرانسه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 15,902 12,983,655,280 Rls. 489,153 $
142 1393 فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,448 12,942,557,294 Rls. 502,464 $
143 1393 فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 26,909 12,804,529,909 Rls. 499,254 $
144 1393 فرانسه 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 250,500 12,478,023,489 Rls. 464,702 $
145 1393 فرانسه 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 10,121 12,395,518,065 Rls. 462,260 $
146 1393 فرانسه 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 993 12,292,080,759 Rls. 465,938 $
147 1393 فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 331,157 12,208,061,543 Rls. 472,845 $
148 1393 فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 48,879 11,983,586,459 Rls. 440,627 $
149 1393 فرانسه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 2,860 11,896,279,039 Rls. 450,378 $
150 1393 فرانسه 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 71,755 11,808,435,708 Rls. 430,764 $
151 1393 فرانسه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 141,050 11,588,241,468 Rls. 436,508 $
152 1393 فرانسه 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 10,824 11,561,887,258 Rls. 433,305 $
153 1393 فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,569 11,436,540,178 Rls. 428,269 $
154 1393 فرانسه 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 52,000 11,393,038,793 Rls. 427,474 $
155 1393 فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 17,180 11,254,798,898 Rls. 432,893 $
156 1393 فرانسه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 119,367 11,236,489,172 Rls. 431,505 $
157 1393 فرانسه 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 6,355 11,148,428,814 Rls. 432,605 $
158 1393 فرانسه 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 1,793 11,125,349,456 Rls. 433,027 $
159 1393 فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 43,179 11,038,004,728 Rls. 413,821 $
160 1393 فرانسه 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 28,750 10,948,831,841 Rls. 427,605 $
161 1393 فرانسه 05111000 اسپرم گاو 32 10,892,906,433 Rls. 408,623 $
162 1393 فرانسه 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 21,928 10,828,141,462 Rls. 404,414 $
163 1393 فرانسه 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 201,747 10,746,158,080 Rls. 411,798 $
164 1393 فرانسه 29054300 مانيتول 44,050 10,670,408,335 Rls. 408,215 $
165 1393 فرانسه 01051150 جوجه مادر تخم گذار 2,232 10,458,321,937 Rls. 400,919 $
166 1393 فرانسه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 76,055 10,286,198,720 Rls. 391,569 $
167 1393 فرانسه 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 121,500 10,285,616,000 Rls. 403,152 $
168 1393 فرانسه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 119,090 10,220,705,640 Rls. 388,190 $
169 1393 فرانسه 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 16,320 10,105,511,341 Rls. 376,846 $
170 1393 فرانسه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 116,500 9,971,252,854 Rls. 381,155 $
171 1393 فرانسه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,108 9,893,667,092 Rls. 371,761 $
172 1393 فرانسه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 27,812 9,737,026,209 Rls. 364,855 $
173 1393 فرانسه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,592 9,667,915,695 Rls. 371,312 $
174 1393 فرانسه 84133010 پمپ ا نژکتور 5,900 9,592,587,185 Rls. 376,940 $
175 1393 فرانسه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 34,843 9,490,883,419 Rls. 355,366 $
176 1393 فرانسه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 223,716 9,426,182,412 Rls. 355,437 $
177 1393 فرانسه 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 52,002 9,412,157,377 Rls. 353,697 $
178 1393 فرانسه 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 5,429 9,348,021,843 Rls. 348,813 $
179 1393 فرانسه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,770 9,168,311,518 Rls. 343,790 $
180 1393 فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 30,656 8,986,844,705 Rls. 349,729 $
181 1393 فرانسه 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 7,752 8,932,058,892 Rls. 332,725 $
182 1393 فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 27,229 8,893,346,153 Rls. 337,518 $
183 1393 فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,140 8,836,872,228 Rls. 330,934 $
184 1393 فرانسه 38089222 مانب (سم رقيق نشده ) 4,896 8,812,119,492 Rls. 330,252 $
185 1393 فرانسه 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 28,120 8,792,193,417 Rls. 327,312 $
186 1393 فرانسه 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 109,557 8,684,218,900 Rls. 332,888 $
187 1393 فرانسه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 42,800 8,676,273,394 Rls. 338,525 $
188 1393 فرانسه 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 28,500 8,603,044,718 Rls. 324,455 $
189 1393 فرانسه 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 2,000 8,424,744,805 Rls. 330,369 $
190 1393 فرانسه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 100,406 8,279,000,000 Rls. 311,100 $
191 1393 فرانسه 27101920 روغن صنعتي 80,115 8,162,520,641 Rls. 307,317 $
192 1393 فرانسه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 2,235 8,139,558,063 Rls. 308,436 $
193 1393 فرانسه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,100 8,119,183,819 Rls. 296,884 $
194 1393 فرانسه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 152,050 8,104,258,537 Rls. 296,802 $
195 1393 فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 666 7,785,184,564 Rls. 289,189 $
196 1393 فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,017 7,719,976,996 Rls. 294,237 $
197 1393 فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 20,447 7,675,293,062 Rls. 283,989 $
198 1393 فرانسه 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 33,300 7,570,009,356 Rls. 273,470 $
199 1393 فرانسه 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 29,065 7,558,249,314 Rls. 291,174 $
200 1393 فرانسه 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 60,597 7,551,816,346 Rls. 278,342 $
مجموع کل
13,890,966,623,566 ريال
مجموع کل
531,042,704 دلار