آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 427,631,284 3,649,102,937,238 Rls. 136,726,653 $
2 1393 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 197,477,837 2,770,364,168,852 Rls. 104,649,506 $
3 1393 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 67,784,569 1,859,351,965,983 Rls. 71,368,358 $
4 1393 فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 188,279,320 1,454,993,177,487 Rls. 56,245,050 $
5 1393 فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 156,547,844 1,219,862,354,026 Rls. 45,491,367 $
6 1393 فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 39,547,383 1,080,200,716,802 Rls. 41,309,973 $
7 1393 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 59,246,827 921,687,814,959 Rls. 35,084,636 $
8 1393 فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 24,546,000 388,028,323,169 Rls. 14,671,626 $
9 1393 فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 1,978 347,125,577,017 Rls. 13,073,616 $
10 1393 فدراسيون روسيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 18,894,302 295,449,179,406 Rls. 11,245,116 $
11 1393 فدراسيون روسيه 10011910 گندم دامي 29,098,739 247,774,654,760 Rls. 9,317,247 $
12 1393 فدراسيون روسيه 27082000 كك زفت 23,404,900 181,242,728,907 Rls. 6,800,343 $
13 1393 فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 332,592 148,629,452,285 Rls. 5,500,293 $
14 1393 فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 26,402 139,094,589,954 Rls. 5,308,732 $
15 1393 فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 5,996,817 127,391,142,305 Rls. 4,762,294 $
16 1393 فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,875,650 126,656,859,610 Rls. 4,639,516 $
17 1393 فدراسيون روسيه 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 5,004,480 120,628,243,804 Rls. 4,850,157 $
18 1393 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 5,338,525 114,814,699,854 Rls. 4,329,089 $
19 1393 فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,805,900 113,363,578,035 Rls. 4,310,617 $
20 1393 فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 1,300,140 98,978,322,420 Rls. 3,738,186 $
21 1393 فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 4,724,882 98,749,256,342 Rls. 3,779,526 $
22 1393 فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 897,420 87,699,286,980 Rls. 3,446,757 $
23 1393 فدراسيون روسيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 181,000 74,328,049,069 Rls. 2,782,467 $
24 1393 فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 5,888,222 73,964,374,148 Rls. 2,804,031 $
25 1393 فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 4,528,500 73,582,957,108 Rls. 2,881,626 $
26 1393 فدراسيون روسيه 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 280 72,588,389,615 Rls. 2,733,109 $
27 1393 فدراسيون روسيه 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 5,371,701 41,822,556,988 Rls. 1,615,197 $
28 1393 فدراسيون روسيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 2,749,658 41,339,118,153 Rls. 1,538,580 $
29 1393 فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 2,129,400 40,748,524,263 Rls. 1,556,617 $
30 1393 فدراسيون روسيه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 550 36,626,065,725 Rls. 1,327,581 $
31 1393 فدراسيون روسيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 102,526 31,401,338,770 Rls. 1,205,107 $
32 1393 فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,803,052 29,995,939,716 Rls. 1,153,429 $
33 1393 فدراسيون روسيه 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 4,690,592 29,604,579,472 Rls. 1,131,371 $
34 1393 فدراسيون روسيه 10082900 ساير باستثناي دانه ارزن 3,947,465 29,221,923,027 Rls. 1,066,913 $
35 1393 فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 781,040 28,750,396,857 Rls. 1,078,314 $
36 1393 فدراسيون روسيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 365,730 26,514,493,533 Rls. 964,339 $
37 1393 فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 595,330 26,048,444,529 Rls. 971,929 $
38 1393 فدراسيون روسيه 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 153,728 25,364,250,681 Rls. 984,109 $
39 1393 فدراسيون روسيه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,955 25,342,135,619 Rls. 926,099 $
40 1393 فدراسيون روسيه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 246,250 23,354,591,814 Rls. 915,220 $
41 1393 فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,451,850 23,337,002,366 Rls. 858,799 $
42 1393 فدراسيون روسيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 124,500 20,909,241,107 Rls. 796,113 $
43 1393 فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 268,760 20,424,505,415 Rls. 766,180 $
44 1393 فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 5,900 17,915,941,332 Rls. 680,674 $
45 1393 فدراسيون روسيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 996,910 17,809,319,500 Rls. 698,405 $
46 1393 فدراسيون روسيه 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 401 17,639,467,828 Rls. 665,800 $
47 1393 فدراسيون روسيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 19,344 17,277,708,791 Rls. 697,638 $
48 1393 فدراسيون روسيه 28100010 ا سيد بريک 582,000 17,164,580,446 Rls. 666,146 $
49 1393 فدراسيون روسيه 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 1,219,381 16,845,953,119 Rls. 633,886 $
50 1393 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,127,955 16,226,072,666 Rls. 629,380 $
51 1393 فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 1,054,571 15,296,777,732 Rls. 573,592 $
52 1393 فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 144,110 15,284,881,686 Rls. 566,046 $
53 1393 فدراسيون روسيه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 367,975 15,093,838,169 Rls. 579,266 $
54 1393 فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 2,460 15,000,796,176 Rls. 565,490 $
55 1393 فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 862,161 14,970,207,407 Rls. 578,020 $
56 1393 فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,029,535 14,323,871,091 Rls. 521,652 $
57 1393 فدراسيون روسيه 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 40,800 14,119,875,800 Rls. 551,665 $
58 1393 فدراسيون روسيه 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 1,419,968 13,339,033,641 Rls. 496,244 $
59 1393 فدراسيون روسيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 420,890 13,309,680,000 Rls. 519,645 $
60 1393 فدراسيون روسيه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,287 12,315,925,153 Rls. 464,409 $
61 1393 فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 158,484 11,839,943,201 Rls. 431,800 $
62 1393 فدراسيون روسيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 108,000 11,396,757,060 Rls. 441,118 $
63 1393 فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 664,778 10,710,989,190 Rls. 404,016 $
64 1393 فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,320 10,702,653,686 Rls. 400,664 $
65 1393 فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 186,650 10,194,956,606 Rls. 378,437 $
66 1393 فدراسيون روسيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 461,410 9,900,182,596 Rls. 362,008 $
67 1393 فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 180,700 9,889,609,334 Rls. 373,015 $
68 1393 فدراسيون روسيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 64,800 9,796,770,051 Rls. 382,761 $
69 1393 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 599,680 9,265,085,892 Rls. 362,656 $
70 1393 فدراسيون روسيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 48,067 9,144,381,236 Rls. 357,133 $
71 1393 فدراسيون روسيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 6,448 9,130,642,232 Rls. 350,766 $
72 1393 فدراسيون روسيه 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 530,860 9,082,032,649 Rls. 334,661 $
73 1393 فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 503,470 8,872,724,966 Rls. 341,323 $
74 1393 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 168,520 8,838,130,128 Rls. 332,043 $
75 1393 فدراسيون روسيه 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 160,000 8,292,576,600 Rls. 309,540 $
76 1393 فدراسيون روسيه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 45 8,152,599,407 Rls. 318,822 $
77 1393 فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 494,455 7,700,553,344 Rls. 295,268 $
78 1393 فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 112,700 7,655,878,555 Rls. 282,592 $
79 1393 فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 313,522 7,468,658,681 Rls. 291,801 $
80 1393 فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 116,260 7,249,286,566 Rls. 267,859 $
81 1393 فدراسيون روسيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 3,572 7,090,041,272 Rls. 265,582 $
82 1393 فدراسيون روسيه 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,514,925 6,795,944,766 Rls. 260,096 $
83 1393 فدراسيون روسيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 83,000 6,418,778,512 Rls. 241,063 $
84 1393 فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 145,620 6,298,632,510 Rls. 238,314 $
85 1393 فدراسيون روسيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 49,243 5,928,033,705 Rls. 215,573 $
86 1393 فدراسيون روسيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 16,875 5,888,983,180 Rls. 224,278 $
87 1393 فدراسيون روسيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 80,100 5,760,360,810 Rls. 215,822 $
88 1393 فدراسيون روسيه 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 105,000 5,644,110,150 Rls. 211,050 $
89 1393 فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 70,000 5,332,543,825 Rls. 204,021 $
90 1393 فدراسيون روسيه 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 34,675 5,283,295,776 Rls. 211,755 $
91 1393 فدراسيون روسيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 10,945 5,157,315,275 Rls. 196,778 $
92 1393 فدراسيون روسيه 31022100 سولفات آمونيوم 630,000 4,914,460,943 Rls. 179,701 $
93 1393 فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 180,100 4,897,779,803 Rls. 180,607 $
94 1393 فدراسيون روسيه 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 77,050 4,805,326,388 Rls. 178,820 $
95 1393 فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 3,858 4,662,975,839 Rls. 168,771 $
96 1393 فدراسيون روسيه 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 79,180 4,514,241,543 Rls. 174,610 $
97 1393 فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 89,667 4,493,026,697 Rls. 173,977 $
98 1393 فدراسيون روسيه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 60,710 4,485,379,452 Rls. 165,899 $
99 1393 فدراسيون روسيه 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 19,431 4,386,233,671 Rls. 160,386 $
100 1393 فدراسيون روسيه 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 154,791 3,947,645,264 Rls. 147,175 $
101 1393 فدراسيون روسيه 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 120,582 3,906,389,973 Rls. 152,734 $
102 1393 فدراسيون روسيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 24,610 3,845,711,366 Rls. 143,411 $
103 1393 فدراسيون روسيه 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 79,200 3,736,268,343 Rls. 134,812 $
104 1393 فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 87,000 3,674,276,673 Rls. 134,479 $
105 1393 فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 76,000 3,617,736,981 Rls. 135,655 $
106 1393 فدراسيون روسيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 389 3,565,581,606 Rls. 133,323 $
107 1393 فدراسيون روسيه 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 40 3,528,024,270 Rls. 137,744 $
108 1393 فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 15,746 3,527,672,645 Rls. 132,593 $
109 1393 فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 19,001 3,383,555,166 Rls. 132,675 $
110 1393 فدراسيون روسيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 60,000 3,247,279,810 Rls. 126,835 $
111 1393 فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 80,000 2,993,457,222 Rls. 110,952 $
112 1393 فدراسيون روسيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 45,100 2,950,080,979 Rls. 110,671 $
113 1393 فدراسيون روسيه 28191000 تري ا کسيدکروم 36,000 2,862,265,353 Rls. 108,111 $
114 1393 فدراسيون روسيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 54,600 2,805,277,043 Rls. 105,816 $
115 1393 فدراسيون روسيه 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 332,264 2,799,031,556 Rls. 101,801 $
116 1393 فدراسيون روسيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 37,298 2,796,350,494 Rls. 101,211 $
117 1393 فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 123,300 2,752,411,173 Rls. 104,108 $
118 1393 فدراسيون روسيه 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 974 2,680,371,752 Rls. 100,931 $
119 1393 فدراسيون روسيه 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 100 2,653,851,581 Rls. 103,999 $
120 1393 فدراسيون روسيه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 26,800 2,559,935,032 Rls. 95,768 $
121 1393 فدراسيون روسيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,054 2,552,362,437 Rls. 103,059 $
122 1393 فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,338 2,372,836,280 Rls. 94,044 $
123 1393 فدراسيون روسيه 28332400 سولفات هااز نيکل 42,000 2,313,551,004 Rls. 86,028 $
124 1393 فدراسيون روسيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 38,160 2,280,125,357 Rls. 89,094 $
125 1393 فدراسيون روسيه 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 450 2,271,251,139 Rls. 85,149 $
126 1393 فدراسيون روسيه 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 68,485 2,212,923,882 Rls. 86,724 $
127 1393 فدراسيون روسيه 85030020 انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي 633 2,151,649,488 Rls. 77,712 $
128 1393 فدراسيون روسيه 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 190 2,049,628,802 Rls. 79,320 $
129 1393 فدراسيون روسيه 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 122,970 2,012,712,208 Rls. 77,409 $
130 1393 فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 121,530 1,936,982,474 Rls. 72,060 $
131 1393 فدراسيون روسيه 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 96,000 1,923,195,792 Rls. 76,407 $
132 1393 فدراسيون روسيه 47020000 خمير چوب شيميائي ا ز درجه حل شونده 100,000 1,921,544,600 Rls. 75,075 $
133 1393 فدراسيون روسيه 25070010 کائولن 422,154 1,921,225,350 Rls. 71,645 $
134 1393 فدراسيون روسيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 10,814 1,882,413,194 Rls. 73,494 $
135 1393 فدراسيون روسيه 28332960 سولفات کروم 120,000 1,801,353,960 Rls. 67,536 $
136 1393 فدراسيون روسيه 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 15,856 1,693,578,896 Rls. 66,230 $
137 1393 فدراسيون روسيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 267 1,653,923,988 Rls. 64,853 $
138 1393 فدراسيون روسيه 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 81,183 1,641,726,774 Rls. 60,956 $
139 1393 فدراسيون روسيه 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 7,000 1,625,208,816 Rls. 61,908 $
140 1393 فدراسيون روسيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 19,870 1,546,866,504 Rls. 57,937 $
141 1393 فدراسيون روسيه 21069010 ا ستابيلايزر 6,958 1,526,830,817 Rls. 55,102 $
142 1393 فدراسيون روسيه 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 52,219 1,515,600,000 Rls. 56,952 $
143 1393 فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 32,285 1,489,136,072 Rls. 54,541 $
144 1393 فدراسيون روسيه 84594000 ساير ماشين هاي صيقل کردن جدار داخلي براي فلزا ت، که در جاي ديگرمذکورنباشد 18,000 1,444,541,731 Rls. 54,206 $
145 1393 فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 19,555 1,402,102,673 Rls. 50,601 $
146 1393 فدراسيون روسيه 29153300 استات بوتيل نرمال 46,080 1,402,099,459 Rls. 52,562 $
147 1393 فدراسيون روسيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 64,000 1,359,159,975 Rls. 50,937 $
148 1393 فدراسيون روسيه 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 2,517 1,343,242,699 Rls. 50,722 $
149 1393 فدراسيون روسيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 27,817 1,325,105,178 Rls. 49,142 $
150 1393 فدراسيون روسيه 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 3,900 1,317,402,140 Rls. 51,451 $
151 1393 فدراسيون روسيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 23 1,304,275,749 Rls. 47,327 $
152 1393 فدراسيون روسيه 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 33,000 1,216,005,780 Rls. 44,220 $
153 1393 فدراسيون روسيه 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 20,000 1,185,061,500 Rls. 44,313 $
154 1393 فدراسيون روسيه 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 14,200 1,180,208,792 Rls. 45,391 $
155 1393 فدراسيون روسيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 400 1,143,373,330 Rls. 43,287 $
156 1393 فدراسيون روسيه 85481022 باطريهاي مصرف شده 264 1,091,721,852 Rls. 42,654 $
157 1393 فدراسيون روسيه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 6,000 1,087,786,725 Rls. 42,097 $
158 1393 فدراسيون روسيه 73042400 ساير لوله هابراي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز . 39,660 1,046,711,245 Rls. 38,663 $
159 1393 فدراسيون روسيه 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 45,969 999,908,392 Rls. 37,485 $
160 1393 فدراسيون روسيه 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 38 944,131,499 Rls. 35,848 $
161 1393 فدراسيون روسيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 25,000 919,417,237 Rls. 33,277 $
162 1393 فدراسيون روسيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 3,757 907,959,862 Rls. 33,772 $
163 1393 فدراسيون روسيه 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 17,079 803,674,513 Rls. 31,400 $
164 1393 فدراسيون روسيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,579 739,522,906 Rls. 27,316 $
165 1393 فدراسيون روسيه 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 3,882 722,800,000 Rls. 27,070 $
166 1393 فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 11 718,683,747 Rls. 27,305 $
167 1393 فدراسيون روسيه 28253000 ا کسيد وهيدروکسيدهاي وا ناديم 3,025 662,762,626 Rls. 24,824 $
168 1393 فدراسيون روسيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 4,000 652,963,755 Rls. 23,745 $
169 1393 فدراسيون روسيه 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 730 648,147,858 Rls. 23,774 $
170 1393 فدراسيون روسيه 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1 647,682,300 Rls. 23,683 $
171 1393 فدراسيون روسيه 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 4,000 646,200,000 Rls. 24,121 $
172 1393 فدراسيون روسيه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 3,703 627,857,670 Rls. 25,196 $
173 1393 فدراسيون روسيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 824 610,923,265 Rls. 23,835 $
174 1393 فدراسيون روسيه 21069020 ا مولسيفاير 2,500 592,334,414 Rls. 21,377 $
175 1393 فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,002 500,754,441 Rls. 18,889 $
176 1393 فدراسيون روسيه 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 19,940 486,791,026 Rls. 17,855 $
177 1393 فدراسيون روسيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 3,000 484,650,000 Rls. 18,091 $
178 1393 فدراسيون روسيه 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 65,008 472,573,477 Rls. 17,640 $
179 1393 فدراسيون روسيه 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 24,881 472,465,124 Rls. 17,754 $
180 1393 فدراسيون روسيه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 117 469,046,221 Rls. 17,677 $
181 1393 فدراسيون روسيه 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 18,000 464,200,000 Rls. 18,191 $
182 1393 فدراسيون روسيه 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 3,900 448,122,863 Rls. 16,775 $
183 1393 فدراسيون روسيه 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 11,920 435,333,840 Rls. 16,080 $
184 1393 فدراسيون روسيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,320 427,819,760 Rls. 15,959 $
185 1393 فدراسيون روسيه 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 60 400,335,388 Rls. 14,490 $
186 1393 فدراسيون روسيه 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 19,982 342,606,628 Rls. 13,376 $
187 1393 فدراسيون روسيه 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 50 311,934,467 Rls. 12,170 $
188 1393 فدراسيون روسيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 50 304,126,936 Rls. 11,432 $
189 1393 فدراسيون روسيه 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,150 282,952,725 Rls. 11,055 $
190 1393 فدراسيون روسيه 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 85 270,649,402 Rls. 10,873 $
191 1393 فدراسيون روسيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,052 264,521,792 Rls. 9,878 $
192 1393 فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 692 257,212,075 Rls. 9,899 $
193 1393 فدراسيون روسيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,875 239,391,904 Rls. 9,347 $
194 1393 فدراسيون روسيه 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 138 220,621,743 Rls. 8,647 $
195 1393 فدراسيون روسيه 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 47 209,400,040 Rls. 7,869 $
196 1393 فدراسيون روسيه 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 426 208,451,690 Rls. 7,700 $
197 1393 فدراسيون روسيه 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 13,360 182,445,891 Rls. 6,562 $
198 1393 فدراسيون روسيه 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 2,200 173,040,900 Rls. 6,499 $
199 1393 فدراسيون روسيه 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 2 166,684,740 Rls. 6,503 $
200 1393 فدراسيون روسيه 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 4,692 166,683,529 Rls. 5,978 $
مجموع کل
17,089,920,102,394 ريال
مجموع کل
647,405,959 دلار