آمار کل " واردات از" کشور "عربستان سعودي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 عربستان سعودي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 1,779,392 306,651,585,122 Rls. 11,591,350 $
2 1393 عربستان سعودي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 325,853 108,537,976,728 Rls. 4,059,272 $
3 1393 عربستان سعودي 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 188,670 70,533,875,861 Rls. 2,632,843 $
4 1393 عربستان سعودي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 920,000 65,865,968,974 Rls. 2,470,241 $
5 1393 عربستان سعودي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 495,830 65,683,268,486 Rls. 2,443,536 $
6 1393 عربستان سعودي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 1,068,646 50,983,042,216 Rls. 1,885,659 $
7 1393 عربستان سعودي 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 697,658 46,842,976,371 Rls. 1,791,652 $
8 1393 عربستان سعودي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 183,744 38,583,148,306 Rls. 1,509,659 $
9 1393 عربستان سعودي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 990,000 31,992,642,907 Rls. 1,220,556 $
10 1393 عربستان سعودي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 687,500 28,931,703,125 Rls. 1,095,317 $
11 1393 عربستان سعودي 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 169,364 27,149,803,191 Rls. 1,060,069 $
12 1393 عربستان سعودي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 167,800 23,975,600,000 Rls. 938,931 $
13 1393 عربستان سعودي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 300,000 21,868,543,382 Rls. 813,224 $
14 1393 عربستان سعودي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 470,250 20,888,483,711 Rls. 785,742 $
15 1393 عربستان سعودي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 1,322,201 20,511,178,179 Rls. 773,227 $
16 1393 عربستان سعودي 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 180,612 15,322,274,944 Rls. 596,285 $
17 1393 عربستان سعودي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 371,250 15,204,264,374 Rls. 564,124 $
18 1393 عربستان سعودي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 123,760 15,054,950,000 Rls. 575,988 $
19 1393 عربستان سعودي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 279,516 13,644,326,625 Rls. 511,522 $
20 1393 عربستان سعودي 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 302,000 13,193,663,139 Rls. 486,169 $
21 1393 عربستان سعودي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 168,900 12,009,929,122 Rls. 441,577 $
22 1393 عربستان سعودي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 93,881 11,894,180,577 Rls. 448,746 $
23 1393 عربستان سعودي 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 140,995 10,054,895,797 Rls. 372,944 $
24 1393 عربستان سعودي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 321,750 9,921,511,693 Rls. 387,576 $
25 1393 عربستان سعودي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 140,466 9,850,000,000 Rls. 386,275 $
26 1393 عربستان سعودي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 222,750 9,809,175,459 Rls. 365,854 $
27 1393 عربستان سعودي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 132,000 8,034,475,917 Rls. 302,184 $
28 1393 عربستان سعودي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 99,060 7,876,360,054 Rls. 296,947 $
29 1393 عربستان سعودي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 26,796 7,414,030,248 Rls. 284,668 $
30 1393 عربستان سعودي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 476,021 7,413,784,300 Rls. 277,195 $
31 1393 عربستان سعودي 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 100,000 7,399,045,616 Rls. 274,303 $
32 1393 عربستان سعودي 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 100,000 6,572,391,076 Rls. 254,350 $
33 1393 عربستان سعودي 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 37,523 5,641,238,674 Rls. 208,876 $
34 1393 عربستان سعودي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 299,700 5,512,782,177 Rls. 209,995 $
35 1393 عربستان سعودي 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 185,000 5,310,287,928 Rls. 204,207 $
36 1393 عربستان سعودي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 99,000 4,999,000,000 Rls. 195,771 $
37 1393 عربستان سعودي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 356,250 4,889,298,769 Rls. 187,137 $
38 1393 عربستان سعودي 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 70,872 4,886,947,691 Rls. 190,927 $
39 1393 عربستان سعودي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 68,000 4,850,145,374 Rls. 182,151 $
40 1393 عربستان سعودي 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 79,200 4,781,427,562 Rls. 176,098 $
41 1393 عربستان سعودي 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 99,000 4,723,229,532 Rls. 178,815 $
42 1393 عربستان سعودي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 2,135 4,491,839,796 Rls. 168,537 $
43 1393 عربستان سعودي 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 150,000 4,397,500,000 Rls. 159,546 $
44 1393 عربستان سعودي 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 99,000 4,207,691,600 Rls. 158,172 $
45 1393 عربستان سعودي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 50,942 4,064,000,000 Rls. 158,558 $
46 1393 عربستان سعودي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 237,126 3,998,578,147 Rls. 156,807 $
47 1393 عربستان سعودي 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 91,118 3,853,136,248 Rls. 143,064 $
48 1393 عربستان سعودي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 52,000 3,037,063,368 Rls. 112,761 $
49 1393 عربستان سعودي 39219060 tee-shirt transferازپلي اميد 19,912 2,738,530,962 Rls. 106,844 $
50 1393 عربستان سعودي 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,955 2,696,852,698 Rls. 100,043 $
51 1393 عربستان سعودي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 15,000 2,560,746,533 Rls. 95,978 $
52 1393 عربستان سعودي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 49,500 2,307,775,976 Rls. 83,922 $
53 1393 عربستان سعودي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 37,237 2,132,833,393 Rls. 83,330 $
54 1393 عربستان سعودي 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 49,500 2,114,000,000 Rls. 77,609 $
55 1393 عربستان سعودي 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 16,000 1,955,718,806 Rls. 71,512 $
56 1393 عربستان سعودي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 40,032 1,827,719,302 Rls. 68,344 $
57 1393 عربستان سعودي 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 8,000 1,705,834,380 Rls. 64,581 $
58 1393 عربستان سعودي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 28,500 1,474,859,176 Rls. 56,670 $
59 1393 عربستان سعودي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 3,700 1,429,241,872 Rls. 55,574 $
60 1393 عربستان سعودي 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 8,084 1,307,645,631 Rls. 52,093 $
61 1393 عربستان سعودي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 10,000 1,232,949,070 Rls. 48,285 $
62 1393 عربستان سعودي 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 7,544 1,159,746,832 Rls. 45,280 $
63 1393 عربستان سعودي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 49,400 1,112,188,000 Rls. 41,515 $
64 1393 عربستان سعودي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 21,600 1,062,194,440 Rls. 38,632 $
65 1393 عربستان سعودي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,006 1,052,233,729 Rls. 41,095 $
66 1393 عربستان سعودي 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 20,000 912,957,075 Rls. 34,226 $
67 1393 عربستان سعودي 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 18,000 895,379,600 Rls. 32,407 $
68 1393 عربستان سعودي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,027 817,925,484 Rls. 31,128 $
69 1393 عربستان سعودي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 60,957 736,672,636 Rls. 27,663 $
70 1393 عربستان سعودي 87032329 ----وسايل نقليه با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي و كمتر از 3000 سي سي غير از امبولانس ونوع هيبريدي 1,600 716,946,656 Rls. 28,037 $
71 1393 عربستان سعودي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 6,346 654,538,123 Rls. 25,563 $
72 1393 عربستان سعودي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 12,827 638,000,000 Rls. 25,019 $
73 1393 عربستان سعودي 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 12,134 545,943,181 Rls. 19,526 $
74 1393 عربستان سعودي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,600 543,916,266 Rls. 21,271 $
75 1393 عربستان سعودي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 6,692 386,393,618 Rls. 15,096 $
76 1393 عربستان سعودي 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 2,615 335,015,588 Rls. 13,080 $
77 1393 عربستان سعودي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 460 233,809,354 Rls. 8,765 $
78 1393 عربستان سعودي 84411000 ماشينهاي برش 141 206,037,183 Rls. 7,735 $
79 1393 عربستان سعودي 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,500 198,084,495 Rls. 7,437 $
80 1393 عربستان سعودي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,847 140,371,943 Rls. 5,592 $
81 1393 عربستان سعودي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,142 106,386,446 Rls. 4,155 $
82 1393 عربستان سعودي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4 81,364,150 Rls. 3,037 $
83 1393 عربستان سعودي 48052590 مقوا ي تست لاينر بوزن بيش ا ز150g درهر مترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 3,926 59,586,279 Rls. 2,201 $
مجموع کل
1,221,393,621,238 ريال
مجموع کل
46,132,647 دلار
[1]