آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 26,248,316 710,638,667,233 Rls. 27,134,956 $
2 1393 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 5,565,030 162,862,131,814 Rls. 6,116,492 $
3 1393 عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,434,032 151,354,603,878 Rls. 5,853,809 $
4 1393 عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 5,953,362 117,113,841,214 Rls. 4,430,140 $
5 1393 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,969,644 75,714,068,608 Rls. 2,822,917 $
6 1393 عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 43,564 46,470,225,669 Rls. 1,752,825 $
7 1393 عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 218,101 29,928,025,580 Rls. 1,173,235 $
8 1393 عراق 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 17,884 21,824,458,284 Rls. 847,970 $
9 1393 عراق 72029300 فرونيوبيوم. 25,000 19,475,854,411 Rls. 762,712 $
10 1393 عراق 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 716,470 16,201,177,114 Rls. 621,334 $
11 1393 عراق 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 239,414 14,185,562,121 Rls. 538,035 $
12 1393 عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 129,923 13,317,007,528 Rls. 528,850 $
13 1393 عراق 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,000 12,985,519,814 Rls. 507,148 $
14 1393 عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 870 11,730,000,000 Rls. 440,779 $
15 1393 عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 224,281 8,874,499,427 Rls. 336,421 $
16 1393 عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 88,550 7,821,815,382 Rls. 295,769 $
17 1393 عراق 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 129,366 7,305,847,598 Rls. 280,724 $
18 1393 عراق 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 174,730 7,290,971,282 Rls. 263,126 $
19 1393 عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 27,246 6,967,393,616 Rls. 263,208 $
20 1393 عراق 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 260,790 6,479,568,579 Rls. 243,516 $
21 1393 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 398,540 5,635,306,879 Rls. 203,575 $
22 1393 عراق 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 49,186 5,047,154,205 Rls. 191,668 $
23 1393 عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 33,563 4,839,072,154 Rls. 182,498 $
24 1393 عراق 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,704 4,614,118,937 Rls. 173,378 $
25 1393 عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 719,160 4,567,387,632 Rls. 178,883 $
26 1393 عراق 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 30,000 4,124,850,002 Rls. 150,000 $
27 1393 عراق 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 50,870 3,933,567,842 Rls. 148,419 $
28 1393 عراق 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 42,421 3,735,547,533 Rls. 144,680 $
29 1393 عراق 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 95 3,588,102,031 Rls. 130,500 $
30 1393 عراق 90279010 ميکروتوم 395 3,453,480,780 Rls. 128,935 $
31 1393 عراق 51011900 پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده. 51,520 3,339,050,925 Rls. 128,659 $
32 1393 عراق 90278030 تيشوپروسسور (دستگاه آماده سازي بافت ) 440 3,313,809,483 Rls. 124,708 $
33 1393 عراق 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 51,760 3,293,387,365 Rls. 127,274 $
34 1393 عراق 26203000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "مس 188,930 2,955,531,625 Rls. 110,260 $
35 1393 عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 16,210 2,924,776,566 Rls. 108,720 $
36 1393 عراق 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 43,500 2,901,692,842 Rls. 108,682 $
37 1393 عراق 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,850 2,778,339,731 Rls. 103,058 $
38 1393 عراق 26204000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "آلومينيم 394,575 2,604,663,330 Rls. 99,708 $
39 1393 عراق 85111000 شمع هاي جرقه زن 5,800 2,527,134,086 Rls. 99,053 $
40 1393 عراق 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 30,790 2,458,023,748 Rls. 94,681 $
41 1393 عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 19,189 2,437,670,045 Rls. 88,038 $
42 1393 عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 23,358 2,348,834,025 Rls. 86,067 $
43 1393 عراق 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 26,978 2,106,310,671 Rls. 76,531 $
44 1393 عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 20,570 2,093,970,259 Rls. 82,297 $
45 1393 عراق 84294011 غلتک را ه سازي نو,باقدرت 150اسب بخاروكمتر 11,853 2,051,305,620 Rls. 80,220 $
46 1393 عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,619 2,046,365,935 Rls. 78,052 $
47 1393 عراق 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 12,192 2,008,148,940 Rls. 78,404 $
48 1393 عراق 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 480 2,005,542,815 Rls. 75,249 $
49 1393 عراق 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 13,810 1,866,697,610 Rls. 68,470 $
50 1393 عراق 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,185 1,862,811,359 Rls. 71,519 $
51 1393 عراق 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 16,260 1,837,468,132 Rls. 71,858 $
52 1393 عراق 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 10,164 1,785,113,843 Rls. 68,990 $
53 1393 عراق 41019000 سايرا زجمله پوست مستطيل شکل پشت تا پهلو(گرده )(butts)نصف پوست مستطيل شكل پشت تاپهلو (گرده )(bends)پوست پهلو(belies) 124,485 1,747,753,374 Rls. 65,889 $
54 1393 عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 15,110 1,732,738,702 Rls. 65,340 $
55 1393 عراق 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 24,760 1,635,342,030 Rls. 59,798 $
56 1393 عراق 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 69,520 1,570,119,966 Rls. 61,345 $
57 1393 عراق 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 14,780 1,512,932,940 Rls. 59,100 $
58 1393 عراق 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 41,600 1,357,374,527 Rls. 51,074 $
59 1393 عراق 21069010 ا ستابيلايزر 10,975 1,348,082,271 Rls. 50,409 $
60 1393 عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6,860 1,331,267,871 Rls. 49,958 $
61 1393 عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 15,170 1,308,257,545 Rls. 51,054 $
62 1393 عراق 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 15,000 1,279,759,397 Rls. 50,185 $
63 1393 عراق 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 228,400 1,235,724,475 Rls. 45,908 $
64 1393 عراق 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,429 1,231,730,252 Rls. 46,627 $
65 1393 عراق 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 9,168 1,176,377,022 Rls. 46,069 $
66 1393 عراق 51011100 پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده. 16,830 1,121,716,725 Rls. 42,075 $
67 1393 عراق 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 210 1,118,175,509 Rls. 41,863 $
68 1393 عراق 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 13,050 1,079,126,718 Rls. 39,860 $
69 1393 عراق 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 2,550 1,062,565,143 Rls. 41,456 $
70 1393 عراق 84301000 ماشين پايه کوبي وماشين پايه درآوردن 4,250 1,062,040,002 Rls. 40,000 $
71 1393 عراق 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 15,400 1,004,659,200 Rls. 38,880 $
72 1393 عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 10,908 1,001,560,879 Rls. 38,964 $
73 1393 عراق 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 13,535 993,296,814 Rls. 37,899 $
74 1393 عراق 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 18,306 954,612,400 Rls. 36,662 $
75 1393 عراق 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 556 903,683,549 Rls. 33,847 $
76 1393 عراق 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,390 856,118,174 Rls. 31,309 $
77 1393 عراق 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 3,400 829,397,160 Rls. 32,359 $
78 1393 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,391 788,617,030 Rls. 30,008 $
79 1393 عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 8,510 787,859,828 Rls. 29,423 $
80 1393 عراق 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 4,315 741,512,655 Rls. 26,969 $
81 1393 عراق 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 20,000 708,163,200 Rls. 27,770 $
82 1393 عراق 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7 703,925,621 Rls. 26,250 $
83 1393 عراق 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 5,850 688,350,627 Rls. 26,972 $
84 1393 عراق 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 1,030 685,792,475 Rls. 26,235 $
85 1393 عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 12,500 670,209,375 Rls. 25,125 $
86 1393 عراق 90303200 مولتي مترها ي داراي وسيله ثبت 50 649,460,266 Rls. 26,113 $
87 1393 عراق 26190010 خاک کوره 124,690 643,162,026 Rls. 24,936 $
88 1393 عراق 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 6,000 625,792,395 Rls. 23,115 $
89 1393 عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 13,550 624,262,050 Rls. 24,390 $
90 1393 عراق 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 33 616,340,860 Rls. 24,071 $
91 1393 عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 11,242 600,615,094 Rls. 22,484 $
92 1393 عراق 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 11 570,520,004 Rls. 21,357 $
93 1393 عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 9,220 539,650,980 Rls. 21,069 $
94 1393 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 10,170 531,692,940 Rls. 20,340 $
95 1393 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,830 474,643,620 Rls. 17,490 $
96 1393 عراق 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 1,321 471,802,227 Rls. 17,682 $
97 1393 عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 2,400 460,140,539 Rls. 17,697 $
98 1393 عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 4,510 460,031,531 Rls. 17,229 $
99 1393 عراق 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 15,300 447,333,600 Rls. 16,800 $
100 1393 عراق 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 13 375,783,484 Rls. 14,716 $
101 1393 عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,267 371,431,184 Rls. 13,936 $
102 1393 عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 4,140 371,357,906 Rls. 14,556 $
103 1393 عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 691 368,517,477 Rls. 13,653 $
104 1393 عراق 70171010 لوله ا زمايش , لام ولامل ا زمايشگاهي ولوله غير مدرج ازكوارتز ذوب شده ياازساير سيليس هاي ذوب شده 550 366,903,309 Rls. 14,202 $
105 1393 عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,252 365,321,935 Rls. 14,676 $
106 1393 عراق 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 2,840 363,449,000 Rls. 14,200 $
107 1393 عراق 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 19 341,997,039 Rls. 13,357 $
108 1393 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,840 339,082,560 Rls. 13,248 $
109 1393 عراق 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 560 338,072,236 Rls. 13,183 $
110 1393 عراق 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 616 331,552,026 Rls. 12,737 $
111 1393 عراق 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 30 321,918,748 Rls. 11,826 $
112 1393 عراق 85287300 تلويزيونهاي سياه و سفيد يا ساير تک رنگها ياتك فام . 1,320 320,820,120 Rls. 12,060 $
113 1393 عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 7,760 309,620,368 Rls. 11,174 $
114 1393 عراق 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 220 307,934,658 Rls. 11,388 $
115 1393 عراق 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 2,000 305,635,534 Rls. 11,980 $
116 1393 عراق 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 40 305,172,777 Rls. 11,194 $
117 1393 عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,318 301,809,084 Rls. 11,298 $
118 1393 عراق 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,180 296,856,978 Rls. 10,713 $
119 1393 عراق 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,910 293,318,700 Rls. 11,460 $
120 1393 عراق 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 7,950 291,692,205 Rls. 11,439 $
121 1393 عراق 84136030 تلمبه هاي حلزوني 371 285,944,587 Rls. 11,121 $
122 1393 عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,070 276,259,355 Rls. 10,619 $
123 1393 عراق 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 344 275,038,562 Rls. 10,765 $
124 1393 عراق 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 200 274,295,024 Rls. 10,780 $
125 1393 عراق 27101930 گريس 4,580 271,149,582 Rls. 10,633 $
126 1393 عراق 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 94 270,210,164 Rls. 10,436 $
127 1393 عراق 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 10,305 262,375,189 Rls. 10,275 $
128 1393 عراق 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 170 260,491,609 Rls. 10,019 $
129 1393 عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 4,310 259,716,485 Rls. 10,171 $
130 1393 عراق 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2,052 254,688,285 Rls. 9,795 $
131 1393 عراق 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 466 220,284,101 Rls. 8,256 $
132 1393 عراق 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 23,270 218,567,043 Rls. 8,186 $
133 1393 عراق 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 255 218,390,365 Rls. 8,484 $
134 1393 عراق 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 340 214,842,391 Rls. 8,052 $
135 1393 عراق 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 240 212,927,395 Rls. 8,344 $
136 1393 عراق 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 2,677 208,547,217 Rls. 7,568 $
137 1393 عراق 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,300 203,841,892 Rls. 7,953 $
138 1393 عراق 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 6 192,624,385 Rls. 7,348 $
139 1393 عراق 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 1,177 191,554,878 Rls. 7,474 $
140 1393 عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 779 189,669,400 Rls. 7,400 $
141 1393 عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,425 189,267,379 Rls. 7,362 $
142 1393 عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,470 172,484,080 Rls. 6,761 $
143 1393 عراق 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 151 164,757,273 Rls. 6,144 $
144 1393 عراق 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 605 160,483,234 Rls. 6,242 $
145 1393 عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,230 158,640,445 Rls. 6,221 $
146 1393 عراق 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 141 151,978,101 Rls. 5,754 $
147 1393 عراق 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 1,584 148,410,793 Rls. 5,572 $
148 1393 عراق 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 373 143,076,252 Rls. 5,603 $
149 1393 عراق 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 1,700 141,380,465 Rls. 5,186 $
150 1393 عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 697 140,808,508 Rls. 5,498 $
151 1393 عراق 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 1,881 140,307,467 Rls. 5,151 $
152 1393 عراق 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,310 139,930,780 Rls. 5,348 $
153 1393 عراق 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 9 136,134,465 Rls. 5,096 $
154 1393 عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 91 131,927,590 Rls. 5,097 $
155 1393 عراق 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 965 129,901,023 Rls. 5,075 $
156 1393 عراق 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 1,740 129,247,421 Rls. 4,849 $
157 1393 عراق 27101910 روغن موتور 1,304 129,028,682 Rls. 4,676 $
158 1393 عراق 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 670 128,511,495 Rls. 5,014 $
159 1393 عراق 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 810 125,392,967 Rls. 4,599 $
160 1393 عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 2,000 109,750,221 Rls. 4,221 $
161 1393 عراق 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 350 109,323,297 Rls. 4,164 $
162 1393 عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 70,000 102,845,050 Rls. 3,850 $
163 1393 عراق 90261010 فلومتر 114 102,718,582 Rls. 3,979 $
164 1393 عراق 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 455 101,804,037 Rls. 3,829 $
165 1393 عراق 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2 100,680,002 Rls. 3,769 $
166 1393 عراق 85086000 ساير جارومكنده 698 97,463,044 Rls. 3,662 $
167 1393 عراق 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 237 96,181,928 Rls. 3,459 $
168 1393 عراق 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 873 96,154,179 Rls. 3,538 $
169 1393 عراق 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 370 91,945,838 Rls. 3,468 $
170 1393 عراق 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 384 88,083,616 Rls. 3,426 $
171 1393 عراق 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 130 86,205,900 Rls. 3,111 $
172 1393 عراق 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 130 79,280,626 Rls. 3,107 $
173 1393 عراق 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 800 74,555,600 Rls. 2,800 $
174 1393 عراق 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 1,705 70,670,603 Rls. 2,771 $
175 1393 عراق 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 890 70,525,382 Rls. 2,670 $
176 1393 عراق 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 144 67,180,230 Rls. 2,613 $
177 1393 عراق 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,190 63,395,883 Rls. 2,481 $
178 1393 عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 250 59,248,561 Rls. 2,279 $
179 1393 عراق 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 460 58,069,493 Rls. 2,181 $
180 1393 عراق 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 246 57,284,065 Rls. 2,228 $
181 1393 عراق 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 21,880 56,670,141 Rls. 2,211 $
182 1393 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,288 55,394,306 Rls. 2,061 $
183 1393 عراق 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 216 54,781,211 Rls. 2,033 $
184 1393 عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 800 51,518,310 Rls. 2,010 $
185 1393 عراق 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 26 50,115,749 Rls. 1,915 $
186 1393 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 610 49,863,450 Rls. 1,950 $
187 1393 عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,054 48,753,186 Rls. 1,832 $
188 1393 عراق 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 12 46,915,522 Rls. 1,751 $
189 1393 عراق 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 75 46,275,152 Rls. 1,727 $
190 1393 عراق 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2 44,769,002 Rls. 1,601 $
191 1393 عراق 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 97 42,128,141 Rls. 1,520 $
192 1393 عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 400 41,207,000 Rls. 1,518 $
193 1393 عراق 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 213 40,697,882 Rls. 1,565 $
194 1393 عراق 90153000 ترا زها 24 39,446,752 Rls. 1,508 $
195 1393 عراق 38190010 مايع ترمز آماده 349 38,359,042 Rls. 1,407 $
196 1393 عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 105 37,076,741 Rls. 1,389 $
197 1393 عراق 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 25 35,516,652 Rls. 1,393 $
198 1393 عراق 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 120 33,176,100 Rls. 1,241 $
199 1393 عراق 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 56 32,140,812 Rls. 1,260 $
200 1393 عراق 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 35 31,127,668 Rls. 1,123 $
مجموع کل
1,606,741,400,301 ريال
مجموع کل
61,204,997 دلار