آمار کل " واردات از" کشور "صربستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 صربستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 162,224 60,119,506,052 Rls. 2,238,776 $
2 1393 صربستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 231,404 17,538,919,242 Rls. 667,315 $
3 1393 صربستان 10059010 ---ذرت دامي 2,000,000 15,870,279,800 Rls. 606,500 $
4 1393 صربستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 68,054 10,098,332,799 Rls. 371,016 $
5 1393 صربستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 13,900 5,161,471,905 Rls. 193,321 $
6 1393 صربستان 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 356 4,918,014,710 Rls. 183,399 $
7 1393 صربستان 98843320 قطعات منفصله برا ي توليدکمباين ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 9,270 3,978,848,808 Rls. 145,203 $
8 1393 صربستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 11,414 2,958,399,940 Rls. 107,892 $
9 1393 صربستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,705 2,522,986,019 Rls. 94,554 $
10 1393 صربستان 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 18,910 2,468,540,480 Rls. 91,655 $
11 1393 صربستان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 3,620 2,260,534,390 Rls. 88,527 $
12 1393 صربستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 1,931,176,834 Rls. 72,016 $
13 1393 صربستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 8,300 1,910,662,875 Rls. 69,865 $
14 1393 صربستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 18,200 1,753,165,486 Rls. 65,556 $
15 1393 صربستان 90192010 ---نبولايزر 530 1,512,348,569 Rls. 55,903 $
16 1393 صربستان 59021050 شيفر(Chiefer) 8,095 1,223,963,302 Rls. 45,884 $
17 1393 صربستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,953 998,615,767 Rls. 36,039 $
18 1393 صربستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 13,757 917,877,048 Rls. 33,668 $
19 1393 صربستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 7,682 777,614,265 Rls. 28,359 $
20 1393 صربستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 2 627,717,533 Rls. 24,604 $
21 1393 صربستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 3,284 587,995,757 Rls. 21,667 $
22 1393 صربستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 2,253 479,933,243 Rls. 17,685 $
23 1393 صربستان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 1,592 406,109,811 Rls. 15,211 $
24 1393 صربستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,220 311,525,271 Rls. 11,668 $
25 1393 صربستان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 306 285,721,750 Rls. 10,712 $
26 1393 صربستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,000 249,223,498 Rls. 9,773 $
27 1393 صربستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 266 234,945,784 Rls. 8,808 $
28 1393 صربستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 699 177,362,792 Rls. 6,643 $
29 1393 صربستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 269 101,990,313 Rls. 3,820 $
30 1393 صربستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 210 56,550,835 Rls. 2,074 $
31 1393 صربستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 31 55,489,599 Rls. 2,078 $
32 1393 صربستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 216 47,267,600 Rls. 1,783 $
33 1393 صربستان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 127 36,841,015 Rls. 1,380 $
34 1393 صربستان 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 200 26,808,375 Rls. 1,005 $
35 1393 صربستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11 13,282,085 Rls. 497 $
36 1393 صربستان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 1 1,797,777 Rls. 67 $
37 1393 صربستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 6 1,717,279 Rls. 64 $
مجموع کل
142,623,538,608 ريال
مجموع کل
5,334,987 دلار
[1]