آمار کل " واردات از" کشور "سري لانکا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 14,961,071 2,112,305,045,306 Rls. 80,140,468 $
2 1393 سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 6,766,327 972,700,385,204 Rls. 36,751,689 $
3 1393 سري لانکا 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 3,281,025 157,032,368,143 Rls. 5,905,468 $
4 1393 سري لانکا 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 2,824,415 43,064,065,072 Rls. 1,610,391 $
5 1393 سري لانکا 14049030 كوكوپيت 4,082,394 24,518,578,125 Rls. 934,891 $
6 1393 سري لانکا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 121,247 14,532,638,349 Rls. 538,817 $
7 1393 سري لانکا 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 187,556 10,857,585,313 Rls. 401,860 $
8 1393 سري لانکا 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 530,026 8,028,663,140 Rls. 297,368 $
9 1393 سري لانکا 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 82,321 4,463,643,458 Rls. 173,227 $
10 1393 سري لانکا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 46,000 3,339,254,800 Rls. 121,782 $
11 1393 سري لانکا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 21,125 3,264,859,562 Rls. 116,769 $
12 1393 سري لانکا 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 41,984 2,843,000,767 Rls. 105,254 $
13 1393 سري لانکا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 40,100 2,558,910,429 Rls. 100,212 $
14 1393 سري لانکا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 1,635 2,403,287,817 Rls. 93,392 $
15 1393 سري لانکا 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 26,096 2,350,025,168 Rls. 87,122 $
16 1393 سري لانکا 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 42,925 2,061,961,037 Rls. 75,822 $
17 1393 سري لانکا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,787 1,588,759,296 Rls. 60,100 $
18 1393 سري لانکا 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 25,000 1,525,912,605 Rls. 59,798 $
19 1393 سري لانکا 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 42,373 1,514,384,227 Rls. 56,275 $
20 1393 سري لانکا 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 14,000 1,213,927,779 Rls. 46,979 $
21 1393 سري لانکا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 23,966 1,130,000,000 Rls. 45,016 $
22 1393 سري لانکا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 12,000 1,045,206,380 Rls. 39,291 $
23 1393 سري لانکا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 15,276 984,910,325 Rls. 37,320 $
24 1393 سري لانکا 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 12,874 923,984,329 Rls. 34,668 $
25 1393 سري لانکا 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 13,515 765,478,350 Rls. 28,573 $
26 1393 سري لانکا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 11,486 689,740,504 Rls. 27,030 $
27 1393 سري لانکا 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 2,680 623,517,206 Rls. 24,066 $
28 1393 سري لانکا 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 12,600 534,000,000 Rls. 20,049 $
29 1393 سري لانکا 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 12,600 509,255,575 Rls. 19,043 $
30 1393 سري لانکا 52053200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي از 56/232 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 5,197 496,473,853 Rls. 18,416 $
31 1393 سري لانکا 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 2,823 479,816,266 Rls. 17,366 $
32 1393 سري لانکا 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 9,545 449,408,567 Rls. 16,631 $
33 1393 سري لانکا 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 4,000 356,804,412 Rls. 13,408 $
34 1393 سري لانکا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,827 277,934,513 Rls. 10,889 $
35 1393 سري لانکا 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,000 161,453,250 Rls. 6,332 $
36 1393 سري لانکا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,865 140,904,331 Rls. 5,481 $
37 1393 سري لانکا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 362 124,322,156 Rls. 4,872 $
38 1393 سري لانکا 33051000 شامپوها 1,591 106,902,004 Rls. 3,906 $
39 1393 سري لانکا 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 240 52,447,062 Rls. 1,971 $
40 1393 سري لانکا 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 22 18,466,732 Rls. 723 $
41 1393 سري لانکا 68101910 سايرا شياساخته شده ا زسيمان... به شکل چهارگوش يالوح هماننذموردمصرف درسقف. بام 100 14,774,173 Rls. 581 $
مجموع کل
3,382,053,055,585 ريال
مجموع کل
128,053,313 دلار
[1]