آمار کل " واردات از" کشور "روماني" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 36,587 126,874,164,496 Rls. 4,651,770 $
2 1393 روماني 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 29,214 109,186,571,819 Rls. 4,101,586 $
3 1393 روماني 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 18,899 75,268,310,267 Rls. 2,896,609 $
4 1393 روماني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7,111 65,835,414,325 Rls. 2,585,056 $
5 1393 روماني 87089590 ---سايراجزاء وقطعات كيسه ايمني هوا 14,646 60,980,193,229 Rls. 2,386,057 $
6 1393 روماني 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 1,500,000 32,018,094,000 Rls. 1,206,000 $
7 1393 روماني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 769,673 20,645,368,040 Rls. 778,576 $
8 1393 روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 306,039 13,243,158,487 Rls. 497,156 $
9 1393 روماني 98870316 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 56 درصد وبيشتربه استثناي لاستيك 33,488 11,623,587,140 Rls. 455,592 $
10 1393 روماني 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 41,690 10,845,579,642 Rls. 400,543 $
11 1393 روماني 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 12,445 9,305,381,565 Rls. 358,511 $
12 1393 روماني 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 135,520 8,200,458,300 Rls. 308,265 $
13 1393 روماني 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 112,186 7,869,159,491 Rls. 294,804 $
14 1393 روماني 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,205 7,470,117,291 Rls. 269,361 $
15 1393 روماني 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,010 6,236,918,618 Rls. 234,453 $
16 1393 روماني 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 16,200 5,700,492,765 Rls. 219,241 $
17 1393 روماني 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 1,214 5,142,830,491 Rls. 197,162 $
18 1393 روماني 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 53,446 4,827,252,318 Rls. 181,437 $
19 1393 روماني 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,250 3,535,989,803 Rls. 132,797 $
20 1393 روماني 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 15,109 3,226,371,000 Rls. 117,327 $
21 1393 روماني 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 465 2,005,691,855 Rls. 75,541 $
22 1393 روماني 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 16,870 1,981,405,010 Rls. 76,074 $
23 1393 روماني 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 12,800 1,980,916,000 Rls. 73,169 $
24 1393 روماني 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 20,069 1,895,717,699 Rls. 72,980 $
25 1393 روماني 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 6,318 1,889,684,982 Rls. 70,469 $
26 1393 روماني 85340000 مدا رهاي چاپي 441 1,728,891,172 Rls. 65,509 $
27 1393 روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,773 1,699,552,711 Rls. 64,041 $
28 1393 روماني 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 19,020 1,593,532,341 Rls. 61,287 $
29 1393 روماني 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 44,550 1,584,913,279 Rls. 62,034 $
30 1393 روماني 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 31,984 1,542,012,817 Rls. 59,483 $
31 1393 روماني 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 8,000 1,525,605,480 Rls. 54,870 $
32 1393 روماني 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 5,694 1,310,527,058 Rls. 51,131 $
33 1393 روماني 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 16,282 1,287,949,839 Rls. 50,402 $
34 1393 روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 34,400 1,234,382,406 Rls. 46,029 $
35 1393 روماني 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 12,155 1,177,440,329 Rls. 46,142 $
36 1393 روماني 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 19,885 1,152,091,800 Rls. 41,205 $
37 1393 روماني 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 8,910 1,141,633,444 Rls. 41,521 $
38 1393 روماني 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 19,186 1,075,124,880 Rls. 41,607 $
39 1393 روماني 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 18,186 1,030,887,415 Rls. 38,989 $
40 1393 روماني 63079010 ماسک مخصوص جرا حان 10,075 561,622,975 Rls. 22,374 $
41 1393 روماني 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 34,650 526,017,394 Rls. 20,589 $
42 1393 روماني 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 10,650 448,894,444 Rls. 16,055 $
43 1393 روماني 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 2,337 424,611,153 Rls. 16,331 $
44 1393 روماني 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 14,800 407,795,424 Rls. 15,961 $
45 1393 روماني 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 170 390,221,834 Rls. 15,178 $
46 1393 روماني 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 4,500 354,493,626 Rls. 13,634 $
47 1393 روماني 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,800 347,661,950 Rls. 13,358 $
48 1393 روماني 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,170 345,334,846 Rls. 13,031 $
49 1393 روماني 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,000 321,796,980 Rls. 12,060 $
50 1393 روماني 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 4,950 296,082,700 Rls. 11,589 $
51 1393 روماني 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 3,000 283,036,756 Rls. 10,611 $
52 1393 روماني 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 974 275,579,927 Rls. 10,767 $
53 1393 روماني 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,511 273,044,736 Rls. 10,233 $
54 1393 روماني 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي که عمل آمده ا ند 17,745 269,677,206 Rls. 10,570 $
55 1393 روماني 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,730 264,299,462 Rls. 10,117 $
56 1393 روماني 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,554 234,826,464 Rls. 8,546 $
57 1393 روماني 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 483 204,352,180 Rls. 7,672 $
58 1393 روماني 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 335 197,718,272 Rls. 7,236 $
59 1393 روماني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 781 196,213,259 Rls. 7,444 $
60 1393 روماني 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 3,650 187,966,096 Rls. 7,488 $
61 1393 روماني 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,283 171,806,972 Rls. 6,575 $
62 1393 روماني 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,500 147,902,031 Rls. 5,427 $
63 1393 روماني 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 920 142,874,927 Rls. 5,361 $
64 1393 روماني 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 1,826 141,148,059 Rls. 5,122 $
65 1393 روماني 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 324 140,411,565 Rls. 5,276 $
66 1393 روماني 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 800 95,940,000 Rls. 3,602 $
67 1393 روماني 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 50 94,421,516 Rls. 3,479 $
68 1393 روماني 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 350 84,599,126 Rls. 3,311 $
69 1393 روماني 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 390 76,615,045 Rls. 2,756 $
70 1393 روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 157 61,993,095 Rls. 2,411 $
71 1393 روماني 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 128 52,809,795 Rls. 2,071 $
72 1393 روماني 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 914 52,586,629 Rls. 1,973 $
73 1393 روماني 84133010 پمپ ا نژکتور 118 39,081,180 Rls. 1,531 $
74 1393 روماني 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 650 36,841,531 Rls. 1,367 $
75 1393 روماني 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 750 36,202,160 Rls. 1,357 $
76 1393 روماني 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 160 33,311,252 Rls. 1,301 $
77 1393 روماني 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 563 28,620,450 Rls. 1,083 $
78 1393 روماني 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 45 16,786,891 Rls. 658 $
79 1393 روماني 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 60 3,635,688 Rls. 141 $
80 1393 روماني 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2 903,902 Rls. 34 $
81 1393 روماني 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2 535,928 Rls. 20 $
82 1393 روماني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 5 482,695 Rls. 18 $
83 1393 روماني 29214400 دي فنيل آمين و مشتقات آمين؛ املاح مربوطه 2 387,163 Rls. 15 $
84 1393 روماني 29221190 ا ملاح منوا تانول آمين 2 289,708 Rls. 11 $
مجموع کل
625,144,808,596 ريال
مجموع کل
23,680,530 دلار
[1]