آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 دانمارک 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 135,676 999,967,683,026 Rls. 37,745,582 $
2 1393 دانمارک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 11,651 604,386,393,258 Rls. 22,320,824 $
3 1393 دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 672,703 444,709,323,278 Rls. 16,945,211 $
4 1393 دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 14,500 303,849,692,013 Rls. 11,858,454 $
5 1393 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 108,173 242,457,808,373 Rls. 8,969,021 $
6 1393 دانمارک 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 1,450 167,252,039,421 Rls. 6,318,487 $
7 1393 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 1,025,920 120,761,375,744 Rls. 4,739,306 $
8 1393 دانمارک 90214020 سمعک 2,400 103,063,682,585 Rls. 3,871,749 $
9 1393 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 754,950 93,513,521,065 Rls. 3,587,136 $
10 1393 دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 87,185 62,447,986,360 Rls. 2,365,947 $
11 1393 دانمارک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 13,705 55,980,161,933 Rls. 2,102,581 $
12 1393 دانمارک 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 11,916 44,544,175,772 Rls. 1,670,550 $
13 1393 دانمارک 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 808,410 42,957,086,181 Rls. 1,623,597 $
14 1393 دانمارک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,748 38,770,027,786 Rls. 1,481,495 $
15 1393 دانمارک 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 4,121 29,322,307,260 Rls. 1,088,713 $
16 1393 دانمارک 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 399,884 27,738,483,493 Rls. 1,061,503 $
17 1393 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 17,928 27,646,298,503 Rls. 1,068,861 $
18 1393 دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 4,922 24,990,822,090 Rls. 953,181 $
19 1393 دانمارک 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 195,000 23,977,996,466 Rls. 919,574 $
20 1393 دانمارک 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 39,434 23,461,498,383 Rls. 876,455 $
21 1393 دانمارک 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 730,080 19,586,964,390 Rls. 762,495 $
22 1393 دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 762 18,024,052,514 Rls. 693,101 $
23 1393 دانمارک 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 69,520 17,168,663,362 Rls. 638,353 $
24 1393 دانمارک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 62,525 14,970,238,995 Rls. 560,673 $
25 1393 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,206 14,750,235,482 Rls. 555,115 $
26 1393 دانمارک 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,893 12,287,461,926 Rls. 480,533 $
27 1393 دانمارک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,950 12,166,789,589 Rls. 451,186 $
28 1393 دانمارک 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,147 11,615,085,238 Rls. 439,083 $
29 1393 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 667 11,506,854,505 Rls. 447,300 $
30 1393 دانمارک 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 48,345 10,215,776,745 Rls. 383,908 $
31 1393 دانمارک 84138120 تملبه هاي تزريقي 1,448 9,352,359,150 Rls. 345,335 $
32 1393 دانمارک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 407 9,216,048,847 Rls. 338,385 $
33 1393 دانمارک 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 29,867 8,945,181,880 Rls. 352,561 $
34 1393 دانمارک 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 41,333 8,844,698,120 Rls. 331,900 $
35 1393 دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,163 8,710,532,562 Rls. 326,278 $
36 1393 دانمارک 15162020 روغنCBE ، CBR 43,675 8,211,284,293 Rls. 316,797 $
37 1393 دانمارک 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 83,390 7,895,730,244 Rls. 298,596 $
38 1393 دانمارک 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 60,000 7,863,238,500 Rls. 298,587 $
39 1393 دانمارک 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 1,270 7,651,413,874 Rls. 289,673 $
40 1393 دانمارک 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 390,350 7,292,504,165 Rls. 263,182 $
41 1393 دانمارک 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 15,945 7,048,147,812 Rls. 275,741 $
42 1393 دانمارک 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 6,369 6,727,009,758 Rls. 254,162 $
43 1393 دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 82,320 6,454,807,200 Rls. 246,039 $
44 1393 دانمارک 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 19,000 6,219,375,363 Rls. 236,911 $
45 1393 دانمارک 29371200 انسولين و املاح آن 3 6,184,458,028 Rls. 241,288 $
46 1393 دانمارک 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 62 5,829,187,779 Rls. 218,538 $
47 1393 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,783 5,631,224,613 Rls. 211,801 $
48 1393 دانمارک 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 130,305 5,475,464,319 Rls. 213,728 $
49 1393 دانمارک 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 1,066 5,037,326,510 Rls. 189,288 $
50 1393 دانمارک 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 194 4,712,807,504 Rls. 182,384 $
51 1393 دانمارک 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 871 4,394,894,995 Rls. 164,453 $
52 1393 دانمارک 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 14,856 4,324,094,256 Rls. 163,397 $
53 1393 دانمارک 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 115 4,321,154,268 Rls. 163,841 $
54 1393 دانمارک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,101 4,283,268,720 Rls. 167,780 $
55 1393 دانمارک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 11,200 4,149,146,508 Rls. 155,574 $
56 1393 دانمارک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 375 3,876,934,801 Rls. 148,599 $
57 1393 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 9,364 3,595,654,382 Rls. 133,371 $
58 1393 دانمارک 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 6,320 3,436,976,387 Rls. 134,715 $
59 1393 دانمارک 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 100,750 3,311,100,244 Rls. 126,558 $
60 1393 دانمارک 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 366 3,269,530,569 Rls. 131,343 $
61 1393 دانمارک 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 650 3,256,050,000 Rls. 122,353 $
62 1393 دانمارک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 636 3,159,966,714 Rls. 116,443 $
63 1393 دانمارک 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 6,024 3,130,581,785 Rls. 122,705 $
64 1393 دانمارک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 680 2,811,947,281 Rls. 102,271 $
65 1393 دانمارک 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,320 2,770,484,776 Rls. 100,749 $
66 1393 دانمارک 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 105 2,673,243,934 Rls. 100,105 $
67 1393 دانمارک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 25,000 2,541,098,774 Rls. 95,176 $
68 1393 دانمارک 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 23,040 2,434,899,643 Rls. 94,090 $
69 1393 دانمارک 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 386 2,358,540,393 Rls. 90,038 $
70 1393 دانمارک 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 730 2,284,323,814 Rls. 83,990 $
71 1393 دانمارک 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,489 2,258,434,406 Rls. 87,221 $
72 1393 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 8,730 2,236,983,216 Rls. 84,924 $
73 1393 دانمارک 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 265 2,183,256,614 Rls. 87,783 $
74 1393 دانمارک 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 12,625 2,163,575,558 Rls. 80,903 $
75 1393 دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 796 2,116,236,736 Rls. 80,833 $
76 1393 دانمارک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,310 2,091,464,328 Rls. 80,518 $
77 1393 دانمارک 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 500 1,952,023,132 Rls. 76,266 $
78 1393 دانمارک 30051050 چسب هاي پيشرفته درمان زخم ديابتيك وسوختگي 605 1,871,610,944 Rls. 70,356 $
79 1393 دانمارک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 305 1,765,562,197 Rls. 65,094 $
80 1393 دانمارک 04081100 زرده تخم خشک کرده 12,000 1,753,857,714 Rls. 64,947 $
81 1393 دانمارک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,806 1,752,960,811 Rls. 63,619 $
82 1393 دانمارک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 130 1,734,734,296 Rls. 66,080 $
83 1393 دانمارک 84821000 بلبرينگ. 2,562 1,683,304,507 Rls. 64,744 $
84 1393 دانمارک 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 3,158 1,652,943,600 Rls. 62,020 $
85 1393 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 199 1,614,544,722 Rls. 60,051 $
86 1393 دانمارک 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 97 1,597,000,000 Rls. 59,977 $
87 1393 دانمارک 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,930 1,594,228,617 Rls. 61,574 $
88 1393 دانمارک 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 86 1,593,367,200 Rls. 62,483 $
89 1393 دانمارک 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 4,000 1,526,211,222 Rls. 59,629 $
90 1393 دانمارک 73151290 ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 5,012 1,504,224,655 Rls. 58,729 $
91 1393 دانمارک 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,010 1,436,474,698 Rls. 55,591 $
92 1393 دانمارک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 12,972 1,420,097,827 Rls. 55,688 $
93 1393 دانمارک 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 120,000 1,350,462,636 Rls. 48,737 $
94 1393 دانمارک 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 4,900 1,340,075,000 Rls. 52,552 $
95 1393 دانمارک 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 4,463 1,321,172,422 Rls. 48,853 $
96 1393 دانمارک 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,700 1,311,879,600 Rls. 50,455 $
97 1393 دانمارک 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 150 1,299,484,821 Rls. 48,751 $
98 1393 دانمارک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 670 1,287,053,250 Rls. 50,250 $
99 1393 دانمارک 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 17,600 1,278,851,984 Rls. 50,126 $
100 1393 دانمارک 34021210 بنزالكونيوم كلرايد داراي گريدداروئي 125 1,272,102,375 Rls. 47,802 $
101 1393 دانمارک 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 6,070 1,220,170,500 Rls. 44,756 $
102 1393 دانمارک 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 17,600 1,196,506,196 Rls. 44,196 $
103 1393 دانمارک 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 3,461 1,191,007,347 Rls. 44,916 $
104 1393 دانمارک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,600 1,177,311,538 Rls. 44,543 $
105 1393 دانمارک 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 36,068 1,171,069,212 Rls. 44,609 $
106 1393 دانمارک 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1,334 1,133,316,973 Rls. 42,906 $
107 1393 دانمارک 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 10,000 1,081,732,746 Rls. 40,803 $
108 1393 دانمارک 48061000 کاغذ و مقوا ي سولفوريزه (پارشيمينه نباتي)به شکل رول يا ورق 16,725 1,079,166,708 Rls. 42,239 $
109 1393 دانمارک 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 375 1,036,418,221 Rls. 39,304 $
110 1393 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 529 1,020,402,129 Rls. 38,672 $
111 1393 دانمارک 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 1,638 1,010,673,048 Rls. 37,721 $
112 1393 دانمارک 84562000 ماشين که بافرآيندا ولترا سونيک (ماوراء صوت )عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 50 991,380,492 Rls. 38,824 $
113 1393 دانمارک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 545 986,427,776 Rls. 38,682 $
114 1393 دانمارک 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 2,712 982,027,589 Rls. 38,353 $
115 1393 دانمارک 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 3,550 978,467,716 Rls. 37,277 $
116 1393 دانمارک 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,265 973,000,000 Rls. 36,476 $
117 1393 دانمارک 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 7,787 962,200,992 Rls. 36,633 $
118 1393 دانمارک 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 541 891,000,000 Rls. 33,141 $
119 1393 دانمارک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 824 883,721,105 Rls. 33,330 $
120 1393 دانمارک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 238 868,000,000 Rls. 32,157 $
121 1393 دانمارک 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 83 854,122,054 Rls. 31,882 $
122 1393 دانمارک 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 9,150 851,482,314 Rls. 32,215 $
123 1393 دانمارک 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 755 838,541,588 Rls. 31,972 $
124 1393 دانمارک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 9,311 825,230,000 Rls. 30,096 $
125 1393 دانمارک 32089020 سايرلاکها و ورني ها ولعاب خارج قوطي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 2,074 816,644,921 Rls. 30,924 $
126 1393 دانمارک 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 400 815,832,737 Rls. 29,604 $
127 1393 دانمارک 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 7,665 807,947,641 Rls. 30,777 $
128 1393 دانمارک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,268 791,310,522 Rls. 29,936 $
129 1393 دانمارک 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 424 789,190,875 Rls. 30,427 $
130 1393 دانمارک 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 40 787,306,378 Rls. 30,859 $
131 1393 دانمارک 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 360 778,842,920 Rls. 28,262 $
132 1393 دانمارک 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 16,948 753,667,000 Rls. 30,024 $
133 1393 دانمارک 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 9,700 726,925,826 Rls. 27,560 $
134 1393 دانمارک 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,665 722,240,803 Rls. 27,877 $
135 1393 دانمارک 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 15 714,012,088 Rls. 28,000 $
136 1393 دانمارک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 50 709,386,263 Rls. 26,856 $
137 1393 دانمارک 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 88 660,057,095 Rls. 24,744 $
138 1393 دانمارک 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 470 626,999,865 Rls. 23,798 $
139 1393 دانمارک 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,498 573,735,420 Rls. 21,559 $
140 1393 دانمارک 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 77 545,172,706 Rls. 20,063 $
141 1393 دانمارک 90303300 --مولتي مترها فاقد وسيله ثبت 31 535,053,511 Rls. 20,106 $
142 1393 دانمارک 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 3,084 532,150,930 Rls. 19,930 $
143 1393 دانمارک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 628 516,969,282 Rls. 19,418 $
144 1393 دانمارک 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 308 512,824,660 Rls. 19,124 $
145 1393 دانمارک 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 2,829 506,356,183 Rls. 19,830 $
146 1393 دانمارک 28183010 ژل هيدروا کسيد آلومينيوم گريد دا رويي 250 504,845,457 Rls. 19,371 $
147 1393 دانمارک 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 662 495,243,014 Rls. 18,519 $
148 1393 دانمارک 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 4,821 487,558,387 Rls. 19,067 $
149 1393 دانمارک 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,821 487,013,137 Rls. 19,072 $
150 1393 دانمارک 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 810 465,964,536 Rls. 17,500 $
151 1393 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,150 460,856,001 Rls. 18,109 $
152 1393 دانمارک 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 50 445,836,298 Rls. 17,475 $
153 1393 دانمارک 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,265 438,127,062 Rls. 16,420 $
154 1393 دانمارک 85340000 مدا رهاي چاپي 138 432,353,514 Rls. 15,962 $
155 1393 دانمارک 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 164 409,339,973 Rls. 15,921 $
156 1393 دانمارک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,000 408,288,042 Rls. 15,291 $
157 1393 دانمارک 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 106 388,759,244 Rls. 14,592 $
158 1393 دانمارک 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 326 369,603,110 Rls. 14,215 $
159 1393 دانمارک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 20,000 367,000,000 Rls. 13,754 $
160 1393 دانمارک 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 644 352,118,026 Rls. 13,790 $
161 1393 دانمارک 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 1,000 344,289,660 Rls. 13,501 $
162 1393 دانمارک 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2 341,145,933 Rls. 13,329 $
163 1393 دانمارک 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 1,000 330,061,748 Rls. 12,162 $
164 1393 دانمارک 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 195 320,940,000 Rls. 11,826 $
165 1393 دانمارک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 186 319,498,170 Rls. 11,914 $
166 1393 دانمارک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 770 308,503,024 Rls. 12,092 $
167 1393 دانمارک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 350 296,213,906 Rls. 10,654 $
168 1393 دانمارک 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 3,245 280,974,314 Rls. 10,140 $
169 1393 دانمارک 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,496 276,005,010 Rls. 9,961 $
170 1393 دانمارک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 46 267,080,583 Rls. 10,021 $
171 1393 دانمارک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 15 265,246,797 Rls. 10,356 $
172 1393 دانمارک 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 870 255,887,536 Rls. 9,994 $
173 1393 دانمارک 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 900 251,522,373 Rls. 9,206 $
174 1393 دانمارک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 568 247,687,493 Rls. 9,345 $
175 1393 دانمارک 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 587 244,660,594 Rls. 9,160 $
176 1393 دانمارک 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 95 235,769,512 Rls. 9,246 $
177 1393 دانمارک 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 219 234,980,743 Rls. 8,982 $
178 1393 دانمارک 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 16 230,158,966 Rls. 8,986 $
179 1393 دانمارک 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 43 224,343,557 Rls. 8,798 $
180 1393 دانمارک 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 1,155 221,793,438 Rls. 8,530 $
181 1393 دانمارک 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,558 200,811,993 Rls. 7,268 $
182 1393 دانمارک 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,500 189,255,771 Rls. 7,384 $
183 1393 دانمارک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 370 188,934,582 Rls. 6,872 $
184 1393 دانمارک 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 65 179,240,095 Rls. 7,019 $
185 1393 دانمارک 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 800 179,199,273 Rls. 6,467 $
186 1393 دانمارک 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 100 175,985,551 Rls. 6,892 $
187 1393 دانمارک 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 228 173,416,966 Rls. 6,485 $
188 1393 دانمارک 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,946 172,410,000 Rls. 6,910 $
189 1393 دانمارک 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,866 166,589,555 Rls. 6,260 $
190 1393 دانمارک 85291030 آنتن تلسکوپي 34 165,150,890 Rls. 6,039 $
191 1393 دانمارک 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 667 163,456,192 Rls. 6,392 $
192 1393 دانمارک 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 218 161,250,531 Rls. 6,056 $
193 1393 دانمارک 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 200 160,900,000 Rls. 6,227 $
194 1393 دانمارک 85044060 ا نوا ع UPS 170 155,959,188 Rls. 6,036 $
195 1393 دانمارک 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 363 145,180,000 Rls. 5,631 $
196 1393 دانمارک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 800 140,550,000 Rls. 5,321 $
197 1393 دانمارک 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 62 128,444,879 Rls. 5,018 $
198 1393 دانمارک 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 190 126,570,842 Rls. 4,954 $
199 1393 دانمارک 28362000 کربنات دي سديم 800 125,190,200 Rls. 4,681 $
200 1393 دانمارک 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 10 117,426,930 Rls. 4,544 $
مجموع کل
3,937,392,954,053 ريال
مجموع کل
148,870,351 دلار