آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 جمهوري چک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 59,673 98,685,604,738 Rls. 3,834,514 $
2 1393 جمهوري چک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 139,275 60,316,975,923 Rls. 2,306,019 $
3 1393 جمهوري چک 25070010 کائولن 9,150,000 52,307,927,466 Rls. 1,943,939 $
4 1393 جمهوري چک 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 936 44,266,095,192 Rls. 1,609,346 $
5 1393 جمهوري چک 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,258 37,787,811,066 Rls. 1,450,929 $
6 1393 جمهوري چک 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 520 19,823,879,376 Rls. 738,301 $
7 1393 جمهوري چک 84821000 بلبرينگ. 59,786 12,051,831,391 Rls. 445,415 $
8 1393 جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,776 11,425,911,285 Rls. 429,334 $
9 1393 جمهوري چک 21069080 کمكمل غذايي، 7,277 10,761,420,947 Rls. 400,701 $
10 1393 جمهوري چک 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 82,073 8,316,132,715 Rls. 308,616 $
11 1393 جمهوري چک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 10,227 7,903,222,454 Rls. 308,563 $
12 1393 جمهوري چک 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 54,364 7,726,852,830 Rls. 291,439 $
13 1393 جمهوري چک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,797 7,585,114,241 Rls. 282,853 $
14 1393 جمهوري چک 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 700 7,481,214,286 Rls. 293,381 $
15 1393 جمهوري چک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9 6,813,626,401 Rls. 267,065 $
16 1393 جمهوري چک 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 408 6,412,337,484 Rls. 242,133 $
17 1393 جمهوري چک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 550 6,235,284,676 Rls. 234,101 $
18 1393 جمهوري چک 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 102,060 6,120,505,694 Rls. 224,991 $
19 1393 جمهوري چک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,650 5,645,518,105 Rls. 211,462 $
20 1393 جمهوري چک 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 17,359 5,498,143,286 Rls. 202,752 $
21 1393 جمهوري چک 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 193,153 5,130,671,773 Rls. 194,257 $
22 1393 جمهوري چک 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 87,153 5,024,873,506 Rls. 190,352 $
23 1393 جمهوري چک 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 61,180 4,791,180,820 Rls. 184,458 $
24 1393 جمهوري چک 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 4,970 4,412,382,185 Rls. 162,981 $
25 1393 جمهوري چک 85111000 شمع هاي جرقه زن 10,024 4,081,254,751 Rls. 150,750 $
26 1393 جمهوري چک 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 2,521 4,070,422,100 Rls. 150,340 $
27 1393 جمهوري چک 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 20,000 4,056,824,128 Rls. 367,799 $
28 1393 جمهوري چک 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5,000 3,955,894,874 Rls. 155,127 $
29 1393 جمهوري چک 84134000 تلمبه هاي بتون 24,795 3,792,493,059 Rls. 343,834 $
30 1393 جمهوري چک 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 50,940 3,343,883,077 Rls. 124,424 $
31 1393 جمهوري چک 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 14,793 3,330,227,938 Rls. 123,491 $
32 1393 جمهوري چک 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 490 3,165,364,635 Rls. 118,878 $
33 1393 جمهوري چک 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 99,119 3,001,243,594 Rls. 116,324 $
34 1393 جمهوري چک 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 241,720 2,950,262,264 Rls. 109,757 $
35 1393 جمهوري چک 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 30,975 2,520,795,634 Rls. 97,046 $
36 1393 جمهوري چک 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 20,236 2,373,523,844 Rls. 90,667 $
37 1393 جمهوري چک 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 9,880 1,827,596,332 Rls. 69,617 $
38 1393 جمهوري چک 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 34,136 1,807,699,671 Rls. 70,041 $
39 1393 جمهوري چک 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 196 1,758,876,052 Rls. 65,306 $
40 1393 جمهوري چک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 777 1,732,513,986 Rls. 66,835 $
41 1393 جمهوري چک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 123 1,663,599,148 Rls. 62,259 $
42 1393 جمهوري چک 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 36,728 1,554,823,161 Rls. 58,870 $
43 1393 جمهوري چک 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 7,550 1,553,113,934 Rls. 58,255 $
44 1393 جمهوري چک 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 10,246 1,515,051,759 Rls. 54,977 $
45 1393 جمهوري چک 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 4,231 1,496,190,227 Rls. 57,957 $
46 1393 جمهوري چک 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,400 1,369,411,496 Rls. 53,675 $
47 1393 جمهوري چک 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 20,000 1,350,162,515 Rls. 49,370 $
48 1393 جمهوري چک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 19,507 1,318,447,894 Rls. 51,667 $
49 1393 جمهوري چک 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 7,430 1,290,193,087 Rls. 48,200 $
50 1393 جمهوري چک 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 401 1,288,801,850 Rls. 47,159 $
51 1393 جمهوري چک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 842 1,265,877,797 Rls. 47,443 $
52 1393 جمهوري چک 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 370 1,229,021,940 Rls. 46,816 $
53 1393 جمهوري چک 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 18,463 1,191,341,450 Rls. 44,470 $
54 1393 جمهوري چک 29396200 آرگوتامين (INN) و املاح آن 10 1,184,008,026 Rls. 46,343 $
55 1393 جمهوري چک 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 25 1,137,543,517 Rls. 44,245 $
56 1393 جمهوري چک 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 1,240 1,136,629,172 Rls. 43,031 $
57 1393 جمهوري چک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 2,257 1,107,255,669 Rls. 43,067 $
58 1393 جمهوري چک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 1,169 1,073,955,980 Rls. 40,158 $
59 1393 جمهوري چک 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 45,592 1,056,252,561 Rls. 38,328 $
60 1393 جمهوري چک 52051100 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند) 15,147 1,012,575,794 Rls. 37,906 $
61 1393 جمهوري چک 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 29,922 1,009,725,248 Rls. 36,648 $
62 1393 جمهوري چک 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 19,320 1,005,010,933 Rls. 38,894 $
63 1393 جمهوري چک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 598 981,474,482 Rls. 37,157 $
64 1393 جمهوري چک 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 500 960,800,000 Rls. 36,118 $
65 1393 جمهوري چک 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 20,133 941,100,000 Rls. 35,249 $
66 1393 جمهوري چک 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,690 874,110,517 Rls. 32,455 $
67 1393 جمهوري چک 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 13,000 822,422,889 Rls. 30,753 $
68 1393 جمهوري چک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,159 815,560,479 Rls. 30,546 $
69 1393 جمهوري چک 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 19,137 807,500,000 Rls. 30,398 $
70 1393 جمهوري چک 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 7,445 779,300,229 Rls. 29,299 $
71 1393 جمهوري چک 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,735 762,862,829 Rls. 28,573 $
72 1393 جمهوري چک 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 21,512 739,750,411 Rls. 26,905 $
73 1393 جمهوري چک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,224 729,109,451 Rls. 28,334 $
74 1393 جمهوري چک 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,300 712,717,950 Rls. 27,110 $
75 1393 جمهوري چک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 650 706,761,100 Rls. 27,716 $
76 1393 جمهوري چک 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 4,496 701,134,472 Rls. 25,076 $
77 1393 جمهوري چک 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 900 685,200,571 Rls. 26,834 $
78 1393 جمهوري چک 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 195 641,971,179 Rls. 23,345 $
79 1393 جمهوري چک 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 598 632,813,858 Rls. 23,079 $
80 1393 جمهوري چک 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,130 622,410,763 Rls. 23,300 $
81 1393 جمهوري چک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 3,672 604,187,623 Rls. 22,932 $
82 1393 جمهوري چک 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 735 575,635,183 Rls. 21,262 $
83 1393 جمهوري چک 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 297 562,228,862 Rls. 20,875 $
84 1393 جمهوري چک 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 684 518,367,513 Rls. 20,006 $
85 1393 جمهوري چک 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 5,818 516,719,670 Rls. 19,354 $
86 1393 جمهوري چک 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 15,840 510,047,581 Rls. 19,210 $
87 1393 جمهوري چک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 1,764 509,706,340 Rls. 19,125 $
88 1393 جمهوري چک 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 2,530 504,568,660 Rls. 19,625 $
89 1393 جمهوري چک 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 1,612 482,977,298 Rls. 18,285 $
90 1393 جمهوري چک 95061100 ا سکي روي برف 790 467,462,560 Rls. 17,499 $
91 1393 جمهوري چک 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 8,511 443,092,961 Rls. 16,339 $
92 1393 جمهوري چک 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 4,246 421,895,923 Rls. 15,444 $
93 1393 جمهوري چک 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 234 419,296,088 Rls. 16,071 $
94 1393 جمهوري چک 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 818 400,880,832 Rls. 14,580 $
95 1393 جمهوري چک 64021210 کفش برا ي ا سکي روي برف و کفش برا ي تخته برف سوا ريsnowbord بارويه وتخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 350 396,343,602 Rls. 14,837 $
96 1393 جمهوري چک 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 818 396,242,013 Rls. 14,867 $
97 1393 جمهوري چک 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 57,630 385,037,630 Rls. 14,359 $
98 1393 جمهوري چک 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,148 382,303,850 Rls. 14,163 $
99 1393 جمهوري چک 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 9,983 380,452,669 Rls. 14,329 $
100 1393 جمهوري چک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 39 379,274,400 Rls. 14,873 $
101 1393 جمهوري چک 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 30 362,307,450 Rls. 13,031 $
102 1393 جمهوري چک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 347 357,428,253 Rls. 13,945 $
103 1393 جمهوري چک 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 612 356,127,096 Rls. 13,063 $
104 1393 جمهوري چک 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 3,584 354,019,748 Rls. 13,620 $
105 1393 جمهوري چک 28230000 ا کسيدهاي تيتان 5,000 351,282,750 Rls. 13,205 $
106 1393 جمهوري چک 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 10,000 332,941,500 Rls. 12,109 $
107 1393 جمهوري چک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,055 322,049,922 Rls. 12,617 $
108 1393 جمهوري چک 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 3,043 313,307,582 Rls. 11,778 $
109 1393 جمهوري چک 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 7,200 289,623,952 Rls. 10,854 $
110 1393 جمهوري چک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 2,808 279,512,202 Rls. 10,957 $
111 1393 جمهوري چک 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,970 257,085,522 Rls. 9,636 $
112 1393 جمهوري چک 84411000 ماشينهاي برش 345 243,803,217 Rls. 9,182 $
113 1393 جمهوري چک 92012000 پيانو با سيم يازه ا فقي 6,491 240,309,972 Rls. 8,643 $
114 1393 جمهوري چک 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 70 230,017,780 Rls. 8,630 $
115 1393 جمهوري چک 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 2,844 228,049,856 Rls. 8,569 $
116 1393 جمهوري چک 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 164 215,533,368 Rls. 8,047 $
117 1393 جمهوري چک 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 1,270 197,231,213 Rls. 7,234 $
118 1393 جمهوري چک 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 740 186,409,536 Rls. 6,869 $
119 1393 جمهوري چک 34029040 مواد تعاون نساجي 5,200 180,889,155 Rls. 6,813 $
120 1393 جمهوري چک 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 280 180,490,204 Rls. 6,667 $
121 1393 جمهوري چک 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 1,066 173,648,840 Rls. 6,515 $
122 1393 جمهوري چک 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 128 173,000,000 Rls. 6,476 $
123 1393 جمهوري چک 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 100 159,811,900 Rls. 6,050 $
124 1393 جمهوري چک 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 1,861 158,151,760 Rls. 5,943 $
125 1393 جمهوري چک 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,991 157,650,989 Rls. 5,845 $
126 1393 جمهوري چک 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 1,892 154,821,340 Rls. 5,679 $
127 1393 جمهوري چک 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 84 134,278,623 Rls. 5,032 $
128 1393 جمهوري چک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 89 131,813,929 Rls. 4,916 $
129 1393 جمهوري چک 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 5 129,599,986 Rls. 4,858 $
130 1393 جمهوري چک 30065000 كيف و جعبهکهاي مخصوص دارو براي كمكکهاي فوري اوليه 804 126,841,474 Rls. 4,766 $
131 1393 جمهوري چک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 796 123,600,809 Rls. 4,629 $
132 1393 جمهوري چک 84729030 ماشين پرفرا ژ 153 122,997,437 Rls. 4,817 $
133 1393 جمهوري چک 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 2,844 116,361,493 Rls. 4,268 $
134 1393 جمهوري چک 30051040 چسب ضد حساسيت 590 113,613,148 Rls. 4,363 $
135 1393 جمهوري چک 40169950 کاتس ريسندگي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي به قطر داخلي18 الي 51mmو قطر خارجي ا ز28ا لي 90mmبامغزي آلومينيوم يابدون آن 146 102,960,019 Rls. 3,939 $
136 1393 جمهوري چک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 112 100,412,222 Rls. 3,932 $
137 1393 جمهوري چک 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 1,242 98,566,524 Rls. 3,692 $
138 1393 جمهوري چک 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 68 96,454,372 Rls. 3,518 $
139 1393 جمهوري چک 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 229 96,135,621 Rls. 3,458 $
140 1393 جمهوري چک 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 110 89,250,807 Rls. 3,192 $
141 1393 جمهوري چک 90261010 فلومتر 60 86,379,768 Rls. 3,224 $
142 1393 جمهوري چک 84138200 بالابرهاي آبگونها 103 85,353,343 Rls. 3,197 $
143 1393 جمهوري چک 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 490 84,294,515 Rls. 3,211 $
144 1393 جمهوري چک 01061990 ساير پستاندا را ن زنده به جزبراي تحقيقات پزشكي . 60 84,153,500 Rls. 3,300 $
145 1393 جمهوري چک 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 20 81,543,307 Rls. 3,054 $
146 1393 جمهوري چک 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 93 74,732,578 Rls. 2,811 $
147 1393 جمهوري چک 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 443 70,554,548 Rls. 2,651 $
148 1393 جمهوري چک 85340000 مدا رهاي چاپي 5 66,625,737 Rls. 2,578 $
149 1393 جمهوري چک 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 1,209 65,954,545 Rls. 2,419 $
150 1393 جمهوري چک 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 1,046 63,545,521 Rls. 2,372 $
151 1393 جمهوري چک 72201100 محصولات ازفولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز 600mm به ضخامت 75/4 mmيابيشتر 1,040 63,175,116 Rls. 2,358 $
152 1393 جمهوري چک 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 3 62,640,934 Rls. 2,278 $
153 1393 جمهوري چک 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 100 62,237,778 Rls. 2,431 $
154 1393 جمهوري چک 89031000 قايقهاي قابل باد کردن 141 61,917,424 Rls. 2,417 $
155 1393 جمهوري چک 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 58 52,346,488 Rls. 1,952 $
156 1393 جمهوري چک 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 816 51,061,855 Rls. 1,873 $
157 1393 جمهوري چک 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 40 49,511,851 Rls. 1,933 $
158 1393 جمهوري چک 90058010 دوربين يک چشمي با منشور 30 45,701,169 Rls. 1,711 $
159 1393 جمهوري چک 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 74 43,957,100 Rls. 1,648 $
160 1393 جمهوري چک 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 90 42,918,939 Rls. 1,676 $
161 1393 جمهوري چک 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1 39,729,377 Rls. 1,504 $
162 1393 جمهوري چک 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 95 38,996,824 Rls. 1,403 $
163 1393 جمهوري چک 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 97 38,572,330 Rls. 1,445 $
164 1393 جمهوري چک 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 58 32,739,892 Rls. 1,226 $
165 1393 جمهوري چک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 55 28,176,887 Rls. 1,055 $
166 1393 جمهوري چک 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 135 25,981,702 Rls. 975 $
167 1393 جمهوري چک 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 2 25,901,346 Rls. 972 $
168 1393 جمهوري چک 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 292 23,894,202 Rls. 876 $
169 1393 جمهوري چک 84409000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي صحافي ودوخت اوراق 4 23,483,070 Rls. 920 $
170 1393 جمهوري چک 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 183 22,705,673 Rls. 850 $
171 1393 جمهوري چک 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1 20,281,686 Rls. 795 $
172 1393 جمهوري چک 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 47 19,039,672 Rls. 747 $
173 1393 جمهوري چک 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 5 18,571,893 Rls. 699 $
174 1393 جمهوري چک 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 2 17,489,123 Rls. 680 $
175 1393 جمهوري چک 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1 16,856,770 Rls. 652 $
176 1393 جمهوري چک 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 100 16,749,832 Rls. 626 $
177 1393 جمهوري چک 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 42 15,368,471 Rls. 576 $
178 1393 جمهوري چک 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 57 14,655,727 Rls. 555 $
179 1393 جمهوري چک 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 82 14,511,145 Rls. 544 $
180 1393 جمهوري چک 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 0 13,708,933 Rls. 514 $
181 1393 جمهوري چک 32041220 ---گرانول مستربچ 100 11,996,138 Rls. 468 $
182 1393 جمهوري چک 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 10 10,093,502 Rls. 378 $
183 1393 جمهوري چک 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 76 5,182,532 Rls. 190 $
184 1393 جمهوري چک 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 84 4,582,449 Rls. 168 $
185 1393 جمهوري چک 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 0 1,617,734 Rls. 61 $
186 1393 جمهوري چک 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 17 1,195,035 Rls. 45 $
187 1393 جمهوري چک 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 60 1,008,722 Rls. 38 $
188 1393 جمهوري چک 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 3 816,849 Rls. 32 $
مجموع کل
551,117,014,478 ريال
مجموع کل
21,267,609 دلار
[1]