آمار کل " واردات از" کشور "تونس" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 تونس 31031000 سوپر فسفاتکها 15,750,000 214,391,943,500 Rls. 8,376,321 $
2 1393 تونس 28352610 مونو كلسيم فسفات 3,164,000 84,839,494,551 Rls. 3,228,693 $
3 1393 تونس 85340000 مدا رهاي چاپي 1,031 1,384,205,930 Rls. 50,229 $
4 1393 تونس 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 20,900 554,674,147 Rls. 21,751 $
5 1393 تونس 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 1,326 486,591,010 Rls. 18,274 $
6 1393 تونس 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 360 52,685,120 Rls. 1,946 $
7 1393 تونس 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 82 24,109,000 Rls. 943 $
مجموع کل
301,733,703,258 ريال
مجموع کل
11,698,157 دلار
[1]