آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ترکمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 84,743,367 1,974,638,566,191 Rls. 76,253,121 $
2 1393 ترکمنستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 24,839,070 224,650,686,516 Rls. 8,774,232 $
3 1393 ترکمنستان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 16,353,096 154,814,782,772 Rls. 5,956,474 $
4 1393 ترکمنستان 27101920 روغن صنعتي 4,802,616 117,788,717,141 Rls. 4,615,123 $
5 1393 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,611,615 88,962,711,518 Rls. 3,336,939 $
6 1393 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 57,892 37,209,088,761 Rls. 1,457,052 $
7 1393 ترکمنستان 52051100 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند) 137,900 8,580,422,418 Rls. 346,474 $
8 1393 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 1,091,100 6,896,014,960 Rls. 257,836 $
9 1393 ترکمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 226,488 1,681,244,245 Rls. 65,640 $
10 1393 ترکمنستان 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 438,051 1,250,856,989 Rls. 48,389 $
11 1393 ترکمنستان 84134000 تلمبه هاي بتون 21,680 1,049,973,840 Rls. 39,996 $
12 1393 ترکمنستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,490 858,891,400 Rls. 31,167 $
13 1393 ترکمنستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 24,000 828,759,861 Rls. 31,240 $
14 1393 ترکمنستان 14042000 لينتر پنبه 29,110 370,878,494 Rls. 13,339 $
15 1393 ترکمنستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,600 53,048,073 Rls. 1,970 $
16 1393 ترکمنستان 04031090 ک ک ک ماست 1,520 38,485,488 Rls. 1,444 $
17 1393 ترکمنستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 480 26,557,046 Rls. 955 $
مجموع کل
2,619,699,685,711 ريال
مجموع کل
101,231,390 دلار
[1]