آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 تاجيکستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 2,710,731 155,792,747,482 Rls. 5,892,023 $
2 1393 تاجيکستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,990,684 150,711,277,724 Rls. 5,563,434 $
3 1393 تاجيکستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,434,020 99,762,786,389 Rls. 3,722,349 $
4 1393 تاجيکستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 47,230 18,971,906,194 Rls. 713,142 $
5 1393 تاجيکستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 633,814 18,138,666,731 Rls. 662,852 $
6 1393 تاجيکستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 47,982 15,974,490,216 Rls. 619,299 $
7 1393 تاجيکستان 84134000 تلمبه هاي بتون 56,720 10,809,764,607 Rls. 391,247 $
8 1393 تاجيکستان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 50,000 6,949,265,280 Rls. 273,120 $
9 1393 تاجيکستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,783 5,683,694,927 Rls. 221,907 $
10 1393 تاجيکستان 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 37,000 5,499,938,558 Rls. 207,400 $
11 1393 تاجيکستان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 60,570 3,719,452,334 Rls. 139,811 $
12 1393 تاجيکستان 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 21,250 2,882,739,266 Rls. 104,337 $
13 1393 تاجيکستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 69,000 2,744,615,800 Rls. 103,173 $
14 1393 تاجيکستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 72 2,492,483,950 Rls. 96,033 $
15 1393 تاجيکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 74,800 1,854,662,973 Rls. 73,885 $
16 1393 تاجيکستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 76,605 1,396,803,723 Rls. 52,307 $
17 1393 تاجيکستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 21,500 1,290,129,234 Rls. 46,401 $
18 1393 تاجيکستان 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 169 817,890,002 Rls. 30,000 $
19 1393 تاجيکستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 22,930 816,349,020 Rls. 30,649 $
20 1393 تاجيکستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 7,600 765,046,793 Rls. 29,849 $
21 1393 تاجيکستان 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 27,500 749,244,090 Rls. 27,617 $
22 1393 تاجيکستان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 10,148 677,933,243 Rls. 25,281 $
23 1393 تاجيکستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 474 661,611,226 Rls. 26,003 $
24 1393 تاجيکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 12,000 524,953,710 Rls. 20,502 $
25 1393 تاجيکستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,600 495,795,042 Rls. 18,539 $
26 1393 تاجيکستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 7,000 386,387,387 Rls. 15,075 $
27 1393 تاجيکستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 346 352,691,178 Rls. 13,824 $
28 1393 تاجيکستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 82 336,845,311 Rls. 13,192 $
29 1393 تاجيکستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 4,620 294,412,094 Rls. 11,217 $
30 1393 تاجيکستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,000 232,116,580 Rls. 8,422 $
31 1393 تاجيکستان 85044050 کنترل دور موتورInverter 7 179,314,280 Rls. 7,047 $
32 1393 تاجيکستان 49119930 بليط,بارنامه برنامه پروا زموردنيازشرکتهايهوا پيماييکشورهايخارجيبه تشخيص وموا فقت قبليا دا ره کل 2,905 136,385,032 Rls. 5,327 $
33 1393 تاجيکستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,300 128,162,224 Rls. 5,019 $
34 1393 تاجيکستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 800 127,260,068 Rls. 4,984 $
35 1393 تاجيکستان 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 674 116,201,919 Rls. 4,352 $
36 1393 تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 299 90,976,821 Rls. 3,554 $
37 1393 تاجيکستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,100 88,467,371 Rls. 3,316 $
38 1393 تاجيکستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 90 62,633,092 Rls. 2,363 $
39 1393 تاجيکستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 130 61,643,452 Rls. 2,242 $
40 1393 تاجيکستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 209 41,870,000 Rls. 1,577 $
41 1393 تاجيکستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 140 26,620,992 Rls. 968 $
42 1393 تاجيکستان 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 310 22,731,495 Rls. 884 $
43 1393 تاجيکستان 84133010 پمپ ا نژکتور 85 1,176,034 Rls. 45 $
مجموع کل
512,870,143,845 ريال
مجموع کل
19,194,569 دلار
[1]