آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 بوسني وهرزگوين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 59,260 9,953,228,260 Rls. 387,414 $
2 1393 بوسني وهرزگوين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 188,760 5,964,686,175 Rls. 223,816 $
3 1393 بوسني وهرزگوين 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 207,292 5,716,265,760 Rls. 212,240 $
4 1393 بوسني وهرزگوين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 6,460 3,447,140,085 Rls. 135,182 $
5 1393 بوسني وهرزگوين 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 216 244,771,140 Rls. 8,901 $
6 1393 بوسني وهرزگوين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,630 181,547,180 Rls. 7,111 $
7 1393 بوسني وهرزگوين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 434 176,270,130 Rls. 6,511 $
8 1393 بوسني وهرزگوين 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 400 67,309,875 Rls. 2,513 $
مجموع کل
25,751,218,605 ريال
مجموع کل
983,687 دلار
[1]