آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 بلغارستان 31031000 سوپر فسفاتکها 157,669,892 2,104,312,803,183 Rls. 81,661,059 $
2 1393 بلغارستان 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 141 98,541,624,610 Rls. 3,781,430 $
3 1393 بلغارستان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 20,657 67,740,590,182 Rls. 2,656,390 $
4 1393 بلغارستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 111,520 18,686,319,230 Rls. 674,377 $
5 1393 بلغارستان 01012910 اسب براي مسابقه 26,320 15,744,851,393 Rls. 614,851 $
6 1393 بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 238,164 15,584,960,342 Rls. 586,207 $
7 1393 بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 150,002 15,486,307,899 Rls. 588,903 $
8 1393 بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 126,659 13,418,658,470 Rls. 507,258 $
9 1393 بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 75,410 11,371,664,522 Rls. 432,305 $
10 1393 بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 21,392 9,623,692,097 Rls. 377,811 $
11 1393 بلغارستان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 38,800 9,504,276,767 Rls. 350,220 $
12 1393 بلغارستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 8,502 8,317,706,691 Rls. 313,590 $
13 1393 بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 62,788 7,946,339,186 Rls. 299,035 $
14 1393 بلغارستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 27,530 6,643,665,077 Rls. 252,093 $
15 1393 بلغارستان 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 79,735 6,455,312,180 Rls. 240,396 $
16 1393 بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 35,475 5,841,256,155 Rls. 221,048 $
17 1393 بلغارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,018 4,030,864,723 Rls. 157,492 $
18 1393 بلغارستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 55,119 3,954,696,102 Rls. 148,989 $
19 1393 بلغارستان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 70,964 3,604,370,746 Rls. 135,189 $
20 1393 بلغارستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 25,996 3,490,864,338 Rls. 134,259 $
21 1393 بلغارستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 12,905 2,979,516,130 Rls. 115,882 $
22 1393 بلغارستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 502 2,837,199,939 Rls. 103,598 $
23 1393 بلغارستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 41,900 2,715,059,630 Rls. 106,036 $
24 1393 بلغارستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 38,780 2,400,680,908 Rls. 89,347 $
25 1393 بلغارستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 578 2,338,900,498 Rls. 89,051 $
26 1393 بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 15,409 2,314,508,201 Rls. 86,781 $
27 1393 بلغارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 21,332 2,149,127,651 Rls. 79,477 $
28 1393 بلغارستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 46,162 2,127,829,593 Rls. 78,030 $
29 1393 بلغارستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 21,189 2,042,143,004 Rls. 76,564 $
30 1393 بلغارستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 740 1,989,139,122 Rls. 77,368 $
31 1393 بلغارستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 39,100 1,922,540,880 Rls. 75,394 $
32 1393 بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 15,836 1,902,785,586 Rls. 71,380 $
33 1393 بلغارستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 2,324 1,877,378,595 Rls. 70,594 $
34 1393 بلغارستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,810 1,660,984,605 Rls. 62,249 $
35 1393 بلغارستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 557 1,508,847,443 Rls. 57,110 $
36 1393 بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 10,535 1,487,616,147 Rls. 56,562 $
37 1393 بلغارستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 67 1,303,240,805 Rls. 49,643 $
38 1393 بلغارستان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 11,018 1,278,835,198 Rls. 48,832 $
39 1393 بلغارستان 25087010 خاک شاموت 86,660 1,105,118,285 Rls. 41,430 $
40 1393 بلغارستان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 355 1,071,389,929 Rls. 40,174 $
41 1393 بلغارستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 23,250 1,046,055,606 Rls. 42,059 $
42 1393 بلغارستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,059 1,009,579,719 Rls. 38,891 $
43 1393 بلغارستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 480 990,897,358 Rls. 38,857 $
44 1393 بلغارستان 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 4,970 934,999,619 Rls. 33,628 $
45 1393 بلغارستان 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 12,636 911,928,713 Rls. 34,286 $
46 1393 بلغارستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 4,752 881,890,528 Rls. 32,452 $
47 1393 بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 4,802 770,920,894 Rls. 28,879 $
48 1393 بلغارستان 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 17,250 738,990,016 Rls. 28,852 $
49 1393 بلغارستان 85078000 - ساير انباره ها 8,360 591,270,926 Rls. 22,199 $
50 1393 بلغارستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 11,454 590,934,174 Rls. 21,969 $
51 1393 بلغارستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 898 570,884,542 Rls. 21,417 $
52 1393 بلغارستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 11,850 530,084,323 Rls. 20,418 $
53 1393 بلغارستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,820 516,738,206 Rls. 19,407 $
54 1393 بلغارستان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,280 509,527,110 Rls. 18,442 $
55 1393 بلغارستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 8,963 457,076,318 Rls. 16,348 $
56 1393 بلغارستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 790 439,205,410 Rls. 17,153 $
57 1393 بلغارستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 4,970 416,813,619 Rls. 16,031 $
58 1393 بلغارستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 4,402 415,466,486 Rls. 15,570 $
59 1393 بلغارستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 20 401,413,373 Rls. 15,035 $
60 1393 بلغارستان 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 4,099 362,097,137 Rls. 13,586 $
61 1393 بلغارستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 743 358,498,338 Rls. 13,242 $
62 1393 بلغارستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 4,177 335,923,153 Rls. 12,594 $
63 1393 بلغارستان 33051000 شامپوها 3,016 328,171,692 Rls. 12,160 $
64 1393 بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,465 306,244,299 Rls. 11,671 $
65 1393 بلغارستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 255 260,476,170 Rls. 9,751 $
66 1393 بلغارستان 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 560 253,168,344 Rls. 9,928 $
67 1393 بلغارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 240 247,151,053 Rls. 9,146 $
68 1393 بلغارستان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,050 245,600,397 Rls. 8,889 $
69 1393 بلغارستان 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 2,060 230,517,064 Rls. 8,781 $
70 1393 بلغارستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,770 214,573,212 Rls. 7,947 $
71 1393 بلغارستان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 2,210 206,674,830 Rls. 7,935 $
72 1393 بلغارستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,350 200,865,571 Rls. 7,842 $
73 1393 بلغارستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 680 198,595,638 Rls. 7,638 $
74 1393 بلغارستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 80 190,318,499 Rls. 7,356 $
75 1393 بلغارستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,805 161,022,256 Rls. 6,265 $
76 1393 بلغارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 214 155,345,172 Rls. 5,946 $
77 1393 بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,070 147,423,183 Rls. 5,524 $
78 1393 بلغارستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,095 144,330,311 Rls. 5,264 $
79 1393 بلغارستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 34 143,869,669 Rls. 5,261 $
80 1393 بلغارستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,120 140,272,081 Rls. 5,102 $
81 1393 بلغارستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 21,677 139,963,798 Rls. 5,465 $
82 1393 بلغارستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 320 138,154,793 Rls. 5,280 $
83 1393 بلغارستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 264 137,781,439 Rls. 5,126 $
84 1393 بلغارستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 730 130,505,582 Rls. 4,724 $
85 1393 بلغارستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 350 123,492,787 Rls. 4,823 $
86 1393 بلغارستان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 49 123,455,808 Rls. 4,593 $
87 1393 بلغارستان 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 1,735 114,326,202 Rls. 4,158 $
88 1393 بلغارستان 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 216 109,938,960 Rls. 4,020 $
89 1393 بلغارستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 804 109,307,245 Rls. 4,204 $
90 1393 بلغارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 410 105,929,981 Rls. 3,978 $
91 1393 بلغارستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 400 87,957,520 Rls. 3,448 $
92 1393 بلغارستان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1,435 85,295,875 Rls. 3,130 $
93 1393 بلغارستان 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 170 83,158,071 Rls. 3,033 $
94 1393 بلغارستان 90184919 ----اجزاء وقطعات دستگاه پليمريزاسيون 58 68,066,293 Rls. 2,523 $
95 1393 بلغارستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 180 63,956,722 Rls. 2,402 $
96 1393 بلغارستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 190 62,476,076 Rls. 2,261 $
97 1393 بلغارستان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 163 57,667,351 Rls. 2,160 $
98 1393 بلغارستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 899 54,651,509 Rls. 1,988 $
99 1393 بلغارستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 190 50,065,920 Rls. 1,962 $
100 1393 بلغارستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 571 49,102,988 Rls. 1,870 $
101 1393 بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 410 47,590,060 Rls. 1,861 $
102 1393 بلغارستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 553 47,136,329 Rls. 1,724 $
103 1393 بلغارستان 94041000 قسمت فنري تختخوا ب 352 32,495,248 Rls. 1,221 $
104 1393 بلغارستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 460 30,243,750 Rls. 1,144 $
105 1393 بلغارستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 70 27,563,900 Rls. 1,005 $
106 1393 بلغارستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 234 27,470,896 Rls. 1,015 $
107 1393 بلغارستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 250 27,094,487 Rls. 1,021 $
108 1393 بلغارستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 250 25,122,106 Rls. 952 $
109 1393 بلغارستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 202 24,418,726 Rls. 873 $
110 1393 بلغارستان 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 278 23,321,940 Rls. 915 $
111 1393 بلغارستان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 20 17,157,360 Rls. 643 $
112 1393 بلغارستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 245 16,785,010 Rls. 630 $
113 1393 بلغارستان 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 300 15,351,600 Rls. 600 $
114 1393 بلغارستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 170 15,351,600 Rls. 600 $
115 1393 بلغارستان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 30 14,381,637 Rls. 532 $
116 1393 بلغارستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,430 12,895,823 Rls. 484 $
117 1393 بلغارستان 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 133 12,564,192 Rls. 470 $
118 1393 بلغارستان 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 300 12,080,953 Rls. 452 $
119 1393 بلغارستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 52 8,341,646 Rls. 323 $
120 1393 بلغارستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 99 6,641,540 Rls. 249 $
121 1393 بلغارستان 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 55 4,774,980 Rls. 180 $
122 1393 بلغارستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 18 4,090,027 Rls. 149 $
123 1393 بلغارستان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 70 3,978,650 Rls. 150 $
124 1393 بلغارستان 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 120 3,851,289 Rls. 145 $
125 1393 بلغارستان 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 20 1,666,028 Rls. 60 $
126 1393 بلغارستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 58 1,604,704 Rls. 60 $
127 1393 بلغارستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 14 1,326,550 Rls. 50 $
مجموع کل
2,489,230,037,004 ريال
مجموع کل
96,360,780 دلار
[1]