آمار کل " واردات از" کشور "برزيل" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 برزيل 10059010 ---ذرت دامي 392,316,962 3,238,401,327,051 Rls. 124,546,688 $
2 1393 برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 19,370,305 2,606,040,937,373 Rls. 100,319,477 $
3 1393 برزيل 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 103,500,000 1,251,461,003,754 Rls. 49,156,759 $
4 1393 برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 16,752,392 417,282,962,332 Rls. 15,503,430 $
5 1393 برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 19,920,000 361,375,661,636 Rls. 14,099,164 $
6 1393 برزيل 98870121 ----قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي نيمه جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 864,092 220,399,969,570 Rls. 8,226,949 $
7 1393 برزيل 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 917,996 128,226,326,252 Rls. 4,860,178 $
8 1393 برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 435,600 105,840,000,000 Rls. 4,088,838 $
9 1393 برزيل 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 360,000 82,619,271,369 Rls. 3,154,748 $
10 1393 برزيل 02012010 گوشت را ن گاو از نوع باا ستخوا ن تازه ياسردكرده 350,257 48,765,916,580 Rls. 1,885,914 $
11 1393 برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 280,207 38,464,524,536 Rls. 1,514,616 $
12 1393 برزيل 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 604,171 33,982,424,825 Rls. 1,323,045 $
13 1393 برزيل 90213100 مفصل هاي مصنوعي 5,004 33,712,218,335 Rls. 1,266,161 $
14 1393 برزيل 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 24,805 23,980,905,471 Rls. 905,405 $
15 1393 برزيل 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 160,503 22,147,813,790 Rls. 874,780 $
16 1393 برزيل 02071100 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, تازه ياسردکرده 358,315 20,632,000,001 Rls. 804,084 $
17 1393 برزيل 02021010 گوشت گوساله(veal) بصورت لاشه ياشقه يخ زده 107,352 12,881,912,969 Rls. 504,916 $
18 1393 برزيل 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 88,500 9,330,785,239 Rls. 361,322 $
19 1393 برزيل 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 74,250 9,262,529,757 Rls. 342,525 $
20 1393 برزيل 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 64,304 9,226,481,787 Rls. 344,400 $
21 1393 برزيل 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 484,000 7,863,948,000 Rls. 305,871 $
22 1393 برزيل 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 55,161 7,770,624,398 Rls. 303,386 $
23 1393 برزيل 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 255,506 6,852,629,346 Rls. 255,521 $
24 1393 برزيل 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 417 6,509,605,105 Rls. 246,199 $
25 1393 برزيل 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 38,736 5,302,493,700 Rls. 198,543 $
26 1393 برزيل 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,682 4,709,892,202 Rls. 177,658 $
27 1393 برزيل 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 49,830 4,649,539,590 Rls. 170,544 $
28 1393 برزيل 84112100 توربوپرا پلرهاباقدرت حدا کثر1100کيلووا ت (KW): 26,000 4,516,420,614 Rls. 169,262 $
29 1393 برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,802 4,013,591,867 Rls. 151,813 $
30 1393 برزيل 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 92,750 3,921,340,000 Rls. 146,231 $
31 1393 برزيل 02022090 ساير قطعات گوشت با ا ستخوا ن يخ زده ا ز نوع گاو 27,019 3,860,000,000 Rls. 150,811 $
32 1393 برزيل 72029300 فرونيوبيوم. 5,000 3,785,510,298 Rls. 145,591 $
33 1393 برزيل 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 155,000 3,573,199,582 Rls. 137,527 $
34 1393 برزيل 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 19,648 3,488,581,662 Rls. 136,620 $
35 1393 برزيل 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 11,261 2,995,245,428 Rls. 114,133 $
36 1393 برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,186 2,699,985,997 Rls. 101,885 $
37 1393 برزيل 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 13,662 1,931,691,222 Rls. 72,474 $
38 1393 برزيل 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 25,980 1,432,681,000 Rls. 55,975 $
39 1393 برزيل 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 360 1,410,485,129 Rls. 50,730 $
40 1393 برزيل 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 32,100 1,299,021,040 Rls. 49,594 $
41 1393 برزيل 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 1,535 1,180,729,220 Rls. 44,385 $
42 1393 برزيل 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 17,200 1,160,492,459 Rls. 43,211 $
43 1393 برزيل 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 349 1,124,120,305 Rls. 41,122 $
44 1393 برزيل 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 194 1,097,234,688 Rls. 40,432 $
45 1393 برزيل 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,950 1,092,546,224 Rls. 42,495 $
46 1393 برزيل 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 37,900 1,012,456,519 Rls. 38,190 $
47 1393 برزيل 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 50 844,497,408 Rls. 33,190 $
48 1393 برزيل 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 580 810,715,831 Rls. 30,731 $
49 1393 برزيل 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 11 706,552,169 Rls. 27,707 $
50 1393 برزيل 30064050 كامپوزيت 155 597,604,049 Rls. 22,357 $
51 1393 برزيل 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 18,061 582,579,405 Rls. 21,859 $
52 1393 برزيل 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 230 532,699,674 Rls. 20,617 $
53 1393 برزيل 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 15,857 426,297,481 Rls. 16,080 $
54 1393 برزيل 76069190 --- صفحه ورق ونواربا ضخامت بييش از 0.2 ميليمتر از آلومينيوم غيرممزوج به جز قرص آلومينيومي (پولك) 1,701 409,481,600 Rls. 15,204 $
55 1393 برزيل 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 1,684 297,001,112 Rls. 11,479 $
56 1393 برزيل 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,370 294,651,305 Rls. 10,924 $
57 1393 برزيل 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 470 284,305,105 Rls. 10,225 $
58 1393 برزيل 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,197 269,625,800 Rls. 10,100 $
59 1393 برزيل 90212100 دندا نهاي مصنوعي 360 267,552,853 Rls. 9,997 $
60 1393 برزيل 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,411 232,577,606 Rls. 8,418 $
61 1393 برزيل 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 192 225,800,000 Rls. 8,420 $
62 1393 برزيل 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 37 219,873,415 Rls. 8,312 $
63 1393 برزيل 30064010 سيلر 330 205,210,351 Rls. 7,892 $
64 1393 برزيل 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 145 190,167,002 Rls. 7,397 $
65 1393 برزيل 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 217 181,702,432 Rls. 6,808 $
66 1393 برزيل 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 609 165,489,535 Rls. 6,140 $
67 1393 برزيل 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 160 149,767,297 Rls. 5,624 $
68 1393 برزيل 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,560 146,290,226 Rls. 5,479 $
69 1393 برزيل 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 192 144,197,470 Rls. 5,634 $
70 1393 برزيل 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,920 128,941,278 Rls. 4,827 $
71 1393 برزيل 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 100 102,892,749 Rls. 3,724 $
72 1393 برزيل 85030020 انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي 150 88,170,628 Rls. 3,412 $
73 1393 برزيل 71031020 ---عقيق 626 87,965,255 Rls. 3,437 $
74 1393 برزيل 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 200 87,213,803 Rls. 3,420 $
75 1393 برزيل 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 55 82,961,234 Rls. 3,076 $
76 1393 برزيل 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 101 76,885,972 Rls. 3,004 $
77 1393 برزيل 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 150 74,666,671 Rls. 2,872 $
78 1393 برزيل 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 52 73,634,246 Rls. 2,700 $
79 1393 برزيل 44187910 پاركت بصورت پانل يا صفحه 625 71,720,232 Rls. 2,809 $
80 1393 برزيل 84821000 بلبرينگ. 298 67,581,396 Rls. 2,437 $
81 1393 برزيل 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 243 60,900,000 Rls. 2,198 $
82 1393 برزيل 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 442 45,715,344 Rls. 1,644 $
83 1393 برزيل 84799010 ---اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 391 41,355,600 Rls. 1,487 $
84 1393 برزيل 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 390 40,517,800 Rls. 1,457 $
85 1393 برزيل 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 467 39,119,003 Rls. 1,407 $
86 1393 برزيل 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 226 36,559,490 Rls. 1,320 $
87 1393 برزيل 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 18 33,971,402 Rls. 1,215 $
88 1393 برزيل 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 317 33,481,468 Rls. 1,256 $
89 1393 برزيل 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 270 32,641,302 Rls. 1,180 $
90 1393 برزيل 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 4 29,639,048 Rls. 1,162 $
91 1393 برزيل 09012290 سايرقهوه بودا ده کافئين گرفته بجز رديفهاي 09012210و09012220 92 26,368,805 Rls. 1,026 $
92 1393 برزيل 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 72 23,597,188 Rls. 854 $
93 1393 برزيل 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 49 22,884,025 Rls. 830 $
94 1393 برزيل 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 27 20,451,091 Rls. 742 $
95 1393 برزيل 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 12 19,689,839 Rls. 774 $
96 1393 برزيل 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 30 18,337,714 Rls. 665 $
97 1393 برزيل 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 29 17,494,764 Rls. 657 $
98 1393 برزيل 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 25 16,782,767 Rls. 631 $
99 1393 برزيل 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 280 14,111,020 Rls. 508 $
100 1393 برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 14 9,903,784 Rls. 372 $
101 1393 برزيل 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 106 9,081,197 Rls. 327 $
102 1393 برزيل 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 6 8,820,479 Rls. 331 $
103 1393 برزيل 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 0 8,645,669 Rls. 325 $
104 1393 برزيل 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1 8,159,040 Rls. 296 $
105 1393 برزيل 91139000 بندودستبندساعت مچي,جيبي وهمانندوقطعات آنها,غير فلزي ،که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1 7,762,480 Rls. 278 $
106 1393 برزيل 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1 3,522,431 Rls. 132 $
107 1393 برزيل 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 2 1,766,686 Rls. 66 $
108 1393 برزيل 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 1 1,703,384 Rls. 62 $
109 1393 برزيل 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1 1,220,566 Rls. 46 $
110 1393 برزيل 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 0 1,047,411 Rls. 39 $
مجموع کل
8,773,051,561,611 ريال
مجموع کل
337,843,200 دلار
[1]