آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 129,196 647,086,655,047 Rls. 24,484,669 $
2 1393 ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 681,704 458,864,510,983 Rls. 17,386,754 $
3 1393 ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,787,119 394,791,110,318 Rls. 15,076,383 $
4 1393 ايرلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 2,695,405 338,137,667,644 Rls. 12,817,758 $
5 1393 ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,059 213,247,796,414 Rls. 8,002,634 $
6 1393 ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,714 114,722,888,106 Rls. 4,420,495 $
7 1393 ايرلند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 3,650 99,881,614,682 Rls. 3,744,496 $
8 1393 ايرلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 652,370 89,129,012,493 Rls. 3,367,893 $
9 1393 ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,121,025 88,987,243,773 Rls. 3,360,081 $
10 1393 ايرلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 518,400 64,074,740,571 Rls. 2,504,916 $
11 1393 ايرلند 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 14,605 58,459,480,370 Rls. 2,224,687 $
12 1393 ايرلند 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 424,967 55,066,061,526 Rls. 2,154,113 $
13 1393 ايرلند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 211,020 45,855,912,834 Rls. 1,825,881 $
14 1393 ايرلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 480 43,053,470,250 Rls. 1,608,346 $
15 1393 ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 230,587 32,082,141,830 Rls. 1,228,929 $
16 1393 ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 18,629 27,808,016,752 Rls. 1,042,331 $
17 1393 ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 37,440 27,185,387,937 Rls. 1,035,160 $
18 1393 ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,374 25,567,052,458 Rls. 964,394 $
19 1393 ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,745 25,561,862,715 Rls. 948,055 $
20 1393 ايرلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 710 25,509,700,421 Rls. 942,646 $
21 1393 ايرلند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 135,280 23,071,558,677 Rls. 904,306 $
22 1393 ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 192,621 20,980,959,355 Rls. 783,693 $
23 1393 ايرلند 07011000 بذر سيب زميني 438,750 20,196,828,852 Rls. 789,102 $
24 1393 ايرلند 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 15,117 16,412,545,939 Rls. 614,438 $
25 1393 ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 117,634 14,652,564,731 Rls. 553,250 $
26 1393 ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 138,320 13,883,443,260 Rls. 525,572 $
27 1393 ايرلند 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 44,860 13,584,039,682 Rls. 517,691 $
28 1393 ايرلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 55,947 13,114,675,340 Rls. 488,289 $
29 1393 ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 20,700 12,728,646,631 Rls. 472,518 $
30 1393 ايرلند 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 30,000 10,690,000,000 Rls. 400,180 $
31 1393 ايرلند 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 20,480 10,047,642,677 Rls. 385,242 $
32 1393 ايرلند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 2,579 9,742,050,735 Rls. 381,309 $
33 1393 ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 2,952 9,308,603,610 Rls. 350,255 $
34 1393 ايرلند 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 1,140 8,700,542,316 Rls. 338,625 $
35 1393 ايرلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 6,711 6,776,798,258 Rls. 256,806 $
36 1393 ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 10,632 6,304,358,674 Rls. 236,635 $
37 1393 ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 139,136 6,289,255,437 Rls. 230,878 $
38 1393 ايرلند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,504 6,236,743,581 Rls. 239,297 $
39 1393 ايرلند 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 41,500 5,567,491,627 Rls. 208,537 $
40 1393 ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 1,906 5,498,175,728 Rls. 206,950 $
41 1393 ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 91,447 5,440,878,974 Rls. 211,558 $
42 1393 ايرلند 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 24,739 5,041,085,664 Rls. 188,798 $
43 1393 ايرلند 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 15,000 4,372,351,553 Rls. 162,662 $
44 1393 ايرلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 24,707 4,194,944,709 Rls. 161,221 $
45 1393 ايرلند 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 207 4,095,099,909 Rls. 147,790 $
46 1393 ايرلند 25199030 کپودر اكسيد منيزيم ذوب شده وارداتي توسط توليدكنندگان لامپ 100,000 3,882,703,172 Rls. 144,931 $
47 1393 ايرلند 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 50 3,824,357,500 Rls. 143,627 $
48 1393 ايرلند 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 17,660 3,774,307,716 Rls. 144,056 $
49 1393 ايرلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 948 3,479,822,190 Rls. 131,246 $
50 1393 ايرلند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 13,324 3,069,451,027 Rls. 113,993 $
51 1393 ايرلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 400 3,005,858,453 Rls. 115,147 $
52 1393 ايرلند 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 34,332 2,872,930,832 Rls. 107,801 $
53 1393 ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,911 2,509,518,690 Rls. 94,622 $
54 1393 ايرلند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 20 2,188,348,890 Rls. 83,630 $
55 1393 ايرلند 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 99,195 2,128,763,399 Rls. 79,239 $
56 1393 ايرلند 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 7,569 1,872,073,960 Rls. 69,628 $
57 1393 ايرلند 34021210 بنزالكونيوم كلرايد داراي گريدداروئي 150 1,820,044,711 Rls. 71,010 $
58 1393 ايرلند 28272000 کلرورکلسيم 629 1,778,016,169 Rls. 71,490 $
59 1393 ايرلند 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 4,005 1,714,856,022 Rls. 67,249 $
60 1393 ايرلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 491 1,674,775,441 Rls. 67,125 $
61 1393 ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 9,139 1,631,653,877 Rls. 63,708 $
62 1393 ايرلند 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 190 1,614,818,795 Rls. 58,447 $
63 1393 ايرلند 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1 1,599,404,505 Rls. 61,034 $
64 1393 ايرلند 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 8,138 1,555,185,614 Rls. 57,827 $
65 1393 ايرلند 84411000 ماشينهاي برش 19,340 1,531,077,668 Rls. 56,848 $
66 1393 ايرلند 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 18,858 1,519,934,284 Rls. 60,919 $
67 1393 ايرلند 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 95 1,274,282,929 Rls. 47,884 $
68 1393 ايرلند 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 910 1,268,431,217 Rls. 49,558 $
69 1393 ايرلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,030 1,110,121,355 Rls. 41,576 $
70 1393 ايرلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,011 1,100,781,960 Rls. 42,068 $
71 1393 ايرلند 29163110 بنزوات سديم 7,894 994,305,375 Rls. 38,857 $
72 1393 ايرلند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,808 972,132,341 Rls. 36,602 $
73 1393 ايرلند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 245 860,693,332 Rls. 31,152 $
74 1393 ايرلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 3,667 812,016,039 Rls. 31,703 $
75 1393 ايرلند 29144000 ستنالكلکها و ستن، آلدئيدکها 2,400 653,881,141 Rls. 25,699 $
76 1393 ايرلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 200 652,252,739 Rls. 23,459 $
77 1393 ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 4,188 607,113,385 Rls. 23,577 $
78 1393 ايرلند 29319000 ساير تركيبات آلي غيرآلي غير مذكور 1,000 605,692,060 Rls. 22,686 $
79 1393 ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 350 485,341,012 Rls. 18,169 $
80 1393 ايرلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,448 483,184,413 Rls. 17,469 $
81 1393 ايرلند 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,043 464,737,250 Rls. 17,020 $
82 1393 ايرلند 30064030 اكريل 150 446,012,160 Rls. 17,490 $
83 1393 ايرلند 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 400 441,485,677 Rls. 16,527 $
84 1393 ايرلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 6 420,229,399 Rls. 15,736 $
85 1393 ايرلند 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 104 402,990,187 Rls. 15,610 $
86 1393 ايرلند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 540 372,875,239 Rls. 13,599 $
87 1393 ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 839 351,433,362 Rls. 13,669 $
88 1393 ايرلند 90261010 فلومتر 52 339,095,739 Rls. 12,656 $
89 1393 ايرلند 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 50 328,733,968 Rls. 12,320 $
90 1393 ايرلند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 210 312,325,291 Rls. 12,275 $
91 1393 ايرلند 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 544 289,448,441 Rls. 11,638 $
92 1393 ايرلند 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 300 277,605,284 Rls. 10,886 $
93 1393 ايرلند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 1,019 277,036,128 Rls. 10,427 $
94 1393 ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 80 269,300,745 Rls. 10,400 $
95 1393 ايرلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 413 247,489,986 Rls. 9,176 $
96 1393 ايرلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 21,240 246,000,000 Rls. 9,244 $
97 1393 ايرلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11 237,967,275 Rls. 9,325 $
98 1393 ايرلند 29072900 ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن 127 235,970,688 Rls. 9,254 $
99 1393 ايرلند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,965 209,022,200 Rls. 7,900 $
100 1393 ايرلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 172 205,851,135 Rls. 7,793 $
101 1393 ايرلند 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 1,400 185,874,528 Rls. 7,193 $
102 1393 ايرلند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 960 183,153,246 Rls. 7,151 $
103 1393 ايرلند 29393000 كافئين و املاح آن 1,197 144,992,702 Rls. 5,613 $
104 1393 ايرلند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 15 138,700,000 Rls. 5,224 $
105 1393 ايرلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 10 134,847,142 Rls. 5,055 $
106 1393 ايرلند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 3 127,100,001 Rls. 4,763 $
107 1393 ايرلند 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 65 108,156,317 Rls. 4,074 $
108 1393 ايرلند 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 590 102,839,289 Rls. 3,893 $
109 1393 ايرلند 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 38 93,550,862 Rls. 3,677 $
110 1393 ايرلند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 201 92,440,631 Rls. 3,609 $
111 1393 ايرلند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 743 89,132,278 Rls. 3,449 $
112 1393 ايرلند 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 37 85,388,344 Rls. 3,284 $
113 1393 ايرلند 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 104 83,376,465 Rls. 3,342 $
114 1393 ايرلند 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 220 75,707,273 Rls. 2,708 $
115 1393 ايرلند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,700 59,050,000 Rls. 2,176 $
116 1393 ايرلند 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 65 50,003,584 Rls. 1,965 $
117 1393 ايرلند 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 80 46,878,373 Rls. 1,762 $
118 1393 ايرلند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 75 45,841,432 Rls. 1,791 $
119 1393 ايرلند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 75 44,831,294 Rls. 1,724 $
120 1393 ايرلند 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 100 44,051,340 Rls. 1,656 $
121 1393 ايرلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 752 43,954,119 Rls. 1,652 $
122 1393 ايرلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 50 40,997,154 Rls. 1,535 $
123 1393 ايرلند 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 27 38,439,099 Rls. 1,443 $
124 1393 ايرلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 11 32,505,362 Rls. 1,221 $
125 1393 ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 29 30,057,371 Rls. 1,179 $
126 1393 ايرلند 31043000 سولفات پتاسيم 203 29,475,948 Rls. 1,146 $
127 1393 ايرلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 42 28,501,466 Rls. 1,118 $
128 1393 ايرلند 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 120 26,417,696 Rls. 995 $
129 1393 ايرلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 18 18,204,709 Rls. 700 $
130 1393 ايرلند 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9 15,383,349 Rls. 592 $
131 1393 ايرلند 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 18 12,032,984 Rls. 463 $
132 1393 ايرلند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 30 4,332,190 Rls. 163 $
مجموع کل
3,201,563,571,958 ريال
مجموع کل
121,539,517 دلار
[1]