آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 8,217,064 1,409,756,949,788 Rls. 53,388,510 $
2 1393 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,166,140 986,177,642,082 Rls. 36,711,804 $
3 1393 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,268,389 947,203,124,273 Rls. 35,296,412 $
4 1393 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,316,190 916,014,829,877 Rls. 35,227,573 $
5 1393 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,473,266 728,262,601,168 Rls. 27,408,975 $
6 1393 ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,730,908 600,405,282,301 Rls. 22,701,636 $
7 1393 ايتاليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 3,720,557 573,600,768,663 Rls. 21,405,795 $
8 1393 ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 28,075 555,600,152,021 Rls. 20,752,170 $
9 1393 ايتاليا 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 6,854,906 478,445,699,894 Rls. 17,944,859 $
10 1393 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 683,628 465,269,024,918 Rls. 17,284,854 $
11 1393 ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,653,129 456,942,999,464 Rls. 17,257,564 $
12 1393 ايتاليا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 596,349 434,693,104,394 Rls. 16,136,296 $
13 1393 ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 131,116 395,451,380,233 Rls. 14,875,193 $
14 1393 ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 278,362 327,492,691,341 Rls. 12,607,934 $
15 1393 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 102,747 309,821,127,169 Rls. 11,693,867 $
16 1393 ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 433,220 300,950,539,218 Rls. 11,518,014 $
17 1393 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 406,490 293,200,288,573 Rls. 11,009,136 $
18 1393 ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 1,081,688 292,610,651,423 Rls. 11,027,415 $
19 1393 ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 692,719 291,711,644,682 Rls. 11,099,831 $
20 1393 ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 85,434 288,250,344,793 Rls. 10,820,938 $
21 1393 ايتاليا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 10,382 282,866,714,603 Rls. 10,824,665 $
22 1393 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 329,873 277,557,695,638 Rls. 10,519,320 $
23 1393 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,958 253,212,550,820 Rls. 9,508,305 $
24 1393 ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 1,320,261 252,655,432,841 Rls. 9,506,615 $
25 1393 ايتاليا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 2,736,372 246,177,866,957 Rls. 9,338,619 $
26 1393 ايتاليا 84199030 ک ک ک اجزاء و قطعات و پره جهت پكيج دومنظوره(گرمايشي و بهداشتي) 1,035,389 235,341,109,111 Rls. 8,695,127 $
27 1393 ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,194 229,266,920,200 Rls. 8,690,192 $
28 1393 ايتاليا 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 119,610 203,639,941,924 Rls. 7,638,512 $
29 1393 ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 314,137 198,090,491,790 Rls. 7,671,152 $
30 1393 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 400,993 191,106,294,720 Rls. 7,172,787 $
31 1393 ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,650,108 186,447,619,364 Rls. 7,056,755 $
32 1393 ايتاليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 142,191 181,129,468,504 Rls. 6,841,536 $
33 1393 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 5,998,598 173,812,880,824 Rls. 6,650,822 $
34 1393 ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 29,438 170,942,908,433 Rls. 6,228,158 $
35 1393 ايتاليا 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 415,540 166,234,523,001 Rls. 6,198,772 $
36 1393 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,268,268 165,735,541,896 Rls. 6,201,741 $
37 1393 ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 694,828 159,934,620,011 Rls. 6,034,716 $
38 1393 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 758,096 155,944,055,233 Rls. 5,905,391 $
39 1393 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 759,922 147,729,865,992 Rls. 5,673,046 $
40 1393 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 370,725 143,000,114,155 Rls. 5,379,541 $
41 1393 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 293,444 133,270,539,897 Rls. 5,052,787 $
42 1393 ايتاليا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 461,197 131,288,834,772 Rls. 5,103,587 $
43 1393 ايتاليا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 440,541 126,651,302,466 Rls. 4,786,168 $
44 1393 ايتاليا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 778,286 125,563,316,653 Rls. 4,748,969 $
45 1393 ايتاليا 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 5,441 124,020,030,311 Rls. 4,488,763 $
46 1393 ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 1,950 122,166,793,789 Rls. 4,661,992 $
47 1393 ايتاليا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 131,491 118,385,895,819 Rls. 4,475,843 $
48 1393 ايتاليا 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 160,140 118,168,550,992 Rls. 4,420,078 $
49 1393 ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,201,033 118,056,885,469 Rls. 4,399,004 $
50 1393 ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 80,585 117,237,113,969 Rls. 4,422,190 $
51 1393 ايتاليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 13,092 116,670,843,068 Rls. 4,440,402 $
52 1393 ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 103,881 107,702,137,557 Rls. 4,000,145 $
53 1393 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 437,438 103,043,758,189 Rls. 3,886,676 $
54 1393 ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 73,519 102,814,939,479 Rls. 3,904,191 $
55 1393 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 369,651 100,476,438,248 Rls. 3,868,427 $
56 1393 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 107,348 100,331,566,828 Rls. 3,795,122 $
57 1393 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 398,655 98,946,503,904 Rls. 3,754,234 $
58 1393 ايتاليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,890,782 98,635,134,704 Rls. 3,728,787 $
59 1393 ايتاليا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 33,054 88,681,219,849 Rls. 3,521,840 $
60 1393 ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,672,998 86,671,142,369 Rls. 3,248,893 $
61 1393 ايتاليا 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 80,160 85,519,796,438 Rls. 3,213,947 $
62 1393 ايتاليا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 304,063 84,712,395,284 Rls. 3,129,083 $
63 1393 ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 265,359 83,667,750,028 Rls. 3,153,687 $
64 1393 ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 55,180 82,615,736,157 Rls. 3,073,875 $
65 1393 ايتاليا 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 369,176 80,080,990,640 Rls. 3,100,976 $
66 1393 ايتاليا 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 293,703 79,700,167,254 Rls. 2,947,052 $
67 1393 ايتاليا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 102,113 78,301,098,786 Rls. 2,971,364 $
68 1393 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 314,362 76,533,205,422 Rls. 2,896,058 $
69 1393 ايتاليا 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 70,067 76,193,487,726 Rls. 2,987,727 $
70 1393 ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 946,178 75,956,656,598 Rls. 2,882,575 $
71 1393 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 334,015 71,864,371,266 Rls. 2,689,618 $
72 1393 ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 83,151 70,621,617,035 Rls. 2,686,942 $
73 1393 ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 248,689 70,504,673,692 Rls. 2,609,120 $
74 1393 ايتاليا 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 278,964 69,770,289,898 Rls. 2,739,968 $
75 1393 ايتاليا 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 36,372 69,458,974,911 Rls. 2,620,469 $
76 1393 ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 57,953 67,763,165,026 Rls. 2,549,773 $
77 1393 ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 62,908 67,321,634,039 Rls. 2,514,613 $
78 1393 ايتاليا 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 173,850 67,265,950,322 Rls. 2,541,895 $
79 1393 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 695,661 67,212,426,471 Rls. 2,554,892 $
80 1393 ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 238,262 67,080,824,904 Rls. 2,547,824 $
81 1393 ايتاليا 86031000 وا گنهاي خودرو ي را ه آهن ياترامواي مسافري با منبع برق خارجي 32,000 66,131,980,292 Rls. 2,411,815 $
82 1393 ايتاليا 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 1,665,000 61,488,846,166 Rls. 2,392,840 $
83 1393 ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 538,256 61,001,160,168 Rls. 2,289,312 $
84 1393 ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 62,477 59,533,647,234 Rls. 2,279,464 $
85 1393 ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 172,472 57,982,676,399 Rls. 2,172,904 $
86 1393 ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 747,408 57,231,960,583 Rls. 2,171,677 $
87 1393 ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 91,125 57,096,049,589 Rls. 2,149,564 $
88 1393 ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 575,881 56,555,292,965 Rls. 2,152,117 $
89 1393 ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 91,589 56,368,442,440 Rls. 2,184,062 $
90 1393 ايتاليا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,412,029 56,239,791,573 Rls. 2,195,702 $
91 1393 ايتاليا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 1,427,400 56,075,335,810 Rls. 2,132,663 $
92 1393 ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 401,875 55,963,730,904 Rls. 2,133,525 $
93 1393 ايتاليا 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 1,491,000 55,935,501,021 Rls. 2,117,067 $
94 1393 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 619,234 55,903,271,152 Rls. 2,113,280 $
95 1393 ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 39,795 55,723,323,600 Rls. 2,092,738 $
96 1393 ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 206,759 54,292,601,334 Rls. 2,037,388 $
97 1393 ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 302,940 53,378,207,519 Rls. 1,984,722 $
98 1393 ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 94,353 53,243,281,176 Rls. 2,011,455 $
99 1393 ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 94,203 52,320,302,914 Rls. 1,963,358 $
100 1393 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 373,792 51,527,114,288 Rls. 1,920,956 $
101 1393 ايتاليا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 182,182 51,328,770,000 Rls. 1,891,398 $
102 1393 ايتاليا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 778 50,753,978,596 Rls. 1,916,733 $
103 1393 ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 11,382 48,994,375,909 Rls. 1,846,505 $
104 1393 ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 11,042 48,919,529,436 Rls. 1,860,241 $
105 1393 ايتاليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 62,259 48,153,343,061 Rls. 1,802,815 $
106 1393 ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 216,786 47,269,312,000 Rls. 1,796,935 $
107 1393 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 42,577 47,244,956,634 Rls. 1,771,547 $
108 1393 ايتاليا 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 283,853 47,030,872,166 Rls. 1,791,431 $
109 1393 ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 337,417 46,810,714,805 Rls. 1,744,513 $
110 1393 ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 164,708 46,567,716,603 Rls. 1,757,341 $
111 1393 ايتاليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 1,150,000 46,210,965,382 Rls. 1,741,251 $
112 1393 ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 624 45,931,320,512 Rls. 1,716,118 $
113 1393 ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 608,689 45,401,514,098 Rls. 1,712,893 $
114 1393 ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 31,986 44,951,015,689 Rls. 1,720,204 $
115 1393 ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 157,908 43,801,553,786 Rls. 1,686,681 $
116 1393 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 262,221 43,794,298,090 Rls. 1,653,330 $
117 1393 ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 53,934 43,793,749,808 Rls. 1,659,246 $
118 1393 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 87,020 43,189,732,461 Rls. 1,648,016 $
119 1393 ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 79,524 43,082,282,967 Rls. 1,633,200 $
120 1393 ايتاليا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 24,617 42,860,200,306 Rls. 1,563,482 $
121 1393 ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 802,678 42,599,523,855 Rls. 1,610,397 $
122 1393 ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 250,901 41,951,901,581 Rls. 1,572,096 $
123 1393 ايتاليا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,938,500 41,414,301,967 Rls. 1,537,159 $
124 1393 ايتاليا 84594000 ساير ماشين هاي صيقل کردن جدار داخلي براي فلزا ت، که در جاي ديگرمذکورنباشد 55,789 41,396,150,325 Rls. 1,602,626 $
125 1393 ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 240,659 41,046,367,732 Rls. 1,555,748 $
126 1393 ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 10,650 40,913,160,695 Rls. 1,543,913 $
127 1393 ايتاليا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 40,585 40,897,607,071 Rls. 1,571,925 $
128 1393 ايتاليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 184,714 40,736,851,118 Rls. 1,548,128 $
129 1393 ايتاليا 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 7,392 40,286,773,278 Rls. 1,538,300 $
130 1393 ايتاليا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 391,716 40,192,950,120 Rls. 1,512,868 $
131 1393 ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 4,289 40,189,756,119 Rls. 1,516,920 $
132 1393 ايتاليا 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 56,149 39,597,559,291 Rls. 1,495,227 $
133 1393 ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 2,055 39,328,352,385 Rls. 1,477,268 $
134 1393 ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 22,343 39,172,333,667 Rls. 1,491,595 $
135 1393 ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 150,750 38,568,359,775 Rls. 1,468,860 $
136 1393 ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 364,447 38,219,777,728 Rls. 1,461,679 $
137 1393 ايتاليا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 6,982 37,944,296,116 Rls. 1,484,567 $
138 1393 ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 23,769 37,873,197,684 Rls. 1,444,966 $
139 1393 ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 113,733 37,687,967,746 Rls. 1,444,291 $
140 1393 ايتاليا 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 386,720 37,374,828,275 Rls. 1,409,786 $
141 1393 ايتاليا 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 3,440 37,310,030,559 Rls. 1,401,472 $
142 1393 ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 8,430 37,237,227,369 Rls. 1,367,417 $
143 1393 ايتاليا 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 157,520 36,617,693,080 Rls. 1,401,604 $
144 1393 ايتاليا 98870110 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل تا 30% 112,000 36,489,536,074 Rls. 1,365,995 $
145 1393 ايتاليا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 93,352 36,318,668,251 Rls. 1,360,068 $
146 1393 ايتاليا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 96,680 36,245,089,770 Rls. 1,366,843 $
147 1393 ايتاليا 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 1,683 35,606,742,097 Rls. 1,333,586 $
148 1393 ايتاليا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 878,637 35,570,172,005 Rls. 1,353,701 $
149 1393 ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 66,605 35,491,516,327 Rls. 1,368,780 $
150 1393 ايتاليا 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 2,171 35,441,640,823 Rls. 1,280,197 $
151 1393 ايتاليا 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 34,335 35,009,322,000 Rls. 1,366,858 $
152 1393 ايتاليا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 7,299 34,891,765,741 Rls. 1,273,841 $
153 1393 ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 100,263 34,681,711,505 Rls. 1,281,035 $
154 1393 ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 107,225 34,593,833,834 Rls. 1,304,028 $
155 1393 ايتاليا 90322000 مانوستات 76,616 34,340,874,778 Rls. 1,287,720 $
156 1393 ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 158,789 34,229,636,815 Rls. 1,298,561 $
157 1393 ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 521,521 34,121,067,383 Rls. 1,279,088 $
158 1393 ايتاليا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 452,381 33,801,877,333 Rls. 1,281,801 $
159 1393 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 141,594 33,666,639,378 Rls. 1,220,394 $
160 1393 ايتاليا 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 95,000 33,463,621,213 Rls. 1,275,320 $
161 1393 ايتاليا 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 279,916 33,281,869,612 Rls. 1,234,486 $
162 1393 ايتاليا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 120 33,005,348,520 Rls. 1,293,928 $
163 1393 ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 32,950 32,709,182,934 Rls. 1,227,640 $
164 1393 ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 139,788 32,633,391,314 Rls. 1,238,932 $
165 1393 ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 162,499 31,878,583,938 Rls. 1,212,512 $
166 1393 ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 53,030 31,732,062,908 Rls. 1,141,789 $
167 1393 ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 294,404 31,368,017,669 Rls. 1,185,951 $
168 1393 ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 501,512 31,081,669,073 Rls. 1,167,830 $
169 1393 ايتاليا 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 26,171 31,064,359,838 Rls. 1,170,751 $
170 1393 ايتاليا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 781,970 30,807,334,800 Rls. 1,178,901 $
171 1393 ايتاليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 11,595 30,746,087,694 Rls. 1,149,514 $
172 1393 ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 86,574 30,643,235,772 Rls. 1,154,208 $
173 1393 ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 301,324 29,131,893,613 Rls. 1,103,930 $
174 1393 ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 102,906 28,956,878,599 Rls. 1,095,032 $
175 1393 ايتاليا 84146010 ---هود آشپزخانه 159,035 28,795,320,763 Rls. 1,083,700 $
176 1393 ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 89,425 28,660,028,350 Rls. 1,066,809 $
177 1393 ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 732 28,609,421,678 Rls. 1,087,727 $
178 1393 ايتاليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 42,763 28,262,068,425 Rls. 1,055,396 $
179 1393 ايتاليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,486 27,946,343,807 Rls. 1,063,141 $
180 1393 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 78,667 27,909,222,845 Rls. 1,047,450 $
181 1393 ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 388,474 27,812,512,351 Rls. 1,036,459 $
182 1393 ايتاليا 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 302,443 27,640,000,000 Rls. 1,042,586 $
183 1393 ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 229,014 27,614,832,718 Rls. 1,052,584 $
184 1393 ايتاليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 91,563 27,592,683,464 Rls. 1,037,232 $
185 1393 ايتاليا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 70,700 27,484,816,380 Rls. 994,781 $
186 1393 ايتاليا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 256,665 27,289,544,623 Rls. 1,036,461 $
187 1393 ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,614 27,112,485,765 Rls. 996,159 $
188 1393 ايتاليا 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 126,361 27,035,152,631 Rls. 1,022,873 $
189 1393 ايتاليا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 686,750 26,965,303,207 Rls. 1,015,160 $
190 1393 ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 36,395 26,829,898,630 Rls. 993,072 $
191 1393 ايتاليا 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 78,000 26,556,615,682 Rls. 1,005,399 $
192 1393 ايتاليا 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 32,796 26,528,309,875 Rls. 967,480 $
193 1393 ايتاليا 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاک بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذکورنباشد 59,290 26,520,888,588 Rls. 1,016,042 $
194 1393 ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 3,157 25,604,471,620 Rls. 959,562 $
195 1393 ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 98,451 25,438,930,989 Rls. 952,842 $
196 1393 ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 48,834 25,235,561,541 Rls. 948,393 $
197 1393 ايتاليا 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 116,988 25,153,852,087 Rls. 943,348 $
198 1393 ايتاليا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 26,080 24,769,925,551 Rls. 964,135 $
199 1393 ايتاليا 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 13,705 24,718,912,797 Rls. 942,374 $
200 1393 ايتاليا 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 221,376 24,715,391,885 Rls. 935,938 $
مجموع کل
23,504,061,437,356 ريال
مجموع کل
886,423,732 دلار