آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اوکراين 10059010 ---ذرت دامي 464,534,896 3,760,557,155,357 Rls. 145,445,899 $
2 1393 اوکراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 35,885,632 931,068,617,647 Rls. 33,945,092 $
3 1393 اوکراين 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 585,833 264,995,207,000 Rls. 10,605,095 $
4 1393 اوکراين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,854,509 81,290,010,534 Rls. 3,052,170 $
5 1393 اوکراين 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 11,287 70,518,071,215 Rls. 2,656,141 $
6 1393 اوکراين 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 3,920,770 63,719,019,492 Rls. 2,488,538 $
7 1393 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,604,940 60,560,602,282 Rls. 2,300,836 $
8 1393 اوکراين 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,554 48,412,964,900 Rls. 1,816,499 $
9 1393 اوکراين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 30,520 46,472,479,406 Rls. 1,766,528 $
10 1393 اوکراين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 5,000,000 46,140,995,184 Rls. 1,806,660 $
11 1393 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 466,059 36,206,056,118 Rls. 1,367,221 $
12 1393 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 50,496 34,803,219,889 Rls. 1,363,869 $
13 1393 اوکراين 21069080 کمكمل غذايي، 47,750 33,179,954,007 Rls. 1,299,391 $
14 1393 اوکراين 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 77,341 30,987,830,424 Rls. 1,149,965 $
15 1393 اوکراين 25070010 کائولن 4,707,916 27,327,816,828 Rls. 1,040,596 $
16 1393 اوکراين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,239,531 22,599,356,644 Rls. 850,164 $
17 1393 اوکراين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 67,651 21,048,716,681 Rls. 852,175 $
18 1393 اوکراين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 288,000 20,101,278,311 Rls. 756,435 $
19 1393 اوکراين 28100010 ا سيد بريک 520,000 14,977,000,000 Rls. 559,180 $
20 1393 اوکراين 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 149,731 14,974,848,545 Rls. 576,929 $
21 1393 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 481,270 14,824,958,762 Rls. 565,785 $
22 1393 اوکراين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 3,844,469 14,285,225,960 Rls. 534,607 $
23 1393 اوکراين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,275,250 12,747,214,539 Rls. 484,272 $
24 1393 اوکراين 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 20,352 11,682,871,380 Rls. 424,847 $
25 1393 اوکراين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 714,754 11,203,530,784 Rls. 431,369 $
26 1393 اوکراين 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 23,351 10,915,005,400 Rls. 424,641 $
27 1393 اوکراين 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 166,864 10,280,098,812 Rls. 390,585 $
28 1393 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,376 9,635,244,068 Rls. 367,565 $
29 1393 اوکراين 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 3,564 8,823,000,352 Rls. 345,526 $
30 1393 اوکراين 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 14,488 7,268,546,436 Rls. 281,435 $
31 1393 اوکراين 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 133,584 7,115,713,207 Rls. 268,490 $
32 1393 اوکراين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,253 6,906,342,610 Rls. 258,655 $
33 1393 اوکراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 152,476 6,256,893,716 Rls. 226,708 $
34 1393 اوکراين 10082900 ساير باستثناي دانه ارزن 378,702 6,224,719,100 Rls. 231,981 $
35 1393 اوکراين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 290,332 4,282,426,687 Rls. 162,962 $
36 1393 اوکراين 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 40,000 3,865,784,760 Rls. 140,466 $
37 1393 اوکراين 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 12,662 3,841,311,672 Rls. 144,491 $
38 1393 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 35,790 3,621,383,907 Rls. 133,046 $
39 1393 اوکراين 40119290 ساير لاستيک هاي روي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي بدون توليد دا خلي مشابه 27,120 3,466,525,210 Rls. 135,438 $
40 1393 اوکراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 88,000 3,173,132,225 Rls. 115,403 $
41 1393 اوکراين 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 18 2,652,790,587 Rls. 98,926 $
42 1393 اوکراين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 1,265 2,584,127,702 Rls. 97,020 $
43 1393 اوکراين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 185 2,455,172,600 Rls. 96,097 $
44 1393 اوکراين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 491 2,454,415,252 Rls. 92,150 $
45 1393 اوکراين 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 29,843 2,450,824,753 Rls. 91,702 $
46 1393 اوکراين 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 57,760 2,403,967,653 Rls. 93,006 $
47 1393 اوکراين 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 26,320 2,024,107,647 Rls. 77,847 $
48 1393 اوکراين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 23,600 1,992,288,508 Rls. 73,413 $
49 1393 اوکراين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 755 1,868,000,000 Rls. 69,681 $
50 1393 اوکراين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 868 1,864,678,566 Rls. 69,919 $
51 1393 اوکراين 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 241,952 1,756,417,199 Rls. 67,788 $
52 1393 اوکراين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 39,820 1,701,413,074 Rls. 62,211 $
53 1393 اوکراين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 68 1,681,535,810 Rls. 62,706 $
54 1393 اوکراين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 13,593 1,624,538,547 Rls. 60,710 $
55 1393 اوکراين 27074000 نفتالن 51,941 1,522,700,000 Rls. 59,711 $
56 1393 اوکراين 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 7,225 1,500,810,000 Rls. 56,120 $
57 1393 اوکراين 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 22 1,168,214,002 Rls. 44,227 $
58 1393 اوکراين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,330 1,101,482,413 Rls. 41,406 $
59 1393 اوکراين 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 63,280 934,267,048 Rls. 35,932 $
60 1393 اوکراين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 20,083 923,577,620 Rls. 33,591 $
61 1393 اوکراين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,226 886,637,985 Rls. 31,998 $
62 1393 اوکراين 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 500 809,211,500 Rls. 29,818 $
63 1393 اوکراين 95049020 ادوات براي بازي بولينگ 4,200 699,549,580 Rls. 26,297 $
64 1393 اوکراين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 10 656,300,002 Rls. 24,847 $
65 1393 اوکراين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,180 638,000,000 Rls. 22,946 $
66 1393 اوکراين 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 4,475 636,856,936 Rls. 24,957 $
67 1393 اوکراين 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 8,940 595,748,422 Rls. 22,353 $
68 1393 اوکراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,936 586,010,966 Rls. 23,220 $
69 1393 اوکراين 12075000 دانه خردل حتي خرد شده 19,000 550,744,454 Rls. 20,695 $
70 1393 اوکراين 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 8,940 515,325,669 Rls. 20,134 $
71 1393 اوکراين 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 18,020 438,663,453 Rls. 16,262 $
72 1393 اوکراين 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 427,493,609 Rls. 16,070 $
73 1393 اوکراين 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 22,060 397,214,974 Rls. 15,513 $
74 1393 اوکراين 90181960 دستگاه آندسکوپي 20 396,506,401 Rls. 14,388 $
75 1393 اوکراين 70111030 حباب لامپ شمعي(B-25) 11,138 383,000,000 Rls. 14,999 $
76 1393 اوکراين 44111392 كفپوش روكش شده 11,700 358,463,322 Rls. 13,655 $
77 1393 اوکراين 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 5,250 329,633,790 Rls. 12,821 $
78 1393 اوکراين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 115 325,661,117 Rls. 12,123 $
79 1393 اوکراين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,167 307,928,517 Rls. 11,544 $
80 1393 اوکراين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 11,059 249,000,000 Rls. 9,360 $
81 1393 اوکراين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 21,100 214,375,908 Rls. 7,960 $
82 1393 اوکراين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 493 176,609,130 Rls. 6,374 $
83 1393 اوکراين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 60 116,892,420 Rls. 4,359 $
84 1393 اوکراين 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 660 100,579,148 Rls. 3,820 $
85 1393 اوکراين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 217 72,129,375 Rls. 2,664 $
86 1393 اوکراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 500 71,445,988 Rls. 2,808 $
87 1393 اوکراين 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 884 69,817,492 Rls. 2,660 $
88 1393 اوکراين 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 95 35,006,920 Rls. 1,309 $
89 1393 اوکراين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 18 29,407,176 Rls. 1,052 $
90 1393 اوکراين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 41 7,876,809 Rls. 295 $
مجموع کل
5,838,108,550,095 ريال
مجموع کل
223,569,121 دلار
[1]