آمار کل " واردات از" کشور "اندونزي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 22,504,441 557,086,011,059 Rls. 21,108,691 $
2 1393 اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 16,502,480 185,283,787,563 Rls. 6,939,868 $
3 1393 اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 12,250,000 185,040,435,561 Rls. 6,804,030 $
4 1393 اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 7,946,168 183,796,933,646 Rls. 6,979,105 $
5 1393 اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,868,229 149,141,241,836 Rls. 5,665,605 $
6 1393 اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 13,811,436 141,292,312,843 Rls. 5,235,551 $
7 1393 اندونزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,989,000 121,535,465,105 Rls. 4,759,564 $
8 1393 اندونزي 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,913,414 118,681,425,561 Rls. 4,434,700 $
9 1393 اندونزي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 120,803 91,242,817,696 Rls. 3,481,754 $
10 1393 اندونزي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,888,247 78,993,527,091 Rls. 3,014,778 $
11 1393 اندونزي 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 1,322,487 78,040,203,595 Rls. 2,922,893 $
12 1393 اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 2,186,000 66,588,394,500 Rls. 2,499,438 $
13 1393 اندونزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 1,134,720 65,325,429,306 Rls. 2,463,119 $
14 1393 اندونزي 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 1,709,384 63,594,610,751 Rls. 2,393,440 $
15 1393 اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 538,502 58,395,345,302 Rls. 2,196,021 $
16 1393 اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 2,462,736 55,058,634,336 Rls. 2,117,401 $
17 1393 اندونزي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 40,050 54,665,531,306 Rls. 2,191,003 $
18 1393 اندونزي 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 345,495 51,497,185,533 Rls. 2,006,025 $
19 1393 اندونزي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,760,180 43,417,549,806 Rls. 1,627,540 $
20 1393 اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 1,523,990 38,368,443,879 Rls. 1,448,157 $
21 1393 اندونزي 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 877,647 37,859,731,732 Rls. 1,432,319 $
22 1393 اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,194,400 34,412,539,162 Rls. 1,297,518 $
23 1393 اندونزي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,485,326 31,946,191,217 Rls. 1,249,486 $
24 1393 اندونزي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 210,966 25,984,616,724 Rls. 987,977 $
25 1393 اندونزي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,168,215 24,902,949,312 Rls. 972,456 $
26 1393 اندونزي 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 358,580 24,316,025,371 Rls. 916,515 $
27 1393 اندونزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 514,640 20,796,972,903 Rls. 814,481 $
28 1393 اندونزي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 49,818 19,239,647,676 Rls. 750,851 $
29 1393 اندونزي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 59,520 19,175,471,092 Rls. 696,860 $
30 1393 اندونزي 29054500 گليسرول 740,000 19,108,113,576 Rls. 733,458 $
31 1393 اندونزي 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 26,689 17,888,110,870 Rls. 672,182 $
32 1393 اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 214,980 17,542,960,696 Rls. 648,318 $
33 1393 اندونزي 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 55,423 17,508,646,722 Rls. 662,939 $
34 1393 اندونزي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 145,200 17,189,580,392 Rls. 673,060 $
35 1393 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 202,487 15,206,031,371 Rls. 570,586 $
36 1393 اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 438,020 14,656,487,371 Rls. 563,899 $
37 1393 اندونزي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 766,112 14,552,982,856 Rls. 556,176 $
38 1393 اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 191,980 13,535,094,797 Rls. 512,047 $
39 1393 اندونزي 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 297,112 13,457,917,549 Rls. 510,130 $
40 1393 اندونزي 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 139,805 12,677,881,165 Rls. 470,568 $
41 1393 اندونزي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,065,344 12,489,471,915 Rls. 468,069 $
42 1393 اندونزي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 327,509 11,676,766,216 Rls. 435,560 $
43 1393 اندونزي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 7,499 11,623,272,792 Rls. 444,200 $
44 1393 اندونزي 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 275,384 11,386,382,553 Rls. 435,406 $
45 1393 اندونزي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 37,386 11,369,377,543 Rls. 421,037 $
46 1393 اندونزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 221,760 11,342,730,000 Rls. 442,708 $
47 1393 اندونزي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 48,697 10,792,491,249 Rls. 407,078 $
48 1393 اندونزي 44083100 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثر6ميليمترا زتيره زهرا الشتاي قرمزتيره 164,652 10,703,234,345 Rls. 409,385 $
49 1393 اندونزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 154,500 10,409,822,475 Rls. 396,511 $
50 1393 اندونزي 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 404,931 10,159,763,204 Rls. 390,661 $
51 1393 اندونزي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 93,922 10,058,323,824 Rls. 378,635 $
52 1393 اندونزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 398,320 9,928,793,003 Rls. 369,512 $
53 1393 اندونزي 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 189,939 9,775,495,879 Rls. 368,410 $
54 1393 اندونزي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 144,551 9,601,614,430 Rls. 353,675 $
55 1393 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 122,006 8,948,394,030 Rls. 337,372 $
56 1393 اندونزي 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 50,057 7,538,649,076 Rls. 289,479 $
57 1393 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 89,710 7,276,260,582 Rls. 279,139 $
58 1393 اندونزي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 37,030 7,238,097,196 Rls. 264,132 $
59 1393 اندونزي 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 40,000 6,421,365,244 Rls. 241,203 $
60 1393 اندونزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 76,771 6,298,945,544 Rls. 233,936 $
61 1393 اندونزي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 113,948 6,267,719,861 Rls. 234,547 $
62 1393 اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 212,961 5,435,954,267 Rls. 206,074 $
63 1393 اندونزي 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 110,500 5,413,497,269 Rls. 199,419 $
64 1393 اندونزي 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 60,000 5,276,970,000 Rls. 206,940 $
65 1393 اندونزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 9,300 5,214,151,273 Rls. 204,332 $
66 1393 اندونزي 25070010 کائولن 833,000 4,924,842,974 Rls. 184,416 $
67 1393 اندونزي 34011110 صابون حمام و دستشويي 117,413 4,521,924,415 Rls. 175,142 $
68 1393 اندونزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 4,610 4,115,830,584 Rls. 156,199 $
69 1393 اندونزي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 99,020 3,623,356,148 Rls. 134,615 $
70 1393 اندونزي 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 299,922 3,572,522,803 Rls. 135,866 $
71 1393 اندونزي 76051900 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 40,000 3,556,570,000 Rls. 132,131 $
72 1393 اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 191,472 3,513,768,391 Rls. 131,404 $
73 1393 اندونزي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 100,000 3,368,741,500 Rls. 131,566 $
74 1393 اندونزي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 13,721 3,210,206,774 Rls. 116,573 $
75 1393 اندونزي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 24,750 3,187,575,861 Rls. 115,668 $
76 1393 اندونزي 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 102,878 2,951,870,749 Rls. 115,285 $
77 1393 اندونزي 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 94,802 2,926,970,060 Rls. 110,776 $
78 1393 اندونزي 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 47,843 2,770,452,802 Rls. 104,212 $
79 1393 اندونزي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 22,875 2,765,042,988 Rls. 100,335 $
80 1393 اندونزي 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 1,792 2,728,337,850 Rls. 106,120 $
81 1393 اندونزي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 54,011 2,723,446,890 Rls. 103,106 $
82 1393 اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 74,547 2,652,930,268 Rls. 100,497 $
83 1393 اندونزي 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 195,000 2,524,853,170 Rls. 98,541 $
84 1393 اندونزي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 50,647 2,393,193,187 Rls. 91,571 $
85 1393 اندونزي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 22,851 2,319,517,182 Rls. 84,855 $
86 1393 اندونزي 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 10,900 2,191,016,500 Rls. 81,706 $
87 1393 اندونزي 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 23,000 2,153,729,915 Rls. 81,189 $
88 1393 اندونزي 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 76,800 1,991,877,680 Rls. 74,482 $
89 1393 اندونزي 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 73,251 1,954,778,978 Rls. 73,345 $
90 1393 اندونزي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 4,000 1,806,072,000 Rls. 68,514 $
91 1393 اندونزي 90181940 دستگاه دياليز 3,529 1,800,183,788 Rls. 67,544 $
92 1393 اندونزي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 27,360 1,796,487,286 Rls. 70,189 $
93 1393 اندونزي 29291000 ايزوسياناتکها 1,371 1,778,362,908 Rls. 69,481 $
94 1393 اندونزي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 26,736 1,696,035,902 Rls. 66,464 $
95 1393 اندونزي 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 13,400 1,695,936,793 Rls. 63,559 $
96 1393 اندونزي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 52,000 1,666,814,483 Rls. 63,935 $
97 1393 اندونزي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 21,835 1,507,556,904 Rls. 57,635 $
98 1393 اندونزي 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,088 1,485,535,755 Rls. 57,780 $
99 1393 اندونزي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 36,600 1,364,453,140 Rls. 53,626 $
100 1393 اندونزي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 13,223 1,346,709,247 Rls. 51,700 $
101 1393 اندونزي 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 15,307 1,338,869,002 Rls. 52,468 $
102 1393 اندونزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 12,920 1,327,000,000 Rls. 50,055 $
103 1393 اندونزي 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 15,000 1,289,726,675 Rls. 46,831 $
104 1393 اندونزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,475 1,282,408,435 Rls. 47,564 $
105 1393 اندونزي 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 19,200 1,187,863,840 Rls. 46,202 $
106 1393 اندونزي 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 6,942 1,184,505,529 Rls. 46,418 $
107 1393 اندونزي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 7,200 1,164,668,864 Rls. 42,311 $
108 1393 اندونزي 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 17,280 1,144,751,190 Rls. 42,889 $
109 1393 اندونزي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 18,690 1,118,958,703 Rls. 42,268 $
110 1393 اندونزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 84,700 1,082,765,036 Rls. 40,848 $
111 1393 اندونزي 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 3,000 1,074,999,726 Rls. 39,009 $
112 1393 اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 14,875 1,063,100,000 Rls. 38,873 $
113 1393 اندونزي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,470 1,045,935,385 Rls. 39,295 $
114 1393 اندونزي 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 5,255 1,034,488,835 Rls. 39,191 $
115 1393 اندونزي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 10,467 1,024,031,800 Rls. 38,670 $
116 1393 اندونزي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 34,293 1,022,630,054 Rls. 40,130 $
117 1393 اندونزي 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 72,000 1,017,739,824 Rls. 39,436 $
118 1393 اندونزي 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 118,640 999,803,417 Rls. 37,320 $
119 1393 اندونزي 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 24,234 960,500,000 Rls. 37,665 $
120 1393 اندونزي 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 10,455 927,868,845 Rls. 34,770 $
121 1393 اندونزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 7,510 886,310,994 Rls. 34,559 $
122 1393 اندونزي 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 68,607 829,500,000 Rls. 31,182 $
123 1393 اندونزي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 16,000 821,220,000 Rls. 32,161 $
124 1393 اندونزي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 9,146 804,094,717 Rls. 29,103 $
125 1393 اندونزي 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 15,815 763,944,224 Rls. 29,615 $
126 1393 اندونزي 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 10,800 753,011,603 Rls. 28,221 $
127 1393 اندونزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,244 752,142,746 Rls. 28,127 $
128 1393 اندونزي 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 18,224 750,741,200 Rls. 27,537 $
129 1393 اندونزي 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 4,050 721,108,977 Rls. 26,167 $
130 1393 اندونزي 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 424 713,445,744 Rls. 26,747 $
131 1393 اندونزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,400 711,200,000 Rls. 25,741 $
132 1393 اندونزي 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 11,819 704,700,000 Rls. 27,513 $
133 1393 اندونزي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 14,454 668,083,569 Rls. 26,048 $
134 1393 اندونزي 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 3,790 609,016,500 Rls. 22,612 $
135 1393 اندونزي 34012010 صابون مايع 6,864 561,302,501 Rls. 22,011 $
136 1393 اندونزي 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 10,000 560,210,000 Rls. 21,051 $
137 1393 اندونزي 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 3,000 554,699,211 Rls. 20,128 $
138 1393 اندونزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 11,130 545,278,433 Rls. 20,334 $
139 1393 اندونزي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 14,151 527,679,653 Rls. 19,244 $
140 1393 اندونزي 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 7,289 525,580,721 Rls. 20,596 $
141 1393 اندونزي 90321000 ترموستات 527 517,937,350 Rls. 19,470 $
142 1393 اندونزي 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 750 515,597,607 Rls. 18,710 $
143 1393 اندونزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 4,950 515,100,025 Rls. 20,200 $
144 1393 اندونزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,425 456,588,257 Rls. 17,439 $
145 1393 اندونزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,635 432,239,600 Rls. 16,866 $
146 1393 اندونزي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 450 425,471,529 Rls. 15,439 $
147 1393 اندونزي 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 3,477 418,841,634 Rls. 15,725 $
148 1393 اندونزي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 3,306 409,273,077 Rls. 14,864 $
149 1393 اندونزي 03089000 ساير بي مهرگان آبزي غير سخت پوست ونرم تنان به صورت دودي پخته شده قبل از فرآيند دودي شدن ، آرد زبره به هم فشرده به صورت حبه خوراكي غير مذكور يا مشمول در جاي ديگر 175 406,226,699 Rls. 15,741 $
150 1393 اندونزي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 13,320 404,743,650 Rls. 15,209 $
151 1393 اندونزي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 6,750 344,582,073 Rls. 12,504 $
152 1393 اندونزي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,630 341,036,120 Rls. 13,061 $
153 1393 اندونزي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 6,129 309,628,326 Rls. 11,310 $
154 1393 اندونزي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 6,643 301,010,195 Rls. 11,092 $
155 1393 اندونزي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,570 279,241,195 Rls. 10,943 $
156 1393 اندونزي 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 360 277,349,607 Rls. 10,064 $
157 1393 اندونزي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 1,500 277,349,607 Rls. 10,064 $
158 1393 اندونزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 500 276,852,473 Rls. 10,388 $
159 1393 اندونزي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,375 276,146,111 Rls. 10,176 $
160 1393 اندونزي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,893 275,331,598 Rls. 10,705 $
161 1393 اندونزي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 10,400 268,252,993 Rls. 9,648 $
162 1393 اندونزي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 5,700 239,599,000 Rls. 9,038 $
163 1393 اندونزي 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 7,649 217,533,325 Rls. 8,153 $
164 1393 اندونزي 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,450 214,906,048 Rls. 7,808 $
165 1393 اندونزي 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 13,948 213,494,974 Rls. 8,094 $
166 1393 اندونزي 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 1,764 209,111,452 Rls. 7,853 $
167 1393 اندونزي 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 1,525 201,191,018 Rls. 8,015 $
168 1393 اندونزي 44219010 خلال چوب کبريت 2,571 200,659,111 Rls. 7,805 $
169 1393 اندونزي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 750 173,343,504 Rls. 6,290 $
170 1393 اندونزي 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 1,500 170,302,117 Rls. 6,382 $
171 1393 اندونزي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,410 169,409,474 Rls. 6,349 $
172 1393 اندونزي 37023100 فيلم براي عكاسي پلي کروم (رنگي), بصورت رول, سورا خ نشده باپهناي حدا کثر 105 ميليمتر 3,200 167,669,568 Rls. 6,284 $
173 1393 اندونزي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,416 166,613,366 Rls. 6,275 $
174 1393 اندونزي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,844 154,547,300 Rls. 5,929 $
175 1393 اندونزي 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 270 152,542,284 Rls. 5,535 $
176 1393 اندونزي 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 600 152,542,284 Rls. 5,535 $
177 1393 اندونزي 71039920 ---عقيق 120 149,056,743 Rls. 5,487 $
178 1393 اندونزي 44190010 مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك منبت نازكکكاري، نقاشي روي چوب، خاتم 2,125 142,593,994 Rls. 5,338 $
179 1393 اندونزي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 7,000 121,566,900 Rls. 4,561 $
180 1393 اندونزي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,840 118,484,475 Rls. 4,646 $
181 1393 اندونزي 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 6,745 117,990,017 Rls. 4,422 $
182 1393 اندونزي 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 143 116,765,423 Rls. 4,491 $
183 1393 اندونزي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,067 112,113,769 Rls. 4,131 $
184 1393 اندونزي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,893 96,462,576 Rls. 3,783 $
185 1393 اندونزي 71031010 فيروزه طبيعي کارنشده يابه طورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده 89 84,893,488 Rls. 3,114 $
186 1393 اندونزي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 11 84,180,582 Rls. 3,354 $
187 1393 اندونزي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 54 82,615,382 Rls. 3,104 $
188 1393 اندونزي 05080000 مرجان و مواد مشابه،کكار نشده يا آماده شده به طور ساده ولي كار ديگري روي آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران يا خارپوستان و كفکدريا (Cuttlebone)، كارنشده يا آماده شده به طور ساده، ولي بريده نشده به شكل معين، پودر و آخال آنها. 35 80,584,821 Rls. 3,160 $
189 1393 اندونزي 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 1,281 73,854,305 Rls. 2,769 $
190 1393 اندونزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,219 71,389,042 Rls. 2,665 $
191 1393 اندونزي 94055010 فانوس بادي 2,095 70,926,451 Rls. 2,759 $
192 1393 اندونزي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,772 65,292,920 Rls. 2,442 $
193 1393 اندونزي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,074 56,760,000 Rls. 2,143 $
194 1393 اندونزي 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 470 56,612,545 Rls. 2,211 $
195 1393 اندونزي 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 256 56,042,714 Rls. 2,188 $
196 1393 اندونزي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,827 54,679,084 Rls. 2,015 $
197 1393 اندونزي 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 125 54,202,367 Rls. 1,997 $
198 1393 اندونزي 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 616 51,406,123 Rls. 1,922 $
199 1393 اندونزي 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 738 47,963,539 Rls. 1,878 $
200 1393 اندونزي 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 1,587 39,391,626 Rls. 1,544 $
مجموع کل
3,160,832,267,863 ريال
مجموع کل
119,659,948 دلار