آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 125,834,398 46,963,914,037,372 Rls. 1,770,472,250 $
2 1393 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 582,515,734 8,981,290,728,605 Rls. 337,173,036 $
3 1393 امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 876,179,580 7,740,524,584,395 Rls. 299,497,984 $
4 1393 امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 22,920,980 7,399,450,034,177 Rls. 278,694,973 $
5 1393 امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 603,848,007 5,365,316,779,377 Rls. 204,377,144 $
6 1393 امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 3,914,117 4,671,323,443,012 Rls. 186,606,443 $
7 1393 امارات متحده عربي 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 388,164,705 4,422,523,608,102 Rls. 169,028,686 $
8 1393 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 31,990,663 4,324,779,884,756 Rls. 166,980,402 $
9 1393 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 248,315,815 4,281,904,013,063 Rls. 162,658,588 $
10 1393 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 358,723 3,932,571,839,801 Rls. 148,565,716 $
11 1393 امارات متحده عربي 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 846,623,186 3,758,452,270,120 Rls. 141,613,412 $
12 1393 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 29,102,700 3,682,909,347,599 Rls. 139,693,269 $
13 1393 امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 450,273,992 3,280,744,886,196 Rls. 122,407,876 $
14 1393 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,111,751 3,256,621,043,875 Rls. 123,061,561 $
15 1393 امارات متحده عربي 98870121 ----قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي نيمه جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 11,491,154 2,980,377,206,225 Rls. 109,936,499 $
16 1393 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,325,588 2,827,782,635,338 Rls. 109,380,391 $
17 1393 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 9,818,848 2,423,684,036,185 Rls. 93,214,821 $
18 1393 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 144,724,011 2,403,636,751,124 Rls. 90,205,006 $
19 1393 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 16,064,627 2,187,039,034,959 Rls. 83,443,567 $
20 1393 امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 5,879,700 2,087,726,360,990 Rls. 79,540,629 $
21 1393 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 135,646,666 1,948,210,635,649 Rls. 73,332,467 $
22 1393 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 17,696,240 1,899,591,593,520 Rls. 71,717,562 $
23 1393 امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 78,442,491 1,886,582,968,374 Rls. 71,910,893 $
24 1393 امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,870,232 1,878,726,847,865 Rls. 71,081,785 $
25 1393 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 59,013,083 1,871,035,064,806 Rls. 72,519,941 $
26 1393 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 118,698,902 1,865,795,678,194 Rls. 70,739,450 $
27 1393 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 14,557,294 1,775,224,516,824 Rls. 66,805,768 $
28 1393 امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 143,464,049 1,670,813,001,014 Rls. 62,771,716 $
29 1393 امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 6,028,893 1,658,819,364,025 Rls. 62,601,645 $
30 1393 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 54,814,947 1,628,873,182,458 Rls. 61,504,535 $
31 1393 امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 141,233 1,497,915,939,971 Rls. 57,072,218 $
32 1393 امارات متحده عربي 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 2,150,612 1,443,621,392,790 Rls. 56,372,748 $
33 1393 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 9,512,512 1,422,293,206,713 Rls. 54,282,720 $
34 1393 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 29,963,900 1,353,553,627,319 Rls. 51,099,358 $
35 1393 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 81,843,837 1,323,065,745,071 Rls. 55,901,717 $
36 1393 امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 8,500,375 1,308,649,197,771 Rls. 49,545,435 $
37 1393 امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 72,301,946 1,303,383,437,495 Rls. 48,654,571 $
38 1393 امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 725,396 1,251,871,520,644 Rls. 47,117,434 $
39 1393 امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 8,846,943 1,200,620,231,117 Rls. 44,561,860 $
40 1393 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 73,867,958 1,198,125,479,604 Rls. 44,683,601 $
41 1393 امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 7,112,947 1,194,107,630,538 Rls. 45,288,416 $
42 1393 امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 322,331 1,186,370,501,134 Rls. 44,915,727 $
43 1393 امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 346,585 1,155,421,709,912 Rls. 43,168,420 $
44 1393 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 6,109,207 1,152,623,211,318 Rls. 43,852,678 $
45 1393 امارات متحده عربي 29304000 متيونين 9,301,000 1,136,826,856,832 Rls. 43,126,306 $
46 1393 امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 920,835 1,114,588,120,150 Rls. 41,929,798 $
47 1393 امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 346,763 1,104,114,438,904 Rls. 41,649,563 $
48 1393 امارات متحده عربي 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 7,606,697 1,100,981,640,864 Rls. 42,414,240 $
49 1393 امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 16,650,626 1,090,831,412,396 Rls. 41,291,633 $
50 1393 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 908,548 1,062,186,500,150 Rls. 40,149,616 $
51 1393 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 34,278,221 1,033,680,652,562 Rls. 39,099,046 $
52 1393 امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 6,282,101 1,021,532,968,367 Rls. 38,812,339 $
53 1393 امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,392,527 1,016,725,983,042 Rls. 39,631,572 $
54 1393 امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 8,879,366 1,013,648,985,616 Rls. 39,028,588 $
55 1393 امارات متحده عربي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 70,484,726 1,013,496,872,094 Rls. 37,180,438 $
56 1393 امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 519,372 948,735,301,917 Rls. 36,291,894 $
57 1393 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 36,484,977 929,099,876,770 Rls. 36,176,046 $
58 1393 امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,201,280 838,260,381,730 Rls. 32,845,407 $
59 1393 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 261,396 831,742,975,061 Rls. 31,301,810 $
60 1393 امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 12,513,374 814,878,270,752 Rls. 30,538,930 $
61 1393 امارات متحده عربي 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 4,657,369 814,695,342,512 Rls. 31,082,588 $
62 1393 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 48,481,992 799,932,255,055 Rls. 30,062,152 $
63 1393 امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,207,455 788,809,263,507 Rls. 29,554,213 $
64 1393 امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 14,960,520 765,113,352,956 Rls. 28,879,954 $
65 1393 امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 5,400,132 760,387,399,384 Rls. 28,634,011 $
66 1393 امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,991,522 756,724,259,265 Rls. 29,470,233 $
67 1393 امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 26,737,513 725,733,423,487 Rls. 27,553,328 $
68 1393 امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 867,061 720,469,678,116 Rls. 27,306,875 $
69 1393 امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 9,283,380 700,471,247,640 Rls. 26,643,774 $
70 1393 امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 5,591,699 696,919,929,798 Rls. 26,324,896 $
71 1393 امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 25,791,944 663,788,189,746 Rls. 25,355,648 $
72 1393 امارات متحده عربي 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 41 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,814,346 651,777,367,131 Rls. 24,364,477 $
73 1393 امارات متحده عربي 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 826,201 639,081,917,027 Rls. 24,484,316 $
74 1393 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,013,503 628,811,779,859 Rls. 24,013,713 $
75 1393 امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 15,419,798 618,946,182,436 Rls. 23,506,889 $
76 1393 امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 245,992 591,359,668,840 Rls. 22,823,037 $
77 1393 امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 6,037,429 576,286,311,912 Rls. 21,758,252 $
78 1393 امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 762,121 574,178,242,189 Rls. 22,593,744 $
79 1393 امارات متحده عربي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 56,348,418 574,143,531,745 Rls. 22,058,521 $
80 1393 امارات متحده عربي 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 5,022,580 568,256,509,140 Rls. 21,879,664 $
81 1393 امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 89,842,000 567,786,813,809 Rls. 21,506,403 $
82 1393 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,320,150 567,491,232,062 Rls. 21,535,637 $
83 1393 امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 14,962,746 565,709,445,493 Rls. 21,324,911 $
84 1393 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 74,496 541,257,853,873 Rls. 20,520,778 $
85 1393 امارات متحده عربي 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,227,241 539,948,231,276 Rls. 20,137,453 $
86 1393 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 15,261,287 535,095,634,772 Rls. 20,416,102 $
87 1393 امارات متحده عربي 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 2,040,132 522,755,367,316 Rls. 20,153,900 $
88 1393 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 17,528,392 510,322,924,221 Rls. 19,527,299 $
89 1393 امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 5,283 505,994,533,211 Rls. 18,970,970 $
90 1393 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 344,035 505,738,535,739 Rls. 19,007,092 $
91 1393 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 3,576,049 501,282,383,582 Rls. 19,655,278 $
92 1393 امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 376,937 494,558,840,899 Rls. 18,442,418 $
93 1393 امارات متحده عربي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 87,764,000 478,188,677,551 Rls. 17,882,529 $
94 1393 امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 4,463,255 477,066,068,533 Rls. 17,826,559 $
95 1393 امارات متحده عربي 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 3,447,195 472,725,245,253 Rls. 18,227,910 $
96 1393 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 2,616,131 470,482,396,150 Rls. 18,049,036 $
97 1393 امارات متحده عربي 84295190 ساير لودرهاكه درجاي ديگري ذكر نشده باشند 2,782,848 462,562,833,365 Rls. 17,634,790 $
98 1393 امارات متحده عربي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 6,351,000 460,077,638,966 Rls. 17,393,371 $
99 1393 امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 51,865 455,816,753,778 Rls. 17,094,165 $
100 1393 امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 295,877 445,653,512,684 Rls. 16,722,655 $
101 1393 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 11,857,120 440,316,415,409 Rls. 16,509,531 $
102 1393 امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 15,100,000 439,184,546,919 Rls. 16,235,645 $
103 1393 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 316,297 422,382,780,209 Rls. 15,971,204 $
104 1393 امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 139,709 420,775,887,578 Rls. 15,817,920 $
105 1393 امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 79,252 415,632,486,646 Rls. 15,503,457 $
106 1393 امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 4,500,000 409,482,953,511 Rls. 15,472,471 $
107 1393 امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 4,549,433 403,366,445,507 Rls. 15,279,519 $
108 1393 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 465,615 403,023,209,654 Rls. 15,444,446 $
109 1393 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 19,724,970 401,118,226,942 Rls. 15,044,116 $
110 1393 امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 4,085,029 394,188,215,588 Rls. 14,914,537 $
111 1393 امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 339,285 388,425,995,445 Rls. 14,877,006 $
112 1393 امارات متحده عربي 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 459,016 387,672,308,644 Rls. 14,254,897 $
113 1393 امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 15,187,480 386,536,492,672 Rls. 14,577,477 $
114 1393 امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 1,090,890 385,120,827,528 Rls. 14,519,595 $
115 1393 امارات متحده عربي 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 2,254,019 383,810,217,374 Rls. 14,370,318 $
116 1393 امارات متحده عربي 10059090 ذرت دامي غير مذکور 17,936,020 377,734,251,488 Rls. 14,049,261 $
117 1393 امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 373,014 373,591,264,188 Rls. 14,098,989 $
118 1393 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,062,350 373,028,367,477 Rls. 13,975,973 $
119 1393 امارات متحده عربي 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 3,226,077 372,242,991,196 Rls. 14,117,165 $
120 1393 امارات متحده عربي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 3,782,197 363,979,923,376 Rls. 13,768,747 $
121 1393 امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 921,413 362,478,737,739 Rls. 13,772,022 $
122 1393 امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 24,142,390 361,932,586,540 Rls. 13,693,330 $
123 1393 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,998,311 356,988,364,202 Rls. 13,511,191 $
124 1393 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 14,846,991 353,096,508,946 Rls. 13,077,779 $
125 1393 امارات متحده عربي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 6,618,000 350,971,137,094 Rls. 13,228,975 $
126 1393 امارات متحده عربي 85176220 كارت مودم باسيم 666,190 349,860,440,268 Rls. 13,025,291 $
127 1393 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,089,499 348,310,621,019 Rls. 13,180,972 $
128 1393 امارات متحده عربي 70023100 لوله ا زکوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده کارنشده. 2,621,050 346,637,127,337 Rls. 12,861,759 $
129 1393 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 3,367,518 346,452,634,455 Rls. 13,201,486 $
130 1393 امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز155 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 2,766,042 345,170,849,072 Rls. 13,285,892 $
131 1393 امارات متحده عربي 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 163,440 342,891,104,913 Rls. 13,361,040 $
132 1393 امارات متحده عربي 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 17,112,068 341,402,339,130 Rls. 13,116,801 $
133 1393 امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 641,442 338,985,563,586 Rls. 13,488,310 $
134 1393 امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 878,499 325,972,765,495 Rls. 12,389,938 $
135 1393 امارات متحده عربي 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 188,120 325,929,292,308 Rls. 12,450,676 $
136 1393 امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 464,977 324,174,532,808 Rls. 12,073,509 $
137 1393 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,640,621 317,492,430,921 Rls. 11,932,454 $
138 1393 امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 8,209,640 314,847,281,773 Rls. 11,921,755 $
139 1393 امارات متحده عربي 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 657,569 309,963,865,771 Rls. 11,943,187 $
140 1393 امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,512,180 306,145,496,081 Rls. 11,521,620 $
141 1393 امارات متحده عربي 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 236,010 305,878,254,341 Rls. 11,784,221 $
142 1393 امارات متحده عربي 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 253,003 304,296,331,836 Rls. 11,148,993 $
143 1393 امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,403,590 302,275,500,362 Rls. 11,442,774 $
144 1393 امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 479,004 299,819,673,057 Rls. 11,530,968 $
145 1393 امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 2,199,777 299,768,726,816 Rls. 11,175,055 $
146 1393 امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 503,661 299,091,742,603 Rls. 11,700,638 $
147 1393 امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,240,092 291,486,410,982 Rls. 11,048,308 $
148 1393 امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 29,938,390 289,987,476,463 Rls. 10,879,436 $
149 1393 امارات متحده عربي 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 73,630,688 289,292,556,974 Rls. 10,797,576 $
150 1393 امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 745,673 287,800,888,577 Rls. 10,881,212 $
151 1393 امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,829 284,320,051,465 Rls. 10,658,761 $
152 1393 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 5,993,240 274,268,366,252 Rls. 10,413,392 $
153 1393 امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,579,269 274,243,177,042 Rls. 10,750,893 $
154 1393 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 440,559 272,885,286,678 Rls. 10,310,426 $
155 1393 امارات متحده عربي 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 445,124 265,088,146,331 Rls. 9,799,691 $
156 1393 امارات متحده عربي 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 16,454,510 262,332,960,112 Rls. 9,807,348 $
157 1393 امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 168,789 261,461,404,716 Rls. 9,921,206 $
158 1393 امارات متحده عربي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 24,549,272 257,174,989,605 Rls. 9,769,704 $
159 1393 امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 38,360 257,054,432,690 Rls. 9,689,339 $
160 1393 امارات متحده عربي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 24,119 256,983,794,593 Rls. 9,854,044 $
161 1393 امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 46,565 256,831,401,197 Rls. 9,799,044 $
162 1393 امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 1,430,298 256,667,099,020 Rls. 9,786,047 $
163 1393 امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 294,154 255,353,764,184 Rls. 9,783,997 $
164 1393 امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 4,664,046 254,488,146,198 Rls. 9,868,666 $
165 1393 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 999,324 254,155,619,585 Rls. 9,572,483 $
166 1393 امارات متحده عربي 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 2,355,309 251,956,937,830 Rls. 9,188,896 $
167 1393 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 9,048,800 250,729,304,673 Rls. 9,441,852 $
168 1393 امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 177,452 250,410,578,305 Rls. 9,457,211 $
169 1393 امارات متحده عربي 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 19,210 250,051,273,798 Rls. 9,440,373 $
170 1393 امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 220,724 249,438,571,950 Rls. 9,300,545 $
171 1393 امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,263,989 249,213,879,888 Rls. 9,394,818 $
172 1393 امارات متحده عربي 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 1,819,143 248,367,298,658 Rls. 9,300,105 $
173 1393 امارات متحده عربي 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 58,766 248,070,566,836 Rls. 9,184,730 $
174 1393 امارات متحده عربي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 34,503 246,900,385,118 Rls. 9,087,599 $
175 1393 امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 2,842,835 244,205,163,889 Rls. 9,238,171 $
176 1393 امارات متحده عربي 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 1,442,865 244,005,547,407 Rls. 8,998,301 $
177 1393 امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 568,603 240,286,612,012 Rls. 8,988,523 $
178 1393 امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 1,347,819 230,242,518,375 Rls. 8,682,475 $
179 1393 امارات متحده عربي 84717010 ---ديسك خوان نواري 180,040 229,289,293,087 Rls. 8,419,247 $
180 1393 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 8,246,436 228,200,668,619 Rls. 8,623,281 $
181 1393 امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 84,343 227,863,456,682 Rls. 8,634,335 $
182 1393 امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 66,921 226,189,607,611 Rls. 8,408,444 $
183 1393 امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,041,550 222,532,213,460 Rls. 8,356,775 $
184 1393 امارات متحده عربي 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,745,826 221,863,653,222 Rls. 8,371,264 $
185 1393 امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 655,884 221,371,698,084 Rls. 8,314,880 $
186 1393 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 1,723,762 220,457,572,147 Rls. 8,740,401 $
187 1393 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 2,379,254 217,313,932,959 Rls. 8,315,210 $
188 1393 امارات متحده عربي 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 4,235,175 216,913,812,356 Rls. 8,160,659 $
189 1393 امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,417,709 216,692,089,496 Rls. 8,182,931 $
190 1393 امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,211,404 215,552,464,248 Rls. 8,100,937 $
191 1393 امارات متحده عربي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 19,166,371 215,445,989,574 Rls. 8,124,069 $
192 1393 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,217,092 214,557,219,483 Rls. 8,162,871 $
193 1393 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 846,021 211,232,575,651 Rls. 7,898,051 $
194 1393 امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 156,962 209,558,186,881 Rls. 7,824,891 $
195 1393 امارات متحده عربي 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 863,869 208,871,114,703 Rls. 7,862,952 $
196 1393 امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 36,480 208,344,641,304 Rls. 7,761,389 $
197 1393 امارات متحده عربي 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 3,836,930 206,153,160,987 Rls. 7,852,855 $
198 1393 امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 1,820,225 204,331,621,715 Rls. 7,522,744 $
199 1393 امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 1,867,927 204,144,932,664 Rls. 7,786,259 $
200 1393 امارات متحده عربي 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا ي وسايل نقليه آبي بکارميرود)بقدرت حدا کثر40مگاوا ت 108,339 201,212,061,599 Rls. 7,343,657 $
مجموع کل
232,391,894,514,635 ريال
مجموع کل
8,816,387,870 دلار