آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 6,194,992 282,608,333,420 Rls. 10,679,951 $
2 1393 افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 3,166,125 31,668,089,363 Rls. 1,193,320 $
3 1393 افغانستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 45,000 18,593,280,531 Rls. 681,892 $
4 1393 افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 2,600,114 13,792,818,165 Rls. 521,423 $
5 1393 افغانستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 188,460 11,289,103,715 Rls. 435,625 $
6 1393 افغانستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 150,620 8,966,114,901 Rls. 345,435 $
7 1393 افغانستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 193,670 5,473,752,768 Rls. 209,991 $
8 1393 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 247,890 4,638,751,266 Rls. 173,591 $
9 1393 افغانستان 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 5,675 4,462,244,215 Rls. 164,820 $
10 1393 افغانستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,141,947 4,059,593,095 Rls. 155,245 $
11 1393 افغانستان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 40,000 2,698,996,000 Rls. 97,405 $
12 1393 افغانستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 14,575 1,501,758,736 Rls. 58,592 $
13 1393 افغانستان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 9,300 1,230,537,354 Rls. 44,908 $
14 1393 افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,300 879,254,591 Rls. 33,287 $
15 1393 افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,400 453,361,128 Rls. 17,688 $
16 1393 افغانستان 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 1,800 449,883,573 Rls. 16,450 $
17 1393 افغانستان 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 594 266,564,979 Rls. 10,444 $
18 1393 افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,780 228,036,313 Rls. 8,202 $
19 1393 افغانستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 19 99,380,642 Rls. 3,822 $
20 1393 افغانستان 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 800 93,333,660 Rls. 3,660 $
21 1393 افغانستان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 31 88,698,868 Rls. 3,219 $
22 1393 افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,779 71,269,094 Rls. 2,793 $
23 1393 افغانستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 1,760 36,242,863 Rls. 1,357 $
24 1393 افغانستان 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 13 31,240,851 Rls. 1,134 $
25 1393 افغانستان 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 34 14,314,610 Rls. 559 $
26 1393 افغانستان 71162000 مصنوعات ا زسنگهاي گرا نبهايانيمه گرا نبها(غيرا زمروا ريد). 5 8,389,023 Rls. 328 $
مجموع کل
393,703,343,724 ريال
مجموع کل
14,865,141 دلار
[1]