آمار کل " واردات از" کشور "اسکاتلند" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اسکاتلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,143 88,294,735,207 Rls. 3,369,007 $
2 1393 اسکاتلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 59,410 8,735,495,734 Rls. 326,675 $
3 1393 اسکاتلند 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 23,960 8,727,049,865 Rls. 319,289 $
4 1393 اسکاتلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 23,542 7,419,278,234 Rls. 290,204 $
5 1393 اسکاتلند 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 6,095 2,662,560,740 Rls. 100,801 $
6 1393 اسکاتلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,388 1,892,541,482 Rls. 70,570 $
7 1393 اسکاتلند 30064030 اكريل 682 1,187,300,001 Rls. 45,240 $
8 1393 اسکاتلند 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 5,386 1,108,638,213 Rls. 42,356 $
9 1393 اسکاتلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 60 1,100,000,000 Rls. 43,078 $
10 1393 اسکاتلند 90219020 شنت مغزي 30 770,000,000 Rls. 30,175 $
11 1393 اسکاتلند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 48 638,436,935 Rls. 23,991 $
12 1393 اسکاتلند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 17,800 471,205,748 Rls. 17,713 $
13 1393 اسکاتلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 19 305,430,937 Rls. 11,820 $
مجموع کل
123,312,673,095 ريال
مجموع کل
4,690,918 دلار
[1]