آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 696,303 253,717,082,805 Rls. 9,495,947 $
2 1393 اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,468,406 229,918,109,017 Rls. 9,016,396 $
3 1393 اسپانيا 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 335,160 209,600,000,000 Rls. 7,984,154 $
4 1393 اسپانيا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 349,994 208,377,079,754 Rls. 7,821,776 $
5 1393 اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,297,982 155,488,888,120 Rls. 5,912,758 $
6 1393 اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 64,423 149,761,540,111 Rls. 5,630,742 $
7 1393 اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 2,920,939 90,642,564,250 Rls. 3,435,660 $
8 1393 اسپانيا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 94,625 73,109,197,255 Rls. 2,646,750 $
9 1393 اسپانيا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 224,639 67,939,205,484 Rls. 2,647,522 $
10 1393 اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 891,994 67,210,447,530 Rls. 2,542,548 $
11 1393 اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 52,532 64,478,479,411 Rls. 2,430,890 $
12 1393 اسپانيا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 1,184,841 64,442,856,451 Rls. 2,446,801 $
13 1393 اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 414,737 62,886,650,901 Rls. 2,418,692 $
14 1393 اسپانيا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 627,275 62,597,219,655 Rls. 2,362,869 $
15 1393 اسپانيا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 600,488 62,489,966,348 Rls. 2,362,034 $
16 1393 اسپانيا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 95,905 62,249,803,655 Rls. 2,334,162 $
17 1393 اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 28,960 62,040,690,686 Rls. 2,369,965 $
18 1393 اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,857,116 55,064,646,669 Rls. 2,088,867 $
19 1393 اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 1,393,780 53,933,100,267 Rls. 2,062,637 $
20 1393 اسپانيا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 16,941 51,385,355,073 Rls. 1,954,077 $
21 1393 اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 409,816 47,310,724,520 Rls. 1,757,810 $
22 1393 اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,688,500 46,331,329,052 Rls. 1,744,490 $
23 1393 اسپانيا 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 253,168 45,578,873,765 Rls. 1,689,996 $
24 1393 اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 18,327 44,141,218,258 Rls. 1,662,249 $
25 1393 اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 331,860 43,192,335,210 Rls. 1,639,667 $
26 1393 اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 364,250 42,795,437,802 Rls. 1,616,938 $
27 1393 اسپانيا 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 20,001 41,990,703,300 Rls. 1,646,480 $
28 1393 اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 145,249 39,624,580,580 Rls. 1,499,305 $
29 1393 اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 181,379 37,698,577,503 Rls. 1,439,023 $
30 1393 اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 172,800 37,372,205,034 Rls. 1,423,595 $
31 1393 اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 441,725 36,720,346,171 Rls. 1,392,855 $
32 1393 اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 240,847 36,657,080,866 Rls. 1,386,243 $
33 1393 اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 34,726 36,409,447,481 Rls. 1,355,022 $
34 1393 اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 161,336 35,670,793,416 Rls. 1,362,985 $
35 1393 اسپانيا 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 116,205 35,152,112,415 Rls. 1,315,428 $
36 1393 اسپانيا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 33,885 33,141,814,725 Rls. 1,229,213 $
37 1393 اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 138,396 32,999,086,414 Rls. 1,257,061 $
38 1393 اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 1,012,460 32,742,698,076 Rls. 1,251,763 $
39 1393 اسپانيا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 186,957 32,728,594,874 Rls. 1,252,525 $
40 1393 اسپانيا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 22,140 29,495,762,140 Rls. 1,098,169 $
41 1393 اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 340,140 29,463,454,580 Rls. 1,106,435 $
42 1393 اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,415,440 29,337,934,198 Rls. 1,138,060 $
43 1393 اسپانيا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 105,442 29,084,205,557 Rls. 1,130,380 $
44 1393 اسپانيا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,094 27,938,774,792 Rls. 1,043,923 $
45 1393 اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 248,848 27,865,140,895 Rls. 1,054,210 $
46 1393 اسپانيا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 173,066 27,608,041,555 Rls. 1,070,332 $
47 1393 اسپانيا 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,338,543 27,123,095,692 Rls. 1,032,772 $
48 1393 اسپانيا 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 323,900 26,688,921,452 Rls. 1,042,658 $
49 1393 اسپانيا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 345,567 25,679,299,064 Rls. 966,407 $
50 1393 اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 541,442 21,335,254,260 Rls. 801,821 $
51 1393 اسپانيا 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 28,220 21,051,907,105 Rls. 762,628 $
52 1393 اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 298,312 20,973,491,106 Rls. 796,059 $
53 1393 اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 22,115 19,566,627,850 Rls. 741,338 $
54 1393 اسپانيا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 26,223 19,301,882,086 Rls. 725,789 $
55 1393 اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 276,073 18,857,095,705 Rls. 721,388 $
56 1393 اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 41,850 18,809,874,915 Rls. 707,836 $
57 1393 اسپانيا 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 28,504 18,108,983,334 Rls. 689,960 $
58 1393 اسپانيا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 125,925 17,594,031,336 Rls. 678,708 $
59 1393 اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 122,353 17,330,072,982 Rls. 646,623 $
60 1393 اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 98,988 17,276,747,695 Rls. 652,258 $
61 1393 اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 80,450 16,785,827,036 Rls. 634,779 $
62 1393 اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 224,040 16,665,009,998 Rls. 632,513 $
63 1393 اسپانيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 173,250 15,996,973,649 Rls. 600,780 $
64 1393 اسپانيا 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 564,545 15,574,091,548 Rls. 593,351 $
65 1393 اسپانيا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 48,748 15,491,442,779 Rls. 601,448 $
66 1393 اسپانيا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 243,691 15,165,328,578 Rls. 586,420 $
67 1393 اسپانيا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 12,246 14,953,930,894 Rls. 558,971 $
68 1393 اسپانيا 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 41 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 17,161 14,677,954,434 Rls. 540,862 $
69 1393 اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,481 14,559,071,649 Rls. 550,018 $
70 1393 اسپانيا 34039910 روانکكننده سيليكوني 117,127 14,402,746,334 Rls. 545,450 $
71 1393 اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 336,496 14,219,785,321 Rls. 535,806 $
72 1393 اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 10,759 13,877,137,399 Rls. 529,544 $
73 1393 اسپانيا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 12,653 13,627,375,384 Rls. 523,965 $
74 1393 اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 10,179 13,424,094,063 Rls. 497,426 $
75 1393 اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 153,031 13,403,884,310 Rls. 507,394 $
76 1393 اسپانيا 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 147,605 13,093,241,100 Rls. 488,619 $
77 1393 اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 215,122 12,887,046,153 Rls. 488,831 $
78 1393 اسپانيا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 110,278 12,446,166,989 Rls. 474,607 $
79 1393 اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 436,500 12,411,969,617 Rls. 462,971 $
80 1393 اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 136,100 12,254,024,548 Rls. 460,506 $
81 1393 اسپانيا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 76,111 12,009,602,669 Rls. 455,257 $
82 1393 اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 594,600 11,966,931,668 Rls. 447,547 $
83 1393 اسپانيا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 75,523 11,848,495,768 Rls. 454,865 $
84 1393 اسپانيا 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 2,250 11,774,000,151 Rls. 450,643 $
85 1393 اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 44,370 11,619,403,738 Rls. 427,719 $
86 1393 اسپانيا 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 244,903 11,596,368,499 Rls. 439,024 $
87 1393 اسپانيا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 6,184 11,375,282,566 Rls. 431,394 $
88 1393 اسپانيا 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 286,630 10,928,021,612 Rls. 427,979 $
89 1393 اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 58,406 10,834,263,866 Rls. 404,968 $
90 1393 اسپانيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 81,601 10,776,938,058 Rls. 403,845 $
91 1393 اسپانيا 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 7,099 10,670,000,000 Rls. 400,947 $
92 1393 اسپانيا 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 40,000 10,084,013,670 Rls. 371,181 $
93 1393 اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 273,000 9,996,186,523 Rls. 370,158 $
94 1393 اسپانيا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 42,601 9,853,687,738 Rls. 378,423 $
95 1393 اسپانيا 38089222 مانب (سم رقيق نشده ) 13,819 9,828,943,072 Rls. 364,941 $
96 1393 اسپانيا 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 160,000 9,627,668,872 Rls. 370,972 $
97 1393 اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 59,924 9,568,659,908 Rls. 358,711 $
98 1393 اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 57,739 9,535,656,338 Rls. 359,980 $
99 1393 اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 34,710 9,434,913,329 Rls. 352,599 $
100 1393 اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 239,385 9,362,360,813 Rls. 353,515 $
101 1393 اسپانيا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 552,139 9,300,039,971 Rls. 342,694 $
102 1393 اسپانيا 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 400 9,256,844,000 Rls. 362,757 $
103 1393 اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 14,126 9,254,744,297 Rls. 354,140 $
104 1393 اسپانيا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 334 9,206,000,002 Rls. 360,017 $
105 1393 اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 642 9,116,418,642 Rls. 346,516 $
106 1393 اسپانيا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 170,235 9,079,471,990 Rls. 352,912 $
107 1393 اسپانيا 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 27,288 9,029,909,461 Rls. 337,197 $
108 1393 اسپانيا 76069190 --- صفحه ورق ونواربا ضخامت بييش از 0.2 ميليمتر از آلومينيوم غيرممزوج به جز قرص آلومينيومي (پولك) 22,858 8,816,094,000 Rls. 329,623 $
109 1393 اسپانيا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 35,909 8,700,926,577 Rls. 340,032 $
110 1393 اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 211,294 8,533,423,222 Rls. 315,240 $
111 1393 اسپانيا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 6,352 8,503,491,238 Rls. 337,180 $
112 1393 اسپانيا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 107,630 8,287,945,491 Rls. 307,433 $
113 1393 اسپانيا 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 151,950 8,211,479,740 Rls. 307,742 $
114 1393 اسپانيا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 931 8,090,068,421 Rls. 299,588 $
115 1393 اسپانيا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 82,600 8,005,000,000 Rls. 313,922 $
116 1393 اسپانيا 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 5,760 7,954,044,863 Rls. 298,184 $
117 1393 اسپانيا 28049000 سلينيوم 1,500 7,927,394,969 Rls. 304,182 $
118 1393 اسپانيا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 427,501 7,910,295,997 Rls. 289,625 $
119 1393 اسپانيا 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 8,984 7,757,816,400 Rls. 291,676 $
120 1393 اسپانيا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 262,535 7,741,880,017 Rls. 290,125 $
121 1393 اسپانيا 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 3,321 7,675,253,822 Rls. 284,778 $
122 1393 اسپانيا 28256000 ا کسيدهاي ژرمانيم وا کسيد زيرکنيوم 48,001 7,366,528,218 Rls. 285,132 $
123 1393 اسپانيا 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 78,250 7,325,917,500 Rls. 281,028 $
124 1393 اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 136,400 7,271,458,176 Rls. 276,697 $
125 1393 اسپانيا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,480 7,190,096,350 Rls. 280,527 $
126 1393 اسپانيا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 235 7,135,049,163 Rls. 267,309 $
127 1393 اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 32,333 6,935,670,776 Rls. 260,469 $
128 1393 اسپانيا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 18,721 6,857,832,145 Rls. 272,356 $
129 1393 اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,072 6,724,931,437 Rls. 252,930 $
130 1393 اسپانيا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 65,052 6,679,308,991 Rls. 255,787 $
131 1393 اسپانيا 39121200 ا ستات هاي سلولزنرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 15,900 6,655,910,897 Rls. 253,729 $
132 1393 اسپانيا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 22,920 6,639,824,029 Rls. 247,515 $
133 1393 اسپانيا 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 15,720 6,610,290,875 Rls. 254,232 $
134 1393 اسپانيا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 14,050 6,604,383,554 Rls. 258,929 $
135 1393 اسپانيا 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 59,590 6,447,206,584 Rls. 245,133 $
136 1393 اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 44,419 6,432,710,522 Rls. 235,289 $
137 1393 اسپانيا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 119,999 6,375,833,648 Rls. 240,498 $
138 1393 اسپانيا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,824 6,307,102,867 Rls. 233,221 $
139 1393 اسپانيا 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 831,496 6,274,170,753 Rls. 234,700 $
140 1393 اسپانيا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 57,898 6,229,354,844 Rls. 235,248 $
141 1393 اسپانيا 32072010 لعابکها 155,566 6,229,104,786 Rls. 250,463 $
142 1393 اسپانيا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 120,140 6,206,162,955 Rls. 230,259 $
143 1393 اسپانيا 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 184,800 6,188,289,688 Rls. 231,175 $
144 1393 اسپانيا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 98,564 6,052,918,482 Rls. 230,298 $
145 1393 اسپانيا 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 67,497 6,021,579,136 Rls. 241,346 $
146 1393 اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,300 5,979,387,668 Rls. 228,428 $
147 1393 اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 34,993 5,967,399,999 Rls. 226,853 $
148 1393 اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,683 5,931,787,868 Rls. 222,328 $
149 1393 اسپانيا 90214020 سمعک 364 5,924,583,496 Rls. 223,164 $
150 1393 اسپانيا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 46,542 5,828,081,439 Rls. 221,629 $
151 1393 اسپانيا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 76,850 5,819,781,341 Rls. 221,153 $
152 1393 اسپانيا 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 35,029 5,814,552,402 Rls. 228,122 $
153 1393 اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 26,959 5,754,755,424 Rls. 214,393 $
154 1393 اسپانيا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 124 5,648,339,359 Rls. 208,769 $
155 1393 اسپانيا 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 18,192 5,575,269,721 Rls. 218,338 $
156 1393 اسپانيا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 17,377 5,518,469,825 Rls. 216,411 $
157 1393 اسپانيا 38089221 قارچ كشهاي تکنيکال ( سم رقيق نشده ) کوپرا کسي کلرا يد 79,408 5,510,053,560 Rls. 204,430 $
158 1393 اسپانيا 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 8,000 5,362,015,322 Rls. 209,413 $
159 1393 اسپانيا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,832 5,334,575,755 Rls. 199,255 $
160 1393 اسپانيا 28100010 ا سيد بريک 240,000 5,279,462,712 Rls. 192,822 $
161 1393 اسپانيا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,351 5,224,353,666 Rls. 198,844 $
162 1393 اسپانيا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 249,670 5,186,338,149 Rls. 200,710 $
163 1393 اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,775 5,062,579,391 Rls. 191,673 $
164 1393 اسپانيا 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 1,653 5,044,205,838 Rls. 186,985 $
165 1393 اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 18,120 5,025,660,754 Rls. 192,146 $
166 1393 اسپانيا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 8,559 4,992,995,975 Rls. 188,682 $
167 1393 اسپانيا 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 15,500 4,937,556,960 Rls. 188,148 $
168 1393 اسپانيا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,172 4,913,961,338 Rls. 178,101 $
169 1393 اسپانيا 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 3,670 4,833,000,775 Rls. 188,641 $
170 1393 اسپانيا 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 1,902 4,826,918,674 Rls. 181,798 $
171 1393 اسپانيا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 30,202 4,782,673,853 Rls. 182,249 $
172 1393 اسپانيا 38089322 بوتاكلر (سم رقيق نشده) 1,772 4,721,105,915 Rls. 175,636 $
173 1393 اسپانيا 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 70,000 4,652,644,000 Rls. 181,950 $
174 1393 اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 15,196 4,637,423,754 Rls. 177,588 $
175 1393 اسپانيا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 13,487 4,579,384,014 Rls. 172,901 $
176 1393 اسپانيا 27101920 روغن صنعتي 36,238 4,576,164,697 Rls. 175,409 $
177 1393 اسپانيا 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 74,989 4,398,557,722 Rls. 159,953 $
178 1393 اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,555 4,342,412,214 Rls. 163,244 $
179 1393 اسپانيا 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 412,570 4,270,718,169 Rls. 160,829 $
180 1393 اسپانيا 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 139,300 4,218,458,791 Rls. 162,242 $
181 1393 اسپانيا 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 16,550 4,206,245,254 Rls. 157,008 $
182 1393 اسپانيا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 526 4,187,017,893 Rls. 156,572 $
183 1393 اسپانيا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 23,453 4,149,329,080 Rls. 161,486 $
184 1393 اسپانيا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 50,000 4,022,192,600 Rls. 152,827 $
185 1393 اسپانيا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,987 4,002,769,896 Rls. 156,918 $
186 1393 اسپانيا 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 5,321 3,959,235,626 Rls. 151,306 $
187 1393 اسپانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 14,400 3,927,667,947 Rls. 148,304 $
188 1393 اسپانيا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,364 3,881,490,190 Rls. 150,508 $
189 1393 اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 2,327 3,857,153,677 Rls. 144,793 $
190 1393 اسپانيا 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 52,811 3,853,508,945 Rls. 145,194 $
191 1393 اسپانيا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 58,404 3,689,406,199 Rls. 140,998 $
192 1393 اسپانيا 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 900 3,667,194,789 Rls. 143,992 $
193 1393 اسپانيا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 500 3,661,573,892 Rls. 141,702 $
194 1393 اسپانيا 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 712 3,585,081,936 Rls. 135,425 $
195 1393 اسپانيا 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 75,038 3,581,767,606 Rls. 138,258 $
196 1393 اسپانيا 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 35,431 3,546,517,890 Rls. 133,088 $
197 1393 اسپانيا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,769 3,530,465,629 Rls. 127,136 $
198 1393 اسپانيا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 14,252 3,507,232,287 Rls. 136,969 $
199 1393 اسپانيا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 10,048 3,454,347,981 Rls. 131,692 $
200 1393 اسپانيا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,400 3,413,590,582 Rls. 133,369 $
مجموع کل
4,427,969,541,775 ريال
مجموع کل
167,885,190 دلار