آمار کل " واردات از" کشور "اسلووني" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اسلووني 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 1,985 74,022,593,654 Rls. 2,740,272 $
2 1393 اسلووني 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 210,659 26,741,094,703 Rls. 1,008,943 $
3 1393 اسلووني 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 208,742 26,477,610,934 Rls. 991,526 $
4 1393 اسلووني 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 105,653 25,713,683,813 Rls. 973,350 $
5 1393 اسلووني 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 176,094 21,685,569,395 Rls. 849,249 $
6 1393 اسلووني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 104,242 12,470,780,629 Rls. 471,918 $
7 1393 اسلووني 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 64,030 12,047,020,720 Rls. 459,043 $
8 1393 اسلووني 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 31,965 11,898,346,908 Rls. 447,105 $
9 1393 اسلووني 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 53,716 9,323,419,727 Rls. 352,538 $
10 1393 اسلووني 29291000 ايزوسياناتکها 66,150 8,876,437,365 Rls. 346,259 $
11 1393 اسلووني 32061990 ک ک ک سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 120,000 8,657,308,989 Rls. 339,489 $
12 1393 اسلووني 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 21,252 8,106,651,627 Rls. 312,246 $
13 1393 اسلووني 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 33,928 5,823,753,556 Rls. 218,511 $
14 1393 اسلووني 34039910 روانکكننده سيليكوني 69,200 5,039,867,035 Rls. 189,705 $
15 1393 اسلووني 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 34,416 4,675,059,040 Rls. 174,868 $
16 1393 اسلووني 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 67,000 4,581,999,229 Rls. 172,839 $
17 1393 اسلووني 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 98,995 4,533,897,463 Rls. 171,367 $
18 1393 اسلووني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 50,982 4,281,022,502 Rls. 163,136 $
19 1393 اسلووني 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 19,765 4,022,133,322 Rls. 156,851 $
20 1393 اسلووني 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 4,130 3,516,374,928 Rls. 133,037 $
21 1393 اسلووني 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 24,244 3,293,655,486 Rls. 122,532 $
22 1393 اسلووني 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 5,400 3,271,457,480 Rls. 122,978 $
23 1393 اسلووني 85118010 هيتربرقي جهت نصب روي دريچه هوا ي موتورهاي ا نژکتوري برا ي گرم کردن بدنه ا ن 1,754 3,183,076,200 Rls. 121,627 $
24 1393 اسلووني 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,960 3,114,428,200 Rls. 117,075 $
25 1393 اسلووني 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 22,072 2,999,917,000 Rls. 117,273 $
26 1393 اسلووني 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 30,929 2,966,853,281 Rls. 111,286 $
27 1393 اسلووني 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 16,968 2,916,948,128 Rls. 109,223 $
28 1393 اسلووني 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,486 2,867,358,310 Rls. 109,492 $
29 1393 اسلووني 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 33,459 2,664,124,988 Rls. 104,148 $
30 1393 اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 102,000 2,634,894,442 Rls. 101,038 $
31 1393 اسلووني 90318010 ترا ز بنايي 31,780 2,484,007,886 Rls. 92,848 $
32 1393 اسلووني 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 18,863 2,448,058,918 Rls. 92,589 $
33 1393 اسلووني 76069110 --- قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج 20,000 2,379,603,222 Rls. 88,738 $
34 1393 اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 58,500 2,334,381,102 Rls. 90,484 $
35 1393 اسلووني 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 18,200 2,332,693,440 Rls. 90,731 $
36 1393 اسلووني 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,500 2,064,124,104 Rls. 80,646 $
37 1393 اسلووني 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 28,121 1,902,729,635 Rls. 70,543 $
38 1393 اسلووني 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 800 1,682,973,913 Rls. 64,768 $
39 1393 اسلووني 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 9,267 1,657,706,907 Rls. 64,898 $
40 1393 اسلووني 39043000 كوپليمرهاي ا ستات وينيل - کلرور وينيل , به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,649,395,950 Rls. 61,833 $
41 1393 اسلووني 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,555 1,522,896,400 Rls. 57,010 $
42 1393 اسلووني 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 3,094 1,329,499,793 Rls. 49,461 $
43 1393 اسلووني 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,130 1,317,080,197 Rls. 49,603 $
44 1393 اسلووني 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 22,839 1,307,132,145 Rls. 48,809 $
45 1393 اسلووني 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 15,000 1,295,100,503 Rls. 48,504 $
46 1393 اسلووني 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 16,676 1,088,468,679 Rls. 40,202 $
47 1393 اسلووني 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,308 1,073,357,696 Rls. 39,739 $
48 1393 اسلووني 29054420 پودرسوربيتول 315 1,062,141,570 Rls. 38,542 $
49 1393 اسلووني 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,008 1,045,900,960 Rls. 39,522 $
50 1393 اسلووني 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 1,980 894,475,216 Rls. 33,211 $
51 1393 اسلووني 84821000 بلبرينگ. 660 877,113,200 Rls. 32,172 $
52 1393 اسلووني 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 8,848 841,398,100 Rls. 32,995 $
53 1393 اسلووني 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 120 804,884,259 Rls. 31,149 $
54 1393 اسلووني 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 31,500 799,995,139 Rls. 30,707 $
55 1393 اسلووني 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 18,150 798,641,032 Rls. 30,014 $
56 1393 اسلووني 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,240 752,180,463 Rls. 27,295 $
57 1393 اسلووني 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 1,100 729,243,575 Rls. 27,338 $
58 1393 اسلووني 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 298 664,953,761 Rls. 24,928 $
59 1393 اسلووني 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 2,650 659,595,231 Rls. 24,795 $
60 1393 اسلووني 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 756 609,498,792 Rls. 24,083 $
61 1393 اسلووني 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 140 601,681,514 Rls. 23,070 $
62 1393 اسلووني 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 8,000 539,902,984 Rls. 19,418 $
63 1393 اسلووني 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 2,864 539,644,807 Rls. 20,376 $
64 1393 اسلووني 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن. 6,896 520,560,773 Rls. 19,366 $
65 1393 اسلووني 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 3,456 518,184,064 Rls. 19,479 $
66 1393 اسلووني 38011000 گرافيت مصنوعي 2,604 501,528,704 Rls. 18,449 $
67 1393 اسلووني 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 698 500,582,670 Rls. 19,604 $
68 1393 اسلووني 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 5,500 496,424,795 Rls. 18,971 $
69 1393 اسلووني 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 1,870 483,488,688 Rls. 18,947 $
70 1393 اسلووني 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 1,337 475,577,328 Rls. 17,507 $
71 1393 اسلووني 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 24,500 469,400,000 Rls. 17,679 $
72 1393 اسلووني 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,720 455,486,490 Rls. 17,902 $
73 1393 اسلووني 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,038 437,361,760 Rls. 16,272 $
74 1393 اسلووني 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 245 435,078,832 Rls. 16,999 $
75 1393 اسلووني 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 780 431,378,080 Rls. 16,908 $
76 1393 اسلووني 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 21,399 408,933,881 Rls. 15,343 $
77 1393 اسلووني 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 28 401,882,616 Rls. 15,759 $
78 1393 اسلووني 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 24,000 400,060,000 Rls. 15,068 $
79 1393 اسلووني 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 96 384,905,249 Rls. 14,719 $
80 1393 اسلووني 84411000 ماشينهاي برش 7,100 372,394,941 Rls. 13,854 $
81 1393 اسلووني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 9 370,840,050 Rls. 13,902 $
82 1393 اسلووني 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 2,200 359,121,012 Rls. 13,487 $
83 1393 اسلووني 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 968 352,728,041 Rls. 12,735 $
84 1393 اسلووني 29214300 تولوئيدينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 200 334,771,073 Rls. 13,128 $
85 1393 اسلووني 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 1,575 328,875,774 Rls. 12,211 $
86 1393 اسلووني 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 700 318,261,767 Rls. 11,840 $
87 1393 اسلووني 30051050 چسب هاي پيشرفته درمان زخم ديابتيك وسوختگي 84 293,852,448 Rls. 11,508 $
88 1393 اسلووني 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 140 281,616,577 Rls. 10,557 $
89 1393 اسلووني 90212100 دندا نهاي مصنوعي 650 280,067,833 Rls. 10,320 $
90 1393 اسلووني 64052010 ساير كفش ها ضدآتش فاقد پنبه نسوز با رويه از مواد نسجي 670 276,518,774 Rls. 10,363 $
91 1393 اسلووني 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,252 257,991,508 Rls. 10,076 $
92 1393 اسلووني 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 782 257,931,181 Rls. 9,336 $
93 1393 اسلووني 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 388 257,331,660 Rls. 9,314 $
94 1393 اسلووني 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 943 251,278,810 Rls. 9,426 $
95 1393 اسلووني 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 200 249,746,829 Rls. 9,063 $
96 1393 اسلووني 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 2,954 248,586,246 Rls. 9,172 $
97 1393 اسلووني 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 9 216,410,000 Rls. 8,078 $
98 1393 اسلووني 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 960 213,737,088 Rls. 7,936 $
99 1393 اسلووني 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 875 199,019,007 Rls. 7,535 $
100 1393 اسلووني 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,000 192,362,373 Rls. 7,398 $
101 1393 اسلووني 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 210 190,952,543 Rls. 7,104 $
102 1393 اسلووني 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 85 181,874,676 Rls. 6,640 $
103 1393 اسلووني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 900 170,528,179 Rls. 6,332 $
104 1393 اسلووني 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 419 165,000,000 Rls. 6,285 $
105 1393 اسلووني 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 337 160,532,806 Rls. 6,032 $
106 1393 اسلووني 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 550 134,556,604 Rls. 5,053 $
107 1393 اسلووني 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 128 131,387,964 Rls. 5,085 $
108 1393 اسلووني 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 57 125,973,333 Rls. 4,716 $
109 1393 اسلووني 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 110 120,300,000 Rls. 4,518 $
110 1393 اسلووني 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 1,000 119,663,340 Rls. 4,498 $
111 1393 اسلووني 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 436 118,488,549 Rls. 4,640 $
112 1393 اسلووني 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 650 102,430,001 Rls. 4,026 $
113 1393 اسلووني 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 660 102,388,728 Rls. 4,015 $
114 1393 اسلووني 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 16 101,064,000 Rls. 3,752 $
115 1393 اسلووني 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 1,859 96,709,019 Rls. 3,648 $
116 1393 اسلووني 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 473 81,913,319 Rls. 3,085 $
117 1393 اسلووني 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 83 81,356,608 Rls. 3,122 $
118 1393 اسلووني 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 1,020 68,205,556 Rls. 2,533 $
119 1393 اسلووني 48131000 کاغذ سيگار,به شکل دفترچه يا لوله 550 57,060,452 Rls. 2,143 $
120 1393 اسلووني 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 148 55,635,825 Rls. 2,174 $
121 1393 اسلووني 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 30 55,477,285 Rls. 2,147 $
122 1393 اسلووني 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 431 46,551,023 Rls. 1,685 $
123 1393 اسلووني 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 410 43,374,190 Rls. 1,608 $
124 1393 اسلووني 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 10 39,130,213 Rls. 1,423 $
125 1393 اسلووني 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 455 36,535,094 Rls. 1,371 $
126 1393 اسلووني 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 13 35,794,879 Rls. 1,335 $
127 1393 اسلووني 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 80 32,643,600 Rls. 1,279 $
128 1393 اسلووني 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 10 31,314,987 Rls. 1,226 $
129 1393 اسلووني 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 28 30,051,388 Rls. 1,107 $
130 1393 اسلووني 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 340 28,370,008 Rls. 1,108 $
131 1393 اسلووني 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 42 28,300,000 Rls. 1,105 $
132 1393 اسلووني 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 200 25,339,753 Rls. 948 $
133 1393 اسلووني 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 19 20,862,216 Rls. 815 $
134 1393 اسلووني 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 295 18,585,428 Rls. 696 $
135 1393 اسلووني 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 135 18,270,876 Rls. 678 $
136 1393 اسلووني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 27 16,541,685 Rls. 620 $
137 1393 اسلووني 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 350 14,691,602 Rls. 577 $
138 1393 اسلووني 85364910 رله با جريان کمتر از 2 آمپر براي ولتاژ بيش از60 ولت وحداكثر 1000 ولت 75 9,460,584 Rls. 356 $
139 1393 اسلووني 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 100 7,360,906 Rls. 274 $
140 1393 اسلووني 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 200 6,664,029 Rls. 241 $
141 1393 اسلووني 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1 5,502,000 Rls. 215 $
142 1393 اسلووني 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 30 3,523,897 Rls. 128 $
143 1393 اسلووني 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 80 3,134,210 Rls. 123 $
مجموع کل
370,655,578,422 ريال
مجموع کل
14,010,619 دلار
[1]