آمار کل " واردات از" کشور "اسلواکي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اسلواکي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 111,600 43,572,997,465 Rls. 1,701,738 $
2 1393 اسلواکي 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 273,954 15,880,006,257 Rls. 597,738 $
3 1393 اسلواکي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 1,108,000 11,768,185,018 Rls. 433,213 $
4 1393 اسلواکي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 143,595 8,942,460,306 Rls. 337,472 $
5 1393 اسلواکي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 8,948 7,853,269,185 Rls. 293,852 $
6 1393 اسلواکي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,822 7,321,545,106 Rls. 264,003 $
7 1393 اسلواکي 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 6,754 6,232,489,432 Rls. 232,790 $
8 1393 اسلواکي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 10,535 4,946,621,637 Rls. 186,569 $
9 1393 اسلواکي 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,524 3,695,278,367 Rls. 134,911 $
10 1393 اسلواکي 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,410 2,655,409,450 Rls. 99,454 $
11 1393 اسلواکي 29291000 ايزوسياناتکها 19,100 2,472,000,001 Rls. 93,587 $
12 1393 اسلواکي 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 11,191 1,990,059,393 Rls. 74,716 $
13 1393 اسلواکي 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 3,939 1,918,053,404 Rls. 74,019 $
14 1393 اسلواکي 70109010 ظروف دهان گشادبرا ي نگاهدا شتن مرباکنسروميوه وا غذيه که نيازبه محافظت دا رندظروف ا ستريل شده ا زشيشه 30,486 1,616,380,000 Rls. 59,331 $
15 1393 اسلواکي 84821000 بلبرينگ. 1,829 1,594,257,081 Rls. 59,930 $
16 1393 اسلواکي 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,078 1,511,442,818 Rls. 56,870 $
17 1393 اسلواکي 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,920 1,266,376,806 Rls. 48,103 $
18 1393 اسلواکي 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 5,716 1,246,471,888 Rls. 46,728 $
19 1393 اسلواکي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 19,083 1,217,267,300 Rls. 45,856 $
20 1393 اسلواکي 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 72,000 1,101,234,256 Rls. 41,358 $
21 1393 اسلواکي 38011000 گرافيت مصنوعي 2,835 967,008,196 Rls. 35,378 $
22 1393 اسلواکي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 10,660 871,564,056 Rls. 31,945 $
23 1393 اسلواکي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 45 727,215,287 Rls. 28,401 $
24 1393 اسلواکي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,664 700,820,350 Rls. 25,974 $
25 1393 اسلواکي 84141000 - تلمبه هاي خلاء 1,900 619,096,338 Rls. 24,277 $
26 1393 اسلواکي 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 13,611 559,802,889 Rls. 21,410 $
27 1393 اسلواکي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,300 533,072,800 Rls. 20,904 $
28 1393 اسلواکي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 3,745 515,560,138 Rls. 18,875 $
29 1393 اسلواکي 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 261 504,211,375 Rls. 18,733 $
30 1393 اسلواکي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,305 471,237,988 Rls. 17,231 $
31 1393 اسلواکي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 6,291 401,413,000 Rls. 14,941 $
32 1393 اسلواکي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 660 373,195,606 Rls. 14,516 $
33 1393 اسلواکي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,340 345,903,322 Rls. 12,934 $
34 1393 اسلواکي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,400 326,013,960 Rls. 12,419 $
35 1393 اسلواکي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 458 325,670,907 Rls. 12,178 $
36 1393 اسلواکي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4 318,119,669 Rls. 12,143 $
37 1393 اسلواکي 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 7,734 299,288,678 Rls. 11,172 $
38 1393 اسلواکي 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 3,390 238,620,472 Rls. 8,967 $
39 1393 اسلواکي 95061200 لوا زم بستن ا سکي(بندا سکي)روي برف 810 238,513,460 Rls. 8,929 $
40 1393 اسلواکي 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 500 207,415,869 Rls. 8,118 $
41 1393 اسلواکي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 500 206,643,402 Rls. 7,498 $
42 1393 اسلواکي 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 254 204,312,308 Rls. 7,471 $
43 1393 اسلواکي 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,790 195,453,878 Rls. 7,400 $
44 1393 اسلواکي 54021990 سايرنخ با استحکام بالا (Hightenacity) ازساير پلي آميدها آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت کمتر از 67 دسي تکس 1,138 175,326,963 Rls. 6,847 $
45 1393 اسلواکي 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 1 172,975,600 Rls. 6,780 $
46 1393 اسلواکي 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 500 88,954,450 Rls. 3,210 $
47 1393 اسلواکي 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40 45,383,773 Rls. 1,705 $
48 1393 اسلواکي 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 90 43,091,730 Rls. 1,690 $
49 1393 اسلواکي 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 1,476 42,183,420 Rls. 1,646 $
50 1393 اسلواکي 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,100 26,670,626 Rls. 1,046 $
51 1393 اسلواکي 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 53 25,622,735 Rls. 1,001 $
52 1393 اسلواکي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 25 24,957,712 Rls. 938 $
53 1393 اسلواکي 32072010 لعابکها 20 24,534,103 Rls. 897 $
54 1393 اسلواکي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 200 21,112,847 Rls. 828 $
55 1393 اسلواکي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 428 14,950,294 Rls. 583 $
56 1393 اسلواکي 69091100 ا شياءسرا ميکي برا ي مصرف آزمايشگاهي از چيني. 1 6,070,325 Rls. 222 $
57 1393 اسلواکي 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 6 5,293,800 Rls. 207 $
مجموع کل
139,669,087,494 ريال
مجموع کل
5,291,650 دلار
[1]