آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 استراليا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 377,755,660 3,365,007,010,685 Rls. 130,490,035 $
2 1393 استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,097,926 335,483,709,808 Rls. 12,741,005 $
3 1393 استراليا 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 1,557,764 48,618,323,104 Rls. 1,867,254 $
4 1393 استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 675 43,408,412,976 Rls. 1,628,356 $
5 1393 استراليا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 340,000 26,894,500,000 Rls. 1,001,045 $
6 1393 استراليا 02044200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,با ا ستخوا ن ,يخ زده 144,484 25,274,105,732 Rls. 988,562 $
7 1393 استراليا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 9,025 23,228,326,342 Rls. 869,942 $
8 1393 استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 108,933 21,998,899,943 Rls. 806,441 $
9 1393 استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 650 15,413,477,726 Rls. 577,262 $
10 1393 استراليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 229,767 11,871,770,521 Rls. 437,459 $
11 1393 استراليا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 46,102 11,736,945,408 Rls. 444,746 $
12 1393 استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 412 9,517,024,526 Rls. 345,495 $
13 1393 استراليا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 3,792 9,023,899,060 Rls. 338,303 $
14 1393 استراليا 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 2,332 8,218,797,645 Rls. 321,411 $
15 1393 استراليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 38,250 7,855,706,868 Rls. 285,672 $
16 1393 استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 388 7,841,029,713 Rls. 302,678 $
17 1393 استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,623 6,578,711,554 Rls. 246,858 $
18 1393 استراليا 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 63,900 4,450,864,656 Rls. 168,504 $
19 1393 استراليا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 33,640 4,304,966,243 Rls. 158,807 $
20 1393 استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,711 3,647,025,386 Rls. 139,233 $
21 1393 استراليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 95,164 3,488,924,881 Rls. 136,815 $
22 1393 استراليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,400 3,202,397,123 Rls. 120,016 $
23 1393 استراليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 1,163 2,743,661,779 Rls. 107,447 $
24 1393 استراليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 8,386 2,000,220,000 Rls. 78,437 $
25 1393 استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 95,000 1,907,766,108 Rls. 68,850 $
26 1393 استراليا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 605 1,758,127,065 Rls. 68,690 $
27 1393 استراليا 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 1,800 1,713,322,912 Rls. 61,678 $
28 1393 استراليا 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 3 1,683,444,304 Rls. 64,126 $
29 1393 استراليا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 19,938 1,595,000,000 Rls. 58,002 $
30 1393 استراليا 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 159 1,572,721,364 Rls. 57,070 $
31 1393 استراليا 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 5,720 1,484,748,306 Rls. 55,792 $
32 1393 استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,664 1,430,606,534 Rls. 54,141 $
33 1393 استراليا 39046900 پليمرهاي فلوئور(به ا ستثناي پلي تترا فلوئور وا تيلن ) به ا شکال ا بتدا ئي 1,050 1,356,308,600 Rls. 50,800 $
34 1393 استراليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 420 1,293,287,717 Rls. 49,602 $
35 1393 استراليا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,900 1,290,662,536 Rls. 50,026 $
36 1393 استراليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 41,200 1,283,194,882 Rls. 48,580 $
37 1393 استراليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 75 1,231,966,325 Rls. 46,928 $
38 1393 استراليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 100 1,208,172,782 Rls. 45,279 $
39 1393 استراليا 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 18,500 1,186,038,825 Rls. 46,448 $
40 1393 استراليا 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 25,000 1,136,410,913 Rls. 43,429 $
41 1393 استراليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 197 1,132,300,000 Rls. 42,241 $
42 1393 استراليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 1,123,764,000 Rls. 43,017 $
43 1393 استراليا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 444 1,122,301,537 Rls. 42,679 $
44 1393 استراليا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 8,400 1,075,680,013 Rls. 40,575 $
45 1393 استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 814 981,451,885 Rls. 37,982 $
46 1393 استراليا 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,970 979,065,462 Rls. 38,393 $
47 1393 استراليا 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 7,148 898,622,352 Rls. 32,929 $
48 1393 استراليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 24,000 858,559,145 Rls. 32,274 $
49 1393 استراليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 150 831,252,938 Rls. 32,464 $
50 1393 استراليا 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 981 809,243,217 Rls. 30,294 $
51 1393 استراليا 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 20 780,374,460 Rls. 30,200 $
52 1393 استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 730 755,934,006 Rls. 28,187 $
53 1393 استراليا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 15,400 674,672,665 Rls. 26,457 $
54 1393 استراليا 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 21,000 672,541,427 Rls. 25,234 $
55 1393 استراليا 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,513 640,306,036 Rls. 23,821 $
56 1393 استراليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 41 595,881,054 Rls. 23,419 $
57 1393 استراليا 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 720 577,803,249 Rls. 21,795 $
58 1393 استراليا 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 28,963 547,219,387 Rls. 21,459 $
59 1393 استراليا 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 8,323 518,013,096 Rls. 19,540 $
60 1393 استراليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 247 489,988,177 Rls. 18,465 $
61 1393 استراليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 5,280 485,537,867 Rls. 17,619 $
62 1393 استراليا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 68 456,400,825 Rls. 16,561 $
63 1393 استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 175 439,954,370 Rls. 16,618 $
64 1393 استراليا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 471 421,444,668 Rls. 15,679 $
65 1393 استراليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 99 380,306,516 Rls. 14,148 $
66 1393 استراليا 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 240 354,880,114 Rls. 13,304 $
67 1393 استراليا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 460 317,732,017 Rls. 11,923 $
68 1393 استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 167 312,908,601 Rls. 11,765 $
69 1393 استراليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 246 307,005,142 Rls. 12,006 $
70 1393 استراليا 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 1,754 291,206,364 Rls. 10,834 $
71 1393 استراليا 90279010 ميکروتوم 225 285,976,320 Rls. 10,639 $
72 1393 استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 610 281,461,652 Rls. 10,262 $
73 1393 استراليا 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگرسفيد شده يا نشده 3,900 254,400,599 Rls. 9,464 $
74 1393 استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 295 247,723,394 Rls. 9,253 $
75 1393 استراليا 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 40 244,857,412 Rls. 9,171 $
76 1393 استراليا 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 566 212,295,330 Rls. 7,780 $
77 1393 استراليا 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 5 210,391,725 Rls. 8,251 $
78 1393 استراليا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,330 209,275,060 Rls. 8,432 $
79 1393 استراليا 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 95 205,359,012 Rls. 7,386 $
80 1393 استراليا 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 269 187,709,772 Rls. 6,801 $
81 1393 استراليا 11082000 ا ينولين 100 178,900,000 Rls. 6,690 $
82 1393 استراليا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 576 173,382,314 Rls. 6,323 $
83 1393 استراليا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 141 172,770,132 Rls. 6,686 $
84 1393 استراليا 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 1,200 151,095,575 Rls. 5,525 $
85 1393 استراليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 359 150,133,329 Rls. 5,523 $
86 1393 استراليا 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 330 138,794,154 Rls. 5,211 $
87 1393 استراليا 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 600 135,740,607 Rls. 5,316 $
88 1393 استراليا 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 1,000 126,994,890 Rls. 4,991 $
89 1393 استراليا 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 84 116,920,691 Rls. 4,448 $
90 1393 استراليا 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 3,200 115,900,509 Rls. 4,545 $
91 1393 استراليا 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 690 114,776,798 Rls. 4,284 $
92 1393 استراليا 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 435 111,961,996 Rls. 4,165 $
93 1393 استراليا 75081010 شابلن دستگاه چاپ روتاري باعرض دومتر وكمتر ازمفتول نيكل 50 110,339,316 Rls. 4,137 $
94 1393 استراليا 73143100 شبکه توري , پرچين ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, آبکاري شده ياا ندودشده باروي. 719 108,206,087 Rls. 4,063 $
95 1393 استراليا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 200 106,613,951 Rls. 4,053 $
96 1393 استراليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,296 101,475,016 Rls. 3,775 $
97 1393 استراليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 105 94,093,801 Rls. 3,427 $
98 1393 استراليا 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 71 85,995,792 Rls. 3,113 $
99 1393 استراليا 28274900 ا کسي کلرورهاوهيدروکسي کلرورهاغيرا زمس 200 84,550,187 Rls. 3,189 $
100 1393 استراليا 33051000 شامپوها 216 82,326,259 Rls. 3,212 $
101 1393 استراليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 232 80,339,003 Rls. 3,020 $
102 1393 استراليا 25081000 بنتونيت 200 75,396,643 Rls. 2,955 $
103 1393 استراليا 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 300 71,714,830 Rls. 2,819 $
104 1393 استراليا 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 245 69,700,508 Rls. 2,613 $
105 1393 استراليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 300 69,375,652 Rls. 2,764 $
106 1393 استراليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 650 68,975,261 Rls. 2,602 $
107 1393 استراليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 134 59,788,516 Rls. 2,305 $
108 1393 استراليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 100 57,325,421 Rls. 2,191 $
109 1393 استراليا 29181520 سديم سيترات بدون آب گريد دارويي 30 54,528,285 Rls. 2,044 $
110 1393 استراليا 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت 103 44,116,686 Rls. 1,578 $
111 1393 استراليا 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 14 40,514,846 Rls. 1,576 $
112 1393 استراليا 32121000 ورقهکهاي داغکزني 150 38,908,066 Rls. 1,522 $
113 1393 استراليا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 118 38,684,221 Rls. 1,453 $
114 1393 استراليا 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 470 37,325,224 Rls. 1,389 $
115 1393 استراليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 34 32,278,668 Rls. 1,208 $
116 1393 استراليا 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 106 30,909,026 Rls. 1,164 $
117 1393 استراليا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 8 28,031,233 Rls. 1,099 $
118 1393 استراليا 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 310 27,899,200 Rls. 1,089 $
119 1393 استراليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 430 27,818,802 Rls. 995 $
120 1393 استراليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 60 25,326,251 Rls. 952 $
121 1393 استراليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 80 23,399,415 Rls. 862 $
122 1393 استراليا 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 30 19,731,513 Rls. 770 $
123 1393 استراليا 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 16 17,356,571 Rls. 663 $
124 1393 استراليا 27111210 پروپان مايع شده درظروف کمتر ا ز يکهزا ر سانتي متر مکعب 9 16,507,444 Rls. 646 $
125 1393 استراليا 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 180 16,446,430 Rls. 646 $
126 1393 استراليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 4 6,620,103 Rls. 258 $
127 1393 استراليا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 11 4,585,130 Rls. 179 $
128 1393 استراليا 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 11 3,709,318 Rls. 145 $
129 1393 استراليا 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 2 2,563,278 Rls. 96 $
مجموع کل
4,050,663,138,667 ريال
مجموع کل
156,444,826 دلار
[1]