آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ازبکستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 12,510,368 801,110,489,637 Rls. 30,812,057 $
2 1393 ازبکستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 24,931,700 229,332,265,594 Rls. 8,882,342 $
3 1393 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 323,785 215,773,648,660 Rls. 8,204,545 $
4 1393 ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 12,782,137 80,421,747,674 Rls. 3,081,409 $
5 1393 ازبکستان 31042000 كلرور پتاسيم 6,273,450 71,544,989,826 Rls. 2,712,363 $
6 1393 ازبکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 800,365 39,045,672,064 Rls. 1,493,560 $
7 1393 ازبکستان 07133300 لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيدPhadealus Vulgaris)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه 937,088 30,137,302,252 Rls. 1,134,290 $
8 1393 ازبکستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 287,701 26,767,901,578 Rls. 1,019,469 $
9 1393 ازبکستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 354,327 24,653,713,768 Rls. 928,157 $
10 1393 ازبکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 701,120 19,674,427,595 Rls. 768,044 $
11 1393 ازبکستان 53061000 نخ کتان يک لا 332,290 19,265,110,517 Rls. 751,195 $
12 1393 ازبکستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 44,801 18,256,145,678 Rls. 678,296 $
13 1393 ازبکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 257,031 14,908,913,354 Rls. 567,472 $
14 1393 ازبکستان 28332500 سولفات هااز مس 207,000 8,849,663,945 Rls. 332,733 $
15 1393 ازبکستان 14042000 لينتر پنبه 603,018 7,264,793,662 Rls. 283,250 $
16 1393 ازبکستان 27101920 روغن صنعتي 257,150 7,204,946,099 Rls. 281,696 $
17 1393 ازبکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 103,772 6,814,763,706 Rls. 256,079 $
18 1393 ازبکستان 10039000 جو باستثناي بذر 780,000 5,795,614,503 Rls. 227,274 $
19 1393 ازبکستان 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 14,000 5,709,403,392 Rls. 213,117 $
20 1393 ازبکستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 98 4,678,264,689 Rls. 171,694 $
21 1393 ازبکستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 178,300 4,301,048,825 Rls. 161,272 $
22 1393 ازبکستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 154,200 3,780,319,460 Rls. 143,322 $
23 1393 ازبکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 182,000 3,374,653,904 Rls. 132,879 $
24 1393 ازبکستان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 300,500 2,820,761,548 Rls. 110,230 $
25 1393 ازبکستان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 23,878 2,693,115,846 Rls. 105,538 $
26 1393 ازبکستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 23,000 532,723,969 Rls. 19,819 $
27 1393 ازبکستان 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 20 291,646,578 Rls. 10,606 $
28 1393 ازبکستان 50072090 --- ساير پارچه ها ، داراي حداقل 85 درصد وزني از ابريشم يا از آخال ابريشم ، غير از كج ابريشم كلافه اي (باتيك) 678 228,690,427 Rls. 8,478 $
29 1393 ازبکستان 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 48,000 140,890,226 Rls. 5,306 $
30 1393 ازبکستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1 39,036,772 Rls. 1,447 $
مجموع کل
1,655,412,665,748 ريال
مجموع کل
63,497,940 دلار
[1]