آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ارمنستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 90,912 153,179,013,134 Rls. 5,618,568 $
2 1393 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 3,994,674 78,156,925,211 Rls. 2,961,327 $
3 1393 ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 255,861 34,147,076,427 Rls. 1,293,509 $
4 1393 ارمنستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 542,409 27,358,823,117 Rls. 1,010,534 $
5 1393 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 623,585 21,239,253,832 Rls. 808,315 $
6 1393 ارمنستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 147,683 17,738,192,188 Rls. 698,890 $
7 1393 ارمنستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,180 17,299,993,621 Rls. 655,166 $
8 1393 ارمنستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 20,882 17,296,019,635 Rls. 624,202 $
9 1393 ارمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 817,930 16,482,159,585 Rls. 602,272 $
10 1393 ارمنستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 700 11,158,971,135 Rls. 435,805 $
11 1393 ارمنستان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 128,620 10,195,296,765 Rls. 394,016 $
12 1393 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 139,660 9,380,499,870 Rls. 353,397 $
13 1393 ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 29,203 8,443,210,597 Rls. 317,168 $
14 1393 ارمنستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 118,151 7,316,798,143 Rls. 273,609 $
15 1393 ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 355,678 5,737,568,845 Rls. 209,798 $
16 1393 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 424,471 5,165,637,811 Rls. 191,939 $
17 1393 ارمنستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 41,650 4,927,534,671 Rls. 185,868 $
18 1393 ارمنستان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 27,827 4,911,476,288 Rls. 183,668 $
19 1393 ارمنستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 23,526 4,484,858,574 Rls. 167,887 $
20 1393 ارمنستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 38,000 4,387,000,000 Rls. 162,886 $
21 1393 ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 252,691 3,976,238,813 Rls. 148,844 $
22 1393 ارمنستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 202 3,777,814,211 Rls. 138,815 $
23 1393 ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 22,345 3,664,892,391 Rls. 132,174 $
24 1393 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 49,240 3,427,674,306 Rls. 125,726 $
25 1393 ارمنستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 54,290 3,038,016,354 Rls. 118,421 $
26 1393 ارمنستان 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 1,226 2,972,239,705 Rls. 111,421 $
27 1393 ارمنستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 34,403 2,657,324,771 Rls. 101,534 $
28 1393 ارمنستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 126,204 2,035,841,796 Rls. 74,442 $
29 1393 ارمنستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 125,454 2,023,743,279 Rls. 74,000 $
30 1393 ارمنستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 5,614 1,876,482,908 Rls. 70,278 $
31 1393 ارمنستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 9,538 1,874,321,844 Rls. 68,536 $
32 1393 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 29,530 1,817,086,095 Rls. 66,615 $
33 1393 ارمنستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 4,500 1,684,732,107 Rls. 61,603 $
34 1393 ارمنستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 31,224 1,610,901,547 Rls. 60,410 $
35 1393 ارمنستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,510 1,551,875,536 Rls. 60,855 $
36 1393 ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 19,552 1,484,989,316 Rls. 56,849 $
37 1393 ارمنستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 789 1,420,224,795 Rls. 51,255 $
38 1393 ارمنستان 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 41,845 1,383,257,646 Rls. 52,871 $
39 1393 ارمنستان 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 68,923 1,148,886,877 Rls. 43,130 $
40 1393 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,140 1,144,331,246 Rls. 42,773 $
41 1393 ارمنستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 50,457 1,069,511,352 Rls. 40,502 $
42 1393 ارمنستان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 21,970 1,050,979,371 Rls. 38,727 $
43 1393 ارمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 61,614 993,917,430 Rls. 36,343 $
44 1393 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 18,720 943,308,717 Rls. 35,394 $
45 1393 ارمنستان 84198930 دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما 1,200 834,454,113 Rls. 32,796 $
46 1393 ارمنستان 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 200 814,575,860 Rls. 30,510 $
47 1393 ارمنستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 104 806,323,275 Rls. 29,522 $
48 1393 ارمنستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 400 707,455,453 Rls. 27,621 $
49 1393 ارمنستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 121,120 659,853,551 Rls. 25,662 $
50 1393 ارمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,160 656,049,698 Rls. 24,631 $
51 1393 ارمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 416,580 580,802,527 Rls. 22,072 $
52 1393 ارمنستان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 155 574,890,775 Rls. 21,244 $
53 1393 ارمنستان 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,282 526,675,936 Rls. 19,375 $
54 1393 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 2,400 498,638,790 Rls. 19,598 $
55 1393 ارمنستان 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 23,000 485,792,232 Rls. 17,375 $
56 1393 ارمنستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 476,786,306 Rls. 18,688 $
57 1393 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,794 475,625,538 Rls. 17,812 $
58 1393 ارمنستان 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 2,400 422,838,367 Rls. 15,461 $
59 1393 ارمنستان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 65 414,633,965 Rls. 16,188 $
60 1393 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 7,500 392,919,301 Rls. 14,180 $
61 1393 ارمنستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 1,342 373,847,854 Rls. 13,809 $
62 1393 ارمنستان 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 6,730 348,238,210 Rls. 13,554 $
63 1393 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 6,300 330,410,890 Rls. 12,176 $
64 1393 ارمنستان 35011000 كازئين 50 320,427,260 Rls. 11,921 $
65 1393 ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 7,460 269,706,400 Rls. 10,600 $
66 1393 ارمنستان 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 259 267,829,054 Rls. 10,457 $
67 1393 ارمنستان 28253000 ا کسيد وهيدروکسيدهاي وا ناديم 1,100 256,580,810 Rls. 10,018 $
68 1393 ارمنستان 29152910 استات سديم گريد داروئي 100 232,608,800 Rls. 8,712 $
69 1393 ارمنستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 735 227,130,381 Rls. 8,383 $
70 1393 ارمنستان 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 200 213,767,420 Rls. 7,953 $
71 1393 ارمنستان 90321000 ترموستات 82 209,173,449 Rls. 7,657 $
72 1393 ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 500 205,491,184 Rls. 7,669 $
73 1393 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,840 201,511,280 Rls. 7,566 $
74 1393 ارمنستان 28371900 ساير سيانورها وا کسي سيانورهاغيراز سديم 2,630 190,671,332 Rls. 7,439 $
75 1393 ارمنستان 39162010 اسپاگتو (STACKING RODSPAGETTO) (ميله پلاستيكي از جنس PVC به قطر mm7/1 جهت نصب نوار پلاستيكي راهنما به قرقره در نوار كاست صوتي) به صورت رول 3,700 190,171,527 Rls. 7,437 $
76 1393 ارمنستان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 4,200 187,713,828 Rls. 6,954 $
77 1393 ارمنستان 28352400 فسفات هاي پتاسيم 150 169,812,752 Rls. 6,360 $
78 1393 ارمنستان 28111990 ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک 4,800 152,778,060 Rls. 5,961 $
79 1393 ارمنستان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 900 137,126,030 Rls. 4,976 $
80 1393 ارمنستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,560 105,389,425 Rls. 3,959 $
81 1393 ارمنستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 290 100,297,010 Rls. 3,755 $
82 1393 ارمنستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 1,600 91,745,703 Rls. 3,355 $
83 1393 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 1,600 83,822,784 Rls. 3,025 $
84 1393 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,320 64,650,165 Rls. 2,382 $
85 1393 ارمنستان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 235 63,864,434 Rls. 2,312 $
86 1393 ارمنستان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 400 63,569,285 Rls. 2,381 $
87 1393 ارمنستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 300 61,969,560 Rls. 2,301 $
88 1393 ارمنستان 90261010 فلومتر 355 60,274,855 Rls. 2,221 $
89 1393 ارمنستان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 231 50,025,908 Rls. 1,846 $
90 1393 ارمنستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 554 49,717,055 Rls. 1,949 $
91 1393 ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 318 26,908,674 Rls. 1,028 $
92 1393 ارمنستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 90 24,288,086 Rls. 888 $
93 1393 ارمنستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 33 6,511,466 Rls. 255 $
94 1393 ارمنستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1 5,026,524 Rls. 188 $
مجموع کل
522,306,275,005 ريال
مجموع کل
19,514,520 دلار
[1]