آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,416,038 93,168,766,052 Rls. 3,553,711 $
2 1393 اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 798,458 55,698,629,158 Rls. 2,068,300 $
3 1393 اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 502,260 12,462,964,493 Rls. 467,984 $
4 1393 اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 190,770 12,330,804,540 Rls. 470,280 $
5 1393 اردن 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 188,750 11,623,118,346 Rls. 447,615 $
6 1393 اردن 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 25 5,586,600,001 Rls. 214,861 $
7 1393 اردن 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 106,850 4,566,321,820 Rls. 169,869 $
8 1393 اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 71,635 3,983,194,652 Rls. 149,466 $
9 1393 اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 25,000 3,348,000,000 Rls. 125,192 $
10 1393 اردن 90213100 مفصل هاي مصنوعي 153 2,024,259,950 Rls. 75,159 $
11 1393 اردن 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 68,000 980,500,000 Rls. 35,656 $
12 1393 اردن 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 18 666,405,056 Rls. 24,743 $
13 1393 اردن 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 80 618,379,328 Rls. 22,382 $
14 1393 اردن 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 11,130 555,977,042 Rls. 20,822 $
15 1393 اردن 31043000 سولفات پتاسيم 24,000 313,800,000 Rls. 11,286 $
16 1393 اردن 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 750 142,636,471 Rls. 5,346 $
17 1393 اردن 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,100 100,883,400 Rls. 3,924 $
18 1393 اردن 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 2,125 95,662,325 Rls. 3,603 $
19 1393 اردن 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 350 86,508,332 Rls. 3,378 $
20 1393 اردن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 28 57,100,000 Rls. 2,233 $
21 1393 اردن 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 18 56,202,816 Rls. 2,112 $
22 1393 اردن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 56 43,436,000 Rls. 1,696 $
23 1393 اردن 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 500 43,400,000 Rls. 1,603 $
24 1393 اردن 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 30 26,915,262 Rls. 1,009 $
25 1393 اردن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 10 24,484,327 Rls. 962 $
26 1393 اردن 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1 18,842,960 Rls. 700 $
27 1393 اردن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7 13,222,435 Rls. 497 $
28 1393 اردن 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 75 6,363,435 Rls. 239 $
مجموع کل
208,643,378,200 ريال
مجموع کل
7,884,626 دلار
[1]