آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 اتريش 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 465,421 627,312,293,527 Rls. 23,171,709 $
2 1393 اتريش 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 17,693 621,883,554,394 Rls. 23,689,094 $
3 1393 اتريش 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 60,463,000 558,780,811,509 Rls. 21,901,807 $
4 1393 اتريش 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 155,961 500,237,730,733 Rls. 18,876,421 $
5 1393 اتريش 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 999,240 475,447,946,581 Rls. 17,808,981 $
6 1393 اتريش 10059010 ---ذرت دامي 67,572,000 432,884,677,332 Rls. 15,758,376 $
7 1393 اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 44,509 377,033,930,040 Rls. 14,356,900 $
8 1393 اتريش 10039000 جو باستثناي بذر 37,248,357 272,873,442,477 Rls. 10,098,585 $
9 1393 اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 10,205,125 270,318,058,058 Rls. 10,163,133 $
10 1393 اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 8,905,755 225,701,893,382 Rls. 8,783,135 $
11 1393 اتريش 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 17,866 209,945,417,608 Rls. 8,016,083 $
12 1393 اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 37,370 199,432,076,169 Rls. 7,312,283 $
13 1393 اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 23,850 187,952,533,913 Rls. 7,184,335 $
14 1393 اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 7,280,270 135,590,175,974 Rls. 5,105,165 $
15 1393 اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 3,447,695 123,980,257,352 Rls. 4,679,024 $
16 1393 اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 7,644 118,668,639,907 Rls. 4,453,765 $
17 1393 اتريش 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 19,606 111,379,177,363 Rls. 4,127,324 $
18 1393 اتريش 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 383,654 78,476,516,088 Rls. 2,992,524 $
19 1393 اتريش 29411020 آموكسيکسيلين تري هيدرات 99,000 77,907,095,427 Rls. 2,958,151 $
20 1393 اتريش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 6,435 74,357,293,296 Rls. 2,758,323 $
21 1393 اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 146,755 71,624,814,752 Rls. 2,746,101 $
22 1393 اتريش 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 23,854 68,831,016,381 Rls. 2,474,890 $
23 1393 اتريش 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 12,950 67,226,201,930 Rls. 2,445,584 $
24 1393 اتريش 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 351,923 64,868,730,121 Rls. 2,434,206 $
25 1393 اتريش 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,822,323 62,965,532,316 Rls. 2,415,304 $
26 1393 اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 71,350 59,918,010,523 Rls. 2,183,281 $
27 1393 اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 80,224 54,632,783,405 Rls. 2,113,280 $
28 1393 اتريش 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 7,858 54,180,502,490 Rls. 1,987,453 $
29 1393 اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,253,390 50,800,619,977 Rls. 1,863,354 $
30 1393 اتريش 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 35,158 50,319,297,855 Rls. 1,827,740 $
31 1393 اتريش 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 26,900 46,598,375,200 Rls. 1,751,687 $
32 1393 اتريش 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 260,501 42,868,650,760 Rls. 1,588,775 $
33 1393 اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 335,942 42,381,273,200 Rls. 1,610,422 $
34 1393 اتريش 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 244,506 42,115,240,581 Rls. 1,603,276 $
35 1393 اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 67,000 37,155,955,568 Rls. 1,366,903 $
36 1393 اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 448,649 36,810,419,442 Rls. 1,384,710 $
37 1393 اتريش 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 40,387 35,920,831,001 Rls. 1,346,610 $
38 1393 اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 139,080 35,657,094,720 Rls. 1,321,937 $
39 1393 اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 42,051 33,095,238,135 Rls. 1,246,076 $
40 1393 اتريش 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 8,765 33,070,773,997 Rls. 1,253,623 $
41 1393 اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,208,649 30,519,497,139 Rls. 1,152,285 $
42 1393 اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,201,650 28,929,689,843 Rls. 1,120,915 $
43 1393 اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 30,894 27,551,139,484 Rls. 1,015,687 $
44 1393 اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 119,854 26,894,473,073 Rls. 1,011,009 $
45 1393 اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 37,290 26,162,928,860 Rls. 968,535 $
46 1393 اتريش 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 34,772 25,795,607,096 Rls. 933,642 $
47 1393 اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 34,729 25,564,134,575 Rls. 957,327 $
48 1393 اتريش 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2,520 24,193,109,032 Rls. 952,315 $
49 1393 اتريش 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 87,124 23,271,434,708 Rls. 874,800 $
50 1393 اتريش 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 620,450 22,642,344,297 Rls. 869,876 $
51 1393 اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 18,957 22,065,805,406 Rls. 825,970 $
52 1393 اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 193,364 21,935,032,502 Rls. 825,976 $
53 1393 اتريش 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 374,262 21,802,393,444 Rls. 807,340 $
54 1393 اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 114,165 20,927,761,906 Rls. 788,273 $
55 1393 اتريش 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 12,012 20,713,685,422 Rls. 789,511 $
56 1393 اتريش 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 22,574 20,334,356,970 Rls. 746,027 $
57 1393 اتريش 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 41,260 20,006,576,498 Rls. 765,811 $
58 1393 اتريش 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 26,364 18,977,475,392 Rls. 688,301 $
59 1393 اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 25,008 18,675,786,299 Rls. 703,163 $
60 1393 اتريش 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 189,000 18,170,516,712 Rls. 692,157 $
61 1393 اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 31,065 17,858,160,006 Rls. 674,419 $
62 1393 اتريش 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 432,270 16,388,041,501 Rls. 614,794 $
63 1393 اتريش 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 5,997 16,384,608,156 Rls. 625,881 $
64 1393 اتريش 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 27,000 16,064,044,038 Rls. 603,639 $
65 1393 اتريش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 284,462 15,903,842,248 Rls. 599,328 $
66 1393 اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 132,824 15,045,401,107 Rls. 564,641 $
67 1393 اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 238,554 14,599,209,111 Rls. 543,892 $
68 1393 اتريش 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 28,645 14,043,719,250 Rls. 505,097 $
69 1393 اتريش 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 19,096 13,650,402,268 Rls. 512,499 $
70 1393 اتريش 84821000 بلبرينگ. 24,985 12,775,111,523 Rls. 491,811 $
71 1393 اتريش 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 6,409 12,606,665,436 Rls. 476,773 $
72 1393 اتريش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 986,950 12,381,763,386 Rls. 466,023 $
73 1393 اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 22,892 12,122,724,437 Rls. 452,316 $
74 1393 اتريش 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 2,250 11,967,735,000 Rls. 446,724 $
75 1393 اتريش 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,140 11,523,605,214 Rls. 444,143 $
76 1393 اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 85,054 11,320,666,836 Rls. 418,169 $
77 1393 اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 176,385 11,192,559,737 Rls. 426,117 $
78 1393 اتريش 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 19,110 10,923,359,472 Rls. 427,166 $
79 1393 اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 548,308 10,617,335,644 Rls. 387,211 $
80 1393 اتريش 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 66,850 10,381,960,911 Rls. 389,783 $
81 1393 اتريش 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 103,022 10,066,853,062 Rls. 390,057 $
82 1393 اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 92,100 10,025,271,531 Rls. 374,381 $
83 1393 اتريش 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 6,135 9,642,865,370 Rls. 370,095 $
84 1393 اتريش 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 348,500 9,423,905,680 Rls. 357,451 $
85 1393 اتريش 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 97,527 9,405,063,890 Rls. 364,898 $
86 1393 اتريش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 233,452 9,186,361,752 Rls. 342,948 $
87 1393 اتريش 28403000 پراكسوبراتکها (پربراتکها) 187,000 8,902,945,375 Rls. 348,957 $
88 1393 اتريش 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 3,908 8,892,386,382 Rls. 336,936 $
89 1393 اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 593 8,872,256,536 Rls. 332,122 $
90 1393 اتريش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 9,188 8,698,704,956 Rls. 323,846 $
91 1393 اتريش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 450,940 8,615,373,976 Rls. 336,604 $
92 1393 اتريش 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 86 8,595,201,901 Rls. 321,081 $
93 1393 اتريش 95061100 ا سکي روي برف 29,164 8,561,850,198 Rls. 320,988 $
94 1393 اتريش 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 199,762 8,420,390,198 Rls. 316,413 $
95 1393 اتريش 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 209 8,371,564,618 Rls. 319,632 $
96 1393 اتريش 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 96,288 8,371,440,777 Rls. 302,806 $
97 1393 اتريش 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 487,034 8,339,269,417 Rls. 323,888 $
98 1393 اتريش 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 860 8,339,106,476 Rls. 334,233 $
99 1393 اتريش 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 270,000 8,256,998,943 Rls. 301,131 $
100 1393 اتريش 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 53,210 7,875,054,277 Rls. 293,242 $
101 1393 اتريش 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 3,009 7,723,864,744 Rls. 288,672 $
102 1393 اتريش 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 10,801 7,644,645,251 Rls. 288,027 $
103 1393 اتريش 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 436,152 7,516,972,101 Rls. 288,719 $
104 1393 اتريش 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,225 7,500,985,589 Rls. 280,213 $
105 1393 اتريش 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 2,960 7,473,995,026 Rls. 280,453 $
106 1393 اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 25,839 7,362,956,474 Rls. 283,160 $
107 1393 اتريش 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 36,913 7,340,433,919 Rls. 273,356 $
108 1393 اتريش 75052100 مفتول ا زنيکل غيرممزوج. 10,000 7,249,028,301 Rls. 280,535 $
109 1393 اتريش 38123010 آنتي ا کسيدا نها 83,000 7,242,347,403 Rls. 270,927 $
110 1393 اتريش 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 202,753 7,228,890,272 Rls. 275,874 $
111 1393 اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 853 6,984,910,538 Rls. 260,541 $
112 1393 اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 10,315 6,676,961,428 Rls. 249,430 $
113 1393 اتريش 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 7,228 6,543,943,100 Rls. 248,011 $
114 1393 اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,376 6,318,388,528 Rls. 237,537 $
115 1393 اتريش 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 723 6,310,504,078 Rls. 239,868 $
116 1393 اتريش 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 500 6,285,459,966 Rls. 234,620 $
117 1393 اتريش 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,575 6,091,793,382 Rls. 238,436 $
118 1393 اتريش 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 24,267 6,060,433,239 Rls. 234,949 $
119 1393 اتريش 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,150 5,967,211,463 Rls. 224,618 $
120 1393 اتريش 19019090 ساير 100,119 5,833,014,030 Rls. 219,842 $
121 1393 اتريش 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 372 5,683,105,900 Rls. 222,731 $
122 1393 اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 3,202 5,678,453,553 Rls. 214,938 $
123 1393 اتريش 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 96,208 5,660,217,630 Rls. 213,541 $
124 1393 اتريش 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 39,000 5,528,932,446 Rls. 210,085 $
125 1393 اتريش 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 55,000 5,508,651,225 Rls. 222,365 $
126 1393 اتريش 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 193,552 5,373,505,155 Rls. 209,862 $
127 1393 اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 373 5,150,900,090 Rls. 194,697 $
128 1393 اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,763 5,118,661,443 Rls. 199,315 $
129 1393 اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 266,235 5,004,491,234 Rls. 191,568 $
130 1393 اتريش 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 13,307 4,990,421,493 Rls. 201,219 $
131 1393 اتريش 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 300 4,891,711,601 Rls. 179,427 $
132 1393 اتريش 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 16,050 4,831,231,820 Rls. 175,479 $
133 1393 اتريش 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 56,421 4,818,807,329 Rls. 182,348 $
134 1393 اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 1,622 4,793,899,553 Rls. 187,636 $
135 1393 اتريش 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 226 4,772,527,496 Rls. 186,025 $
136 1393 اتريش 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 33,871 4,615,679,785 Rls. 174,149 $
137 1393 اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 2,351 4,523,253,132 Rls. 163,714 $
138 1393 اتريش 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 15,937 4,481,998,851 Rls. 167,871 $
139 1393 اتريش 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 5,254 4,478,633,477 Rls. 168,805 $
140 1393 اتريش 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 15,967 4,471,659,824 Rls. 167,472 $
141 1393 اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 12,825 4,451,146,628 Rls. 166,984 $
142 1393 اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,136 4,439,812,299 Rls. 174,103 $
143 1393 اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 997 4,393,304,035 Rls. 164,900 $
144 1393 اتريش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 5,805 4,371,474,917 Rls. 164,099 $
145 1393 اتريش 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 221,861 4,359,308,422 Rls. 169,428 $
146 1393 اتريش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18,925 4,335,148,170 Rls. 165,028 $
147 1393 اتريش 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 2,337 4,297,683,751 Rls. 167,911 $
148 1393 اتريش 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 12,115 4,288,079,464 Rls. 163,577 $
149 1393 اتريش 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 4,159 4,214,208,785 Rls. 159,069 $
150 1393 اتريش 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 818 4,170,124,035 Rls. 160,383 $
151 1393 اتريش 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 29,329 4,134,658,793 Rls. 159,305 $
152 1393 اتريش 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 188 4,087,676,558 Rls. 149,207 $
153 1393 اتريش 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 37,260 4,044,885,369 Rls. 153,032 $
154 1393 اتريش 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 270 4,037,063,178 Rls. 157,023 $
155 1393 اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,736 4,024,786,386 Rls. 149,115 $
156 1393 اتريش 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,444 3,960,450,390 Rls. 155,502 $
157 1393 اتريش 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 1,296 3,940,743,316 Rls. 153,535 $
158 1393 اتريش 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,562 3,851,573,553 Rls. 140,385 $
159 1393 اتريش 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 3,672 3,799,243,789 Rls. 145,018 $
160 1393 اتريش 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 16,772 3,787,245,311 Rls. 139,355 $
161 1393 اتريش 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 7,459 3,758,355,698 Rls. 135,637 $
162 1393 اتريش 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,118 3,639,920,111 Rls. 136,478 $
163 1393 اتريش 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 23,500 3,529,867,530 Rls. 131,319 $
164 1393 اتريش 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 2,450 3,512,267,842 Rls. 134,319 $
165 1393 اتريش 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 11,000 3,480,335,100 Rls. 136,784 $
166 1393 اتريش 29209090 --- ساير استرهاي ساير اسيدهاي غيرآلي فلزي بجز گرانول نيترو گليسرين 10,000 3,470,337,906 Rls. 127,877 $
167 1393 اتريش 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,841 3,454,561,550 Rls. 131,929 $
168 1393 اتريش 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 121 3,396,858,165 Rls. 123,527 $
169 1393 اتريش 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,692 3,354,029,238 Rls. 130,797 $
170 1393 اتريش 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 8,700 3,349,705,284 Rls. 125,036 $
171 1393 اتريش 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 8,862 3,307,760,709 Rls. 126,656 $
172 1393 اتريش 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 10,883 3,221,255,581 Rls. 120,589 $
173 1393 اتريش 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 332 3,192,893,501 Rls. 119,422 $
174 1393 اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 206,699 3,179,345,792 Rls. 120,593 $
175 1393 اتريش 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 5,288 3,151,017,381 Rls. 120,672 $
176 1393 اتريش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,344 3,070,421,599 Rls. 117,407 $
177 1393 اتريش 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 3,461 2,996,436,086 Rls. 111,255 $
178 1393 اتريش 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,422 2,988,081,962 Rls. 116,006 $
179 1393 اتريش 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 20,000 2,987,273,758 Rls. 107,440 $
180 1393 اتريش 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 3,130 2,970,630,002 Rls. 109,464 $
181 1393 اتريش 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 89,199 2,932,059,706 Rls. 105,455 $
182 1393 اتريش 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 291 2,916,394,082 Rls. 112,246 $
183 1393 اتريش 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 463 2,914,711,691 Rls. 107,291 $
184 1393 اتريش 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 37,908 2,821,834,080 Rls. 107,823 $
185 1393 اتريش 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 17,485 2,804,167,710 Rls. 104,459 $
186 1393 اتريش 29151100 اسيد فرميك 124,000 2,778,558,183 Rls. 105,531 $
187 1393 اتريش 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,460 2,762,403,782 Rls. 104,198 $
188 1393 اتريش 39075010 رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,770 2,685,718,197 Rls. 97,206 $
189 1393 اتريش 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 420 2,680,306,532 Rls. 100,225 $
190 1393 اتريش 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 3,524 2,679,000,000 Rls. 103,115 $
191 1393 اتريش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,250 2,654,819,762 Rls. 103,475 $
192 1393 اتريش 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 120,000 2,653,667,042 Rls. 103,639 $
193 1393 اتريش 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 38,000 2,584,669,440 Rls. 95,335 $
194 1393 اتريش 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 904 2,582,768,383 Rls. 98,885 $
195 1393 اتريش 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 5,237 2,536,812,308 Rls. 98,802 $
196 1393 اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 10,845 2,518,933,684 Rls. 96,264 $
197 1393 اتريش 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 71,381 2,501,000,001 Rls. 91,451 $
198 1393 اتريش 21069020 ا مولسيفاير 30,200 2,483,579,275 Rls. 91,717 $
199 1393 اتريش 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 73,875 2,481,435,316 Rls. 93,774 $
200 1393 اتريش 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 5,864 2,472,861,852 Rls. 95,699 $
مجموع کل
8,021,131,567,570 ريال
مجموع کل
302,119,180 دلار