آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,005,537,413 8,779,637,449,177 Rls. 335,958,380 $
2 1393 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,149,305 4,612,594,515,928 Rls. 176,850,124 $
3 1393 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 214,138 2,787,531,026,398 Rls. 104,603,642 $
4 1393 آلمان 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 86,318,975 2,451,159,946,411 Rls. 95,793,469 $
5 1393 آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 3,529,165 1,924,011,915,345 Rls. 71,194,129 $
6 1393 آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 5,082,602 1,606,456,925,050 Rls. 60,447,996 $
7 1393 آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 695,468 1,565,617,277,857 Rls. 59,199,987 $
8 1393 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,101,958 1,482,681,381,966 Rls. 55,819,016 $
9 1393 آلمان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 46,500,000 1,221,129,001,642 Rls. 46,218,824 $
10 1393 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,537,710 1,096,113,654,263 Rls. 41,585,386 $
11 1393 آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,877,456 864,282,072,610 Rls. 32,543,580 $
12 1393 آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 50,704 806,489,825,328 Rls. 30,281,106 $
13 1393 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,660,750 616,368,394,382 Rls. 23,153,915 $
14 1393 آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 661,209 604,126,910,225 Rls. 22,855,389 $
15 1393 آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 162,001 525,817,093,982 Rls. 19,769,598 $
16 1393 آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 698,206 512,866,841,014 Rls. 19,220,410 $
17 1393 آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 969,764 478,675,031,080 Rls. 18,278,185 $
18 1393 آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 584,583 474,026,811,406 Rls. 18,261,218 $
19 1393 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 12,896 413,665,993,799 Rls. 15,999,233 $
20 1393 آلمان 84141000 - تلمبه هاي خلاء 462,599 411,514,443,590 Rls. 15,245,935 $
21 1393 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,731,920 405,211,433,734 Rls. 15,266,727 $
22 1393 آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 754,292 361,057,115,118 Rls. 13,895,317 $
23 1393 آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 805,367 325,952,251,831 Rls. 12,825,374 $
24 1393 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 285,174 305,602,581,879 Rls. 11,595,624 $
25 1393 آلمان 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 454,364 292,739,642,340 Rls. 11,042,195 $
26 1393 آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 248,810 277,651,980,511 Rls. 10,407,926 $
27 1393 آلمان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 4,548,000 242,585,502,254 Rls. 9,311,793 $
28 1393 آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 895,429 239,697,530,357 Rls. 8,981,133 $
29 1393 آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 30,774 235,046,018,684 Rls. 8,918,445 $
30 1393 آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 369,294 232,591,359,616 Rls. 8,666,983 $
31 1393 آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 20,078 232,004,619,590 Rls. 8,622,570 $
32 1393 آلمان 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 215,650 230,904,823,047 Rls. 8,924,389 $
33 1393 آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 162,304 227,634,998,543 Rls. 8,420,056 $
34 1393 آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,563,500 225,592,799,153 Rls. 8,416,675 $
35 1393 آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 21,385 219,790,067,800 Rls. 8,209,097 $
36 1393 آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 284,890 218,602,733,014 Rls. 8,351,852 $
37 1393 آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 65,667 215,379,238,766 Rls. 8,190,996 $
38 1393 آلمان 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 1,644 215,083,810,975 Rls. 7,944,014 $
39 1393 آلمان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 984,841 211,721,585,269 Rls. 8,102,122 $
40 1393 آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 1,344,911 210,182,180,508 Rls. 7,993,754 $
41 1393 آلمان 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 57,252 207,977,784,282 Rls. 7,934,161 $
42 1393 آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,352,819 206,699,713,460 Rls. 7,607,592 $
43 1393 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 297,252 201,863,266,318 Rls. 7,479,187 $
44 1393 آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 271,792 194,043,398,166 Rls. 7,388,119 $
45 1393 آلمان 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 396,850 192,338,055,025 Rls. 7,542,373 $
46 1393 آلمان 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 296,855 186,376,012,543 Rls. 6,992,947 $
47 1393 آلمان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,074,250 186,055,158,628 Rls. 6,965,309 $
48 1393 آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 84,447 184,535,299,891 Rls. 6,748,117 $
49 1393 آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 3,972,785 180,227,219,463 Rls. 6,803,555 $
50 1393 آلمان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 416,218 176,898,722,952 Rls. 6,565,919 $
51 1393 آلمان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 286,455 176,473,029,384 Rls. 6,347,037 $
52 1393 آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 458,722 176,006,262,659 Rls. 6,751,245 $
53 1393 آلمان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 227,815 175,575,566,155 Rls. 7,037,097 $
54 1393 آلمان 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 775,690 170,660,887,521 Rls. 19,085,959 $
55 1393 آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 418,684 165,931,512,965 Rls. 6,324,330 $
56 1393 آلمان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 496,017 165,463,305,060 Rls. 6,310,460 $
57 1393 آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 485,543 165,445,652,705 Rls. 6,295,228 $
58 1393 آلمان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 782,784 155,927,853,628 Rls. 5,937,960 $
59 1393 آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 7,135 152,898,347,017 Rls. 5,786,919 $
60 1393 آلمان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 34,299 150,905,501,325 Rls. 5,685,144 $
61 1393 آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 401,575 149,880,211,791 Rls. 5,514,237 $
62 1393 آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 7,066,000 149,142,708,322 Rls. 5,637,821 $
63 1393 آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 43,097 147,380,847,021 Rls. 5,567,553 $
64 1393 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 168,013 144,396,708,792 Rls. 5,407,328 $
65 1393 آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 55,698 143,058,170,097 Rls. 5,520,707 $
66 1393 آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 18,472 142,958,320,955 Rls. 5,382,987 $
67 1393 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 456,433 140,194,033,687 Rls. 5,249,968 $
68 1393 آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,607,333 137,238,691,031 Rls. 5,287,853 $
69 1393 آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,515,565 136,772,309,974 Rls. 5,258,747 $
70 1393 آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,356,322 136,109,246,787 Rls. 5,135,241 $
71 1393 آلمان 19019090 ساير 3,156,600 135,642,209,681 Rls. 5,073,057 $
72 1393 آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 626,958 135,629,424,518 Rls. 5,218,558 $
73 1393 آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 214,284 135,296,903,825 Rls. 4,936,861 $
74 1393 آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 717,213 131,845,528,521 Rls. 5,003,824 $
75 1393 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 200,061 125,943,365,701 Rls. 4,735,219 $
76 1393 آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,043,867 125,005,161,190 Rls. 4,742,069 $
77 1393 آلمان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 109,285 116,422,832,496 Rls. 4,330,964 $
78 1393 آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 63,621 116,332,864,079 Rls. 4,478,260 $
79 1393 آلمان 98870122 قطعات منفصله تراکتور با ساخت داخل 14 درصد لغايت 30 درصد به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 326,480 115,499,117,812 Rls. 4,310,113 $
80 1393 آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,945,440 115,370,060,545 Rls. 4,312,296 $
81 1393 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 40,360 113,816,289,107 Rls. 4,252,533 $
82 1393 آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 51,150 113,469,942,480 Rls. 4,299,610 $
83 1393 آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 143,507 113,186,709,693 Rls. 4,344,324 $
84 1393 آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 7,487,020 112,205,157,798 Rls. 4,218,209 $
85 1393 آلمان 98870432 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 14 درصد لغايت 20 درصد به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 314,162 112,178,766,700 Rls. 4,231,405 $
86 1393 آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 21,482 110,051,755,303 Rls. 4,181,226 $
87 1393 آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 369,711 108,983,632,052 Rls. 4,108,132 $
88 1393 آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 144,330 108,530,728,589 Rls. 4,272,397 $
89 1393 آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 473,155 107,885,443,539 Rls. 4,219,102 $
90 1393 آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,131,415 107,253,961,761 Rls. 4,184,835 $
91 1393 آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 446,142 105,788,138,546 Rls. 3,965,488 $
92 1393 آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 54,675 104,858,989,419 Rls. 3,941,351 $
93 1393 آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 14,781 104,481,876,755 Rls. 4,014,660 $
94 1393 آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,277,402 102,153,523,415 Rls. 3,866,785 $
95 1393 آلمان 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 943,181 101,031,302,271 Rls. 3,799,643 $
96 1393 آلمان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 1,158,966 100,842,377,154 Rls. 3,906,923 $
97 1393 آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3,428 99,730,535,310 Rls. 3,759,150 $
98 1393 آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 101,812 99,518,102,048 Rls. 3,758,706 $
99 1393 آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 2,186,057 98,870,711,122 Rls. 3,818,960 $
100 1393 آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 15,400 97,820,822,062 Rls. 3,683,488 $
101 1393 آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 451,598 97,387,574,464 Rls. 3,668,555 $
102 1393 آلمان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 124,763 97,238,323,679 Rls. 3,792,425 $
103 1393 آلمان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 136,762 96,607,197,245 Rls. 3,661,406 $
104 1393 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 212,964 96,575,558,701 Rls. 3,637,169 $
105 1393 آلمان 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 112,712 93,958,687,472 Rls. 3,413,677 $
106 1393 آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 9,498 93,585,403,042 Rls. 3,528,640 $
107 1393 آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 7,626 93,480,437,816 Rls. 3,540,109 $
108 1393 آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 88,479 92,018,716,966 Rls. 3,558,303 $
109 1393 آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 28,062 91,392,992,790 Rls. 3,540,719 $
110 1393 آلمان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 203,440 91,312,290,251 Rls. 3,533,473 $
111 1393 آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 6,412 91,083,577,469 Rls. 3,445,181 $
112 1393 آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 101,021 90,597,362,837 Rls. 3,350,872 $
113 1393 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 147,186 90,525,952,702 Rls. 3,412,644 $
114 1393 آلمان 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 254,185 90,399,030,752 Rls. 3,406,132 $
115 1393 آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 218,925 89,537,324,909 Rls. 3,379,783 $
116 1393 آلمان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 17,580 87,941,072,167 Rls. 3,359,674 $
117 1393 آلمان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,756,697 87,091,044,588 Rls. 3,487,606 $
118 1393 آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,858,300 84,479,017,528 Rls. 3,071,601 $
119 1393 آلمان 84283200 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع سطلي(bucket),که درجاي ديگرمذکورنباشد 367,728 84,377,797,519 Rls. 3,271,186 $
120 1393 آلمان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 39,105 83,357,577,723 Rls. 3,096,140 $
121 1393 آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 996,454 83,030,268,450 Rls. 3,161,853 $
122 1393 آلمان 01012910 اسب براي مسابقه 121,110 82,962,390,653 Rls. 3,102,400 $
123 1393 آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 131,752 81,360,995,283 Rls. 3,035,925 $
124 1393 آلمان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 2,234,614 81,258,672,916 Rls. 3,031,870 $
125 1393 آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 605,164 80,461,401,451 Rls. 2,936,697 $
126 1393 آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 95,126 79,141,301,372 Rls. 3,091,861 $
127 1393 آلمان 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 136,975 77,397,666,177 Rls. 2,904,453 $
128 1393 آلمان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 19,983 76,150,005,367 Rls. 2,946,552 $
129 1393 آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 896,769 75,168,775,240 Rls. 2,863,378 $
130 1393 آلمان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 405,900 74,650,903,342 Rls. 2,924,293 $
131 1393 آلمان 33051000 شامپوها 308,370 74,519,964,201 Rls. 2,815,703 $
132 1393 آلمان 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 99,040 73,141,226,537 Rls. 2,837,505 $
133 1393 آلمان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,646,060 71,868,708,881 Rls. 2,738,233 $
134 1393 آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 124,650 71,790,598,798 Rls. 2,682,099 $
135 1393 آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,452,231 71,732,269,862 Rls. 2,745,271 $
136 1393 آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 436,040 71,002,766,181 Rls. 2,680,649 $
137 1393 آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 290,567 70,855,456,904 Rls. 2,660,943 $
138 1393 آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 12,241 69,906,988,937 Rls. 2,657,292 $
139 1393 آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 100,924 69,843,497,227 Rls. 2,593,164 $
140 1393 آلمان 21069020 ا مولسيفاير 316,663 69,542,607,693 Rls. 2,637,829 $
141 1393 آلمان 84411000 ماشينهاي برش 364,259 69,072,190,675 Rls. 2,585,545 $
142 1393 آلمان 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 142,260 68,719,000,001 Rls. 2,525,172 $
143 1393 آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 221,211 67,664,746,949 Rls. 2,504,933 $
144 1393 آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 83,370 67,160,467,482 Rls. 2,562,205 $
145 1393 آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 210,491 65,408,985,786 Rls. 2,435,863 $
146 1393 آلمان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 157,936 65,356,938,131 Rls. 2,552,448 $
147 1393 آلمان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 652,133 65,111,832,754 Rls. 2,435,201 $
148 1393 آلمان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 3,012,204 64,685,485,437 Rls. 2,334,511 $
149 1393 آلمان 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 81,900 64,671,724,269 Rls. 2,474,667 $
150 1393 آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 165,869 64,170,208,926 Rls. 2,409,824 $
151 1393 آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 12,000 61,518,872,203 Rls. 2,317,995 $
152 1393 آلمان 84821000 بلبرينگ. 240,608 61,057,339,217 Rls. 2,299,227 $
153 1393 آلمان 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 231,956 60,672,453,560 Rls. 2,272,023 $
154 1393 آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 21,476 59,974,775,209 Rls. 2,280,008 $
155 1393 آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 401,419 59,968,397,649 Rls. 2,285,205 $
156 1393 آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 22,834 59,766,838,932 Rls. 2,259,780 $
157 1393 آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 154,960 59,032,685,717 Rls. 2,231,839 $
158 1393 آلمان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 36,777 58,508,289,816 Rls. 2,179,380 $
159 1393 آلمان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 38,182 57,865,842,313 Rls. 2,253,693 $
160 1393 آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 488,500 57,729,541,992 Rls. 2,225,863 $
161 1393 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 43,868 57,617,531,577 Rls. 2,158,176 $
162 1393 آلمان 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 475,428 55,457,361,416 Rls. 2,089,268 $
163 1393 آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 762,156 54,945,900,498 Rls. 2,083,792 $
164 1393 آلمان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 552,100 54,924,918,151 Rls. 2,061,920 $
165 1393 آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 306,900 54,346,852,186 Rls. 2,063,661 $
166 1393 آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 332,806 54,287,548,825 Rls. 2,137,203 $
167 1393 آلمان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 445,616 53,374,480,178 Rls. 2,015,728 $
168 1393 آلمان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 16,715 53,279,548,679 Rls. 2,016,796 $
169 1393 آلمان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 469,393 52,824,077,235 Rls. 1,992,307 $
170 1393 آلمان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,381,094 52,064,293,463 Rls. 1,931,381 $
171 1393 آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 126,542 52,050,234,522 Rls. 1,962,843 $
172 1393 آلمان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 544,600 51,731,019,962 Rls. 1,939,619 $
173 1393 آلمان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 267,741 51,681,851,394 Rls. 1,948,759 $
174 1393 آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 120,088 50,912,428,221 Rls. 1,928,839 $
175 1393 آلمان 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 146,030 50,767,948,433 Rls. 1,906,303 $
176 1393 آلمان 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 70,332 50,670,233,214 Rls. 1,931,640 $
177 1393 آلمان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 15,469 50,430,418,986 Rls. 1,869,830 $
178 1393 آلمان 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 106,738 50,255,159,542 Rls. 1,913,903 $
179 1393 آلمان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 458,409 50,184,387,098 Rls. 1,880,020 $
180 1393 آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 144,414 49,082,984,273 Rls. 1,867,688 $
181 1393 آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 446,055 49,073,944,849 Rls. 1,869,316 $
182 1393 آلمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 34,846 48,447,004,576 Rls. 1,850,472 $
183 1393 آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 153,100 48,200,536,770 Rls. 1,835,834 $
184 1393 آلمان 27101920 روغن صنعتي 310,446 48,181,563,162 Rls. 1,814,988 $
185 1393 آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 146,753 47,938,096,209 Rls. 1,828,815 $
186 1393 آلمان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 9,055 47,572,702,699 Rls. 1,741,898 $
187 1393 آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 12,306 47,553,460,286 Rls. 1,785,029 $
188 1393 آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 59,113 46,834,297,362 Rls. 1,794,908 $
189 1393 آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 30,693 46,312,069,451 Rls. 1,768,204 $
190 1393 آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 22,250 46,073,096,585 Rls. 1,754,043 $
191 1393 آلمان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 444,065 46,024,843,704 Rls. 1,707,310 $
192 1393 آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 30,999 45,866,429,628 Rls. 1,743,152 $
193 1393 آلمان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 25,798 45,654,921,801 Rls. 1,720,172 $
194 1393 آلمان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 48,577 45,628,437,863 Rls. 1,681,779 $
195 1393 آلمان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 27,190 45,538,101,746 Rls. 1,693,241 $
196 1393 آلمان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 57,322 45,194,327,519 Rls. 1,722,781 $
197 1393 آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 36,280 45,097,339,752 Rls. 1,750,352 $
198 1393 آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,549,898 45,072,472,934 Rls. 1,708,197 $
199 1393 آلمان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 378,243 44,672,753,093 Rls. 1,694,337 $
200 1393 آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 6,405,724 44,663,808,941 Rls. 1,644,823 $
مجموع کل
53,302,218,225,423 ريال
مجموع کل
2,035,323,788 دلار