آمار کل " واردات از" کشور "آفريقاي جنوبي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 1,421 263,406,355,397 Rls. 9,883,014 $
2 1393 آفريقاي جنوبي 84136030 تلمبه هاي حلزوني 100,000 84,792,920,886 Rls. 3,312,871 $
3 1393 آفريقاي جنوبي 84138200 بالابرهاي آبگونها 51,772 60,989,033,254 Rls. 2,382,850 $
4 1393 آفريقاي جنوبي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,499 37,894,860,172 Rls. 1,474,557 $
5 1393 آفريقاي جنوبي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,372,081 22,435,792,882 Rls. 870,946 $
6 1393 آفريقاي جنوبي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 805,919 21,992,388,005 Rls. 820,918 $
7 1393 آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 428,500 18,357,846,643 Rls. 687,922 $
8 1393 آفريقاي جنوبي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 25,000 18,036,353,393 Rls. 677,753 $
9 1393 آفريقاي جنوبي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 375,060 17,724,363,657 Rls. 659,632 $
10 1393 آفريقاي جنوبي 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 1,050,000 13,201,520,633 Rls. 501,054 $
11 1393 آفريقاي جنوبي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 321,461 11,874,708,816 Rls. 454,617 $
12 1393 آفريقاي جنوبي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 17,120 10,734,037,319 Rls. 404,255 $
13 1393 آفريقاي جنوبي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 11,347 10,484,571,272 Rls. 393,708 $
14 1393 آفريقاي جنوبي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 60 9,366,463,000 Rls. 359,620 $
15 1393 آفريقاي جنوبي 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 552,882 8,505,358,989 Rls. 333,320 $
16 1393 آفريقاي جنوبي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 14,105 7,028,463,370 Rls. 274,692 $
17 1393 آفريقاي جنوبي 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 86,196 5,844,085,706 Rls. 225,239 $
18 1393 آفريقاي جنوبي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 53,820 5,493,316,131 Rls. 206,244 $
19 1393 آفريقاي جنوبي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 3,296 5,090,965,143 Rls. 191,016 $
20 1393 آفريقاي جنوبي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 124,500 4,851,163,787 Rls. 183,655 $
21 1393 آفريقاي جنوبي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 56,914 4,635,115,375 Rls. 176,546 $
22 1393 آفريقاي جنوبي 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 378,000 4,474,845,609 Rls. 167,334 $
23 1393 آفريقاي جنوبي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 9,775 4,260,596,366 Rls. 157,326 $
24 1393 آفريقاي جنوبي 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 49,400 4,235,484,022 Rls. 161,744 $
25 1393 آفريقاي جنوبي 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 5,700 3,792,329,881 Rls. 142,505 $
26 1393 آفريقاي جنوبي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,090 3,630,412,424 Rls. 136,302 $
27 1393 آفريقاي جنوبي 29141100 استن 78,240 3,202,517,068 Rls. 125,417 $
28 1393 آفريقاي جنوبي 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 105,600 3,122,826,588 Rls. 122,296 $
29 1393 آفريقاي جنوبي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 26,400 3,093,272,354 Rls. 112,719 $
30 1393 آفريقاي جنوبي 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 54,113 3,059,204,964 Rls. 115,783 $
31 1393 آفريقاي جنوبي 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 22,400 2,931,291,156 Rls. 114,365 $
32 1393 آفريقاي جنوبي 26190010 خاک کوره 100,000 2,926,213,545 Rls. 108,916 $
33 1393 آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 21,731 2,908,572,654 Rls. 109,838 $
34 1393 آفريقاي جنوبي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 78,000 2,598,530,006 Rls. 101,525 $
35 1393 آفريقاي جنوبي 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 162,107 2,162,699,999 Rls. 84,378 $
36 1393 آفريقاي جنوبي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 19,420 2,098,627,480 Rls. 84,694 $
37 1393 آفريقاي جنوبي 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 81,000 2,060,362,374 Rls. 82,080 $
38 1393 آفريقاي جنوبي 81130000 سرمت هاومصنوعات ا زسرمت ها(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 1,460 1,994,254,330 Rls. 75,204 $
39 1393 آفريقاي جنوبي 31043000 سولفات پتاسيم 73,500 1,816,061,538 Rls. 71,375 $
40 1393 آفريقاي جنوبي 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 6,651 1,650,310,512 Rls. 61,970 $
41 1393 آفريقاي جنوبي 70052910 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکور با ضخامت 2.5 mm و کمتر ا زا ن 116,593 1,599,516,989 Rls. 60,128 $
42 1393 آفريقاي جنوبي 38231100 اسيد استئاريك 51,000 1,512,864,869 Rls. 56,417 $
43 1393 آفريقاي جنوبي 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 20,800 1,490,200,747 Rls. 58,181 $
44 1393 آفريقاي جنوبي 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 18,375 1,418,974,003 Rls. 55,401 $
45 1393 آفريقاي جنوبي 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 15,000 1,174,910,609 Rls. 44,481 $
46 1393 آفريقاي جنوبي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 100,000 1,167,739,607 Rls. 43,357 $
47 1393 آفريقاي جنوبي 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 22,068 1,121,669,847 Rls. 41,772 $
48 1393 آفريقاي جنوبي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 25,000 1,047,815,758 Rls. 41,089 $
49 1393 آفريقاي جنوبي 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,014 905,754,686 Rls. 33,907 $
50 1393 آفريقاي جنوبي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 15,000 706,753,687 Rls. 26,381 $
51 1393 آفريقاي جنوبي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 104 640,078,014 Rls. 23,280 $
52 1393 آفريقاي جنوبي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 8,447 612,182,679 Rls. 22,983 $
53 1393 آفريقاي جنوبي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 3,000 610,520,000 Rls. 22,950 $
54 1393 آفريقاي جنوبي 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 400 543,508,337 Rls. 21,205 $
55 1393 آفريقاي جنوبي 84821000 بلبرينگ. 183 449,784,410 Rls. 16,862 $
56 1393 آفريقاي جنوبي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 188 439,244,738 Rls. 16,629 $
57 1393 آفريقاي جنوبي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 12,800 425,500,000 Rls. 15,975 $
58 1393 آفريقاي جنوبي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 238 424,520,813 Rls. 16,419 $
59 1393 آفريقاي جنوبي 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 320 389,558,048 Rls. 14,638 $
60 1393 آفريقاي جنوبي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,693 376,148,422 Rls. 14,187 $
61 1393 آفريقاي جنوبي 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 176 319,533,524 Rls. 11,927 $
62 1393 آفريقاي جنوبي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 1,857 239,900,000 Rls. 9,138 $
63 1393 آفريقاي جنوبي 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 131 215,279,617 Rls. 8,063 $
64 1393 آفريقاي جنوبي 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 319 185,000,000 Rls. 7,132 $
65 1393 آفريقاي جنوبي 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 387 141,187,895 Rls. 5,313 $
66 1393 آفريقاي جنوبي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 100 104,947,755 Rls. 3,788 $
67 1393 آفريقاي جنوبي 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 368 92,385,631 Rls. 3,618 $
68 1393 آفريقاي جنوبي 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 27 89,000,000 Rls. 3,341 $
69 1393 آفريقاي جنوبي 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 88 80,266,348 Rls. 2,958 $
70 1393 آفريقاي جنوبي 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 140 62,403,264 Rls. 2,343 $
71 1393 آفريقاي جنوبي 97050000 کلکسيون وا شياء کلکسيوني وا بسته به حيوا ن شناسي ،گياه شناسي ،معدن شناسي ،كالبدشناسي ،تاريخي وباستاني 120 55,201,479 Rls. 2,066 $
72 1393 آفريقاي جنوبي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 54 37,404,775 Rls. 1,448 $
73 1393 آفريقاي جنوبي 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 10 25,828,354 Rls. 1,009 $
74 1393 آفريقاي جنوبي 12119010 فلوس و پوست گنه گنه تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 900 18,420,604 Rls. 722 $
75 1393 آفريقاي جنوبي 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3 15,534,263 Rls. 559 $
76 1393 آفريقاي جنوبي 85044020 شارژر باطري 25 7,418,315 Rls. 273 $
77 1393 آفريقاي جنوبي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3 2,817,623 Rls. 106 $
78 1393 آفريقاي جنوبي 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 15 1,122,299 Rls. 41 $
مجموع کل
717,508,994,709 ريال
مجموع کل
27,320,282 دلار
[1]