آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 153,764,960 2,482,685,830,430 Rls. 94,473,456 $
2 1393 آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 68,265,577 2,109,545,037,459 Rls. 82,548,772 $
3 1393 آرژانتين 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 3,663 83,572,521,822 Rls. 3,178,179 $
4 1393 آرژانتين 29371100 سوماتوتروپين، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 543 23,372,819,997 Rls. 845,175 $
5 1393 آرژانتين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 713 11,177,170,415 Rls. 420,467 $
6 1393 آرژانتين 10059090 ذرت دامي غير مذکور 441,860 10,496,370,692 Rls. 394,029 $
7 1393 آرژانتين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,632 2,359,826,938 Rls. 87,999 $
8 1393 آرژانتين 29232010 لستينکها 64,000 2,012,916,093 Rls. 75,318 $
9 1393 آرژانتين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 39,008 1,802,902,134 Rls. 67,773 $
10 1393 آرژانتين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,826 917,203,158 Rls. 35,210 $
11 1393 آرژانتين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,911 647,726,068 Rls. 25,041 $
12 1393 آرژانتين 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 17 376,898,509 Rls. 14,184 $
13 1393 آرژانتين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 381 159,109,799 Rls. 6,024 $
14 1393 آرژانتين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 650 69,377,763 Rls. 2,613 $
15 1393 آرژانتين 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 40 59,899,235 Rls. 2,304 $
16 1393 آرژانتين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 220 57,253,980 Rls. 2,250 $
17 1393 آرژانتين 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي ،غيرازرديف 85451100 60 49,226,674 Rls. 1,848 $
18 1393 آرژانتين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 155 41,435,452 Rls. 1,569 $
19 1393 آرژانتين 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 105 40,509,937 Rls. 1,497 $
20 1393 آرژانتين 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترلکكننده آفات، بيماريکها و علفکهاي هرزه) 20 34,710,000 Rls. 1,281 $
21 1393 آرژانتين 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 0 25,771,402 Rls. 1,008 $
مجموع کل
4,729,504,517,957 ريال
مجموع کل
182,185,996 دلار
[1]