آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 14,987,536 177,638,513,164 Rls. 6,664,394 $
2 1393 آذربايجان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 11,353,789 97,864,355,897 Rls. 3,702,952 $
3 1393 آذربايجان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 10,236,270 94,278,796,850 Rls. 3,650,246 $
4 1393 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,495,719 76,865,195,359 Rls. 2,886,378 $
5 1393 آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 7,802,616 72,203,607,656 Rls. 2,741,598 $
6 1393 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,194,800 6,623,481,381 Rls. 256,608 $
7 1393 آذربايجان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 98,466 6,127,292,730 Rls. 239,619 $
8 1393 آذربايجان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 65,000 4,937,773,545 Rls. 179,178 $
9 1393 آذربايجان 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 1,024,100 4,326,754,930 Rls. 169,676 $
10 1393 آذربايجان 50079000 ساير پارچه هاي تار و پود باف از ابريشم يا از آخال ابريشم، داراي کمتر از 85 درصد ابريشم. 17,955 4,307,030,469 Rls. 162,835 $
11 1393 آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 300,403 4,103,369,611 Rls. 152,465 $
12 1393 آذربايجان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 53,550 3,828,450,265 Rls. 143,626 $
13 1393 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 97,633 3,010,473,856 Rls. 112,670 $
14 1393 آذربايجان 28012000 يد 2,000 2,057,160,406 Rls. 77,186 $
15 1393 آذربايجان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 1,711 1,904,578,446 Rls. 71,024 $
16 1393 آذربايجان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 94,160 1,827,702,690 Rls. 69,787 $
17 1393 آذربايجان 28332960 سولفات کروم 121,200 1,797,973,783 Rls. 68,211 $
18 1393 آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 20,260 1,678,983,210 Rls. 62,782 $
19 1393 آذربايجان 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 660 1,668,104,025 Rls. 63,152 $
20 1393 آذربايجان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 39,000 1,594,352,603 Rls. 63,515 $
21 1393 آذربايجان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 17,000 1,402,312,828 Rls. 50,995 $
22 1393 آذربايجان 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 192,000 1,345,392,953 Rls. 50,748 $
23 1393 آذربايجان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 144,997 1,310,940,916 Rls. 51,005 $
24 1393 آذربايجان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 16,500 1,233,581,220 Rls. 44,120 $
25 1393 آذربايجان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 329 1,218,725,044 Rls. 45,181 $
26 1393 آذربايجان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 21,240 1,126,681,378 Rls. 44,161 $
27 1393 آذربايجان 73042400 ساير لوله هابراي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز . 11,300 1,078,710,894 Rls. 41,224 $
28 1393 آذربايجان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 19,954 1,037,647,424 Rls. 37,942 $
29 1393 آذربايجان 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 2,078 1,035,807,571 Rls. 39,693 $
30 1393 آذربايجان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 12,430 979,036,654 Rls. 35,603 $
31 1393 آذربايجان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 910,252,017 Rls. 34,125 $
32 1393 آذربايجان 48052510 تست لاين توليدشده ا زحدا قل 20%خمير بکر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بيش از150گرم 69,422 901,821,779 Rls. 35,234 $
33 1393 آذربايجان 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 25,000 733,803,263 Rls. 27,638 $
34 1393 آذربايجان 90261010 فلومتر 209 727,037,243 Rls. 26,936 $
35 1393 آذربايجان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 21,017 671,165,285 Rls. 25,220 $
36 1393 آذربايجان 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 6,520 622,417,159 Rls. 23,786 $
37 1393 آذربايجان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 6,592 560,098,459 Rls. 21,055 $
38 1393 آذربايجان 44079500 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا ،لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش از 6mmازگونه زبان گنجشك . 35,340 539,917,312 Rls. 19,943 $
39 1393 آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,223 503,701,160 Rls. 19,666 $
40 1393 آذربايجان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 21,790 497,577,424 Rls. 19,512 $
41 1393 آذربايجان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 7,120 461,146,611 Rls. 17,889 $
42 1393 آذربايجان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 12,070 410,524,928 Rls. 15,915 $
43 1393 آذربايجان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 6,710 399,586,348 Rls. 15,612 $
44 1393 آذربايجان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,460 339,281,769 Rls. 12,453 $
45 1393 آذربايجان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 10,000 324,829,510 Rls. 12,160 $
46 1393 آذربايجان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 3,000 286,383,423 Rls. 10,944 $
47 1393 آذربايجان 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 3,000 279,094,419 Rls. 10,944 $
48 1393 آذربايجان 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 2,387 194,088,406 Rls. 7,152 $
49 1393 آذربايجان 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 19,260 183,851,944 Rls. 6,775 $
50 1393 آذربايجان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 1,250 151,821,732 Rls. 5,718 $
51 1393 آذربايجان 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 950 148,361,000 Rls. 5,818 $
52 1393 آذربايجان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 850 137,135,977 Rls. 4,905 $
53 1393 آذربايجان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 960 115,592,000 Rls. 4,315 $
54 1393 آذربايجان 85044050 کنترل دور موتورInverter 434 109,602,571 Rls. 3,920 $
55 1393 آذربايجان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 600 99,221,640 Rls. 3,780 $
56 1393 آذربايجان 28051900 ساير فلزا ت قليايي ياقليايي -خاكي (باستثناي سديم وكلسيم ) 1,520 85,423,392 Rls. 3,055 $
57 1393 آذربايجان 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 984 79,251,060 Rls. 2,967 $
58 1393 آذربايجان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 700 38,729,592 Rls. 1,408 $
59 1393 آذربايجان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 380 37,816,767 Rls. 1,478 $
60 1393 آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 240 31,927,400 Rls. 1,200 $
61 1393 آذربايجان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 240 16,160,936 Rls. 605 $
مجموع کل
591,010,410,283 ريال
مجموع کل
22,380,703 دلار
[1]