آمار کل " واردات از" کشور "(بلوروس ( روسيه سفيد" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 659 1,151,318,891,081 Rls. 46,250,877 $
2 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 63,000,000 558,545,526,350 Rls. 22,635,515 $
3 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 7,982,710 556,635,937,325 Rls. 22,428,551 $
4 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,939,441 173,599,829,748 Rls. 6,901,295 $
5 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,918,680 38,109,102,426 Rls. 1,534,627 $
6 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 173,000 31,241,992,800 Rls. 1,273,780 $
7 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 79,480 17,598,785,684 Rls. 708,578 $
8 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 3,108 16,031,244,592 Rls. 644,890 $
9 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 2,500 13,722,159,600 Rls. 559,472 $
10 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,390 12,034,758,919 Rls. 487,019 $
11 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84821000 بلبرينگ. 95,125 8,952,056,466 Rls. 361,083 $
12 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 95,787 8,111,245,549 Rls. 326,401 $
13 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,060 7,801,769,512 Rls. 315,274 $
14 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 90051000 دوربين دوچشمي 823 6,801,913,063 Rls. 273,863 $
15 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 59,600 5,193,606,919 Rls. 208,980 $
16 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 40,000 4,415,352,644 Rls. 178,427 $
17 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 28,010 2,545,912,291 Rls. 102,624 $
18 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 2,818 2,439,617,787 Rls. 98,531 $
19 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 24,602 1,904,896,320 Rls. 76,937 $
20 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 90151000 مسافت ياب ها 50 1,850,755,830 Rls. 74,304 $
21 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,970 1,682,067,824 Rls. 68,413 $
22 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 4,842 1,585,803,868 Rls. 63,644 $
23 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 20,000 1,493,720,000 Rls. 60,277 $
24 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 3,630 1,466,694,115 Rls. 58,876 $
25 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 6,895 1,338,027,226 Rls. 53,989 $
26 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 9,265 967,563,000 Rls. 38,986 $
27 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,884 689,513,176 Rls. 27,672 $
28 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,746 588,021,755 Rls. 23,713 $
29 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 162 581,764,237 Rls. 23,435 $
30 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 930 550,770,057 Rls. 22,209 $
31 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 826 517,667,633 Rls. 20,885 $
32 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 15,450 438,374,066 Rls. 17,701 $
33 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 621 368,703,103 Rls. 15,043 $
34 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 578 336,727,865 Rls. 13,582 $
35 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 136 315,816,400 Rls. 12,741 $
36 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85151990 سايرماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري وغيرا زهويه وطپانچه لحيم کاري 38 307,713,169 Rls. 12,435 $
37 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 383 287,506,688 Rls. 11,540 $
38 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 5 276,744,010 Rls. 11,161 $
39 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 459 255,677,511 Rls. 10,280 $
40 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 33051000 شامپوها 4,720 155,756,462 Rls. 6,281 $
41 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 113 149,772,665 Rls. 6,038 $
42 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 311 139,170,394 Rls. 5,566 $
43 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1 127,016,955 Rls. 5,103 $
44 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 225 118,832,446 Rls. 4,769 $
45 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 6 109,974,336 Rls. 4,430 $
46 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 695 107,622,518 Rls. 4,346 $
47 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 94,865,979 Rls. 3,825 $
48 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 90292010 تاخوگرا ف 15 76,951,119 Rls. 3,088 $
49 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 150 75,112,245 Rls. 3,033 $
50 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 38 70,081,287 Rls. 2,819 $
51 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 523 60,778,917 Rls. 2,451 $
52 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85452000 جاروبک هاي زغالي 71 57,754,520 Rls. 2,321 $
53 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 145 55,658,505 Rls. 2,241 $
54 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 5 46,467,846 Rls. 1,871 $
55 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 14 45,811,184 Rls. 1,845 $
56 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 615 35,717,000 Rls. 1,439 $
57 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 40 32,772,727 Rls. 1,317 $
58 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 3 30,517,878 Rls. 1,229 $
59 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 80 30,276,449 Rls. 1,223 $
60 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 42 25,573,750 Rls. 1,032 $
61 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 20 25,297,555 Rls. 1,021 $
62 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 30 24,558,374 Rls. 987 $
63 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم ( pre-set) 10 23,645,339 Rls. 955 $
64 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2 11,856,608 Rls. 478 $
65 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 5 10,310,094 Rls. 415 $
66 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 14 10,170,000 Rls. 411 $
67 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 15 9,866,703 Rls. 397 $
68 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2 3,552,917 Rls. 143 $
مجموع کل
2,634,669,973,381 ريال
مجموع کل
106,078,680 دلار
[1]