آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 گرجستان 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 6,273,542 346,649,431,626 Rls. 13,986,719 $
2 1392 گرجستان 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 1,050,000 104,699,553,054 Rls. 4,217,959 $
3 1392 گرجستان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 12,654 84,544,298,926 Rls. 3,407,809 $
4 1392 گرجستان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,606,212 67,108,882,323 Rls. 2,698,545 $
5 1392 گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 8,832,903 64,646,521,557 Rls. 2,598,807 $
6 1392 گرجستان 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,351,950 51,333,201,893 Rls. 2,073,929 $
7 1392 گرجستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 200,000 38,902,894,861 Rls. 1,569,488 $
8 1392 گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 50,785 38,655,583,922 Rls. 1,560,113 $
9 1392 گرجستان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 449,800 37,320,864,873 Rls. 1,507,791 $
10 1392 گرجستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 110,714 35,202,257,487 Rls. 1,405,019 $
11 1392 گرجستان 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 121,810 29,305,528,553 Rls. 1,179,216 $
12 1392 گرجستان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 3,048 22,296,023,587 Rls. 898,136 $
13 1392 گرجستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 43,060 20,091,730,000 Rls. 811,984 $
14 1392 گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 191,266 18,996,736,664 Rls. 765,287 $
15 1392 گرجستان 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 654,825 18,646,515,317 Rls. 752,502 $
16 1392 گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 81,913 18,418,877,244 Rls. 743,157 $
17 1392 گرجستان 15162020 روغنCBE ، CBR 360,000 16,707,554,686 Rls. 673,503 $
18 1392 گرجستان 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 83,410 14,326,328,968 Rls. 578,164 $
19 1392 گرجستان 15132910 روغن پالم كرنل يا روغن باباسوبدون بو تصفيه شده بيکرنگ (Refined Bleached Deodorized) 424,260 14,150,222,742 Rls. 571,364 $
20 1392 گرجستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,082 13,697,928,892 Rls. 552,804 $
21 1392 گرجستان 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 160,229 13,267,548,606 Rls. 535,316 $
22 1392 گرجستان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 432,000 12,975,653,088 Rls. 520,992 $
23 1392 گرجستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,856 10,676,654,148 Rls. 430,772 $
24 1392 گرجستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 3,043 10,026,652,612 Rls. 404,007 $
25 1392 گرجستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 415,102 9,248,961,822 Rls. 371,877 $
26 1392 گرجستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,842 9,234,094,536 Rls. 372,748 $
27 1392 گرجستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 6,592 9,199,457,953 Rls. 370,044 $
28 1392 گرجستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 58,660 9,190,585,075 Rls. 370,767 $
29 1392 گرجستان 21069010 ا ستابيلايزر 109,360 8,813,703,571 Rls. 355,639 $
30 1392 گرجستان 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 75,108 8,611,788,210 Rls. 346,875 $
31 1392 گرجستان 28100010 ا سيد بريک 424,200 7,336,032,867 Rls. 287,670 $
32 1392 گرجستان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 126,000 7,237,863,550 Rls. 292,199 $
33 1392 گرجستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 206 7,155,286,690 Rls. 288,232 $
34 1392 گرجستان 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 204,820 6,857,110,454 Rls. 276,731 $
35 1392 گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 166,767 5,796,424,606 Rls. 233,823 $
36 1392 گرجستان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 33,600 5,609,951,511 Rls. 225,684 $
37 1392 گرجستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 24,158 5,167,905,975 Rls. 207,131 $
38 1392 گرجستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,971 5,049,551,373 Rls. 203,518 $
39 1392 گرجستان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 10,000 4,669,082,434 Rls. 188,536 $
40 1392 گرجستان 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 99,000 4,271,256,280 Rls. 172,409 $
41 1392 گرجستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 221,500 4,151,725,629 Rls. 167,429 $
42 1392 گرجستان 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 30,000 3,801,648,367 Rls. 153,354 $
43 1392 گرجستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 24,000 3,623,785,860 Rls. 145,068 $
44 1392 گرجستان 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 75,000 3,522,599,752 Rls. 142,230 $
45 1392 گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 80,137 3,347,917,497 Rls. 134,986 $
46 1392 گرجستان 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 18,880 3,218,223,523 Rls. 129,819 $
47 1392 گرجستان 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 40,000 3,140,044,110 Rls. 126,630 $
48 1392 گرجستان 84384000 ماشين آلات ودستگاههاي آبجوسازي 14,000 3,066,159,164 Rls. 123,770 $
49 1392 گرجستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 7,190 3,038,866,825 Rls. 122,554 $
50 1392 گرجستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 108,000 2,947,956,903 Rls. 118,869 $
51 1392 گرجستان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 10,000 2,874,500,508 Rls. 115,954 $
52 1392 گرجستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,270 2,773,789,907 Rls. 112,101 $
53 1392 گرجستان 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 245 2,748,609,268 Rls. 110,417 $
54 1392 گرجستان 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 4,697 2,670,359,407 Rls. 107,671 $
55 1392 گرجستان 29232010 لستينکها 72,000 2,584,104,552 Rls. 104,324 $
56 1392 گرجستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 764 2,540,973,412 Rls. 102,603 $
57 1392 گرجستان 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 26,640 2,478,088,718 Rls. 100,048 $
58 1392 گرجستان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 2,000 2,334,624,367 Rls. 83,735 $
59 1392 گرجستان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 20,000 2,317,224,055 Rls. 93,474 $
60 1392 گرجستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 2,000 2,270,400,000 Rls. 92,741 $
61 1392 گرجستان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 1,445 2,112,608,126 Rls. 84,943 $
62 1392 گرجستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 19,442 2,106,695,874 Rls. 84,862 $
63 1392 گرجستان 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 25,000 2,065,371,731 Rls. 83,164 $
64 1392 گرجستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 24,407 2,055,307,849 Rls. 83,740 $
65 1392 گرجستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 9,690 1,930,524,600 Rls. 77,715 $
66 1392 گرجستان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 294 1,884,817,270 Rls. 76,034 $
67 1392 گرجستان 21069020 ا مولسيفاير 15,200 1,870,984,760 Rls. 75,550 $
68 1392 گرجستان 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 44,818 1,853,309,708 Rls. 74,836 $
69 1392 گرجستان 44079100 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط 160,979 1,681,005,638 Rls. 67,710 $
70 1392 گرجستان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 62,208 1,587,311,008 Rls. 63,914 $
71 1392 گرجستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 4,500 1,586,103,120 Rls. 63,974 $
72 1392 گرجستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 38,093 1,569,661,507 Rls. 63,375 $
73 1392 گرجستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 360 1,555,382,422 Rls. 62,770 $
74 1392 گرجستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,300 1,469,257,138 Rls. 59,261 $
75 1392 گرجستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,339 1,468,255,230 Rls. 59,288 $
76 1392 گرجستان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 2,924 1,365,950,180 Rls. 55,106 $
77 1392 گرجستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 5,050 1,322,224,898 Rls. 53,354 $
78 1392 گرجستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 43,870 1,252,015,573 Rls. 50,993 $
79 1392 گرجستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,165,543,270 Rls. 46,998 $
80 1392 گرجستان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 377 1,136,725,177 Rls. 45,875 $
81 1392 گرجستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 830 1,105,233,223 Rls. 44,604 $
82 1392 گرجستان 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 9,000 1,060,819,830 Rls. 42,644 $
83 1392 گرجستان 29181400 اسيد سيتريك 50,000 1,050,278,400 Rls. 42,362 $
84 1392 گرجستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 4,036 1,016,227,703 Rls. 40,801 $
85 1392 گرجستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 150 992,139,585 Rls. 40,036 $
86 1392 گرجستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 4,400 940,853,330 Rls. 38,266 $
87 1392 گرجستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 9,000 917,342,821 Rls. 37,021 $
88 1392 گرجستان 90261010 فلومتر 195 851,268,974 Rls. 34,303 $
89 1392 گرجستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,126 849,018,271 Rls. 34,283 $
90 1392 گرجستان 28201000 دي ا کسيدمنگنز 60,500 842,958,203 Rls. 33,799 $
91 1392 گرجستان 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 8,196 810,650,450 Rls. 32,491 $
92 1392 گرجستان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 17,280 806,288,400 Rls. 32,539 $
93 1392 گرجستان 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 8,185 803,518,879 Rls. 32,386 $
94 1392 گرجستان 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 150 802,765,683 Rls. 32,409 $
95 1392 گرجستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 2,050 800,102,371 Rls. 32,263 $
96 1392 گرجستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,215 768,843,056 Rls. 31,014 $
97 1392 گرجستان 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 8,757 764,986,234 Rls. 30,916 $
98 1392 گرجستان 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 760 761,016,260 Rls. 30,668 $
99 1392 گرجستان 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 45 758,577,742 Rls. 30,566 $
100 1392 گرجستان 72024990 فروکروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدکربن ولي كمتريامساوي 4درصد 23,890 732,060,432 Rls. 29,527 $
101 1392 گرجستان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 1,890 693,415,090 Rls. 27,995 $
102 1392 گرجستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 6,471 659,178,776 Rls. 26,583 $
103 1392 گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,221 656,835,852 Rls. 26,493 $
104 1392 گرجستان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 2,450 640,515,106 Rls. 25,853 $
105 1392 گرجستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 83 625,400,000 Rls. 25,228 $
106 1392 گرجستان 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 19,530 622,974,125 Rls. 25,125 $
107 1392 گرجستان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 14,458 613,246,929 Rls. 24,693 $
108 1392 گرجستان 70021000 گلوله ا زشيشه, کارنشده. 10,000 613,133,438 Rls. 24,637 $
109 1392 گرجستان 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 2,400 602,121,922 Rls. 24,194 $
110 1392 گرجستان 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 6,595 596,518,669 Rls. 24,056 $
111 1392 گرجستان 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 1,420 564,992,903 Rls. 22,810 $
112 1392 گرجستان 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 125 561,741,400 Rls. 22,660 $
113 1392 گرجستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 18,930 557,124,109 Rls. 22,484 $
114 1392 گرجستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,200 523,024,110 Rls. 21,105 $
115 1392 گرجستان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 3,002 481,147,396 Rls. 19,387 $
116 1392 گرجستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,635 447,495,322 Rls. 18,014 $
117 1392 گرجستان 84594000 ساير ماشين هاي صيقل کردن جدار داخلي براي فلزا ت، که در جاي ديگرمذکورنباشد 13,500 399,324,085 Rls. 16,281 $
118 1392 گرجستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,741 343,320,896 Rls. 13,863 $
119 1392 گرجستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 158 337,994,817 Rls. 13,621 $
120 1392 گرجستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 23,000 337,372,229 Rls. 13,609 $
121 1392 گرجستان 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 210 336,701,880 Rls. 13,591 $
122 1392 گرجستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 2,520 333,128,432 Rls. 13,386 $
123 1392 گرجستان 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 54 329,560,484 Rls. 13,279 $
124 1392 گرجستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 1,498 327,837,755 Rls. 13,210 $
125 1392 گرجستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,510 287,419,222 Rls. 11,606 $
126 1392 گرجستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 34,410 269,690,423 Rls. 10,890 $
127 1392 گرجستان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 45,140 268,885,872 Rls. 10,825 $
128 1392 گرجستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 321 268,245,791 Rls. 10,852 $
129 1392 گرجستان 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 59,180 268,226,838 Rls. 10,830 $
130 1392 گرجستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 8,500 251,426,275 Rls. 10,251 $
131 1392 گرجستان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 2,086 233,023,362 Rls. 9,399 $
132 1392 گرجستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,144 223,623,170 Rls. 8,984 $
133 1392 گرجستان 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 4,462 222,376,933 Rls. 8,969 $
134 1392 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي که عمل آمده ا ند 17,000 218,460,066 Rls. 8,767 $
135 1392 گرجستان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 2,520 207,369,650 Rls. 8,332 $
136 1392 گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,860 199,559,408 Rls. 8,012 $
137 1392 گرجستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 451 194,753,431 Rls. 7,864 $
138 1392 گرجستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 817 187,394,511 Rls. 7,555 $
139 1392 گرجستان 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 5,610 178,596,584 Rls. 7,168 $
140 1392 گرجستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 365 174,573,035 Rls. 7,035 $
141 1392 گرجستان 63079010 ماسک مخصوص جرا حان 3,680 166,194,665 Rls. 6,697 $
142 1392 گرجستان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 120 162,598,712 Rls. 6,552 $
143 1392 گرجستان 33051000 شامپوها 2,070 161,312,366 Rls. 6,506 $
144 1392 گرجستان 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 910 158,032,473 Rls. 6,363 $
145 1392 گرجستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 89 155,202,676 Rls. 6,263 $
146 1392 گرجستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 962 154,578,118 Rls. 6,238 $
147 1392 گرجستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 3 147,942,456 Rls. 5,974 $
148 1392 گرجستان 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 740 140,876,000 Rls. 5,688 $
149 1392 گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 21,200 138,744,843 Rls. 5,597 $
150 1392 گرجستان 28209000 سايرا کسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا کسيدمنگنز) 5,500 135,565,517 Rls. 5,440 $
151 1392 گرجستان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 800 133,304,560 Rls. 5,379 $
152 1392 گرجستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 1,730 129,976,258 Rls. 5,216 $
153 1392 گرجستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,480 122,990,088 Rls. 4,961 $
154 1392 گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,784 121,220,232 Rls. 4,872 $
155 1392 گرجستان 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 707 120,531,079 Rls. 4,855 $
156 1392 گرجستان 44187990 ساير غير از پاركت بصورت پانل يا صفحه 3,200 113,280,735 Rls. 4,573 $
157 1392 گرجستان 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 170 111,672,796 Rls. 4,505 $
158 1392 گرجستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 107,703,574 Rls. 4,322 $
159 1392 گرجستان 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,075 106,744,278 Rls. 4,305 $
160 1392 گرجستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,200 106,361,890 Rls. 4,295 $
161 1392 گرجستان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 300 104,984,000 Rls. 4,221 $
162 1392 گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,610 98,976,000 Rls. 3,997 $
163 1392 گرجستان 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 203 82,567,892 Rls. 2,961 $
164 1392 گرجستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 930 79,244,831 Rls. 3,197 $
165 1392 گرجستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 7 69,626,544 Rls. 2,805 $
166 1392 گرجستان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 462 69,479,714 Rls. 2,802 $
167 1392 گرجستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 2,670 66,432,270 Rls. 2,670 $
168 1392 گرجستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 291 65,872,059 Rls. 2,654 $
169 1392 گرجستان 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 3,626 65,142,761 Rls. 2,630 $
170 1392 گرجستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 4 62,084,302 Rls. 2,502 $
171 1392 گرجستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,172 40,531,149 Rls. 1,629 $
172 1392 گرجستان 84411000 ماشينهاي برش 3 39,087,145 Rls. 1,575 $
173 1392 گرجستان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 3,000 32,561,760 Rls. 1,313 $
174 1392 گرجستان 12010000 دانه لوبياي سويا حتي خرد شده 1,290 32,096,490 Rls. 1,290 $
175 1392 گرجستان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 150 30,905,162 Rls. 1,247 $
176 1392 گرجستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 373 27,841,839 Rls. 1,119 $
177 1392 گرجستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 588 26,324,098 Rls. 1,058 $
178 1392 گرجستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 10 26,040,795 Rls. 1,051 $
179 1392 گرجستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 485 22,915,401 Rls. 921 $
180 1392 گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 570 21,273,255 Rls. 855 $
181 1392 گرجستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 140 17,416,700 Rls. 700 $
182 1392 گرجستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 480 16,968,842 Rls. 682 $
183 1392 گرجستان 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 398 16,844,437 Rls. 677 $
184 1392 گرجستان 09062020 دا رچين به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 248 11,096,926 Rls. 446 $
185 1392 گرجستان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 97 9,653,828 Rls. 388 $
186 1392 گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 214 8,509,302 Rls. 342 $
187 1392 گرجستان 08109020 زرشك تازه 97 4,876,676 Rls. 196 $
188 1392 گرجستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 5 4,437,415 Rls. 179 $
189 1392 گرجستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 25 1,816,313 Rls. 73 $
مجموع کل
1,345,730,280,802 ريال
مجموع کل
54,225,678 دلار
[1]