آمار کل " واردات از" کشور "کويت" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کويت 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 3,708,278 1,339,350,967,411 Rls. 53,904,377 $
2 1392 کويت 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 32,868,000 737,606,514,869 Rls. 29,693,109 $
3 1392 کويت 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 30,112,000 679,961,017,491 Rls. 27,397,897 $
4 1392 کويت 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 3,324,800 224,620,234,635 Rls. 9,047,953 $
5 1392 کويت 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 150,415 63,642,479,625 Rls. 2,599,182 $
6 1392 کويت 89040000 شناورهاي يدک کش و جلورا ن 30,000 10,481,456,550 Rls. 422,100 $
7 1392 کويت 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 106,946 8,597,016,648 Rls. 347,545 $
8 1392 کويت 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 37,820 8,313,033,643 Rls. 335,650 $
9 1392 کويت 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 48,000 6,718,340,641 Rls. 269,889 $
10 1392 کويت 85261000 دستگاههاي را دا ر 100 5,834,063,635 Rls. 235,349 $
11 1392 کويت 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 18,065 5,248,380,000 Rls. 211,911 $
12 1392 کويت 29291000 ايزوسياناتکها 75,000 3,850,007,681 Rls. 152,525 $
13 1392 کويت 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 9,560 3,732,063,334 Rls. 150,515 $
14 1392 کويت 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,340 2,857,073,621 Rls. 115,981 $
15 1392 کويت 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمکعب تا2500 سانتي مترمکعب 7,165 2,819,271,020 Rls. 112,952 $
16 1392 کويت 84159012 قسمت خارجي دستگاهکهاي 84151020 17,840 2,529,014,130 Rls. 102,018 $
17 1392 کويت 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,150 2,194,262,324 Rls. 88,546 $
18 1392 کويت 16023900 فرآورده هاوکنسروهاا زپرندگان خانگي شماره 0105غيرا زبوقلمون ومرغ وخروس 9,600 1,912,156,416 Rls. 77,184 $
19 1392 کويت 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 4,792 1,564,854,862 Rls. 63,105 $
20 1392 کويت 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,300 981,228,591 Rls. 40,016 $
21 1392 کويت 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,074 964,583,000 Rls. 38,937 $
22 1392 کويت 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 21,260 916,844,432 Rls. 37,005 $
23 1392 کويت 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 11,229 889,400,683 Rls. 35,908 $
24 1392 کويت 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 2,416 627,096,435 Rls. 25,270 $
25 1392 کويت 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 6,335 585,201,488 Rls. 23,573 $
26 1392 کويت 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,800 536,701,159 Rls. 19,250 $
27 1392 کويت 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 7,032 445,428,000 Rls. 18,000 $
28 1392 کويت 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 382 230,011,320 Rls. 9,240 $
29 1392 کويت 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 300 198,647,737 Rls. 8,004 $
30 1392 کويت 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 2,750 195,725,279 Rls. 7,901 $
31 1392 کويت 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 1,270 190,683,136 Rls. 7,755 $
32 1392 کويت 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 4,000 189,293,200 Rls. 7,604 $
33 1392 کويت 27101930 گريس 3,000 163,514,304 Rls. 6,575 $
34 1392 کويت 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 532 138,684,498 Rls. 5,592 $
35 1392 کويت 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 4 138,307,360 Rls. 4,961 $
36 1392 کويت 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,030 134,790,616 Rls. 5,450 $
37 1392 کويت 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 78 119,872,280 Rls. 4,840 $
38 1392 کويت 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 2,070 118,921,236 Rls. 4,798 $
39 1392 کويت 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 790 118,365,866 Rls. 4,806 $
40 1392 کويت 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 775 89,131,393 Rls. 3,602 $
41 1392 کويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,475 88,270,805 Rls. 3,567 $
42 1392 کويت 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 44 84,699,297 Rls. 3,417 $
43 1392 کويت 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,464 78,314,742 Rls. 3,158 $
44 1392 کويت 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 458 76,472,870 Rls. 3,085 $
45 1392 کويت 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 880 58,429,855 Rls. 2,355 $
46 1392 کويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,200 54,876,957 Rls. 2,214 $
47 1392 کويت 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 1,320 49,413,710 Rls. 1,990 $
48 1392 کويت 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 715 48,984,001 Rls. 1,975 $
49 1392 کويت 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 805 43,281,260 Rls. 1,756 $
50 1392 کويت 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 660 32,942,473 Rls. 1,327 $
51 1392 کويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 920 32,372,631 Rls. 1,308 $
52 1392 کويت 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 332 30,042,913 Rls. 1,212 $
53 1392 کويت 90321000 ترموستات 80 27,105,628 Rls. 1,088 $
54 1392 کويت 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 216 24,815,000 Rls. 1,000 $
55 1392 کويت 37071000 ا مولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 375 24,448,943 Rls. 986 $
56 1392 کويت 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 35 23,947,125 Rls. 967 $
57 1392 کويت 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 420 21,461,718 Rls. 868 $
58 1392 کويت 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 430 18,853,761 Rls. 761 $
59 1392 کويت 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 160 15,944,928 Rls. 643 $
60 1392 کويت 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 175 12,897,375 Rls. 520 $
61 1392 کويت 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 200 10,984,690 Rls. 442 $
62 1392 کويت 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 20 9,411,033 Rls. 380 $
63 1392 کويت 87089319 کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 210 8,614,746 Rls. 348 $
64 1392 کويت 87079010 بدنه برا ي وا نت 90 4,348,142 Rls. 175 $
65 1392 کويت 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 130 2,587,933 Rls. 107 $
66 1392 کويت 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 50 2,469,370 Rls. 100 $
67 1392 کويت 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 6 2,171,777 Rls. 88 $
مجموع کل
3,120,692,804,232 ريال
مجموع کل
125,682,706 دلار
[1]