آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کانادا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 87,432 365,351,935,860 Rls. 14,692,439 $
2 1392 کانادا 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 42,458 272,628,300,081 Rls. 10,986,978 $
3 1392 کانادا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 138,437 109,529,756,178 Rls. 4,412,158 $
4 1392 کانادا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 34,506 105,912,341,838 Rls. 4,274,100 $
5 1392 کانادا 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 15,283 98,759,840,573 Rls. 3,986,136 $
6 1392 کانادا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 4,593,784 86,128,102,966 Rls. 3,471,705 $
7 1392 کانادا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 56,326 81,122,429,226 Rls. 3,263,911 $
8 1392 کانادا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 729 76,974,997,632 Rls. 3,102,647 $
9 1392 کانادا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 77,995 70,295,584,929 Rls. 2,831,049 $
10 1392 کانادا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 60,230 70,127,652,139 Rls. 2,827,195 $
11 1392 کانادا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 36,793 63,277,192,840 Rls. 2,540,990 $
12 1392 کانادا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 49,483 54,681,706,503 Rls. 2,194,554 $
13 1392 کانادا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,439,850 43,412,459,963 Rls. 1,752,518 $
14 1392 کانادا 21069080 کمكمل غذايي، 54,263 39,124,346,659 Rls. 1,570,840 $
15 1392 کانادا 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,133,703 37,304,318,503 Rls. 1,504,573 $
16 1392 کانادا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,119,547 33,231,259,083 Rls. 1,307,775 $
17 1392 کانادا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 6,002 31,336,021,195 Rls. 1,249,843 $
18 1392 کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,341,235 29,949,403,777 Rls. 1,207,852 $
19 1392 کانادا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 24,954 29,693,002,266 Rls. 1,433,327 $
20 1392 کانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,063,544 28,131,580,924 Rls. 1,126,175 $
21 1392 کانادا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 557,775 25,119,911,490 Rls. 1,013,582 $
22 1392 کانادا 05111000 اسپرم گاو 122 24,659,985,024 Rls. 992,938 $
23 1392 کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 328,725 24,120,982,375 Rls. 972,147 $
24 1392 کانادا 28100010 ا سيد بريک 800,000 22,618,309,938 Rls. 911,498 $
25 1392 کانادا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,196,555 22,060,120,801 Rls. 888,428 $
26 1392 کانادا 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 55,926 21,882,160,869 Rls. 881,832 $
27 1392 کانادا 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,390 19,139,449,468 Rls. 772,063 $
28 1392 کانادا 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 950,326 17,542,807,369 Rls. 708,142 $
29 1392 کانادا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 33,018 16,143,894,017 Rls. 656,603 $
30 1392 کانادا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,701 15,660,504,319 Rls. 633,432 $
31 1392 کانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,325 13,549,046,422 Rls. 545,565 $
32 1392 کانادا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 69,928 11,127,940,088 Rls. 446,564 $
33 1392 کانادا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 29,091 10,968,710,390 Rls. 442,219 $
34 1392 کانادا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 40,477 10,039,019,498 Rls. 404,799 $
35 1392 کانادا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 6,807 9,493,664,371 Rls. 382,931 $
36 1392 کانادا 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 23,700 9,479,278,669 Rls. 382,232 $
37 1392 کانادا 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 411,307 8,614,426,459 Rls. 347,865 $
38 1392 کانادا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 5,906 7,697,107,521 Rls. 308,564 $
39 1392 کانادا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 6,065 7,155,216,046 Rls. 287,763 $
40 1392 کانادا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 2,533 6,854,923,969 Rls. 276,763 $
41 1392 کانادا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 36,461 6,807,361,671 Rls. 274,701 $
42 1392 کانادا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 208 6,163,273,931 Rls. 248,339 $
43 1392 کانادا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 14,200 5,650,668,519 Rls. 214,369 $
44 1392 کانادا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 21,473 5,635,825,000 Rls. 227,295 $
45 1392 کانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 288,000 5,541,186,972 Rls. 223,648 $
46 1392 کانادا 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 29,787 5,518,565,583 Rls. 221,691 $
47 1392 کانادا 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 16,510 5,270,145,737 Rls. 214,347 $
48 1392 کانادا 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 1,500 5,153,936,914 Rls. 207,904 $
49 1392 کانادا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 160 4,906,604,034 Rls. 198,127 $
50 1392 کانادا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,998 4,604,941,118 Rls. 246,759 $
51 1392 کانادا 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 610 4,170,630,216 Rls. 168,238 $
52 1392 کانادا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 9,453 4,109,070,193 Rls. 165,916 $
53 1392 کانادا 05119910 نطفه زنده 9 4,097,066,066 Rls. 165,344 $
54 1392 کانادا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,975 4,087,625,320 Rls. 164,546 $
55 1392 کانادا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 3,925 3,783,083,468 Rls. 152,595 $
56 1392 کانادا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 167 3,344,800,000 Rls. 135,034 $
57 1392 کانادا 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 76,315 2,985,704,914 Rls. 120,373 $
58 1392 کانادا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 1,588 2,936,758,794 Rls. 118,535 $
59 1392 کانادا 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 19,380 2,899,186,983 Rls. 117,002 $
60 1392 کانادا 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 4,990 2,727,828,174 Rls. 112,289 $
61 1392 کانادا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 4,300 2,700,758,040 Rls. 108,495 $
62 1392 کانادا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,167 2,623,119,463 Rls. 105,661 $
63 1392 کانادا 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 7,012 2,599,735,206 Rls. 104,870 $
64 1392 کانادا 15132100 روغن خام مغز يا هسته خرما(پالم كرنل)يا روغن باباسو 10,450 2,361,891,359 Rls. 95,311 $
65 1392 کانادا 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,000 2,347,137,650 Rls. 94,232 $
66 1392 کانادا 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 350 2,298,722,816 Rls. 92,655 $
67 1392 کانادا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 19,052 2,284,732,910 Rls. 92,499 $
68 1392 کانادا 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 4,570 2,279,961,834 Rls. 92,034 $
69 1392 کانادا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 35 2,103,911,435 Rls. 84,873 $
70 1392 کانادا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 166 2,001,155,345 Rls. 80,540 $
71 1392 کانادا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 5,400 1,671,824,940 Rls. 67,439 $
72 1392 کانادا 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 17,000 1,635,506,000 Rls. 66,097 $
73 1392 کانادا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 250 1,602,476,293 Rls. 64,666 $
74 1392 کانادا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,122 1,537,190,480 Rls. 62,223 $
75 1392 کانادا 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,050 1,416,852,870 Rls. 56,863 $
76 1392 کانادا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 217 1,413,870,750 Rls. 56,812 $
77 1392 کانادا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 45 1,386,095,082 Rls. 55,934 $
78 1392 کانادا 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,417 1,221,575,407 Rls. 49,277 $
79 1392 کانادا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,000 1,115,657,033 Rls. 45,046 $
80 1392 کانادا 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 24,700 1,074,673,250 Rls. 43,509 $
81 1392 کانادا 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 57,853 1,044,908,016 Rls. 41,932 $
82 1392 کانادا 21069070 جلبک کلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مکمل غذا يي 300 906,908,773 Rls. 36,618 $
83 1392 کانادا 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 1,050 756,814,722 Rls. 30,525 $
84 1392 کانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 30 717,015,542 Rls. 29,031 $
85 1392 کانادا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,279 592,791,240 Rls. 21,621 $
86 1392 کانادا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 150 549,459,771 Rls. 22,165 $
87 1392 کانادا 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 49 534,919,254 Rls. 21,593 $
88 1392 کانادا 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 250 529,623,024 Rls. 21,379 $
89 1392 کانادا 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 480 508,908,880 Rls. 20,274 $
90 1392 کانادا 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 340 499,207,991 Rls. 20,151 $
91 1392 کانادا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 600 496,032,470 Rls. 20,009 $
92 1392 کانادا 21069010 ا ستابيلايزر 6,000 492,307,095 Rls. 19,896 $
93 1392 کانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,000 485,430,075 Rls. 19,598 $
94 1392 کانادا 29362910 نيكوتيناميد 800 454,227,707 Rls. 18,323 $
95 1392 کانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 13,100 432,638,954 Rls. 17,445 $
96 1392 کانادا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 16 411,738,947 Rls. 16,548 $
97 1392 کانادا 90261010 فلومتر 68 363,486,910 Rls. 14,675 $
98 1392 کانادا 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 287 350,599,151 Rls. 14,264 $
99 1392 کانادا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 140 348,649,678 Rls. 14,352 $
100 1392 کانادا 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 260 346,540,717 Rls. 14,109 $
101 1392 کانادا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 1,080 317,597,315 Rls. 12,921 $
102 1392 کانادا 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 200 316,581,947 Rls. 12,771 $
103 1392 کانادا 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 210 315,362,773 Rls. 12,729 $
104 1392 کانادا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,323 311,608,977 Rls. 12,573 $
105 1392 کانادا 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 6,271 302,373,022 Rls. 12,192 $
106 1392 کانادا 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 29 259,722,245 Rls. 10,447 $
107 1392 کانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 60 251,871,593 Rls. 10,160 $
108 1392 کانادا 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 840 251,005,106 Rls. 10,129 $
109 1392 کانادا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 300 226,948,698 Rls. 9,240 $
110 1392 کانادا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 631 216,299,484 Rls. 8,693 $
111 1392 کانادا 12075000 دانه خردل حتي خرد شده 2,625 200,943,797 Rls. 8,094 $
112 1392 کانادا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 370 199,411,844 Rls. 8,044 $
113 1392 کانادا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 2,000 172,986,000 Rls. 6,204 $
114 1392 کانادا 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 18 163,810,320 Rls. 6,607 $
115 1392 کانادا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,546 162,392,571 Rls. 6,551 $
116 1392 کانادا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 65 153,437,601 Rls. 6,190 $
117 1392 کانادا 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 78 144,837,675 Rls. 5,845 $
118 1392 کانادا 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 150 137,571,469 Rls. 5,551 $
119 1392 کانادا 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 229 128,567,221 Rls. 5,196 $
120 1392 کانادا 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 86 126,100,720 Rls. 5,090 $
121 1392 کانادا 90330020 ساير ترموكوبلکها 18 123,679,650 Rls. 4,994 $
122 1392 کانادا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 50 109,745,112 Rls. 4,427 $
123 1392 کانادا 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 20 99,682,772 Rls. 4,006 $
124 1392 کانادا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 160 94,805,683 Rls. 3,827 $
125 1392 کانادا 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 140 91,785,042 Rls. 3,698 $
126 1392 کانادا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 22 87,805,586 Rls. 3,544 $
127 1392 کانادا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 9 75,857,291 Rls. 3,085 $
128 1392 کانادا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 802 74,627,843 Rls. 3,021 $
129 1392 کانادا 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 5 60,110,416 Rls. 2,434 $
130 1392 کانادا 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 343 56,640,426 Rls. 2,285 $
131 1392 کانادا 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 4 54,369,967 Rls. 2,193 $
132 1392 کانادا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 250 53,976,685 Rls. 2,181 $
133 1392 کانادا 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 605 38,140,462 Rls. 1,536 $
134 1392 کانادا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 53 33,594,220 Rls. 1,355 $
135 1392 کانادا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 8 25,426,183 Rls. 1,022 $
136 1392 کانادا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 13 25,390,000 Rls. 1,022 $
137 1392 کانادا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 140 16,310,655 Rls. 658 $
138 1392 کانادا 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 1 4,483,968 Rls. 181 $
مجموع کل
2,175,278,875,266 ريال
مجموع کل
87,863,991 دلار
[1]