آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ژاپن 85023910 مجموعه توربين ژنرا تورنيروگاهي 704,200 656,209,391,057 Rls. 61,293,610 $
2 1392 ژاپن 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 888,956 250,342,218,865 Rls. 10,109,996 $
3 1392 ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 27,618 228,698,975,388 Rls. 9,228,121 $
4 1392 ژاپن 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 19,062,735 222,587,942,630 Rls. 18,155,623 $
5 1392 ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 672,425 211,393,237,551 Rls. 8,540,852 $
6 1392 ژاپن 98870443 با ساخت داخل 31 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان ولاستيك 564,079 191,921,051,217 Rls. 7,741,077 $
7 1392 ژاپن 98870416 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لي 22%بجز لاستيک 569,656 176,239,834,410 Rls. 7,112,673 $
8 1392 ژاپن 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 342,295 163,231,300,962 Rls. 6,589,543 $
9 1392 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 484,468 157,359,270,535 Rls. 6,350,169 $
10 1392 ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,069,520 157,173,989,182 Rls. 6,322,259 $
11 1392 ژاپن 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 31,400 147,044,062,343 Rls. 5,974,430 $
12 1392 ژاپن 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 37,980 140,530,332,773 Rls. 5,671,304 $
13 1392 ژاپن 98870414 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 17%الي 18%بجز لاستيک 603,090 123,550,865,083 Rls. 5,001,312 $
14 1392 ژاپن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 10,399 100,682,618,544 Rls. 4,052,220 $
15 1392 ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 5,231 100,042,028,677 Rls. 4,021,599 $
16 1392 ژاپن 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 365,840 98,098,597,664 Rls. 3,968,290 $
17 1392 ژاپن 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 366,122 93,787,619,497 Rls. 3,777,668 $
18 1392 ژاپن 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 6,100 79,747,652,476 Rls. 3,203,618 $
19 1392 ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 11,661 73,016,075,238 Rls. 2,945,172 $
20 1392 ژاپن 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 334,858 68,165,223,611 Rls. 2,750,530 $
21 1392 ژاپن 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 243,520 64,376,642,831 Rls. 2,593,060 $
22 1392 ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 13,136 43,164,066,470 Rls. 1,740,469 $
23 1392 ژاپن 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 4,461 42,454,062,744 Rls. 1,711,633 $
24 1392 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 12,692 35,735,375,854 Rls. 1,628,024 $
25 1392 ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 47,938 35,577,577,030 Rls. 1,435,685 $
26 1392 ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 376,800 35,550,416,663 Rls. 1,436,054 $
27 1392 ژاپن 84119990 ساير 3,062 33,366,027,693 Rls. 1,349,251 $
28 1392 ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 64,320 28,514,575,053 Rls. 1,150,442 $
29 1392 ژاپن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 129,329 28,238,768,891 Rls. 1,139,599 $
30 1392 ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 949,760 28,138,265,733 Rls. 1,129,280 $
31 1392 ژاپن 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 410 27,830,774,077 Rls. 1,123,432 $
32 1392 ژاپن 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 4,868 27,355,467,304 Rls. 1,102,829 $
33 1392 ژاپن 98870413 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 15%ا لي 16%بجز لاستيک 91,854 27,167,922,464 Rls. 1,096,744 $
34 1392 ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,541 26,090,244,362 Rls. 1,050,017 $
35 1392 ژاپن 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 250,130 24,574,746,346 Rls. 990,727 $
36 1392 ژاپن 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 70,065 24,513,513,743 Rls. 988,426 $
37 1392 ژاپن 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 252,800 24,378,081,482 Rls. 986,637 $
38 1392 ژاپن 90321000 ترموستات 8,380 22,946,796,357 Rls. 905,812 $
39 1392 ژاپن 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 102,072 22,163,585,022 Rls. 878,149 $
40 1392 ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 222,960 18,570,878,639 Rls. 749,630 $
41 1392 ژاپن 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,104 18,209,426,317 Rls. 735,029 $
42 1392 ژاپن 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,742 17,608,747,791 Rls. 710,342 $
43 1392 ژاپن 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 64,000 16,922,351,347 Rls. 688,096 $
44 1392 ژاپن 98870317 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 23% ا لي 24% بجز لاستيک 48,404 16,919,881,753 Rls. 682,776 $
45 1392 ژاپن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 14,459 16,302,497,879 Rls. 657,403 $
46 1392 ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,609 14,726,063,479 Rls. 593,928 $
47 1392 ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 966 14,400,766,420 Rls. 572,426 $
48 1392 ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,352 13,836,005,424 Rls. 559,280 $
49 1392 ژاپن 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 293,898 13,710,174,922 Rls. 553,103 $
50 1392 ژاپن 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 4,530 13,473,551,364 Rls. 540,933 $
51 1392 ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 266,018 13,124,264,503 Rls. 528,334 $
52 1392 ژاپن 98870412 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت کمترا ز 14% (full c.k.d)بجز لاستيک 67,010 13,121,458,380 Rls. 529,668 $
53 1392 ژاپن 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 560 12,865,460,000 Rls. 519,502 $
54 1392 ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 107,100 12,816,095,000 Rls. 517,174 $
55 1392 ژاپن 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 10,200 12,241,791,884 Rls. 495,473 $
56 1392 ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 131,360 12,240,383,104 Rls. 494,490 $
57 1392 ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 1,078 11,989,065,714 Rls. 483,840 $
58 1392 ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 101,180 11,964,922,196 Rls. 482,436 $
59 1392 ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 38,286 11,531,654,285 Rls. 464,498 $
60 1392 ژاپن 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 52,234 11,435,071,667 Rls. 461,395 $
61 1392 ژاپن 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 26,978 11,405,142,681 Rls. 459,624 $
62 1392 ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 125,085 11,100,021,856 Rls. 448,065 $
63 1392 ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 2,299 10,879,344,181 Rls. 437,025 $
64 1392 ژاپن 28230000 ا کسيدهاي تيتان 104,000 10,666,195,762 Rls. 430,560 $
65 1392 ژاپن 38123030 پايدا رکننده هايUV 56,000 10,104,556,000 Rls. 407,886 $
66 1392 ژاپن 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 1,360 9,978,493,659 Rls. 402,651 $
67 1392 ژاپن 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 57,436 9,149,803,389 Rls. 369,942 $
68 1392 ژاپن 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 51,563 9,149,284,743 Rls. 369,508 $
69 1392 ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 6,381 9,069,965,690 Rls. 365,700 $
70 1392 ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 88,000 8,718,455,904 Rls. 351,909 $
71 1392 ژاپن 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 8,384,700,000 Rls. 338,256 $
72 1392 ژاپن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,235 8,234,455,418 Rls. 331,823 $
73 1392 ژاپن 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 10,970 8,170,264,864 Rls. 329,609 $
74 1392 ژاپن 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 548 8,068,965,391 Rls. 325,493 $
75 1392 ژاپن 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 75,000 7,864,572,552 Rls. 319,006 $
76 1392 ژاپن 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 3,537 7,841,186,993 Rls. 318,358 $
77 1392 ژاپن 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 120,960 7,664,858,770 Rls. 309,666 $
78 1392 ژاپن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 54,820 7,576,348,556 Rls. 304,173 $
79 1392 ژاپن 84295190 ساير لودرهاكه درجاي ديگري ذكر نشده باشند 46,165 7,545,562,110 Rls. 303,510 $
80 1392 ژاپن 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 47,940 7,193,965,922 Rls. 289,651 $
81 1392 ژاپن 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 8,040 7,155,286,136 Rls. 287,772 $
82 1392 ژاپن 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 74,736 7,115,739,109 Rls. 287,692 $
83 1392 ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 36,243 7,113,510,948 Rls. 286,930 $
84 1392 ژاپن 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 114,941 7,083,368,358 Rls. 285,220 $
85 1392 ژاپن 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 11,124 6,856,271,908 Rls. 276,541 $
86 1392 ژاپن 30064050 كامپوزيت 370 6,743,468,731 Rls. 268,961 $
87 1392 ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 47,850 6,458,140,291 Rls. 260,837 $
88 1392 ژاپن 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 3,947 6,373,215,984 Rls. 257,341 $
89 1392 ژاپن 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 98,636 6,119,265,988 Rls. 246,296 $
90 1392 ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,982 6,011,436,256 Rls. 242,614 $
91 1392 ژاپن 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 64,000 5,958,668,153 Rls. 240,383 $
92 1392 ژاپن 82011000 بيل, بيلچه. 91,969 5,916,657,522 Rls. 238,658 $
93 1392 ژاپن 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 3,420 5,861,415,375 Rls. 236,628 $
94 1392 ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 18,447 5,803,628,644 Rls. 235,858 $
95 1392 ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 2,608 5,626,766,191 Rls. 226,960 $
96 1392 ژاپن 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 27,141 5,571,963,699 Rls. 224,883 $
97 1392 ژاپن 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 30,125 5,534,882,740 Rls. 223,370 $
98 1392 ژاپن 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 11,634 5,530,109,698 Rls. 222,347 $
99 1392 ژاپن 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 330 5,233,093,253 Rls. 211,242 $
100 1392 ژاپن 87115090 موتورسيکلت باحجم سيلندربيش ا ز800CC،بجزنوع دوزمانه 6,290 5,174,028,750 Rls. 209,630 $
101 1392 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 49,535 5,173,087,814 Rls. 208,923 $
102 1392 ژاپن 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 38,000 5,150,000,000 Rls. 209,973 $
103 1392 ژاپن 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 13,280 4,728,377,066 Rls. 190,767 $
104 1392 ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 659 4,486,720,632 Rls. 180,791 $
105 1392 ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 23,585 4,440,642,355 Rls. 178,767 $
106 1392 ژاپن 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 39,851 4,432,300,000 Rls. 178,581 $
107 1392 ژاپن 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 37,600 4,391,461,073 Rls. 177,795 $
108 1392 ژاپن 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 30,328 4,261,480,595 Rls. 164,260 $
109 1392 ژاپن 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 342 4,254,780,468 Rls. 171,552 $
110 1392 ژاپن 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 3,060 4,178,104,772 Rls. 168,615 $
111 1392 ژاپن 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,045 4,094,453,751 Rls. 165,459 $
112 1392 ژاپن 98870442 با ساخت داخل 14 درصد لغايت 30 درصد به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان ولاستيك 602 3,882,258,974 Rls. 156,554 $
113 1392 ژاپن 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 7,700 3,844,845,400 Rls. 155,626 $
114 1392 ژاپن 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 59,200 3,810,411,559 Rls. 153,821 $
115 1392 ژاپن 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 56,162 3,778,203,854 Rls. 152,441 $
116 1392 ژاپن 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 22,000 3,734,016,075 Rls. 133,927 $
117 1392 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 31,871 3,673,149,070 Rls. 147,779 $
118 1392 ژاپن 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,495 3,577,675,695 Rls. 144,261 $
119 1392 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 26,747 3,485,968,182 Rls. 140,496 $
120 1392 ژاپن 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 7,690 3,476,113,559 Rls. 124,677 $
121 1392 ژاپن 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 6,375 3,421,895,651 Rls. 138,097 $
122 1392 ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 4,837 3,345,849,444 Rls. 134,929 $
123 1392 ژاپن 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 3,200 3,340,017,826 Rls. 134,580 $
124 1392 ژاپن 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 26,600 3,296,937,000 Rls. 133,000 $
125 1392 ژاپن 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 20,000 3,278,757,328 Rls. 132,108 $
126 1392 ژاپن 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 2,370 3,271,694,357 Rls. 131,794 $
127 1392 ژاپن 90212100 دندا نهاي مصنوعي 963 3,268,764,820 Rls. 132,035 $
128 1392 ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 2,955 3,210,346,110 Rls. 131,136 $
129 1392 ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 711 3,136,574,492 Rls. 126,649 $
130 1392 ژاپن 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 778 3,053,697,652 Rls. 122,673 $
131 1392 ژاپن 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,120 3,026,012,222 Rls. 122,021 $
132 1392 ژاپن 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 6,270 3,015,264,810 Rls. 121,731 $
133 1392 ژاپن 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 150 2,966,764,935 Rls. 119,758 $
134 1392 ژاپن 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,072 2,955,817,060 Rls. 119,220 $
135 1392 ژاپن 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 22,204 2,872,138,871 Rls. 115,835 $
136 1392 ژاپن 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 17,050 2,749,889,478 Rls. 111,118 $
137 1392 ژاپن 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 40,000 2,711,250,000 Rls. 109,767 $
138 1392 ژاپن 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 37,000 2,640,450,240 Rls. 106,560 $
139 1392 ژاپن 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 5,623 2,636,567,791 Rls. 106,429 $
140 1392 ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 276 2,545,629,170 Rls. 102,592 $
141 1392 ژاپن 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 19,511 2,403,303,357 Rls. 96,935 $
142 1392 ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 322 2,295,033,658 Rls. 92,177 $
143 1392 ژاپن 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 5,385 2,262,048,984 Rls. 91,146 $
144 1392 ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,800 2,244,507,269 Rls. 90,748 $
145 1392 ژاپن 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 20,000 2,202,871,560 Rls. 88,901 $
146 1392 ژاپن 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,577 2,178,457,409 Rls. 87,575 $
147 1392 ژاپن 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 228 2,077,934,359 Rls. 83,727 $
148 1392 ژاپن 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 80 2,030,771,253 Rls. 81,847 $
149 1392 ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 527 1,963,817,514 Rls. 79,235 $
150 1392 ژاپن 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 3,115 1,963,470,723 Rls. 78,876 $
151 1392 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,435 1,959,201,878 Rls. 79,015 $
152 1392 ژاپن 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 5,490 1,943,556,737 Rls. 78,448 $
153 1392 ژاپن 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 144,000 1,934,313,400 Rls. 78,242 $
154 1392 ژاپن 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 476 1,926,395,170 Rls. 77,673 $
155 1392 ژاپن 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 890 1,922,149,482 Rls. 77,528 $
156 1392 ژاپن 85111000 شمع هاي جرقه زن 2,972 1,902,100,479 Rls. 77,084 $
157 1392 ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 17 1,887,001,969 Rls. 75,173 $
158 1392 ژاپن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,304 1,861,730,809 Rls. 75,122 $
159 1392 ژاپن 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,702 1,824,420,833 Rls. 73,592 $
160 1392 ژاپن 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 25,406 1,823,469,618 Rls. 73,596 $
161 1392 ژاپن 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 1,757,500,000 Rls. 70,534 $
162 1392 ژاپن 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 644 1,726,848,860 Rls. 69,554 $
163 1392 ژاپن 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 11,581 1,693,108,660 Rls. 68,345 $
164 1392 ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,688 1,691,353,898 Rls. 68,276 $
165 1392 ژاپن 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 720 1,653,912,483 Rls. 66,709 $
166 1392 ژاپن 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 810 1,593,588,967 Rls. 65,599 $
167 1392 ژاپن 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 6,536 1,578,251,920 Rls. 63,693 $
168 1392 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,020 1,519,854,578 Rls. 61,277 $
169 1392 ژاپن 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 17,000 1,491,766,524 Rls. 59,428 $
170 1392 ژاپن 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 200 1,479,310,433 Rls. 60,135 $
171 1392 ژاپن 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 25,005 1,474,564,374 Rls. 58,743 $
172 1392 ژاپن 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 10 1,471,062,567 Rls. 59,382 $
173 1392 ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 120 1,456,170,384 Rls. 58,515 $
174 1392 ژاپن 84439990 ساير 910 1,427,022,347 Rls. 57,711 $
175 1392 ژاپن 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,929 1,413,040,219 Rls. 57,025 $
176 1392 ژاپن 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 1,401,497,630 Rls. 56,523 $
177 1392 ژاپن 55069000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 15,600 1,399,449,636 Rls. 57,607 $
178 1392 ژاپن 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 891 1,396,923,360 Rls. 56,316 $
179 1392 ژاپن 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 2,635 1,345,498,300 Rls. 54,377 $
180 1392 ژاپن 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,100 1,304,679,845 Rls. 52,357 $
181 1392 ژاپن 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 4,391 1,277,495,974 Rls. 51,341 $
182 1392 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,669 1,260,078,284 Rls. 50,839 $
183 1392 ژاپن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 812 1,233,826,009 Rls. 49,800 $
184 1392 ژاپن 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 1,200 1,229,054,476 Rls. 49,629 $
185 1392 ژاپن 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 120 1,190,687,071 Rls. 47,960 $
186 1392 ژاپن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 500 1,190,000,000 Rls. 48,052 $
187 1392 ژاپن 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 18,380 1,181,020,491 Rls. 47,960 $
188 1392 ژاپن 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 2,050 1,180,752,933 Rls. 47,575 $
189 1392 ژاپن 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 409 1,152,330,760 Rls. 46,501 $
190 1392 ژاپن 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 4,260 1,140,387,541 Rls. 45,575 $
191 1392 ژاپن 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 632 1,133,265,565 Rls. 45,869 $
192 1392 ژاپن 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 6,274 1,087,014,407 Rls. 43,808 $
193 1392 ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 454 1,082,410,665 Rls. 43,316 $
194 1392 ژاپن 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 775 1,080,432,577 Rls. 43,408 $
195 1392 ژاپن 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 10,110 1,080,136,100 Rls. 43,574 $
196 1392 ژاپن 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 362 1,042,798,152 Rls. 42,188 $
197 1392 ژاپن 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 12,420 1,024,871,666 Rls. 41,191 $
198 1392 ژاپن 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 779 1,007,695,715 Rls. 40,593 $
199 1392 ژاپن 32121000 ورقهکهاي داغکزني 755 979,861,681 Rls. 39,853 $
200 1392 ژاپن 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,750 978,884,808 Rls. 39,524 $
مجموع کل
4,878,990,108,536 ريال
مجموع کل
240,973,059 دلار