آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 پاکستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 177,623,291 4,808,851,509,306 Rls. 193,760,464 $
2 1392 پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 27,683,800 642,157,831,189 Rls. 25,786,472 $
3 1392 پاکستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 8,331,150 478,311,957,733 Rls. 19,323,340 $
4 1392 پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 10,632,187 429,034,773,838 Rls. 17,308,020 $
5 1392 پاکستان 08045000 گلابي هندي , ا نبه و جوز ا نجبان , تازه يا خشک کرده 17,576,277 284,510,657,834 Rls. 11,480,982 $
6 1392 پاکستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 5,984,900 206,811,768,682 Rls. 8,342,711 $
7 1392 پاکستان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,365,500 206,764,335,793 Rls. 8,197,380 $
8 1392 پاکستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 6,111,000 142,762,391,606 Rls. 5,713,519 $
9 1392 پاکستان 01021090 سايرحيوا نات زنده ا ز نوع گاو مولد نژا د خالص بجز گاو شيري 2,093,950 115,588,904,456 Rls. 4,663,116 $
10 1392 پاکستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 4,181,000 99,302,190,345 Rls. 4,002,287 $
11 1392 پاکستان 01021010 گاو شيري مولد نژا دخاص 1,408,550 76,086,882,246 Rls. 3,065,012 $
12 1392 پاکستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 925,387 57,967,536,111 Rls. 2,337,462 $
13 1392 پاکستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 990,000 51,470,056,249 Rls. 2,032,845 $
14 1392 پاکستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 152,400 36,889,224,965 Rls. 1,493,376 $
15 1392 پاکستان 52094200 پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم", از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه, بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر. 396,679 35,086,681,937 Rls. 1,405,835 $
16 1392 پاکستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 2,560,889 31,245,614,324 Rls. 1,259,018 $
17 1392 پاکستان 17031000 ملاس هاي نيشکر 5,017,500 24,182,440,357 Rls. 970,916 $
18 1392 پاکستان 10064000 خرده برنج 1,023,350 23,835,744,525 Rls. 962,156 $
19 1392 پاکستان 52093100 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف ا زپنبه, رنگرزي شده, دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم يابيشتر. 156,166 19,721,754,725 Rls. 791,568 $
20 1392 پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 510,100 16,621,061,921 Rls. 672,481 $
21 1392 پاکستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 747,218 16,325,714,467 Rls. 652,401 $
22 1392 پاکستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 17,379 15,609,593,389 Rls. 629,955 $
23 1392 پاکستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 302,015 13,564,868,902 Rls. 546,076 $
24 1392 پاکستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 18,806 13,385,865,391 Rls. 540,116 $
25 1392 پاکستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 131,934 11,355,607,513 Rls. 457,924 $
26 1392 پاکستان 01029090 ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص 194,000 8,920,821,650 Rls. 360,161 $
27 1392 پاکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 108,000 5,854,556,300 Rls. 235,246 $
28 1392 پاکستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 203,040 5,549,910,233 Rls. 223,143 $
29 1392 پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 46,400 5,348,768,303 Rls. 215,859 $
30 1392 پاکستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 29,612 5,265,844,660 Rls. 211,335 $
31 1392 پاکستان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 25,344 4,411,180,265 Rls. 177,248 $
32 1392 پاکستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 34,404 4,363,699,502 Rls. 177,464 $
33 1392 پاکستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 194,000 3,864,930,856 Rls. 155,963 $
34 1392 پاکستان 09042290 فلفل خرد شده يا سابيده شده در بستهکبندي براي غيرخرده فروشي 90,000 3,403,509,579 Rls. 137,294 $
35 1392 پاکستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 180 2,679,581,250 Rls. 108,091 $
36 1392 پاکستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 276,827 2,507,729,679 Rls. 101,237 $
37 1392 پاکستان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 17,614 2,250,958,534 Rls. 90,637 $
38 1392 پاکستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 64,615 2,249,810,000 Rls. 90,924 $
39 1392 پاکستان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 25,000 2,091,167,115 Rls. 84,383 $
40 1392 پاکستان 52121300 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, بوزن مترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 22,386 2,052,150,513 Rls. 82,545 $
41 1392 پاکستان 25101000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي و گل سفيد فسفاته آسياب نشده . 89,000 1,959,793,576 Rls. 78,913 $
42 1392 پاکستان 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 16,105 1,946,517,820 Rls. 78,494 $
43 1392 پاکستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 502,160 1,546,381,398 Rls. 62,321 $
44 1392 پاکستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 11,921 1,504,642,370 Rls. 60,713 $
45 1392 پاکستان 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 5,843 1,274,000,000 Rls. 51,376 $
46 1392 پاکستان 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 4,927 1,267,377,112 Rls. 51,125 $
47 1392 پاکستان 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 18,245 1,207,252,669 Rls. 48,699 $
48 1392 پاکستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 22,740 1,163,964,132 Rls. 46,743 $
49 1392 پاکستان 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 47,310 1,090,761,837 Rls. 43,981 $
50 1392 پاکستان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 2,296 1,071,374,013 Rls. 42,848 $
51 1392 پاکستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 5,250 1,051,830,990 Rls. 42,210 $
52 1392 پاکستان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 3,500 1,018,875,580 Rls. 41,306 $
53 1392 پاکستان 12073000 دانه روغن كرچك حتي خرد شده 48,755 801,316,461 Rls. 32,360 $
54 1392 پاکستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 4,417 749,330,064 Rls. 30,337 $
55 1392 پاکستان 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 12,144 728,992,144 Rls. 29,436 $
56 1392 پاکستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 16,250 728,783,599 Rls. 29,396 $
57 1392 پاکستان 83082000 ميخ پرچ هاي لوله ا ي وچاکدا را زفلزمعمولي. 12,772 700,474,540 Rls. 28,238 $
58 1392 پاکستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 15,050 627,093,760 Rls. 25,321 $
59 1392 پاکستان 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 21,520 615,661,657 Rls. 24,724 $
60 1392 پاکستان 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 12,972 609,971,501 Rls. 24,630 $
61 1392 پاکستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 633 582,353,280 Rls. 23,434 $
62 1392 پاکستان 38029010 خاك رنگبر 59,800 571,629,930 Rls. 23,015 $
63 1392 پاکستان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,000 503,065,311 Rls. 20,307 $
64 1392 پاکستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 6,200 471,423,953 Rls. 19,019 $
65 1392 پاکستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 7,554 423,262,055 Rls. 17,081 $
66 1392 پاکستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,994 409,081,968 Rls. 16,562 $
67 1392 پاکستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 900 408,963,034 Rls. 16,478 $
68 1392 پاکستان 58063900 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زسايرموا دنسجي. 5,960 330,828,252 Rls. 13,345 $
69 1392 پاکستان 53089000 نخ ا زسايرا لياف نسجي نباتي,که درجاي ديگري گفته نشده نخ كاغذي 7,439 329,444,513 Rls. 13,457 $
70 1392 پاکستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 116,543 307,786,938 Rls. 12,416 $
71 1392 پاکستان 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 5,000 296,334,200 Rls. 11,940 $
72 1392 پاکستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 11,820 291,275,532 Rls. 23,758 $
73 1392 پاکستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 6,321 281,063,788 Rls. 11,286 $
74 1392 پاکستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,905 275,233,000 Rls. 10,965 $
75 1392 پاکستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 18,900 253,439,739 Rls. 10,209 $
76 1392 پاکستان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 58 213,315,018 Rls. 8,593 $
77 1392 پاکستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 363 195,085,893 Rls. 7,866 $
78 1392 پاکستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 285 167,208,166 Rls. 6,702 $
79 1392 پاکستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 112 149,583,487 Rls. 6,019 $
80 1392 پاکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 800 119,490,480 Rls. 4,824 $
81 1392 پاکستان 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 191 86,151,282 Rls. 3,469 $
82 1392 پاکستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 27 79,333,985 Rls. 3,191 $
83 1392 پاکستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 220 70,770,000 Rls. 2,850 $
84 1392 پاکستان 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 100 44,723,695 Rls. 1,799 $
85 1392 پاکستان 71031010 فيروزه طبيعي کارنشده يابه طورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده 50 42,702,299 Rls. 1,712 $
86 1392 پاکستان 90183924 اسپكلوم يكبارمصرف 60 32,939,902 Rls. 1,329 $
87 1392 پاکستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 80 26,942,208 Rls. 1,086 $
88 1392 پاکستان 56012900 آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, که درجاي ديگرگفته نشده. 66 20,047,533 Rls. 807 $
89 1392 پاکستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 70 17,719,657 Rls. 714 $
90 1392 پاکستان 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 97 16,282,550 Rls. 657 $
91 1392 پاکستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 1,050 6,268,687 Rls. 251 $
92 1392 پاکستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 6 2,987,624 Rls. 121 $
93 1392 پاکستان 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 8 1,369,683 Rls. 55 $
مجموع کل
7,946,952,089,108 ريال
مجموع کل
320,015,450 دلار
[1]