آمار کل " واردات از" کشور "پاناما" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 پاناما 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 132,394,090 1,054,382,277,068 Rls. 42,525,079 $
2 1392 پاناما 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,176,093 139,180,165,984 Rls. 5,617,020 $
3 1392 پاناما 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 280,350 12,894,645,347 Rls. 519,813 $
4 1392 پاناما 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 6,710 9,008,631,306 Rls. 363,032 $
5 1392 پاناما 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 116,400 3,826,024,615 Rls. 154,203 $
6 1392 پاناما 28364000 کربنات هاي پتاسيم 72,000 2,035,888,356 Rls. 82,207 $
7 1392 پاناما 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 45,000 2,005,001,000 Rls. 81,668 $
8 1392 پاناما 28413000 دي کرومات سديم 40,000 1,620,608,440 Rls. 65,437 $
9 1392 پاناما 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 32,000 1,555,996,154 Rls. 62,680 $
10 1392 پاناما 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 22,000 1,146,806,200 Rls. 46,240 $
11 1392 پاناما 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 25,000 802,423,054 Rls. 32,261 $
12 1392 پاناما 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 12,000 748,566,235 Rls. 30,210 $
13 1392 پاناما 28366000 کربنات باريم 52,000 724,547,160 Rls. 29,247 $
14 1392 پاناما 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل ، تري کلرو اتيلن ، تترا کلرو اتيلن 20,000 650,586,907 Rls. 26,229 $
15 1392 پاناما 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 20,000 498,842,100 Rls. 20,100 $
16 1392 پاناما 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 22,000 276,389,380 Rls. 11,149 $
17 1392 پاناما 38051000 اسانسکهاي تربانتين، از چوب كاج يا از كاغذسازي با سولفات 5,400 229,100,757 Rls. 9,242 $
18 1392 پاناما 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 4,000 76,743,765 Rls. 3,097 $
مجموع کل
1,231,663,243,828 ريال
مجموع کل
49,678,913 دلار
[1]